Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4684. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore, stran 14750.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Štore na 7. seji dne 19. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Štore
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Štore ter za priznanje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt tako, da je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost objekta oziroma njegovo povečanje zahteva povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo.
Zavezanec plačila komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče tako, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
4. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS U C2.100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
5. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količnikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (četrti odstavek 4. člena).
6. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Štore v predhodnem letu, ki se uporablja za izračun komunalnega prispevka v tekočem letu, ugotovi in določi Občinski svet občine Štore z odlokom, do 31. 3. v tekočem letu.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Štore v predhodnem letu, je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v naslednjih deležih:
Individualna raba (50%):
– kanalizacijsko omrežje                   16%
– vodovodno omrežje                     11%
– električno omrežje                     11%
– telefonsko omrežje                     5%
– plinovodno omrežje                     5%
– KTV omrežje                         2%
Kolektivna raba (50%)
– cesta                           17%
– zelene in rekreacijske površine              18%
– javna parkirišča                      6%
– meteorna kanalizacija                    5%
– javna razsvetljava                     2%
– hidrantno omrežje                      2%
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Izračunani komunalni prispevek se korigira glede na namembnost na podlagi korekcijskega faktorja in sicer:
Kf = 10 za stanovanjske hiše,
Kf = 20 za počitniške objekte in bivalne površine zidanic
Kf = 10 za poslovne neproizvodne objekte,
Kf = 5 za poslovne proizvodne objekte in objekte obrtne dejavnosti,
Kf = 1 za zaprte rekreacijske in športne površine,
Kf = 1 za parkirišča, bazene in odprte rekreacijske površine in
Kf = 1 za garaže in kmetijske gospodarske objekte.
Občinski svet Občine Štore lahko navedene korekcijske faktorje spremeni hkrati z določitvijo povprečja stroškov komunalnega opremljanja m2 stavbnih zemljišč v predhodnem letu.
8. člen
Za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
VI. POSTOPEK ODMERE IN PORABA SREDSTEV
9. člen
Komunalni prispevek zavezancu, na njegovo zahtevo, odmeri občinska uprava oziroma s strani Občine Štore pooblaščena organizacija.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 3. člena, točka b, občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
10. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede po merilih tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.
13. člen
Do dne, ko še ne bo znano povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Štore v predhodnem letu (31. 3. 2000) se določi povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Štore v znesku 380 SIT na m2 stavbnega zemljišča.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost vseh predpisov, ki so v Občini Štore urejali odmero komunalnega prispevka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost