Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4739. Pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje, stran 14825.

Na podlagi 3., 7., 9., 21. in 22. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93), 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek), 2. in 4. člena sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99), sklepa o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslovne prostore, ki so družbena lastnina na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 2/91) in v zvezi z 9. členom pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 77/98 in 10/99 – spremembe in dopolnitve) ter pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list RS, št. 25/81 in 65/99) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za vrednotenje športnih objektov, načini financiranja upravljanja s športnimi objekti in koriščenja športnih objektov.
2. člen
Določila tega pravilnika je potrebno uskladiti s podzakonskimi akti, ki jih predvideva 22. člen zakona o športu (normativi, standardi in priporočila za načrtovanje, graditev, opremljanje in vzdrževanje športnih objektov) v roku treh mesecev po njihovem sprejetju.
II. VREDNOTENJE FUNKCIONALNEGA OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
3. člen
Vrednotenje funkcionalnega obratovanja je deljeno v dva segmenta:
a) vrednotenje poslovnih prostorov in stanovanj,
b) vrednotenje objektov in površin namenjenih športu.
a) Oblikovanje cene najema poslovnih prostorov in stanovanj
Ceno najema poslovnih prostorov in stanovanj sestavljata dve postavki:
– najemnina poslovnih prostorov in stanovanj, ki jo določi pristojni oddelek Občine Kočevje na podlagi pravilnika o merilih in načinu zagotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja, ki ga najemniki plačujejo lastniku objektov,
– materialni stroški (elektrika, voda, čiščenje...).
Osnovna enota najema je površina (m2).
b) Oblikovanje cene najema objektov in površin namenjenih športu
Za izračun cene najemne ure (60 min.) za odkrite in pokrite športne objekte se upošteva elemete izračuna:
– obratovalni stroški (elektrika, voda, ogrevanje, čiščenje, hišniška opravila; komunalne storitve, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo zemljišča, dela po pogodbi in ostali skupni stroški);
– stroški upravljalca (plača s prispevki in drugimi osebnimi prejemki za dogovorjeno število zaposlenih delavcev ter materialni stroški);
– amortizacija odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme;
– investicijsko vzdrževanje odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme;
– tekoče vzdrževanje odkritih in pokritih športnih objektov in športne opreme.
Osnovna enota najema je čas uporabe (60 min.).
4. člen
Cenik najema oblikuje upravljalec v skladu s pravilnikom o koriščenju objektov Športnega centra Gaj – hišni red (oktober 1997), in sicer:
a) najemna ura za izvajalce letnega programa športa in najemnike s področja vzgoje in osnovnega šolstva v Občini Kočevje (brez amortizacije);
b) najemna ura za najemnike s področja srednjega šolstva;
c) najemna ura za športna društva in klube, ki niso izvajalci letnega programa športa, rekreacijo, profitne organizacije, negospodarske ustanove iz Kočevja (ekonomska cena);
d) najemna ura za najemnike iz drugih občin in tujce.
5. člen
Upravljalec vsako leto izdela predlog cen najemne ure. Cenik, usklajen s pristojnim oddelkom občinske uprave, potrdi župan Občine Kočevje in velja predvidoma za obdobje od julija tekočega leta do julija naslednjega leta ob upoštevanju rasti cen življenjskih stroškov.
III. VIRI FINANCIRANJA UPRAVLJALCA S ŠPORTNIMI OBJEKTI
6. člen
Upravljalec pridobiva sredstva za upravljanje s športnimi objekti:
1. z naslova najemnin in plačila materialnih stroškov,
2. iz občinskega proračuna,
3. sponzorstva, donatorstva...
1. z naslova najemnin in plačila materialnih stroškov:
– materialni stroški najemnikov poslovnih prostorov in stanovanj,
– uporabniki s področja srednjega šolstva v skladu s pogodbo,
– rekreacija,
– ostalo;
2. iz občinskega proračuna:
– s proračunske postavke za šport: dogovorjeno število ur vadbe v/na športnih objektih za športna društva in klube, ki so bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje programov s področja športa in jim je bilo v skladu s pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje dodeljeno pripadajoče število ur vadbe v tem letu;
– s proračunske postavke šolstvo: v skladu s pogodbami z uporabniki s področja vzgoje in osnovnega šolstva;
– znesek z naslova najemnin poslovnih prostorov in stanovanj;
– dogovorjeni delež za stroške upravljalca (plačilo za izvajanje nalog upravljanja za upravljalska in računovodsko-administrativna dela v skladu s pogodbo o upravljanju);
– za investicije v športne objekte po programu sprejetem na občinskem svetu;
– investicijsko vzdrževanje odkritih in pokritih športnih objektov in opreme, ki presega znesek 10% letnega prihodka z naslova upravljanja (najemnine).
IV. KORIŠČENJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
7. člen
Prednost pri koriščenju športnih objektov imajo programi šolske vadbe, sledijo programi:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,
– programi selektivnega športa otrok in mladine ter kakovostnega, tekmovalnega in vrhunskega športa,
– športna rekreacija,
– ostali programi.
8. člen
Urnik koriščenja športnih objektov za redno šolsko športno vadbo izdela vodstvo šole. Z urnikom vadbe mora šola seznaniti upravljalca objektov.
Celotni urnik vadbe v športnih objektih pripravlja upravljalec športnih objektov v sodelovanju z izvajalci športnih programov.
V. UPRAVLJANJE S ŠPORTNIMI OBJEKTI
9. člen
Način oddaje športnih objektov lokalnega pomena v upravljanje določi s sklepom občinski svet na predlog župana.
10. člen
Upravljalec in lastnik športnih objektov na podlagi tega pravilnika in sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje skleneta medsebojno pogodbo o upravljanju s športnimi objekti, v kateri se opredelijo predvsem:
1. naloge upravljalca,
2. objekti in površine, ki jih lastnik objektov daje upravljalcu v upravljanje,
3. določitev financiranja,
4. nadzor nad gospodarjenjem z nepremičninami, porabo sredstev in koriščenja športnih objektov,
5. medsebojne obveznosti naročnika in izvajalca.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Upravljalec vodi finančno poslovanje prihodkov in odhodkov z naslova upravljanja s športnimi objekti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju.
12. člen
Upravljalec posreduje ob polletju in ob koncu leta finančno poročilo o poslovanju in zaključni račun pristojnemu organu lastnika objektov. Prav tako je upravljalec dolžan predložiti druge podatke za katere je zaprošen in iz katerih je razvidno njegovo delovanje in poslovanje.
13. člen
Upravljalec športnih objektov lahko odda poslovne prostore, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje ali za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa, v najem. Ob tem mora pridobiti soglasje lastnika in skleniti pogodbo o najemu.
14. člen
Najemnine poslovnih prostorov in stanovanj se zbirajo na žiro računu lastnika (3. člen pravilnika). Tako zbrana sredstva se nakažejo upravljalcu za upravljanje v skladu s pogodbo iz 10. člena tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-1/99-153
Kočevje, dne 29. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost