Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4749. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika, stran 14841.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 2. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih intervencij namenjenih spodbujanju strukturnih sprememb v kmetijstvu.
2. člen
Višino sredstev za program spodbujanja strukturnih sprememb določi Občinski svet občine Metlika z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Na predlog odbora za kmetijstvo v Občini Metlika, sredstva s sklepom dodeli župan občine.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Metlika se finančna sredstva usmerijo v pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije.
5. člen
Upravičenci do sredstev za spodbujanje strukturnih sprememb so – fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Metlika in so sredstva investirali v Občini Metlika.
6. člen
Sredstva za spodbujanje strukturnih sprememb v kmetijstvu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za investicije.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi razpisov ali javnih objav, ki jih v skladu z določili tega pravilnika objavi občina v glasilu javnega obveščanja.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba Občinske uprave občine Metlika.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika in sicer za subvencije (nepovratna sredstva) v kmetijstvu.
10. člen
Subvencije in podpore
1. Sofinanciranje vlaganj v izgradnjo in obnovo hlevov za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic na celotnem območju občine in za ovčerejo na kraškem in gorskovišinskem področju Občine Metlika.
2. Sofinanciranje vlaganj v nakup hlevske opreme za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic na celotnem območju občine in za ovčerejo na kraškem in gorskovišinskem področju Občine Metlika.
3. Sofinanciranje objektov (hladilnice, skladiščni prostori) in nakupa opreme (plastenjaki, cevi za namakanje, ogrevanje) za vrtnarsko-poljedelsko proizvodnjo.
4. Sofinanciranje izgradnje objektov za predelavo grozdja (vinske kleti) in kletarsko opremo (preše, cisterne, polnilci, filtri).
5. Sofinanciranje nakupa kmetije ali kmetijskih zemljišč (nakup gozda se ne subvencionira).
Pogoji za pridobitev sredstev od 1 do 5:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
– dela morajo biti izvedena v tekočem letu, priloženi računi, kupna pogodba),
– prednost imajo prosilci, katerih je vsaj eden od članov družine kmečko zavarovan,
– opis investicije.
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja kmetij, ki so usmerjena v živinorejo, prašičerejo, rejo drobnice, vrtnarstvo ali poljedelstvo oziroma predelavo svojih kmetijskih pridelkov.
Podpora se dodeljuje v višini do največ 20% vrednosti investicije v tekočem letu, vendar ne več kot 250.000 SIT.
6. Sofinanciranje vlaganj v izgradnjo ali obnovo in opremo objektov za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki temeljijo na ponudbi lastnih proizvodov:
– meso (razsek, izdelava suhomesnatih izdelkov),
– mleko (siri, jogurti, maslo),
– žita (mletje žit, peka kruha in peciva),
– zelenjava (vlaganje, kisanje),
– sadje (suho sadje, kisi, žganja, sokovi, marmelade, vlaganja),
– grozdje (vino, žganje, sokovi),
– med in mlečni izdelki,
– ogled kmetije in prodaja na domu,
– stacionarni in izletniški turizem,
– domača obrt (pletenje košar, steklenic, izdelovanje pisanic),
– ponudba vožnje s konjsko vprego.
Pogoji za točko 6:
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del,
– opis investicije,
– računi za opravljen nakup ali storitev v tekočem letu.
Namen ukrepa je razvoj dopolnilnih dejavnosti in možnost dodatnega zaslužka na kmetiji.
Podpora se dodeljuje do 20% od vrednosti investicije, vendar največ 250.000 SIT.
7. Sofinanciranje obnove trajnih nasadov:
– vinogradov (minimalna obnova 0,4 ha),
– sadovnjakov, jablan ali hrušk 0,2 ha,
– slive, češnje, višnje, breskve, marelice, orehe, kostanj minimalno 0,2 ha,
– nasad jagod, šparglja minimalno 0,1 ha.
Pogoji pod točko 7:
– mapna kopija,
– nasad mora biti posajen, minimalna obnova za posamezno sadno vrsto,
– priloženi računi.
Namen ukrepa je zasajevanju površin s trajnimi nasadi, preprečevanju zaraščenosti.
Podpora se dodeljuje v višini do 20% vrednosti investicije, vendar največ 250.000 SIT.
8. Sofinanciranje trženja lastnih kmetijskih pridelkov ali proizvodov (prodaja na domu, tržnice, stojnice).
Pogoji pod 8:
– priglasitev dejavnosti ali lokacijsko dovoljenje,
– računi od investicije,
– prosilec lahko proda kmetijske pridelke tudi od drugih kmetov Občine Metlika, kolikor jih sam ne pridela dovolj.
Namen ukrepa je prodaja lastnih pridelkov brez posrednikov in tako večji zaslužek na kmetiji.
Podpora se dodeljuje do največ 20% vrednosti investicije, vendar ne več kot 250.000 SIT.
9. Sofinanciranje ureditve pašnika za ovce in nakupa opreme za pašnik (samo za kraško in gorsko višinsko področje) in mini agromelioracije – združevanje kmetijskih površin (za celotno področje občine).
Pogoji pod 9:
– mapno kopijo z dokazilom o lastništvu,
– mnenje KSS,
– računi od materiala ali storitev.
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti. Regresira se ureditev pašnika v višini 40.000 SIT/ha, mini agromelioracije (rušenje brežin, čiščenje) v višini 50% od računa, vendar ne več kot 100.000 SIT/ha.
10. Sofinanciranje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka
Pogoji pod 10:
– račun o nakupu,
– mnenje SK o investiciji in potrdilo o članstvu.
Namen ukrepa je zmanjševanje stroškov na kmetiji, posamezniki naj se odločijo za nakup specialne mehanizacije (stiskalnice in ovijalke za voluminozno krmo, specialne sejalnice za žita, prevozna sušilnica za koruzo, kombinirani okopalniki s škropilniki za koruzo, polagalniki folije, sadilniki sadik) in delajo usluge preko strojnega krožka.
Sofinancira se največ do 20% vrednosti investicije, vendar ne več kot 250.000 SIT.
11. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva se le-ta prerazporedi v druge namene, na podlagi predloga odbora za kmetijstvo.
12. člen
Izvedbo investicije pred dodelitvijo sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika preveri KSS Metlika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/99
Metlika, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti