Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4757. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije, stran 14864.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: uporabnika), pri izgradnji kanalizacije, ki jo v večinskem deležu financira Občina Prebold.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na novozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine Prebold na predlog strokovnih služb občine.
4. člen
Za izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na področju, kjer se bo gradila kanalizacija, morajo bodoči uporabniki kanalizacije sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti nove kanalizacije, dve tretjini pa financira Občina Prebold, kot bodoči lastnik infrastrukture v skladu s potrjenim letnim planom izgradnje kanalizacij v proračunu Občine Prebold.
5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Prebold, kot bodočega lastnika infrastrukture potrdi Občinski svet občine Prebold. Med občino in med bodočim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja, velikost obrokov za investicijo in stroški, ki jih ima Občina Prebold z zbiranjem denarja. Plačevanje mora biti zaključeno pred zaključkom del na investiciji.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na osnovi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Prebold. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo kanalizacije v svojem enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, mora uporabnik Občini Prebold plačati tudi razliko med prispevkom za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in polno vrednostjo prispevka.
10. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju enotretjinskega deleža investicije in to iz kakršnih koli razlogov nočejo, se lahko priključijo na javno kanalizacijo po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj strošek sofinanciranja investicije povečan za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.
11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije iz upravičenih razlogov niso mogli sofinancirati enotretjinskega deleža investicije, se lahko priključijo na javno kanalizacijo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj delež sofinanciranja investicije.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja le te, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
14. člen
Pod uporabnike, ki bi lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na področju, kjer se izvaja investicija legalno zgrajene objekte, oziroma so lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na javno kanalizacijo. To velja tudi za vse pravne naslednike.
15. člen
O opravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije odloča Občinski svet občine Prebold za vsak primer posebej.
16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka, so prihodek Občine Prebold in jih občina porabi za dodatna dela pri investiciji, za zagotavljanje enotretjinskega deleža financiranja investicije in za reševanje lokalne ekološke problematike v tistem območju, kjer se izvaja investicija.
17. člen
Sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije ne zajema izgradnjo kanalizacijskih priključkov. Te morajo v celoti financirati uporabniki sami.
18. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec kanalizacijskega omrežja na podlagi potrdila Občine Prebold o plačanih prispevkih za sovlaganje v izgradnjo kanalizacije, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu kanalizacije in stroških montaže priključka. Fizično priključek lahko izvede druga uradno za ta dela registrirana firma, vendar ob obveznem nadzoru upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja. Stroške nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
19. člen
Pravica Občine Prebold, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priklop na kanalizacijsko omrežje in plačati delež sofinanciranja primarnega in sekundarnega omrežja velja deset let od dneva zaključka izgradnje celotnega kanalizacijskega sistema.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/99-02/01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost