Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4723. Odlok o turistični taksi v Občini Bloke, stran 14802.

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 6. in 84. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 8. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Bloke
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Bloke, oprostitve, način poročanja in nadzor nad evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsako nočitev na območju Občine Bloke, če nima prijavljenega stalnega bivališča v Občini Bloke. Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je določena v točkah. Višina turistične takse na območju Občine Bloke znaša 10 točk. Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Pobrano turistično takso nakazujejo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na žiro račun Občine Bloke.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.
5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo o plačani turistični taksi občinski upravi občine Bloke, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– naslov osebe iz 4. člena tega odloka,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število gostov,
– število prenočitev,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in
– znesek plačane turistične takse.
Poročilo so osebe iz 4. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni organ Občine Bloke v okviru svojih pooblastil.
Osebe iz 4. člena tega odloka so pristojnemu organu Občine Bloke dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence, v skladu z 28. členom zakona o pospeševanju turizma.
7. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
8. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občinski upravi ne poda ali ne poda verodostojnih podatkov, z namenom utaje plačila turistične takse in prikrivanje dohodka (5. člen)
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 68/96).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost