Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4738. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kočevje, stran 14824.

Na podlagi 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Kočevje ter za oprostitve in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških na podlagi sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje vseh stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS C 100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količnikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (četrti odstavek 5. člena).
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Kočevje v predhodnem letu na dan 31. 1. 1999 znaša 5.517 SIT/m2.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča (5.517 SIT/m2 je 100%) je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
individualna raba:                    38,43%
fekalna kanalizacija                   13,73%
vodovod                          5,21%
elektrika                         17,77%
telefon                          1,72%
kolektivna raba:                     61,57%
cesta asfalt /makadam               45,60%/29,86%
meteorna kanalizacija                   13,70%
javna razsvetljava                     2,27%
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se mesečno revalorizira z indeksom porasta cen – nizke gradnje, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
8. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcijskega faktorja glede na namembnost objekta zniža kot olajšava za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti v občini:
K= 0,2 za kmetijske gospodarske objekte
K= 0,8 za poslovne in proizvodne objekte.
9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov in objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in zavezanec v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
O oprostitvah iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloča občinski svet na predlog občinske uprave.
VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4. člena b) točke, občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede po merilih tega odloka, če je za zavezanca to ugodneje.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati drugi odstavek 2. člena odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-7/99-143
Kočevje, dne 29. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost