Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4700. Uredba o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian tourist board" v javni gospodarski zavod "Slovenska nacionalna turistična organizacija" - "Slovenian tourist board", stran 14772.

Na podlagi 5. in 50. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije” – “Slovenian tourist board” v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija” – “Slovenian tourist board”
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se preoblikuje javni gospodarski zavod “Center za promocijo turizma Slovenije” – “Slovenian tourist board” v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija” – “Slovenian tourist board” kot nacionalna turistična organizacija za opravljanje dejavnosti pospeševanja turizma in oblikovanje celovite turistične ponudbe na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: zavod) z namenom oblikovanja in promocije celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turizma, turistične infrastrukture, informiranja obiskovalcev, izobraževanja, raziskav in analiz.
2. člen
Ustanovitelj Slovenske nacionalne turistične organizacije je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
3. člen
S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne in fizične osebe v skladu s 5. členom zakona o pospeševanju turizma.
Prevzem ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih ustanoviteljev ter višina ustanoviteljskega deleža, ki ga morajo prispevati, se uredi s posebno pogodbo.
4. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do deleža Republike Slovenije, glede na celoto, ne smejo presegati 49%.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je:
“Slovenska nacionalna turistična organizacija” – “Slovenian tourist board”.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 156.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja in organizira dejavnost pospeševanja turizma, izobraževanja, raziskav, analiz in statističnega spremljanja na nacionalni ravni, ki obsega:
– razvoj in pospeševanje turistične dejavnosti;
– usklajevanje in pospeševanje lokalnih in regijskih turističnih ponudb;
– oblikovanje in promocija turističnih produktov in celotne turistične ponudbe Slovenije;
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture;
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko – promocijske dejavnosti;
– organiziranje in izvajanje nastopov na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanih dejavnostih doma in v tujini;
– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti;
– organiziranje in izvajanje stikov z javnostjo;
– skrb za celotno podobo turizma Slovenije;
– raziskovanje in analiza posameznih turističnih trgov;
– spremljanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu;
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti;
– ustanavljanje turističnih predstavništev v tujini in usklajevanje ter nadzorovanje njihovega dela;
– sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu;
– delovanje informacijskega sistema za potrebe pospeševanja turizma;
– izobraževanja, raziskave, analize in statistično spremljanje.
Kot pridobitno dejavnost zavod opravlja dejavnost prodaje promocijskega materiala.
Zavod lahko opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene izvajanju dejavnosti, vpisanih v sodni register, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v manjšem obsegu ali občasno ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje opisanih dejavnosti.
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti v obliki dodatnih programov in projektov.
Dejavnost zavoda v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu je:
– 52.61: Trgovina na drobno po pošti;
– 52.62: Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
– 52.63: Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– 72.30: Obdelava podatkov;
– 72.40: Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
– 74.13: Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 74.14: Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 74.40: Oglaševanje;
– 74.841: Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– 74.843: Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
– 75.13: Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti;
– 80.422: Drugo izobraževanje, d.n.
7. člen
Obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni program), se določi z letnim programom dela.
Pravico do sooblikovanja programa aktivnosti zavoda imajo v skladu z zakonom tudi regionalne in področne turistične organizacije.
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s to uredbo določenega zagotovljenega programa, v obliki dodatnih programov in projektov.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dodatnih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.
Za izvedbo dodatnih programov in projektov zavod sklene posebno pogodbo z naročnikom potem, ko so dana zagotovila za nakazilo sredstev.
Izvajanje dodatnih programov in projektov mora odobriti upravni odbor zavoda in jih vključiti v letni program dela.
8. člen
Posebna pogodba iz prejšnjega člena vsebuje:
– ime, firmo in sedež pogodbenih strank;
– opis projekta s terminskim planom;
– opredelitev sredstev, potrebnih za izvedbo programa ali projekta;
– navedba odgovornih oseb pogodbenih strank za izvedbo programa ali projekta;
– pravice in odgovornosti pogodbenih strank;
– stvarno in krajevno pristojnost sodišča za odločanje o morebitnem sporu;
– čas trajanja pogodbe ter
– določbe o prenehanju in odstopu od pogodbe.
9. člen
Izvajanje projektov in izvrševanje pogodb nadzoruje strokovni svet, ki pri tem svojem delu:
– oblikuje predloge upravnemu odboru glede načina, obsega in vrste ukrepov za izvedbo programa ali projekta;
– predlaga upravnemu odboru ukrepe za učinkovitejšo izvedbo projekta oziroma pogodbe;
– spremlja izvajanje projekta oziroma pogodbe;
– predlaga druge ukrepe, pomembne za učinkovito delo na projektu oziroma pogodbi.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
10. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s to uredbo.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
11. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo, če ni s to uredbo drugače določeno.
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE
12. člen
Za opravljanje dejavnosti se zavodu zagotovijo sredstva Centra za promocijo turizma Slovenije.
13. člen
Sredstva za delovanje zagotavlja ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije iz proračuna Republike Slovenije v okviru zagotovljenega programa, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora zavoda vsako leto do 15. 11. za prihodnje leto.
Sredstva za delovanje se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega zagotovljenega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno, če s finančnim načrtom ni določeno drugače.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljalskih pravic.
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja, sredstev za pospeševanje trženja in promocijo turizma, izobraževanja, raziskav, analiz in statističnega spremljanja v Sloveniji in drugih domačih in mednarodnih virov ter drugih prihodkov ali lastnih dohodkov.
Zavod lahko tudi pridobiva darila ali donacije.
15. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev določenih za izvajanje programa dela zavoda, nadzoruje nadzorni odbor, spremlja pa upravni odbor zavoda.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Za izvajanje in nadzor projektov, ki ne sodijo v zagotovljen program dela zavoda in se izvajajo v okviru dodatnih programov, se lahko ustanovijo posebni projektni sveti.
Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
16. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo določenih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja odloča upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
17. člen
Ustanovitelj krije morebitni nastali primanjkljaj le v primeru, če gre za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba in so naštete v 6. členu te uredbe.
Če zavod posamezno dejavnost opravlja kot pridobitno, morebitni primanjkljaj iz opravljanja takšne dejavnosti ne krije ustanovitelj.
VI. ORGANI ZAVODA IN PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
18. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– generalni direktor in strokovna direktorja;
– strokovni svet;
– forum in
– nadzorni odbor.
Upravni odbor
19. člen
Ustanovitelj zavoda izvršuje pravice in obveznosti iz te uredbe preko upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
Naloge upravnega odbora so:
– sprejema statut zavoda in njegove naknadne statusne spremembe;
– sprejema letni program dela zavoda (h kateremu mora dati soglasje ustanovitelj) in njegovo finančno ovrednotenje (zagotovljen program dela zavoda) ter način pokrivanja izgube in način razporejanja presežka;
– daje soglasje k pogodbam iz 4. člena te uredbe;
– odloča o ustanovitvi predstavništev zavoda v tujini;
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, to uredbo in statutom zavoda;
– imenuje in razrešuje generalnega direktorja in strokovna direktorja;
– imenuje člane strokovnega sveta;
– daje soglasje k izvajanju dodatnih programov in projektov;
– sprejme poslovnik o delu upravnega odbora in druge splošne akte zavoda.
Poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda sprejema ustanovitelj, ki tudi odloča o spremembi imena ali dejavnosti zavoda.
20. člen
Odločitve sprejema upravni odbor na seji z večino glasov vseh članov, razen če ni v tej uredbi, statutu ali drugem aktu predpisana drugačna večina.
Kadar upravni odbor sprejema odločitve z navadno večino, v primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsednika upravnega odbora.
Upravni odbor ima 8 članov, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za okolje in prostor – 1 član;
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 1 član;
– Ministrstva za šolstvo in šport – 1 član;
– zaposlenih v zavodu izmed njih – 1 član.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed sebe na prvi seji upravnega odbora, soglasje mora dati ustanovitelj.
Upravni odbor sprejema z dvetretjinsko večino članov odločitve o:
– statutu;
– imenovanju generalnega direktorja;
– imenovanju strokovnih direktorjev;
– letnem programu dela zavoda;
– letnem finančnem načrtu;
– sprejemu poslovnika upravnega odbora;
– sprejemu drugih splošnih aktov zavoda, če ni s statutom določeno, da jih lahko sprejema generalni direktor.
21. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pristojnosti upravnega odbora se natančneje določijo s statutom zavoda.
Način dela upravnega odbora se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda, ki ga sprejme upravni odbor z dvetretjinsko večino.
Ustanovitelj lahko razreši predstavnike upravnega odbora, če:
– pri svojem delu ne upoštevajo politike, ki je sprejeta na področju turizma;
– če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter
– iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda ter po postopku določenim s statutom zavoda.
Generalni direktor in strokovna direktorja
22. člen
Zavod ima generalnega direktorja in dva strokovna direktorja oddelkov.
Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Strokovna direktorja oddelkov vodita strokovno delo zavoda in sta odgovorna za strokovnost dela zavoda, vodita organizacijo dela in izvajanje strokovno-tehničnih nalog na področju:
– promocije, razvoja in pospeševanja turizma in
– raziskave, izobraževanja, analiza.
Za generalnega direktorja in strokovna direktorja so lahko imenovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom.
Generalnega direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Strokovna direktorja imenuje upravni odbor na predlog generalnega direktorja.
Generalni direktor in strokovna direktorja so imenovani na podlagi javnega razpisa za 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve generalnega direktorja in strokovnih direktorjev se natančneje določijo s statutom zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega direktorja in strokovnih direktorjev zavoda.
Strokovni svet
23. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela, ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v tem aktu ali v statutu;
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
– daje upravnemu odboru, generalnemu direktorju in strokovnima direktorjema mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in
– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom določene naloge.
Strokovni svet ima 10 članov – strokovnjakov iz posameznega področja dela, ki jih imenuje upravni odbor na predlog generalnega direktorja.
Strokovni svet se za reševanje vprašanj s pristojnosti posameznega oddelka oblikuje v dva strokovna odbora, vsak ima po 5 članov.
Skupna vprašanja, ki se nanašajo na zavod, rešuje strokovni svet v celotni zasedbi, vprašanja s področja posameznega oddelka pa obravnava posamezni strokovni odbor, pristojen za to področje.
Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek imenovanja novih članov strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
Forum
24. člen
Forum je posvetovalni organ, ki obravnava letni program dela in daje nanj svoje pripombe.
V forum imenujejo po enega člana:
1. minister, pristojen za področje turizma;
2. minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj;
3. minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
4. Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje;
5. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo;
6. Turistična zveza Slovenije;
7. Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem;
8. Združenje turističnih agencij Slovenije (g.i.z.);
9. Hotelsko združenje Slovenije (g.i.z.);
10. Združenje turističnih kmetij Slovenije;
11. Združenje slovenskih žičničarjev (g.i.z.);
12. Združenje igralnic (g.i.z.);
13. Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč;
14. Ekonomska fakulteta v Ljubljani;
15. Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru;
16. Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu;
17. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled;
18. Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor;
19. Skupnost gradov na Slovenskem;
20. Turistične jame (GIZ);
21. Mednarodni institut za turizem;
22. Adria Airways;
23. Združenje svetovalcev;
24. Slovenske železnice.
Forum se sestaja najmanj dvakrat letno.
V forum se lahko glede na problematiko vključijo še predstavniki in organizacije s področja turizma in s turizmom povezanih področij (lokalne, področne in regionalne turistične organizacije, združenja, strokovna telesa in posamezniki), ki lahko tvorno prispevajo k oblikovanju programa zavoda.
Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek imenovanja novih članov foruma se natančneje določi v statutu zavoda.
Nadzorni odbor
25. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi, pooblaščene organizacije in nadzorni odbor zavoda.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Dva člana imenuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za turizem, enega člana pa na predlog Ministrstva za finance.
Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo štirih let.
Naloge, način delovanja, pristojnosti nadzornega odbora ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzornega odbora podrobneje določa statut zavoda.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem aktom.
Statut sprejme upravni odbor zavoda z dvetretjinsko večino vseh članov, k statutu mora dati soglasje ustanovitelj. Statut začne veljati z dnem izdaje soglasja ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
Druge splošne akte sprejema upravni odbor zavoda z dvetretjinsko večino glasov vseh članov, če ni s statutom določeno, da jih lahko sprejema generalni direktor.
VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
27. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
Zavod ima lahko za pospeševanje trženja in promocije turizma na tujih trgih predstavništva v tujini.
Predstavništva v tujini delujejo kot organizacijske enote zavoda.
O začetku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojnostih predstavništev v tujini odloča upravni odbor zavoda, ustanovitelj pa mora dati soglasje.
28. člen
Če pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavništev v tujini sodelujejo lokalne skupnosti, drugi organi in organizacije ali osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s posebno pogodbo.
29. člen
Pogoji in postopek za pripravo in začetek dela predstavništva v tujini in organizacijske enote v državi, se natančneje določijo s statutom zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora zavoda v tridesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
Z imenovanjem vseh članov novega upravnega odbora preneha mandat članom sedanjega upravnega odbora Centra za promocijo turizma Slovenije.
Upravni odbor sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjih petnajstih dneh predloži v soglasje ustanovitelju zavoda.
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v petnajstih dneh po izdaji soglasja ustanovitelja k statutu zavoda.
31. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem, mora v petnajstih dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije in v javnih medijih objaviti javni razpis za mesto generalnega direktorja, strokovnega direktorja za promocijo in strokovnega direktorja za raziskave.
Imenovanje generalnega direktorja in obeh strokovnih direktorjev zavoda mora biti izvedeno najkasneje v roku štirih mesecev, šteto od dneva objave razpisa.
V času od objave uredbe in do imenovanja generalnega direktorja, sedanji direktor Centra za promocijo turizma Slovenije opravlja funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja, mandat mu preneha z dnem imenovanja oziroma nastopa dela generalnega direktorja.
32. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem, bo v štirih mesecih po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije pripravilo pogodbo iz 3. člena te uredbe in izvedlo aktivnosti za pristop soustanoviteljev k zavodu. Ustanovitelj mora k pogodbi dati soglasje.
33. člen
Zavod nadaljuje z dejavnostjo Centra za promocijo turizma Slovenije in prevzame vse v Centru zaposlene delavce. Zavod tudi prevzame vsa sredstva, pravice in obveznosti Centra, njegovo dokumentacijo in njegov arhiv.
V last zavoda preidejo tudi vse premične in nepremične stvari v lasti Centra.
34. člen
Upravni odbor mora v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe sprejeti akt o notranji organizaciji zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest, na katerega mora dati soglasje ustanovitelj.
35. člen
Slovenska nacionalna turistična organizacija prevzame celotno poslovanje Centra za promocijo turizma Slovenije na podlagi opravljane inventure, podanega poročila o opravljenem poslovanju in pregledu finančne inšpekcije Ministrstva za finance.
36. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian Tourist Board“ (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/95, 52/97 in 57/98).
37. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-02/98-3
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost