Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4719. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt, stran 14799.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 30. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na območju občine.
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Kadar standardi in normativi niso predpisani za celotno državo, se do ureditve teh, predpišejo z odloki iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.
4. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb,
9. vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri),
10. upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
11. pogrebne storitve in
12. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Na območju občine so izbirne naslednje dejavnosti:
1. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
3. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
4. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov in
5. načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v občini.
6. člen
Javne dobrine, ki so določene z zakoni in tem odlokom, so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur. Če zakon ali ta odlok ne določa drugače, je obvezna uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami iz 3. člena tega odloka, razen točk 2., 3. in 7.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste (ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste), parkirišča in druge javne površine v naseljih in
– dom kulture.
8. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
9. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
10. člen
Z drugimi akti se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Župan in občinska uprava so pri predlaganju odločitev na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter sprejemanju odločitev, ki so v njihovi pristojnosti, dolžni zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
12. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih organizacijskih oblikah:
a) v javnem podjetju,
b) v gospodarskem javnem zavodu,
c) z dajanjem koncesij:
– z neposrednim prenosom javne službe v izvajanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je taka oblika primernejša od drugih organizacijskih oblik in
d) z režijskim obratom.
13. člen
V kakšni organizacijski obliki se bodo izvajale posamezne dejavnosti iz 3. člena tega odloka, določi občina z aktom o ustanovitvi gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom, s katerim uredi način izvajanja gospodarske javne službe.
Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske javne službe.
14. člen
Ob izpolnjevanju pogojev iz 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah lahko občina določene gospodarske javne službe prenese v neposredno izvajanje.
Navedene gospodarske javne službe opravljajo zasebne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin, če izpolnjujejo vse predpisane tehnične, sanitarne, druge standarde in normative.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno javnih dobrin,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.
16. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene določa izvajalec v soglasju z občinskim svetom, razen če občinski odlok ali zakon ne določa drugače. Oblikovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in mora omogočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je obratovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovostni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
17. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
18. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VI. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
19. člen
Upravne, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
20. člen
Naloge iz prejšnjega člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
3. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
4. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev ter postopke neposrednega prenosa,
5. strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
6. financiranje gospodarskih javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb in
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.
21. člen
Zaradi ekonomičnosti in racionalnosti lahko strokovne naloge iz 1. in 2. točke prejšnjega člena tega odloka občina prenese na javno podjetje ali na drugo za to usposobljeno institucijo.
22. člen
Naloge iz 7. in 8. točke 19. člena tega odloka se kot javno pooblastilo prenesejo na izvajalce gospodarskih javnih služb.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
23. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje 3-članski svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju s tem odlokom.
25. člen
Ureditev gospodarskih javnih služb v skladu z določbami tega odloka se izvede postopoma, vendar najkasneje do 31. 7. 2000.
V tem času mora občina sprejeti ustrezne akte in druge odločitve iz 12. člena tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 6/95) v tistih delih, ki se nanašajo na območje Občine Benedikt.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-008/99
Benedikt, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost