Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4638. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 14679.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/ 89), v zvezi z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 8. redni seji dne 18. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Bloke plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče:
1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža...). Upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze. Za tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali posebnem objektu. Za uporabno tlorisno površino poslovnega prostora se šteje čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.
Poslovni prostor so tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno, za katere se ovrednoti nadomestilo s 40% točk določenih po 10. in 12. členu tega odloka.
2. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo in za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje oziroma enotno gradbeno dovoljenje.
3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti s 25% točk, določenih po 12. členu tega odloka.
4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik...), ki je lahko fizična oseba pravna oseba, ali samostojni podjetnik, oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.).
6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Bloke. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča razdelijo na 4 območja.
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Nova vas;
II. območje: Fara, Glina, Nemška vas na Blokah, Runarsko, Studenec, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh;
III. območje: Andrejčje, Hudi vrh, Kramplje, Lahovo, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Pajkovem, Ravnik, Ravne na Blokah, Radlek, Strmca, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Topol, Volčje, Zakraj;
IV. območje: Benete, Bočkovo, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Jeršanovo, Lepi vrh, Mramorovo pri Lužarjih, Ograda, Polšeče, Rožanče, Sleme, Štorovo, Zales, Zavrh.
8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno, in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DODELITEV TOČK
9. člen
Za določitev točk se uporabljajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega stavbnega zemljišča,
3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča.
10. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. cesta v protiprašni izvedbi              10 točk
2. vodovod                        10 točk
3. kanalizacija – fekalna                10 točk
4. elektrika                       10 točk
5. PTT (telefon)                     10 točk
6. javna razsvetljava                  10 točk
7. kabelska TV                     10 točkć
Vodovod, elektrika in telefon se upoštevajo po dejanski priključenosti objekta.
11. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena na naslednje skupine:
A – na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B – na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti (enotna klasifikacija dejavnosti),
C – na stavbna zemljišča za poslovne namene gostinstva in trgovine na drobno, obrti,
D – na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti,
E –na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti,
F – na stavbna zemljišča za počitniške objekte.
12. člen
Namembnost stavbnega zemljišča se vrednoti po točkah:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Skupine zemljišč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lega skupine območja      A       B           C          D           E          F
            stanovanja  gospodarska  gostinstvo, trgovina,   šola, ZD, vrtec  bančništvo, pošta,   počitniške hiše
                   dejavnost      obrt in male                       upravna dejavost
                           gospodarske družbe
                            do 10 zaposlenih
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. območje           60      400           250         60          800         200
2. območje           50      350           200         60          700         200
3. območje           40      300           150                              200
4. območje           30      250           100                              200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek in občani, katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka, kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
Občinski urad lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Bloke na predlog župana.
Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za dobo petih let oproščeni zavezanci, ki so kupili, oziroma zgradili nova stanovanja ali stanovanjske hiše in plačali sorazmerne stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske in poslovne površine ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. in 3. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bloke na predlog župana potrdi občinski svet. Vrednost točke se spreminja ob izteku koledarskega leta in velja za obdobje naslednjega leta.
16. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v polletnih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
17. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Bloke posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Bloke. Zavezanci odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m2 stanovanjske površine, 100 m2 za počitniško dejavnost in 500 m2 za poslovne dejavnosti.
Zavezanci morajo posredovati podatke Občinski upravi občine Bloke za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin, oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Bloke.
VII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 8/91).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost