Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4733. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 14819.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99), je Občinski svet občine Horjul na 11. seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Horjul plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:
1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža...). Upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze. Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje.
2. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča...), ki je namenjena poslovni dejavnosti.
3. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.
Za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva samo 30% površine.
4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik ...), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih podobnih in humanitarnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.),
– za potrebe šolstva,
– za potrebe športa in rekreacije,
– za občinsko lastnino in lastnino društev.
6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Horjul. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Horjul, Zaklanec, Podolnica, Ljubgojna, Vrzdenec in Lesno Brdo
II. območje: Žažar, Koreno, Samotorica.
8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti razporedi del naselja v drugo območje, kot je za naselje določeno v 7. členu.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev,
7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------
                          Število točk
a) vodovod                          20
b) električno omrežje                     20
c) javna kanalizacija                     40
d) telefonsko omrežje                     20
----------------------------------------------------------------
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------
                          Število točk
– ceste (makadam in asfalt)                  30
----------------------------------------------------------------
11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje,
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo – vikend,
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti,
– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost,
– za nezazidano stavbno zemljišče se smatra zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------------------
Namembnost            I. območje           II. območje
----------------------------------------------------------------------------
Stanovanjski namen            40               30
Počitniški namen - vikendi        80               80
Poslovni namen - nepridobitni      150               100
Poslovni namen - pridobitni       200               150
Nezazidano stavbno zemljišče       20               15
----------------------------------------------------------------------------
12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:
------------------------------------------
Območje            Število točk
------------------------------------------
I. območje              1000
II. območje              800
------------------------------------------
13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------------------
Namembnost            I. območje           II. območje
----------------------------------------------------------------------------
Individualna samostojna hiša       50               30
Vrstna hiša                30               20
Hiša z gospodarskim poslopjem       30               20
Blokovna gradnja             20               10
----------------------------------------------------------------------------
14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------
Namembnost      I. območje           II. območje
---------------------------------------------------------------
1. kategorija        200               100
2. kategorija        150               75
3. kategorija        100               50
---------------------------------------------------------------
15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------
Namembnost      I. območje           II. območje
---------------------------------------------------------------
1. kategorija        200               100
2. kategorija        150               75
3. kategorija        100               50
---------------------------------------------------------------
16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po 14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smiselno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost uporabe v prilogi.
17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Horjul se vsako leto določi do konca leta za naslednje leto občinski svet s sklepom, na predlog župana občine.
19. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
20. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Horjul posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Horjul, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.
Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
IV. OPROSTITVE
21. člen
Občina Horjul lahko v nekaterih primerih (elementarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost ...) skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja nadomestila če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca občinski svet na predlog župana.
Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za dobo petih let oproščeni zavezanci, ki so kupili oziroma zgradili nova stanovanja ali stanovanjske hiše.
V. KAZENSKA DOLOČBA
22. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova za nadomestilo po tem odloku se ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.
24. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88, 39/89).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 783/99
Horjul, dne 29. novembra 1999.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.
Priloga iz 16. člena:

-----------------------------------------------------------------
Namembnost uporabe funkcionalne enote   Kategorija  Kategorija
                      po 14. čl. po 15. čl.
-----------------------------------------------------------------
Proizvodni namen  

Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo               1
Kmetijska predelava                       1
Pridobivanje gradbenih surovin                 1
Predelava gradbenih surovin                   1
Pridobivanje rudnin                       1
Predelava rudnin                        1
Predelava kovin                         2
Predelava lesa                         1

Izdelava lesnih izdelkov                    2
Izdelava električnih izdelkov in strojev            1
Izdelava vozil in strojev                    1
Izdelava tekstila, oblačil in obutev              3
Zaključna del a v gradbeništvu                 2
Izdelava papirja in izdelkov                  1
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv               1
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač             3

Uslužnostni namen (lokal) 
Gostinski lokal                  1      2
Trgovina                      1      3
Lekarna                      2
Cvetličarna                    2
Pošta                       1
Banka, hranilnica                 1
Hotel, prenočišča                 1      1
Knjigarna, papirnica                2      3
Pekarna                      2      3
Slaščičarna                    2      3
Prirejanje iger na srečo              1
Turistična agencija                1

Storitveni namen (servis)
Frizerski salon                  2      2
Kozmetični salon                  2      3
Fotograf                      2      1
Čistilnica                     2      1
Avtoličarstvo                   3      1
Avtomehanika                    3      2
Avtokleparstvo                   3      3
Avtoelektrika                   3 
RTV servis                     2
Avtopralnica                    2      1
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje        2
Videoteka                     1
Tisk in založništvo                3
Veterinarstvo                   3      3
Avtošola                      2      2
Vulkanizerstvo                   3      2

Zdravstveni namen
Splošna ambulanta                 2
Zobozdravstvena ambulanta             2
Fizioterapevtska ambulanta             2
Specialistična ambulanta

Izobraževalni namen
Učilnica                      3
Kulturni namen

Vzgojno-varstveni namen
Vrtec                       3

Športno-rekreacijski namen
Fitnes                       2
Teniško igrišče                         2
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost