Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje vode, stran 14823.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.), je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje vode
1. člen
2. člen odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 53/93) se dopolni tako, da glasi:
“Predlog varstvenih pasov za vodne vire sta izdelala Geološki zavod Ljubljana in Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer. Seznam teh virov je osnova za sprejem odloka varovalnih območij in varstvenih ukrepov na teh območjih. Obseg varstvenih pasov je grafično prikazan v predlogu varovanja vodnih virov, ki ga je izdelal Geološki zavod Ljubljana decembra 1987 pod št. 188-1/88 in Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer maja 1992 pod št. 36/92, junija 1992 pod št. 37/92, julija 1992 pod št. 43/92, oktobra 1992 pod št. 49/92, novembra 1992 pod št. 54/92, decembra 1992 pod št. 56/92, decembra 1993 pod št. 105/93, junija 1996 pod št. gotvarp/96, novembra 1999 pod št. Laze 1/99.
Grafični prikazi so na vpogled na Občini Kočevje Oddelku za okolje in prostor.
Grafični prikazi so sestavni del odloka.“
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
“Za vse posege ali spremembo dejavnosti na območju varstvenih pasov, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti predhodno strokovno mnenje oziroma presojo vpliva na vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na območju Občine Kočevje. Ocena je podlaga za izdajo soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije, Občine Kočevje ter upravljalca vodovoda.“
3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
KS Kočevje–mesto:
– izvir Rožni studenec
– vrtina RS-1 pri Rožnem studencu
– izvira pod Stojno
KS Stara Cerkev:
– izvir Slovenska vas
– vrtini VS-1 in VS-2 v Slovenski vasi
– Reberski studenec I. in II.
– izvir Mala gora
KS Rudnik–Šalka vas:
– izvir Željne
– izvir Cvišlerji
– izvir Koprivnik
– vrtina K-1 v Koprivniku
– izvir Mačkovec I. in II.
KS Ivan Omerza:
– izvir Mrzli studenec I. in II.
– izvir Rajndol
– izvir Kačji potok
– izvir in vrtina KL-1/93 v Knežji Lipi
– izvir Livold
– vrtina SL-1 v Spodnjem Logu
KS Poljanska dolina:
– izvir Brezovica
– vrtina B-1 pri Brezovici
– izvir Dol 1 in 2
– vrtini VD-1 in VD-2 v Dolu
– vrtina L-1/97 v Lazah pri Dolu
KS Kočevska Reka:
– izvir Mali Mošenik
– izvir Veliki Mošenik
– izvir Spodnji potok
– izvir Novi Lazi
– izvir Mokri potok
– izvir Pod skalo
– izvir Borovec
– izvir Briga
– vrtina KR-5 v Kočevski Reki
– izvir Mrzli studenec (Gotenica).
4. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za okolje in prostor.“
5. člen
15. člen odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki ravna v nasprotju z določili 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje“.
6. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
“Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno vodo, kot posledica dejavnosti v vodovarstvenem območju, bremenijo neposredno njihove povzročitelje.“
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost