Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4631. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, stran 14673.

Na podlagi 21.a in 21.č člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) je UO Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na 2. izredni seji dne 21. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Zavod je pravna oseba.
FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Firma zavoda je Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 106.
DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod izvršuje gospodarsko javno službo zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
V statut zavoda in v sodni register se za izvrševanje gospodarske javne službe in nalog iz prejšnjega odstavka vpišejo naslednje dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
– trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
– posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
– prekladanje,
– skladiščenje,
– cestni tovorni prevoz,
– drugo finančno posredništvo,
– dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje poslovnega predmeta iz prejšnjega odstavka.
VIRI FINANCIRANJA DELA IN POSLOVANJA ZAVODA
4. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva iz plačil nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe, ki ga zavodu kot obvezno članarino plačujejo uporabniki v skladu z zakonom.
Sredstva za začetek dela zavoda se zagotovijo iz premoženja zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Finančna sredstva in blago se dajo zavodu kot posojilo, rezervoarje s pripadajočo opremo, poslovne prostore in premično opremo, (kot na primer: pisarniško, telekomunikacije, računalniško opremo ter prevozna sredstva in drugo), pa v najem.
Ta razmerja se podrobneje uredijo s posebnimi pogodbami.
ORGANI ZAVODA
5. člen
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.
6. člen
Upravni odbor zavoda ima šest članov, ki jih imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona.
7. člen
Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. nadzoruje poslovanje zavoda,
2. sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda,
4. sprejema finančno poročilo zavoda,
5. predlaga način uporabe presežka prihodkov nad odhodki zavoda oziroma o načinu pokrivanja primanjkljaja,
6. imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
Glede na ustanoviteljske pravice in odgovornosti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, je za veljavnost odločitev upravnega odbora zavoda iz prejšnjega odstavka, in sicer za sprejem statuta zavoda, za imenovanje in razrešitev direktorja zavoda potrebno soglasje upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
8. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, kadar je na seji navzoča večina članov odbora.
Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino navzočih članov odbora. Pri neodločenem rezultatu glasovanja odloči predsednikov glas upravnega odbora.
Sklicevanje in vodenje sej in druga vprašanja, ki zadevajo delo upravnega odbora, se uredijo v statutu zavoda in v poslovniku o delu upravnega odbora.
9. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne, organizacijske ali tehnične smeri in
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gospodarstvu.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja, se podrobneje določijo v statutu zavoda.
NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU
10. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Do imenovanja direktorja zavoda opravlja to funkcijo vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Vršilec dolžnosti mora za imenovanje v to funkcijo izpolnjevati vse posebne pogoje iz drugega odstavka 9. člena tega sklepa.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3639/99
Ljubljana, dne 21. junija 1999.
Predsednik
upravnega odbora
Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Anton Grabeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost