Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4698. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 14769.

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 8. in 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99) se v 2. členu na koncu desete alinee pika nadomesti s podpičjem in dodata dve novi alinei, ki se glasita:
– informacijski centri;
– logistični centri.”.
2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 3. člena se za besedama “državni organi” doda besedilo “z od 50”.
3. člen
Spremeni se peta alinea prvega odstavka 5. člena tako, da se glasi:
“Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira v vseh regijah najmanj en oddelek za izvidovanje in en vod za reševanje.”.
4. člen
Črta se tretja alinea prvega odstavka 6. člena.
Četrta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo in v vseh regijah najmanj en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje.”.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
“(1) Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Zahodnoštajerski, Gorenjski, Obalni, Ljubljanski, Vzhodnoštajerski, Severnoprimorski, Dolenjski in Notranjski regiji.”.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Službo za proženje snežnih plazov organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Zahodnoštajerski, Gorenjski, Ljubljanski, Severnoprimorski in Koroški regiji.”.
7. člen
Črta se prva alinea prvega odstavka 10. člena.
8. člen
V tretji alinei prvega odstavka 11. člena se za besedilom “ki so zaokrožena celota” besede “s 3000 prebivalci” nadomestijo z besedami “z do 3000 prebivalci”.
9. člen
V prvem odstavku 12. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 500 zaposlenimi na isti lokaciji.”.
10. člen
Za 12. členom se dodata 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
“12.a člen
(1) Informacijske centre ob nesrečah organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni regij in države. Informacijske centre lahko po potrebi organizirajo tudi lokalne skupnosti.
(2) Naloge informacijskih centrov so:
– posredovanje informacij o posledicah nesreče in drugih razmerah ter dajanje napotkov prebivalcem na prizadetem območju;
– zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o mrtvih in poškodovanih pristojnim štabom Civilne zaščite, drugim pristojnim organom, organizacijam in službam ter svojcem žrtev in poškodovanih;
– nudenje psihološke in duhovne pomoči prizadetim in svojcem žrtev;
– sodelovanje z zdravstveno službo, policijo, socialno službo, duhovniki in drugimi, v primeru prometnih nesreč pa tudi z letalskimi, železniškimi in drugimi prevozniki, ministrstvom za promet in zveze ter po potrebi z ministrstvom za zunanje zadeve;
– nudenje pomoči pri oskrbi in nastanitvi nepoškodovanih in svojcev;
– nudenje pomoči preživelim pri vzpostavitvi stikov s svojci.
12.b člen
(1) Logistične centre glede na potrebe organizirajo:
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni regij in države;
– lokalne skupnosti.
(2) Naloge logističnih centrov so:
– zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči;
– skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč pristojnim štabom, enotam in službam Civilne zaščite;
– skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zalog materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč.”.
11. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Enote za reševanje iz vode in na vodi organizira Slovenska potapljaška zveza za porečja Mure, Drave, Save in Soče ter za morje.”.
12. člen
Črta se drugi odstavek 25. člena.
13. člen
Spremeni se tretja alinea prvega odstavka 27. člena tako, da se glasi:
“– poveljnik Civilne zaščite in Obalni štab Civilne zaščite, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.”.
14. člen
V 28. členu se črta besedilo “ne glede na 26. člen te uredbe”.
15. člen
V 30. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Enote za hitre reševalne intervencije lahko po potrebi ustanovijo tudi lokalne skupnosti.”.
16. člen
V drugem odstavku 33. člena se besedi “na predlog” nadomestita z besedama “v sodelovanju”.
17. člen
V 34. členu se beseda “lastnih” nadomesti z besedo “predpisanih”.
18. člen
V 36. členu se besedilo “26. in 28. člena” nadomesti z besedilom “26. in 27. člena”.
19. člen
V merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot se v prvem pododdelku Teritorialne enote GE v I. oddelku Razvrstitev gasilskih enot v enajstem odstavku za besedilom “Vsak gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo” pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “ki mora biti tipizirana ter ustrezati predpisanim standardom.”.
20. člen
Četrta alinea tabele 1. Točkovanje glede na vrsto tehnološkega procesa v III. oddelku Merila za razvrščanje industrijskih gasilskih enot se dopolni z besedilom “ter proizvodnja električne energije z uporabo jedrske energije”.
21. člen
Naloge in pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje določene s to uredbo, ki so bile dane pred njeno uveljavitvijo upravam za obrambo, začne Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravljati s 1. 1. 2000.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 812-01/99-2
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost