Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4696. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV), stran 14768.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV)
Razglašam zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.
Št. 001-22-170/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ODPISU TERJATEV REPUBLIKE SLOVENIJE IZ NASLOVA NEPLAČANIH POVRAČIL ZA ONESNAŽEVANJE VODE (ZOPOV)
1. člen
Ta zakon določa pogoje in način za odpis terjatev Republike Slovenije iz naslova povračil za onesnaževanje vode po zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), ki so jih bili zavezanci dolžni plačevati v obdobju od 2. 7. 1993 do 31. 8. 1995.
2. člen
Pravni osebi, ki je kot zavezanec za plačevanje povračil za onesnaževanje vode v obdobju iz prejšnjega člena izvedla sanacijski ali drug program zmanjšanja onesnaževanja vode (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), se ob pogojih iz 3. člena tega zakona odpišejo v tem obdobju neplačana povračila skupaj z zamudnimi obrestmi.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka se odpišejo največ do višine vloženih sredstev v izvedbo sanacijskega ali drugega programa zmanjšanja onesnaževanja vode (v nadaljnjem besedilu: program).
3. člen
Odpis obveznosti iz prejšnjega člena lahko uveljavlja pravna oseba pod naslednjimi pogoji:
– da je v obdobju od 2. 7. 1993 do 31. 8. 1995 ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) predložila program iz prejšnjega člena tega zakona,
– da je bil predloženi progam finančno ovrednoten,
– da je k programu pridobila soglasje ministrstva,
– da je bil program do uveljavitve tega zakona izveden in dosega načrtovane učinke.
4. člen
Vlogo za odpis obveznosti z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena lahko pravna oseba predloži ministrstvu v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je dolžna pravna oseba priložiti tudi revizijsko poročilo o višini porabljenih sredstev za izvedbo programa, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb.
Za soglasje ministrstva iz tretje alinee prejšnjega člena se šteje tudi vodnogospodarsko soglasje, ki ga je za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in naprav, potrebnih za izvedbo programa, izdal pristojni organ, skladno z zakonom.
5. člen
Po prejemu popolne vloge in ugotovitvi, da so podani vsi pogoji iz 3. člena tega zakona, ministrstvo ugodi zahtevku pravne osebe in odloči tudi o višini obveznosti, ki se odpišejo.
Zoper odločbo, s katero ministrstvo odloči o zahtevku pravne osebe, ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor.
Ministrstvo pošlje pravnomočno odločbo ministrstvu, pristojnemu za finance, Davčni upravi Republike Slovenije in Agenciji za plačilni promet.
6. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 30,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v vlogi iz 4. člena tega zakona navede napačne podatke.
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba ministrstva, če ugodi zahtevku pravne osebe v nasprotju z določbo prvega odstavka 5. člena tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-06/96-2/4
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost