Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4714. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 14795.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije ter 11. člena pravil Združenja za kovinsko industrijo GZS je Upravni odbor Združenja za kovinsko industrijo na 3. redni seji dne 2. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih kovinske industrije.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:
DJ 28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
28.2 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
28.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
28.5 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, splošna mehanična dela
28.6 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja
28.7 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
DK 29 Proizvodnja strojev in naprav
29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila
29.2 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev
29.5 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.6 Proizvodnja orožja in streliva
DM 34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
34.1 Proizvodnja motornih vozil
34.2 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
DM 35 Proizvodnja drugih vozil in plovil
35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov
35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
35.4 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide
35.5 Proizvodnja drugih vozil, d.n.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje, izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga, kvaliteti in/ali lastnosti blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali sipkem stanju (granulati ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– s stalnim (kontinuiranim) popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz naslova kala, (razsipa, razbitja, okvare) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenje blaga v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se izračuna za posamezne skupine blaga od nabavne vrednosti blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1 podanih stopenj:
-----------------------------------------------------------------
Vrste blaga           Stopnja primanjkljaja in uničenja
-----------------------------------------------------------------
kemikalije
hlapljive snovi                       1,5%
barve, laki                         2,5%
maziva                            2,0%
čistila                           1,5%
potrošni materiali za vzdrževanje in druge potrebe
zagotavljanja proizvodne dejavnosti
fina orodja (svedri)                     1,5%
ostali tehnični materiali (guma, tes. masa...)        2,5%
tehnični plini (butan, dušik...)               3,0%
Kovinski materiali in deli
iz železa in jekla
pločevina                          2,5%
vijačni material                       2,0%
žice, profili, cevi                     2,5%
jekla za orodjarstvo                     1,0%
varilna žica                         2,5%
iz bakra
pločevina, žice, profili                   3,0%
drugi bakreni materiali                   3,0%
iz aluminija                         2,5%
pločevina, profili, žice                   2,5%
medenina                           1,5%
druge kovine in zlitine                   1,5%
Izolacijski, impregnacijski in tesnilni materiali      2,5%
mase in granulati                      2,5%
trakovi (cevi)                        2,5%
drugi izolacijski materiali:                 2,5%
lepilni trak                         2,5%
Lomljivi materiali in polizdelki
steklo                            3,5%
keramika                           2,5%
izdelki iz plastičnih mas                  1,5%
Embalaža, material za pakiranje in drugo
Komponente, sestavni deli                  1,5%
Embalaža, material za pakiranje               2,5%
Drugo                            1,5%
-----------------------------------------------------------------
Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja za kovinsko industrijo
Bojan Voh, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost