Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4706. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Godič, stran 14785.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti, začetem na pobudo Uroša Šušteriča iz Ljubljane, na seji dne 4. novembra 1999
o d l o č i l o:
Točka 7 4. člena sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Godič (Uradni list RS, št. 71/96) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnik predlaga naj ustavno sodišče oceni ustavnost in zakonitost sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Godič, na podlagi katerega so “vikendaši“ v vasi Brezje nad Kamnikom, ki spada v Krajevno skupnost Godič, zavezani k plačevanju samoprispevka. Navaja, da ima stalno prebivališče v Ljubljani in da plačuje davek na vikend in vse druge dajatve v zvezi z njim Občini Kamnik.
2. Krajevna skupnost Godič v odgovoru na pobudo navaja, da zavezanci za plačilo samoprispevka, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Godič, niso sodelovali v pripravljenem postopku za razpis refrenduma in da tudi niso glasovali na referendumu. Meni, da so ravnali v skladu s 35. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US; v nadaljevanju: ZRLI) in 47.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 – v nadaljevanju: ZLS), ki dajata pravico glasovanja na referendumu le občanom, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji, določeni v četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 p.b. – v nadaljevanju: ZSam) je zavezanec za samoprispevek lahko le tisti občan, ki ima na območju, na katerem je uveden samoprispevek, stalno prebivališče. Izjema od pravila, da je zavezanec za samoprispevek lahko le občan s stalnim prebivališčem na referendumskem območju (to je na območju, na katerem lahko uveljavlja svojo pravico glasovanja), je določena v tretjem in četrtem odstavku 9. člena ZSam. Na njuni podlagi se lahko zavežejo za samoprispevek tudi občani, ki nimajo stalnega prebivališča na referendumskem območju, če je samoprispevek namenjen za zgraditev objektov ali izvajanje del, s katerimi naj bi se izboljšali pogoji za uporabo nepremičnin občanov na določenem območju. Ti občani imajo pravico sodelovanja v pripravljalnem postopku in pravico “osebnega izjavljanja z referendumom ali podpisovanjem“.(1) Tudi 47.b člen ZLS dopušča tako izjemo, ko v prvem odstavku določa, da imajo pravico glasovati na referendumu vsi občani, ki imajo pravico volilti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. Drugače je določeno v četrtem odstavku 9. člena ZSam. Na podlagi 7. točke 7. člena ZSam bi vsak sklep o razpisu moral vsebovati “način sodelovanja v pripravljalnem postopku za razpis referenduma in način osebnega izjavljanja delavcev na začasnem delu v tujini ter zavezancev iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona“. Sklep o razpisu referenduma obravnavanega samoprispevka (Uradni list RS, št. 59/96) take določbe nima.
5. Ena od temeljnih značilnosti referenduma je, da volilci z glasovanjem sami odločajo o vprašanjih, ki jih neposredno prizadevajo. Če oseba, na katero se nanaša odločitev, sprejeta na referendumu, ni imela možnosti, da se izjavi in glasuje, je podana kršitev pravice glasovanja. Pravica glasovanja na referendumu uživa varstvo na podlagi 44. člena ustave, ki daje vsakemu državljanu pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. KS Godič v obravnavani zadevi tem osebam ni omogočila, da bi glasovali na referendumu. Zato je izpodbijani sklep v delu, v katerem zavezuje k plačevanju samoprispevka tudi osebe, ki niso imele možnosti glasovanja na referendumu, v nasprotju z ustavo, in ga je ustavno sodišče v tem delu razveljavilo. Razveljavitev ima pravne učinke, določene v tretjem odstavku 45. člena ZUstS. Ustavno sodišče se ni odločilo za odpravo izpodbijanih določb, ker ni ugotovilo nastanka škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Upoštevalo je, da se zbrana sredstva samoprispevka uporabljajo tudi v korist oseb, ki imajo na referendumskem območju nepremičnine (3. člen izpodbijanega sklepa).
C)
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-13/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
1 Ker podpisovanja kot oblike neposrednega odločanja ZRLI ne pozna več, pride v poštev osebno izjavljanje na referendumu.

AAA Zlata odličnost