Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4694. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG), stran 14761.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG)
Razglašam zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.
Št. 001-22-168/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POPISU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2000 (ZPKG)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 (v nadaljnjem besedilu: popis), organe, pristojne za izvedbo popisa, pravice in obveznosti udeležencev popisa, varstvo osebnih podatkov, zbranih s popisom, objavljanje rezultatov popisa in financiranje popisa.
2. člen
(1) Popis v Republiki Sloveniji se opravi od 1. do 20. junija 2000.
(2) Takoj po popisu se opravi statistična kontrola kakovosti podatkov, zbranih s popisom.
(3) Popis in statistična kontrola kakovosti s popisom zbranih podatkov se opravi po stanju na dan 31. maja 2000 ob 24. uri.
3. člen
(1) S popisom se zajamejo kmetijska gospodarstva v Republiki Sloveniji, ki imajo:
– najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
– če imajo manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, pa tudi tista gospodarstva, ki imajo:
– najmanj 10 arov kmetijskih zemljišč in 90 arov gozda ali,
– najmanj 50 arov njiv in vrtov ali,
– najmanj 5 arov intenzivnih vinogradov ali,
– najmanj 30 arov vseh vinogradov ali,
– najmanj 10 arov intenzivnih sadovnjakov ali,
– najmanj 30 arov vseh sadovnjakov ali,
– najmanj 30 arov vinogradov in sadovnjakov ali,
– 1 in več glav velike živine.
(2) Kmetijsko gospodarstvo je po tem zakonu organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki ima enotno vodstvo ter se ukvarja s kmetijsko pridelavo.
(3) Kmetijska pridelava obsega:
– pridelovanje kmetijskih rastlin,
– pridelovanje žit, drugih poljščin in travinj,
– pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
– vinogradništvo in sadjarstvo,
– gojenje gob,
– rejo živine,
– rejo goveda,
– rejo prašičev,
– rejo perutnine,
– rejo drobnice,
– rejo konj,
– gojenje čebel,
– rejo drugih živali,
– predelavo kmetijskih pridelkov, pridelanih na kmetijskem gospodarstvu,
– predelavo mleka v mlečne izdelke,
– predelavo mesa v mesne izdelke,
– predelavo sadja (sokovi, žganje, sušenje sadja idr.),
– predelavo grozdja v vino,
– predelavo bučnih semen, oljk v olje.
(4) Po tem zakonu je kmetijsko gospodarstvo enotno vodeno, če je enotno vodeno pri delitvi dobička in izgub, ne glede na število oseb, ki ga vodi. Če je upravljanje kmetijskega gospodarstva porazdeljeno med družinske člane, vendar sta dobiček in izguba skupna, skupni pa so tudi delovna sila in stroji, je to eno kmetijsko gospodarstvo. Na kmetijskem gospodarstvu lahko gospodari fizična ali pravna oseba.
(5) Gospodar kmetijskega gospodarstva je po tem zakonu fizična ali pravna oseba, ki vodi kmetijsko gospodarstvo za svoj račun.
4. člen
S popisom se zberejo naslednji podatki o:
– lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov za fizične osebe oziroma firmo ali ime in sedež za pravne osebe;
– gospodarju kmetijskega gospodarstva: ime, priimek, naslov, splošna in kmetijska izobrazba, dejavnost in način plačila za delo na kmetijskem gospodarstvu za fizične osebe oziroma firmo ali ime in sedež za pravne osebe;
– drugih članih gospodinjstva: ime, priimek, naslov, leto rojstva, spol, izobrazba, dejavnost in način plačila za delo na kmetijskem gospodarstvu;
– letu rojstva redno zaposlenih delavcev na kmetijskem gospodarstvu;
– naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen od naslova oziroma sedeža gospodarja kmetijskega gospodarstva;
– površini zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva, zemljišč, danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neobdelanih zemljišč, gozda in drevesnic gozdnega drevja;
– površini kmetijskih zemljišč v uporabi: posevkih na njivah, zelenjavi in cvetju na prostem in v zaščitenih prostorih, večletnih travnikih in pašnikih, trajnih nasadih;
– številu živine v lasti in lasti drugega po kategorijah;
– poseku in spravilu lesa, prodaji lesa na panju;
– številu kmetijskih strojev, opremi in objektih;
– obliki opravljanja dejavnosti;
– morebitni dopolnilni dejavnosti kmetijskega gospodarstva;
– knjigovodstvu na kmetijskem gospodarstvu;
– pogozdovanju;
– ali ima kmetijsko gospodarstvo, kadar je gospodar fizična oseba, predvidenega prevzemnika.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POPISA
5. člen
(1) Podatke o kmetijskem gospodarstvu, katerega gospodar je fizična oseba, daje gospodar kmetijskega gospodarstva ali druga polnoletna oseba, ki pozna podatke o kmetijskem gospodarstvu.
(2) Podatki o kmetijskem gospodarstvu pravnih oseb se zberejo po pošti.
6. člen
(1) Podatki, potrebni za izvedbo popisa, se lahko zbirajo oziroma pridobijo iz vseh obstoječih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sektorja.
(2) Z načinom zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka in vrsto teh podatkov mora popisovalec seznaniti osebo, na katero se podatki nanašajo, oziroma osebo, ki podatke daje.
7. člen
Upravljalci zbirk, ki so pooblaščeni za njihovo vodenje in vzdrževanje, morajo posredovati potrebne podatke Statističnemu uradu Republike Slovenije brezplačno, v roku in na način, kot ga ta določi.
8. člen
(1) Popis izvedejo Statistični urad Republike Slovenije in drugi nosilci, določeni s tem zakonom.
(2) Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja dela pri izvajanju popisa je Statistični urad Republike Slovenije.
9. člen
Statistični urad Republike Slovenije opravlja naslednje naloge:
– organizira in usklajuje pripravljalna dela za popis;
– obvešča prebivalstvo o popisu;
– daje navodila pooblaščenim izvajalcem popisa in drugim osebam, ki sodelujejo pri popisu;
– organizira in nadzoruje strokovno-metodološko usposabljanje inštruktorjev, popisovalcev in drugih oseb, ki sodelujejo pri popisu;
– nudi organizacijsko in strokovno-metodološko pomoč inštruktorjem pri pripravi, organizaciji in izvedbi popisa;
– preverja popisne vprašalnike in jih pripravlja za ročno in strojno obdelavo;
– izbere tehnologijo za vnos in strojno obdelavo podatkov;
– obdela in objavi zbrane podatke.
10. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije, organ, pristojen za kmetijsko svetovanje, in predstavniki Zavoda za gozdove Republike Slovenije določijo inštruktorje popisa, ki jih izberejo med kmetijskimi svetovalci in delavci Zavoda za gozdove Republike Slovenije ter drugimi strokovnjaki. Statistični urad Republike Slovenije inštruktorje pooblasti in zagotovi finančna sredstva za njihovo delo.
(2) Inštruktor popisa opravlja naslednje naloge:
– izbere in imenuje popisovalce na svojem območju;
– zagotovi prostorske pogoje za pouk popisovalcev in njihovo delo v zvezi s popisom;
– preveri in dopolni vnaprej pripravljene sezname kmetijskih gospodarstev skupaj s predstavniki občin in upravnih enot, ki so na njegovem svetovalnem območju;
– nadzira delo popisovalcev in preveri, če so podatki v popisnih vprašalnikih logični in se računsko ujemajo;
– skrbi za sprotno dostavo izpolnjenih vprašalnikov Statističnemu uradu Republike Slovenije.
11. člen
(1) Fizična oziroma pravna oseba iz 5. člena tega zakona mora brezplačno posredovati pravilne in popolne odgovore na vsa vprašanja iz popisnih vprašalnikov.
(2) Podatke o odsotnih članih gospodinjstva daje tisti član gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih do 15 let, pa eden izmed staršev, posvojitelj ali skrbnik.
12. člen
Če osebe, ki mora dati podatke, ob popisu ni v stanovanju, podatkov pa ni mogoče zbrati na način iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, ji popisovalec pusti pisno obvestilo, da se bo še enkrat oglasil.
13. člen
Inštruktorji popisa in popisovalci morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo, ki ga izda predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije.
14. člen
(1) Pri izpolnjevanju svojih nalog morajo osebe iz prejšnjega člena pokazati pooblastilo brez vnaprejšnje zahteve.
(2) Po preteku veljavnosti pooblastila morajo vrniti pooblastilo izdajatelju, in sicer najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti.
15. člen
Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih pooblastil.
III. UPORABA PODATKOV IN NJIHOVA ZAŠČITA
16. člen
(1) Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične namene, razen tistih, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registra kmetijskih gospodarstev, v pristojnosti ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registra iz prejšnjega odstavka, so:
– naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen od naslova gospodarja kmetijskega gospodarstva;
– o lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov;
– o gospodarju kmetijskega gospodarstva: EMŠO, ime, priimek, naslov in izobrazba;
– površina zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva, zemljišč, danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neobdelanih zemljišč, gozda;
– površina kmetijskih zemljišč v uporabi, njiv, večletnih travnikov in pašnikov, trajnih nasadov;
– število živine v lasti in lasti drugega.
(3) Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registra iz prvega odstavka tega člena, morajo biti na popisnem vprašalniku označeni s črko R.
(4) Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena za vzpostavitev registra iz prvega odstavka tega člena je možna do 31. 12. 2003.
17. člen
Rezultate popisa objavi Statistični urad Republike Slovenije:
– prve v 30 dneh po končanem popisu,
– osnovne podatke šest mesecev po končanem popisu,
– celovite in podrobne rezultate popisa pa leto po končanem popisu.
18. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije in drugi izvajalci, ki so pooblaščeni, da v okviru popisa zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, sprejmejo in zagotovijo izvajanje organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov za zavarovanje podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, se zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. člen
(1) Osebe, zaposlene v Statističnem uradu Republike Slovenije ali pri drugih izvajalcih popisa iz 10. člena, ki pri svojem delu zvedo za vsebino podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, so jo dolžni varovati kot uradno tajnost.
(2) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za inštruktorje in popisovalce.
(3) Na popisnih vprašalnikih mora biti vidno označeno, da podatki pomenijo uradno tajnost.
IV. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
20. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa se zagotovijo Statističnemu uradu Republike Slovenije v okviru proračuna za leti 2000 in 2001.
21. člen
(1) Celotna finančna sredstva iz prejšnjega člena znašajo 383,000.000 tolarjev in se razporedijo na posamezni leti v zneskih:
– za leto 2000 358,000.000 tolarjev,
– za leto 2001 25,000.000 tolarjev.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
22. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa se uporabijo za materialne stroške, plačilo izvajalcev popisa in nakup potrebne opreme.
V. KAZENSKI DOLOČBI
23. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne da podatkov, ki se od nje zahtevajo s popisom, ali če da nepravilne podatke ali onemogoči preverjanje podatkov iz 4. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
24. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
– posameznik, če ne da podatkov, ki se od njega zahtevajo s popisom, ali če da nepravilne podatke ali onemogoči preverjanje podatkov iz 4. člena tega zakona;
– popisovalec, če v popisne vprašalnike vnese napačne podatke oziroma ne vnese podatkov, ki mu jih da oseba, zajeta s popisom.
VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije predpiše vsebino popisnih vprašalnikov in metodoloških navodil za organiziranje in izvedbo popisa.
(2) Pred izdajo navodil iz prejšnjega odstavka mora pridobiti mnenja:
– sosvetov za kmetijstvo in gozdarstvo,
– ministra, pristojnega za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano,
– ministra, pristojnega za okolje in prostor in
– ministra, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj.
26. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije poroča Vladi Republike Slovenije o opravljenih nalogah in finančnih sredstvih, porabljenih za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa, in sicer vsako leto najkasneje do 31. maja za predhodno leto.
(2) Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih sredstev predloži Statistični urad Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije najkasneje v 90 dneh po zaključku vseh del.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 053-03/99-1/1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost