Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4735. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1999, stran 14822.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99), 26. in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 12. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 1999 (Uradni list RS, št. 41/99) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki občine in prihodki iz preteklega leta. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 1.797,938.000 SIT in odhodke v višini 1.791,863.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov znaša 6,075.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 11,150.000 SIT in dana posojila v višini 12,300.000 SIT. Razlika med danimi posojili in prejetimi vračili posojil znaša 1,150.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 obsega odplačila posojil v višini 4,925.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 4,925.000 SIT.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 4,000.000 SIT.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski svet.
4. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-11/99-21801
Jesenice, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost