Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4731. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 1999, stran 14817.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni listi RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. ter 98. člena statuta Občine Hodoš je Občinski svet občine Hodoš na 9. redni seji dne 23. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in način izvrševanja proračuna Občine Hodoš za leto 1999 (v nadaljevanju: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem in proračunski nadzor.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki je sestavni del tega odloka. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in odhodki ter prihodki od uporabljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna v višini 37,363.859 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti v višini 28,001.880 SIT,
– investicijske obveznosti v višini 9,361.979 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna občine.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posameznim aktom organov občine, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
Pri trošenju oziroma uporabi proračunskih sredstev so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi Vlada RS, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občinskega sveta prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave predložiti finančne načrte za leto 1999, ter zaključne račune za leto 1998.
III. PRORAČUNSKI NADZOR
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravljajo organi v skladu z zakonom in nadzorni odbor, ki o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
IV. SREDSTVA REZERV
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% stalne proračunske rezerve občine.
Sredstva rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se za začasno kritje odhodkov porabijo sredstva na odločitev župana:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– sredstva rezerv,
– najema posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila tega člena, kakor tudi o odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna je potrebno upoštevati določila statuta občine.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev občinskemu svetu.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
Občinski urad lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Hodoš za leto 1999 (Uradni list RS, št. 2/99).
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Hodoš, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost