Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4699. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev, stran 14771.

Na podlagi 4. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev.
II. VRSTA IN OBSEG OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
(1) Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo naslednje poštne storitve v notranjem in mednarodnem prometu:
– prenos standardiziranih in navadnih pisem do mase 1000 g,
– prenos standardiziranih in navadnih dopisnic,
– prenos telegrafskih sporočil.
(2) Pisemske pošiljke iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se lahko oddajo v prenos tudi kot priporočene pisemske pošiljke.
(3) Prenos iz prvega odstavka tega člena zajema sprejem, usmerjanje, prevoz in vročitev poštnih pošiljk.
3. člen
(1) Obvezno gospodarsko javno službo iz prejšnjega člena izvaja javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Javno podjetje mora, kjer je to zaradi narave dela in ekonomske zmožnosti upravičeno, opravljati tudi poštne storitve, opredeljene v nomenklaturi poštnih storitev, ki niso sestavni del gospodarske javne službe.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
4. člen
(1) Storitve obvezne gospodarske javne službe morajo biti trajno, redno in nemoteno dostopne vsaki fizični ali pravni osebi na celotnem območju države v enakih okoliščinah pod enakimi pogoji.
(2) Poleg pogojev, določenih z zakonom o poštnih storitvah in s to uredbo, mora javno podjetje pri zagotavljanju storitev obvezne gospodarske javne službe glede obsega, načina in pogojev, upoštevati tudi določila predpisov, izdanih na podlagi 15. člena zakona o poštnih storitvah.
IV. NAČIN IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Javno podjetje z letnimi in večletnimi plani razvoja predlaga:
– načrtovano kakovost storitev obvezne gospodarske javne službe,
– pokritost posameznih območij Republike Slovenije s poštno infrastrukturo,
– dinamiko in način širitve poštne infrastrukture po območjih,
– financiranje širitve poštne infrastrukture iz prejšnje alinee.
(2) Plane razvoja iz prejšnjega odstavka, ki jih javno podjetje predloži do konca leta za prihodnje leto in najmanj šest mesecev pred potekom večletnega plana, potrdi Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Z obvezno gospodarsko javno službo se zagotavljajo:
– v ožjem dostavnem okolišu sprejem in dostava naslovniku enkrat dnevno in vsak delovni dan, vendar ne manj kot petkrat tedensko in
– v širšem dostavnem okolišu sprejem in dostava naslovniku najmanj trikrat tedensko.
(2) Pogostost sprejema in dostave se lahko sorazmerno zmanjša v primeru povečanega števila prostih dni.
(3) Dostava naslovniku pomeni vročitev naslovniku v stanovanju oziroma njegovem poslovnem prostoru ali v hišni predalčnik ali izpostavljeni predalčnik oziroma tako, kakor se dogovorita uporabnik in javno podjetje.
(4) Ožji dostavni okoliš iz prvega odstavka tega člena obsega naselje oziroma celovito območje z naselji v njegovi bližini, v katerem ima javno podjetje eno poštno enoto z organizirano dostavo.
(5) Širši dostavni okoliš iz prvega odstavka tega člena obsega naselja, ki niso zajeta v ožjem okolišu.
7. člen
Javno podjetje je dolžno zagotoviti zainteresiranim uporabnikom dostopnost informacij o opravljanju obvezne gospodarske javne službe. Poleg tega mora najmanj enkrat letno v množičnih občilih ali na krajevno običajen način obvestiti uporabnike o pogojih za opravljanje poštnih storitev, spremembah cen poštnih storitev in o vseh vprašanjih, povezanih z dejavnostjo javnega podjetja, pomembnih za uporabnike.
8. člen
Javno podjetje mora najmanj enkrat letno poročati ministru, pristojnemu za poštne storitve, o kakovosti storitev, to je o pokritosti ozemlja Republike Slovenije z gospodarsko javno službo in o pogostosti dostave, ločeno za ožje in širše dostavne okoliše ter najmanj dvakrat letno o skupnem številu in vsebini reklamacij, številu rešenih reklamacij in rokih rešitve.
9. člen
(1) Cene poštnih storitev obvezne gospodarske javne službe se določajo ločeno od cen drugih poštnih storitev, ki jih izvaja javno podjetje.
(2) Vlada Republike Slovenije določa cene poštnih storitev obvezne gospodarske javne službe.
V. PRAVICE UPORABNIKOV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Uporabniki obvezne gospodarske javne službe imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev obvezne gospodarske javne službe,
– do enakih storitev enake kakovosti v enakih okoliščinah in pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
– do enakih cen storitev obvezne gospodarske javne službe na celotnem območju Republike Slovenije,
– biti obveščeni o zadevah v zvezi z opravljanjem storitev obvezne gospodarske javne službe.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 384-07/99-1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti