Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj, stran 14681.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter 16. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99) je Občinski svet občine Bohinj na 11. seji dne 15. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98 in 31/98) se v petem odstavku 2. člena beseda »naselja« nadomesti z besedo »območja«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za stanovanjske objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo stanovanja v blokih, družinske hiše, samski domovi, domovi za starostnike ter drugi objekti ali prostori, ki so namenjeni stalnemu (primarnemu) prebivanju (v nadaljnjem besedilu: stanovanjski namen).
Za počitniške objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo počitniške hišice (vikendi), počitniška stanovanja, počitniški domovi, počitniški apartmaji, stanovanjske hiše, stanovanja in drugi prostori, ki so namenjeni začasnemu (sekundarnemu) prebivanju (v nadaljnjem besedilu: počitniški namen).
Za poslovne objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo vsi objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena ali gospodarska dejavnost ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddajanju za prenočevanje turistom.«
Poleg meril iz 4. člena tega odloka se za določitev nadomestila za objekte naštete v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena upoštevajo še naslednja merila:
1. Namen uporabe stavbnega zemljišča (območje/točk):
----------------------------------------------------------------------------
Namem.        I/1a  I/1b  I/2a  I/3b   II   III    IV
----------------------------------------------------------------------------
a) stanovanjsko    50   40   50   40   30    20    10
b) počitniško     250   250   350   250   250   350    400
c) nezazidljivo    60   50   60   50   40    30    30
----------------------------------------------------------------------------
2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča (območje/točk):
-----------------------------------------------------------------------------
Vrsta zidave     I/1a  I/1b  I/2a  I/3b   II   III    IV
-----------------------------------------------------------------------------
a) ind. stan.
hiša          60   50   60   50   40    30    20
b) vrstne hiše
/dvojček        50   40   50   40   30    20    10
c) blokovna
gradnja        40   30   40   30   20    /     /
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
V 6. členu odloka se spremenijo prvi odstavek, 1. točka skupaj s tabelo in 2. točka prvega odstavka tako, da se glasijo:
»Pri poslovnih objektih oziroma prostorih se poleg meril iz 4. člena odloka upoštevajo še naslednja merila:
1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe:
a) proizvodnja peska, kamna in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala,
b) kovinsko predelovalna industrija, strojna dejavnost, proizvodnja žaganega lesa, plošč, pohištva ter drugih končnih lesnih proizvodov, gozdarstvo, visoke gradnje in grafična dejavnost,
c) elektro gospodarstvo, proizvodnja električnih strojev in aparatov, instalacije in zaključena dela, proizvodnja tekstila, prej in tkanin, proizvodnja raznovrstnih izdelkov, komunalna dejavnost,
d) bančništvo, premoženjsko in osebno zavarovanje, zunanja trgovina, storitve na področju prometa, PTT storitve, projektiranje in druge sorodne storitve ter poslovne storitve,
e) cestni, železniški promet,
f) obrtne storitve, popravila in osebne storitve,
g) kmetijske storitve, proizvodnja živilskih proizvodov, kmetijska proizvodnja, vodno gospodarstvo, trgovina na debelo,
h) trgovina na drobno in gostinstvo,
i) oddajanje sob in apartmajev, turistično posredovanje, dejavnost počitniških domov, druga turistična dejavnost,
j) državni organi, lokalne skupnosti, krajevne skupnosti, politične stranke ter dejavnost skladov in drugih institucij, ki jih ustanovi država ali občina,
k) izobraževanje, varstvo otrok in mladine, kultura, šport in rekreacija, zdravstveno varstvo, socialno varstvo.
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje v skladu z naslednjo tabelo:
----------------------------------------------------------------
    I/1a  I/1b  I/2a  I/3b   II   III      IV
----------------------------------------------------------------
a    900   600  1100   600   500   500     500
b    800   600  1000   500   400   300     600
c    600   500   900   500   300   200     150
d    700   700   700   700   400   300     200
e    600   500   700   500   300   200     600
f    500   400   500   400   300   200     100
g    500   400   500   400   300   200     100
h    600   500   600   500   300   200     300
i    500   400   400   400   300   200     400
j    500   400   500   400   300   200     400
k    200   200   200   200   100   100     200
----------------------------------------------------------------
2. Javna parkirišča, za katere uporabniki plačujejo parkirnino, konzumacijo ali kakršnokoli drugo nadomestilo, se po tem odloku štejejo kot poslovne površine. Točkuje se jih po vrsti dejavnosti in se za njih plačuje 100% vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.
4. člen
V 8. členu se na koncu stavka črtata besedi »meseci uporabe« ter se nadomesti z novima besedama »številom mesecev v letu«.
5. člen
V 9. členu se tretji odstavek črta.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Nadomestilo se ne plačuje za:
– poslovne prostore občinskih organov,
– prostore ali objekte, ki jih uporabljajo za svoje delo organi krajevne skupnosti,
– objekte ali prostore ki jih uporablja zavod Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica,
– za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva,
– za prostore, ki jih uporabljajo kulturna, športna in druga društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
– logarnice, ki služijo izključno za gozdarske namene.
Nadomestilo se ne plačuje za planšarske stanove na planinah (stanove) in druge objekte, če se le-ti uporabljajo v kmetijske namene. Potrdilo o tem ali se objekt uporablja v kmetijske namene izda pristojna služba zavoda za kmetijstvo.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-76/97
Bohinjska Bistrica, dne 15. novembra 1999.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.

AAA Zlata odličnost