Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4752. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999, stran 14843.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), je Občinski svet občine Polzela na redni seji dne 23. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 1999 (Uradni list RS, št. 49/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
I. Bilanca prihodkov in odhodkov          znesek v SIT
1. Prihodki                     341,348.000
2. Odhodki                      350,418.000
3. Proračunski primanjkljaj (1-2)           9,070.000
----------------------------------------------------------------
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (4-5)
----------------------------------------------------------------
III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna               9,070.000
8. Odplačila dolga
9. Neto zadolževanje (7-8)               9,070.000
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/001/99
Polzela, dne 23. novembra 1999.
Župan
Občine Polzela
Žnidar Ljubo, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost