Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah, stran 14797.

Na podlagi 3., 7., 68., 70., in 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), uredba o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo lastnina občine ali mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 59/93), 26. in 82. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. izredni seji dne 22. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96 in 76/97) se črta drugi odstavek 4. člena.
2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ustanovitelj javnega podjetja je Mestna občina Ljubljana, ki:
– določi z odlokom posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– sprejme program za obvladovanje kakovosti poslovanja javnega podjetja,
– sprejme letni plan javnega podjetja,
– usklajuje program dela in finančni načrt javnega podjetja,
– nadzoruje poslovanje javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejema poslovno poročilo in revidirani zaključni račun javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– daje soglasje na zadolževanje javnega podjetja,
– daje soglasje na statut javnega podjetja,
– daje soglasja k organizaciji javnega podjetja,
– imenuje člane nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja,
– odloča o delitvi dobička javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali akt o ustanovitvi.“
Ustanoviteljske pravice izvaja Mestni svet mestne občine Ljubljana.
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Mestna uprava na podlagi javnega razpisa z odločbo določi koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe iz 2. točke 4. člena tega odloka.“
4. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja mestna uprava.“
5. člen
Črta se 10. člen odloka.
6. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Infrastrukturni objekti, naprave in omrežja na območju Mestne občine Ljubljana, ki so neposredno namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb iz tega odloka, so last Mestne občine Ljubljana, ter so del javne lastnine in so grajeno javno dobro.
Infrastrukturne objekte, naprave in omrežja se določi skladno z navodilom o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85).
Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo mestni upravi posredovati vse podatke o infrastrukturnih objektih, napravah in omrežju (obrazec L-1) v roku enega meseca po sprejemu tega odloka.
Infrastrukturne objekte, naprave in omrežja na območju Mestne občine Ljubljana iz prvega odstavka tega člena Mestna občina Ljubljana, po stanju na dan 31. 12. 1999, s posebno pogodbo preda v upravljanje izvajalcem gospodarskih javnih služb.
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni obliki in vsebovati poleg splošnih pogodbenih sestavin zlasti določbe o:
– načinu upravljanja in gospodarjenja z infrastrukturnimi objekti, napravami in omrežjem,
– objektih grajenega javnega dobra (vrednost, lokacija, dimenzije, stanje objekta itd.),
– amortizaciji,
– pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank v takšnih primerih,
– in druge potrebne določbe.
Pogodbe morajo biti sklenjene v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.“
7. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Predpise o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb iz 2. in 3. člena tega odloka mora Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka“
8. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Akte o ustanovitvi javnih podjetij mora Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejeti v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Mestna uprava pripravi akt o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz 13. člena tega odloka v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.“
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-5/99-2
Ljubljana, dne 22. novembra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti