Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4692. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT), stran 14757.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT)
Razglašam zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. novembra 1999.
Št. 001-22-166/99
Ljubljana, dne 2. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PODPORI GOSPODARSKIM DRUŽBAM PRI RAZVOJU NOVIH TEHNOLOGIJ IN VZPOSTAVLJANJU IN DELOVANJU NJIHOVIH RAZVOJNIH ENOT V OBDOBJU OD LETA 2000 DO 2003 (ZPGDNT)
1. člen
Ta zakon ureja zagotavljanje namenskih proračunskih in drugih sredstev za izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v letih 2000, 2001, 2002 in 2003 ter medresorsko koordinacijo za izvajanje tega programa.
2. člen
Program podpore gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom v letih 2000, 2001, 2002 in 2003 zajema:
– analizo stanja tehnološkega razvoja slovenskega gospodarstva;
– namen in cilje programa;
– oblike ukrepov in razvojnih spodbud za podporo gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom;
– kriterije za dodeljevanje spodbud;
– finančne kazalce in finančno vrednotenje programa;
– okvirni terminski načrt izvajanja programa.
Med sredstva za izvajanje programa podpore po tem zakonu se štejejo sredstva iz proračuna in druga sredstva, ki jih za izvajanje programa podpore zagotavljajo druge pravne osebe, katerih večinski lastnik ali ustanovitelj je Republika Slovenija.
Predlog programa iz 1. člena tega zakona pripravi medresorska delovna skupina, določena v 4. členu tega zakona, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Program podpore in letne finančne načrte za izvajanje programa in dinamiko zagotavljanja sredstev na predlog ministra, pristojnega za znanost in tehnologijo, sprejme Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Program podpore zajema izvajanje naslednjih aktivnosti:
– spodbude gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom za vzpostavljanje in delovanje lastnih razvojnih enot;
– spodbude regijam in gospodarskim panogam za vzpostavljanje skupnih razvojnih enot, predvsem tehnoloških centrov in parkov;
– koordinacijo spodbud in usklajevanje obstoječih mehanizmov posameznih skladov in svetovalnih mrež s cilji tega programa;
– spodbude tehnološkega razvoja invalidskih podjetij.
4. člen
Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Pri delu medresorske delovne skupine sodelujejo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Slovenska razvojna družba, d.d.
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, s sklepom ustanovi medresorsko delovno skupino, člane pa imenujejo ministrstva, navedena v prvem odstavku tega člena.
Medresorska delovna skupina se ustanovi v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo na osnovi programa podpore skupaj z medresorsko delovno skupino v letih 2000, 2001, 2002 in 2003 pripravljalo letne izvedbene programe ter javne razpise za porabo namenskih sredstev, določenih s tem zakonom.
V letnih izvedbenih programih bo Ministrstvo za znanost in tehnologijo še posebej podpiralo projekte, ki bodo neposredno prispevali k tehnološkemu razvoju posameznih gospodarskih družb.
Ministrstvo predloži letne izvedbene programe v sprejem Vladi Republike Slovenije, ki vsako leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o prejemnikih podpore ter o izvajanju programa in rezultatih vlaganj v tehnološki razvoj.
6. člen
Republika Slovenija bo za uresničitev programa iz 2. člena tega zakona v državnem proračunu v obdobju od leta 2000 do leta 2003 v okviru državnih pomoči gospodarstvu zagotavljala namenska sredstva v skupni višini 13.300 milijonov tolarjev po cenah na dan 1. januarja 2000, in sicer:
– v letu 2000              2.600 milijonov tolarjev
– v letu 2001              3.300 milijonov tolarjev
– v letu 2002              3.600 milijonov tolarjev
– v letu 2003              3.800 milijonov tolarjev
Sredstva iz prejšnjega odstavka za izvajanje programa, določenega v 2. členu tega zakona, se oblikujejo v proračunu Republike Slovenije pod posebno postavko Ministrstva za znanost in tehnologijo. Sredstva se bodo zbirala s postopno preusmeritvijo državnih pomoči, ki jih bo izvajala Vlada Republike Slovenije.
Druga sredstva se oblikujejo v poslovnem načrtu Slovenske razvojne družbe, d.d. in v finančnih načrtih drugih pravnih oseb iz 2. člena tega zakona.
Porabo vseh sredstev bo koordiniralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
7. člen
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona na predlog medresorske delovne skupine sprejme pravilnik o načinu dela medresorske delovne skupine (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Pravilnik določa zlasti:
– pravice in dolžnosti in način delovanja medresorske delovne skupine,
– izvajanje programa podpore ter merila in kriterije za dodeljevanje razvojnih spodbud,
– sistem ocenjevanja in spremljanja učinkov razvojnih spodbud.
8. člen
Strokovna in administrativna dela za medresorsko delovno skupino opravlja Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/99-18/1
Ljubljana, dne 24. novembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost