Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/1999 z dne 29. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/1999 z dne 29. 11. 1999

Kazalo

4616. Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj, stran 14641.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj (Uradni list RS, št. 70/94) in 13. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na seji dne 27. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa območje, predmet, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter protipožarne in zdravstene zaščite ter splošne varnosti (v nadaljevanju: dimnikarska služba) na območju Mestne občine Kranj.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije na celotnem območju Mestne občine Kranj.
Glede na število kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter obseg storitev lahko Mestna občina Kranj določi več izvajalcev dimnikarske službe (v nadaljevanju: koncesionar). V tem primeru mora vsak koncesionar opravljati na območju, ki mu je dodeljeno, vse storitve dimnikarske službe, določene v veljavnih zakonih, podzakonskih aktih in v tem odloku. Območje, ki je dodeljeno posameznemu koncesionarju, pa mora biti prostorsko zaokroženo.
II. IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe mora zagotavljati uporabnikom storitve na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vse vrste goriva, kot jih določa 3. člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav – naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave (pepela in ostankov goriva) ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za naravno in umetno prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega pretoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe obsega:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) virov onesnaževanja zraka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,
– izdelava mnenj k uporabi novih in rekonstruiranih kurilnih naprav in izvajanje prvih meritev emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav z izdelavo mnenja o primernosti.
5. člen
Kurilna sezona obsega obdobje od 1. oktobra do 31. maja naslednjega leta, če ni z državnimi predpisi določeno drugače.
V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih in prezračevalnih vodov.
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne in druge emisije (Uradni list SRS, št. 1/76).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je treba vse naprave čistiti najmanj enkrat letno.
III. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
6. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe (v nadaljevanju: uporabnik) je lastnik oziroma uporabnik naprav, določenih v 3. členu tega odloka.
7. člen
Uporabniki imajo pravico:
– zahtevati katerokoli storitev v okviru obsega dimnikarske službe,
– zahtevati podatke oziroma dobiti možnost vpogleda v evidence dimnikarske službe, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja storitev, ki jih koncesionar izvaja po programu opravljanja dimnikarske službe,
– do pritožbe na kakovost storitev,
– in druge pravice, določene z zakonom in tem odlokom.
8. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– prijaviti koncesionarju svoje naprave in mu nuditi vse potrebne podatke za izvajanje storitev in vodenje evidenc dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti kuriva, katerih posledica je sprememba emisije odpadnih plinov v zrak,
– pridobiti pri koncesionarju strokovno mnenje in prve meritve o primernosti novih in rekonstruiranih naprav.
Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih obveznosti, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
IV. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE TER POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE
9. člen
Koncesija za izvajanje dimnikarske službe obsega opravljanje vseh storitev in obveznosti, določenih v tem odloku in v koncesijski pogodbi.
10. člen
Koncesionar mora izvajati dimnikarsko službo v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
11. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje dimnikarske službe, ali fizična oseba z veljavnim obrtnim dovoljenjem za opravljanje dimnikarske službe in priglasitvenim listom,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra in materialnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje koncesijske dejavnosti,
– da zagotovi strokovno vodenje evidenc iz 4. člena tega odloka,
– da ima izkušnje z izvajanjem dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe glede kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu za izbor koncesionarja.
V. IZBIRA KONCESIONARJA
12. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa brez omejitev.
Koncedent objavi javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije v 60 dneh po sprejetju odloka. Pri izvedbi javnega razpisa je treba uporabljati veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil.
Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita najmanj dva ponudnika.
Kadar prvi javni razpis ne uspe, je treba v roku 60 dni po poteku prvega javnega razpisa objaviti drugi javni razpis.
V primeru, da tudi drugi javni razpis ni uspešen, sme koncedent podeliti koncesijo z neposredno pogodbo ponudniku, ki v največji meri izpolnjuje pogoje javnega razpisa.
13. člen
Postopke oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija, v kateri morata biti zastopana najmanj dva člana odbora za gospodarsko infrastrukturo. Komisijo imenuje tajnik – direktor občinske uprave.
14. člen
O izbiri koncesionarja odloči s sklepom župan na podlagi poročila komisije za izvedbo razpisa.
Tajnik – direktor Občinske uprave mestne občine Kranj izda odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
15. člen
Koncedent sklene z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja glede izvajanja dimnikarske službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Mestne občine Kranj.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
16. člen
Koncesionar opravlja v okviru dimnikarske službe:
– redne preglede in vzdrževalne storitve na podlagi letnega programa dela, ki mora biti v skladu s predpisanimi standardi,
– storitve po dogovoru in na zahtevo uporabnika,
– interventne storitve na poziv koncedenta in pristojnega inšpektorata.
17. člen
O programu, rokih in načinu izvajanja rednih pregledov ter vdrževalnih storitev mora koncesionar obvestiti uporabnike na krajevno običajen način.
Posameznega uporabnika mora koncesionar pisno obvestiti o izvajanju rednega pregleda in vzdrževalnih storitev najmanj 8 dni pred izvajanjem pregleda oziroma storitve.
18. člen
Koncesionar mora pri izvajanju koncesijske dejavnosti upoštevati naslednje pogoje:
– stalno in kakovostvno izvajanje dimnikarske službe na celotnem dodeljenem območju,
– skrbeti mora za strokovnost kadrov in ustrezno tehnično in drugo potrebno opremo,
– koncedentu mora omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor zakonitosti dela,
– koncedentu mora najmanj enkrat letno oziroma na njegovo utemeljeno zahtevo poročati o poslovanju,
– po zaključku kurilne sezone mora koncedentu poročati o meritvah emisij iz kurilnih naprav,
– pristojno inšekcijsko službo mora tekoče obveščati o prekoračitvi dovoljenih emisij iz kurilnih naprav,
– dosledno mora upoštevati tehnične, organizacijske, stroškovne in druge standarde ter pogoje za opravljanje dimnikarske dejavnosti.
19. člen
Koncesionar mora voditi evidence (katastre) o napravah iz 4. člena tega odloka in druge evidence, ki jih določi koncedent. Vsebino in način vodenja evidenc določa koncesijska pogodba.
Koncesionar mora podatke, zbrane v katastrih, posredovati koncedentu na način in v rokih, določenih v koncesijski pogodbi.
Evidence, ki jih določa ta odlok in druge evidence, ki jih določi koncedent, so last koncedenta.
20. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidenih dogodkih in okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo nastalih stroškov.
21. člen
Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam dolžan povrniti škodo, ki jo povroči pri opravljanju dimnikarske službe.
VII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
22. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesijske dejavnosti:
– izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na območju Mestne občine Kranj oziroma na območju, ki mu je dodeljeno,
– pravico zaračunavati dimnikarske storitve po ceniku, ki ga potrdi koncedent,
– pravico in dolžnost izvajati druga pooblastila v skladu z zakonom.
VIII. PLAČILO KONCESIJE
23. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo koncesije v višini najmanj 3 odstotke od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem koncesijske dejavnosti v preteklem letu.
Podrobnejši pogoji plačila koncesije so določeni v koncesijski pogodbi.
Sredstva, zbrana s plačilom za koncesijo, so prihodek proračuna Mestne občine Kranj.
IX. TRAJANJE KONCESIJE
24. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let z možnostjo podaljšanja. Pogoji podaljšanja so določeni v koncesijski pogodbi.
25. člen
Koncesionar sme prenesti izvajanje določenih storitev na podizvajalca le v soglasju s koncedentom.
X. NADZOR IZVAJANJA KONCESIJE
26. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti opravlja pristojni občinski organ in pristojni inšpektorat.
Koncedent lahko za izvajanje nadzora pooblasti tudi druge pravne ali fizične osebe.
27. člen
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, izvaja pa se v poslovnem času kocesionarja.
O ugotovljenih nepravilnostih oziroma pomanjklivostih koncedent pisno obvesti koncesionarja in mu naloži rok za odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
28. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha v naslednjih primerih:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
29. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene izmed pogodbenih strank,
– v primeru, ko koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 11. in 16. členu tega odloka,
– v drugih, s koncesijsko pogodbo določenih primerih.
30. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na trajanje koncesijske pogodbe:
– v primeru, ko koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v roku, določenem v kocesijski pogodbi,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru neupoštevanja veljavnih tehničnih, organizacijskih, stroškovnih, vzdrževalnih in drugih standardov in pogojev za opravljanje dimnikarske dejavnosti.
Pogoje odvzema koncesije natančno določa koncesijska pogodba.
31. člen
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, koncedent pa mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje dimnikarske službe.
Pogoje odkupa koncesije določa koncesijska pogodba.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se kaznuje koncesionar, če krši določila iz 10. člena tega odloka.
33. člen
Če uporabnik – pravna oseba po tretjem obvestilu koncesionarja ne omogoči pregleda oziroma čiščenja naprav iz 7. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za ta prekršek z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev.
34. člen
Če uporabnik – fizična oseba po tretjem obvestilu koncesionarja ne omogoči pregled oziroma čiščenje naprav iz 7. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.
XIII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35301-09/99-14
Kranj, dne 27. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost