Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4671. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Murska Sobota, stran 14724.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 70/95 in 85/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 16. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Mestni občini Murska Sobota se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje organom Mestne občine Murska Sobota pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov Mestne občine Murska Sobota,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja javnih služb ter svojim poslovnikom.
3. člen
Pristojni organi Mestne občine Murska Sobota so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog ali priporočilo.
4. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima sedem članov. Svet imenuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota za mandatno obdobje 4 let. Predsednika sveta izvolijo člani sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin na prvi seji.
V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcih javnih služb.
5. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja mestna uprava Mestne občine Murska Sobota.
Svet uporabnikov lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje strokovnjake za posamezno javno službo.
6. člen
Podrobnejši način dela si lahko svet uporabnikov uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03204-9/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost