Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 14815.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 10. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Divača.
2. člen
Ime občinskega glasila je: GLASNIK.
3. člen
Ustanovitelj občinskega glasila je: Občina Divača.
Izdajatelj glasila je: Občina Divača, Kraška cesta 32, Divača.
Naslov uredniškega odbora: Kraška cesta 32, Divača.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja pravilom trimesečno. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Divača. Izhaja v nakladi 1500 izvodov, na formatu A4 in v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Divača, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov, za potrebe Občine Divača.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela Občine Divača.
7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Odgovornega urednika imenuje župan Občine Divača, člane uredniškega odbora pa imenuje Občinski svet občine Divača. Člani uredniškega odbora imajo pravico do nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Divača po vsakokratnem izidu glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk itd.) lahko župan Občine Divača na predlog uredniškega odbora prenese pogodbeno na zunanje izvajalce.
10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
13. člen
Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbora, župan pa odgovornega urednika v roku 30 dni po začetku veljave tega odloka.
Do imenovanja novega uredniškega odbora ter odgovornega urednika, opravljata te naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji odgovorni urednik.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/02
Divača, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost