Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4736. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1999, stran 14822.

Na podlagi 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 30. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1999
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 51/99) se spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
                               SIT
A)   Bilanca prihodkov
    in odhodkov
I.   Skupaj prihodki              1.518,671.509,00
II.  Skupaj odhodki              1.571,772.573,59
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)      53,101.064,59
-----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev
    in naložb
    Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev        54,000.000,00
I.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                        0,00
-----------------------------------------------------------------
II.  Prejeta minus dana posojila in
    sprememb kapitalskih deležev
    (IV.–V.)                   54,000.000,00
-----------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
IV.  Zadolževanje proračuna                0,00
V.   Odplačilo dolgov                900.000,00
VI.  Neto zadolževanje (IV.–V.)           900.000,00
VII.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
    računih (I+IV-II-V)                1.064,59
-----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/98-121
Kočevje, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost