Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti, stran 14716.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/89, 37/85, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 11. seji dne 22. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
1. člen
Ta odlok določa spremembe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave Pomurskih občin, št. 28/88, Uradni list RS, št. 9/96 – v nadaljevanju: PUP izven naselij).
Spremembe je pod številko 7/99-PUP izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota, v aprilu 1999.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter drugem in petem odstavku 7. člena se besede “Upravna enota Lendava, Notranja organizacijska enota za kmetijstvo, v sodelovanju s predstavnikom občinskega upravnega organa za kmetijstvo” črtajo in nadomestijo z besedami: “Upravni organ Občine Lendava”.
3. člen
Spremeni se 26. člen odloka in glasi:
“Na območjih stavbnih zemljišč na ravninskem delu in v območju goric ter na 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč je možna gradnja komunalnega, energetskega in prometnega omrežja, naprav in objektov ter omrežja, naprav in objektov za zveze”.
Za potrebe mesta Lendava in primestnih naselij ter tudi širši okolici je predvidena gradnja čistilne naprave na parcelah in delih parcel št. 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905/1, 3905/2, 3932/1, 3931/2, 3932, 3933, 3934, 3935/1, 3935/2, 3943, 3944, 3945, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065 k.o. Čentiba.
4. člen
Spremeni se 30. člen odloka in glasi:
“Odvajanje odpadne vode mora biti urejeno v kanalizacijskih sistemih. Fekalne odplake morajo biti speljane na ustrezno čistilno napravo”.
Priključitev na kanalizacijsko omrežje ni možno, dokler le-to ni priključeno na čistilno napravo, za katero je pridobljeno dovoljenje.
Do izgradnje kanalizacijskega omrežja se odplake rešujejo s triprekatnimi vodotesnimi greznicami brez odtoka, ki se občasno praznijo. Vsebina se razredčena z vodo lahko odvaža na kmetijske površine.
Po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo vsa gospodinjstva na območju, ki ga zajema sistem, priključiti na kanalizacijsko omrežje.
5. člen
Sestavni del odloka sta grafični prilogi v merilu 1:5000 in 1:2500.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-13/99
Lendava, dne 22. novembra 1999.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost