Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/1999 z dne 29. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/1999 z dne 29. 11. 1999

Kazalo

4613. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo (prečiščeno besedilo), stran 14133.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo (prečiščeno besedilo)
1. člen
Kombinirana nomenklatura carinske tarife, na kateri temelji carinska tarifa, ki je sestavni del zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in carinske stopnje, ki so določene s carinsko tarifo, se spremenijo tako, da se skupaj s carinsko tarifo glasijo, kot je določeno v prečiščenem besedilu, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 424-08/98-4
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
             CARINSKA TARIFA

          KOMBINIRANA NOMENKLATURA


              PRVI DEL

             UVODNA DOLOČILA

            TEMELJNA PRAVILA

A. Temeljna pravila za uporabo kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1.  Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da
se je laže znajti pri uvrščanju. Zaradi pravnih razlogov
uvrščanje poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k
ustreznim oddelkom in poglavjem in po nadalje opisanih pravilih,
če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk in opomb.

2. (a)  Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v
poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod,
ki ni kompleten ali končen, če ima bistvene značilnosti
kompletnega ali končnega proizvoda. V tarifno številko se uvršča
tudi kompleten ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča
kot kompleten ali končen po tem pravilu), če se carini
nesestavljen ali razstavljen.

(b) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v
poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica
ali kombinacija tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali
snovmi. Proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se
obravnava kot blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega
materiala ali snovi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz večih
materialov ali snovi, poteka po pravilu pod točko 3.

3.  Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu pod 2(b) ali iz
drugih razlogov na prvi pogled uvrstiti v dve ali več tarifnih
številk, se uvrščajo takole:

(a) Tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj
natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi
številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se
poimenovanja dveh ali večih tarifnih številk nanašajo samo na del
materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali sestavljenih
proizvodih, ali samo na del komponent, pripravljenih kot komplet
za prodajo na drobno, poimenovanja teh tarifnih številk štejejo
za enako konkretna, celo če ima katero izmed njih bolj kompleten
in bolj natančen opis proizvoda.

(b) Mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih
materialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma
sestavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na
drobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu pod 3(a), se
uvrstijo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje
bistven značaj, če je to merilo uporabno.

(c) Če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu pod 3(a) ali (b), se
uvrsti v tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med
tistimi, ki jih je treba glede na pomembnost enako upoštevati.

4.  Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po pravilih, navedenih v 2
in 3. točki, se uvrsti v tarifno številko, predvideno za blago,
ki je takemu blagu najbolj podobno.

5.  Poleg določb, navedenih v točkah 2, 3 in 4, veljajo za
naštete proizvode tudi naslednja pravila:

(a) Toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole,
risalni pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej
oblikovana in prirejena za določen proizvod ali komplet
proizvodov, primerna za dolgotrajno rabo in dobavljena s
proizvodi, za katere je namenjena, se uvrsti s temi proizvodi,
pod pogojem, da se prodaja skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja
za škatle, ki dajejo celoti bistven značaj.

(b) V skladu z gornjim pravilom pod 5(a) se embalažni materiali
in embalaža (Izraza "embalažni materiali" in "embalažne
škatle" pomenita kakršnokoli zunanjo ali notranjo embalažo v
obliki škatel, držal, ovojev ali opor, ki niso transportni
pripomočki (npr. transportni kontejnerji), ponjave, orodja ali
pomožna transportna oprema. Izraz "embalažne škatle" ne zajema
škatel, na katere se nanaša temeljno pravilo 5(a).), ki se
dobavljajo tako, da so v njih embalirani proizvodi, uvrščajo
skupaj s temi proizvodi, če se običajno uporabljajo za
embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa ne velja za embalažne
materiale in embalažne škatle, če je očitno, da so primerni za
večkratno uporabo.

6.  Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo v tarifne
podštevilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh
tarifnih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim
podštevilkam ter po teh pravilih, pri čemer velja, da se tarifne
podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To
pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če
sobesedilo ne predpisuje drugače.

B. Temeljna pravila v zvezi s carinskimi stopnjami

1.  Carinske stopnje, navedene v odstotkih v koloni 4 so
carinske stopnje, določene ad valorem - t.j. na osnovi vrednosti.

2.  Označba "P" v koloni 4 pri določenih tarifnih številkah in
podštevilkah pomeni posebno dajatev.  Če carinski stopnji sledi
znak "+" in označba "P", npr. "16 + P", to pomeni, da je blago
podvrženo plačevanju tako carine kot posebnih uvoznih dajatev,
vkolikor je to določeno s posebnim predpisom.

C. Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature
kot carinskih stopenj

1.  Če ni drugače predpisano, se določilo v zvezi s carinsko
vrednostjo, poleg vrednosti za določanje carinskih dajatev ad
valorem, uporablja za določanje vrednosti, na osnovi katerih se
določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk.

2.  Pri blagu, kjer se obračunava carina na maso, bo masa, ki je
osnova za določanje zneska carine, in masa, na osnovi katere se
določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk, naslednja:

(a) v primeru oznake "bruto masa" se upošteva skupna masa blaga
in vseh embalažnih materialov in embalažnih škatel;

(b) v primeru oznake "neto masa" ali enostavno "masa" se
upošteva masa samega blaga brez embalažnih materialov in
embalažnih škatel.

3.  V primerih, ko je kot kriterij za uvrščanje v posamezno
tarifno oznako oziroma tarifno številko določena uvozna cena
izražena v EUR, se ekvivalent v tolarjih izračuna z uporabo
srednjega tečaja Banke Slovenije na zadnji delovni dan pred
vložitvijo carinske deklaracije.

4.  Pojem "tarifna oznaka" se uporablja za označevanje:

-  "tarifnih številk" na nivoju 4-mestnih števil, npr. tar.
štev. 5302

-  "tarifnih podštevilk" na nivoju 6, 8 ali 9 mest, npr. tar.
podštev. 5302 10 ali 5302 10 000.

5.  Kadar koli se v nomenklaturi pojavi pojem "civilno
letalstvo" in "blago, ki se uporablja v civilnem letalstvu" se to
nanaša na :

(a) civilna letala - to so letala, ki so drugačna od letal, ki
se uporabljajo v vojaške namene in ki niso registrirana kot
vojaška letala ter niso letala za prvoz vojaškega materiala ali
tovora;

(b) blago, ki se uporablja za civilno rabo v civilnem letalstvu
pri:

-  gradnji vseh vrst civilnih letal (tudi ultralahkih letal),

-  popravilih,

-  vzdrževanjih, obnavljanju, modificiranju ali preoblikovanju;

(c) naprave za zemeljsko treniranje in njihovi deli za civilno
rabo.

6.  Kadarkoli se v nomenklaturi pojavi pojem "za prodajo na
drobno koncnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo" in pri tar.oznaki ni navedena masa oz. teža
pakiranja, kot je npr.:

-  pri lepilih tar.podšt. 3506.10-mase do 1 kg ali

-  pri gnojilih tar.podšt. 3105.10-mase do 10 kg, ali

-  je ta pojem dolocen z opombo, kot npr. v tekstilnem
XI.oddelku opomba 4.(A), morajo biti pri uvršcanju blaga "za
prodajo na drobno koncnemu porabniku brez pakiranja v manjšo
embalažo" izpolnjeni vsi sledeci pogoji:

a)  na embalaži mora biti obvezno naveden NAMEN UPORABE (npr.
etiketa ali navodilo na katerem piše namen uporabe, npr. 100
literski sod, ki vsebuje vodno raztopino glifosata iz tar.št.
29.33, na etiketi pa piše da se uporablja kot herbicid, se
pravilno uvršca v tar.št. 38.08 in ne v tar.št. 29.33. V tar.št.
29.33 bi se uvršcal samo, ce namen uporabe ne bi bil naveden na
etiketi ali navodilu,

b)  koncni porabnik blaga mora blago tudi dejansko uporabiti za
isti namen, kot ga je dolocil proizvajalec in

c)  pred uporabo se ga ne sme prepakirati ( npr. 100 litrski sod
cistilnega sredstva, ki se v industriji uporablja za cišcenje
strojev, se uvršca v tar.ozn. 3402 20 900. Ce pa bi sod z enako
vsebino cistilnega sredstva samo prepakiral v manjšo embalažo
npr. v 200 ml plastenke, bi se pravilno uvršcal v tar.ozn. 3402
90 900.  Pomembno je poudariti, da kadar so izpolnjeni vsi
zgoraj navedeni pogoji (tocke a)-c)), pri uvršcanju blaga "za
prodajo na drobno koncnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo" ni pomembna masa oz. teža embalaže oz.
pakiranja.   Ne smatra se prepakiranje v manjšo embalažo, ce se
npr. 200 ml plastenke, ki so pakirane v kartonsko škatlo po 50
kosov, prepakirajo npr. v 2 škatli s 2 x 25 kosov.

D. Embalažne škatle in embalažni materiali

Za embalažne škatle in embalažne materiale, na katere se nanaša
temeljno pravilo 5(a) in (b) in ki so v obtoku skupaj z blagom,
ki ga vsebujejo ali s katerim se pojavljajo, veljajo naslednja
določila:

1.  Če so embalažne škatle in embalažni material uvrščeni z
blagom v skladu z določili temeljnega pravila 5, bodo:
   (a) ocarinjeni na osnovi enake carinske stopnje kot blago:
- kjer je tako blago podvrženo carinski dajatvi na osnovi
vrednosti ali - kjer jih je treba prišteti k masi blaga, na
osnovi katere se obračuna znesek carine;   (b) uvoženi prosto:

-  kjer je blago oproščeno carine ali

-  kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti ali

-  kjer mase embalažnih škatel in embalažnih materialov ni
potrebno vključiti v maso blaga, na osnovi katere se obračuna
znesek carine.

2.  V primeru, da embalažne škatle in embalažni materiali, za
katere veljajo določila gornjih odstavkov 1(a) in 1(b), vsebujejo
blago iz različnih tarifnih številk, se masa in vrednost
embalažnih škatel in embalažnih materialov za določitev njihove
mase ali vrednosti, ki je osnova za carinjenje, porazdeli med
vsebovano blago v sorazmerju s maso in vrednostjo blaga.


         OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

*se nanaša na nacionalne tarifne številke, ki dodatno delijo
tarifne številke kombinirane nomenklature na devetmestnem nivoju

P       posebna uvozna dajatev na mersko enoto proizvoda
b/f      flaškon
Kbit      1 024 bitov
kg/br     kilogram, bruto
kg/net     kilogram, neto
Mbit      1 048 576 bitov
MIPS      seznam mamil in psihotropnih substanc
BSP      seznam bojnih strupov in njihovih predhodnikov
mas.%     simbol za masni odstotek
g S/MJ     gram žvepla/mega Joul
RON      raziskovalno oktansko število


           DODATNE MERSKE ENOTE

c/k      karati (1 metrični karat = 2 x 10-4 kg)
ce/el     število celic
ct/l      nosilnost v tonah (1)
g       gram
gi F/S     gram radioaktivnega izotopa
GT       Brutto (kosmata) tonaža
kg C5H14ClNO  kilogram holinklorida
kg H2O2    kilogram vodikovega peroksida
kg K2O     kilogram kalijevega oksida
kg KOH     kilogram kalijevega hidroksida
kg met. am.  kilogram metilamina
kg N      kilogram dušika
kg NaOH    kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)
kg/net eda   kilogram neto odcejene substance
kg P2O5    kilogram difosfornega pentaoksida
kg 90 % sdt  kilogram 90 % suhe substance
kg U      kilogram urana
1 000 kWh   1 000 kilovatnih ur
l       liter
1 000 l    1000 litrov
l alc. 100 %  litrov čistega (100 %) alkohola
m       meter
m2       kvadratni meter
m3       kubični meter
1 000 m3    1 000 kubičnih metrov
pa       štev. parov
kos      štev. kosov
100 kos    sto kosov
1 000 kos   tisoč kosov
TJ       terajoul (bruto kalorična vrednost)

(1) "Nosilnost v tonah" (ct/l) pomeni nosilnost ladje, izražena v
tonah, ki ne vključuje ladijskih zalog (goriva, opreme, hrane
ipd.). Izvzete so tudi osebe na ladji (posadka in potniki) ter
njihova prtljaga.I. oddelek

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1. V tem oddelku se nanaša vsako sklicevanje na
posamezne rodove, vrste ali pasme živali tudi na
njihove mladiče, če iz samega besedila ne izhaja kaj
drugega.

2. Katera koli določba, ki se nanaša na "suhe" izdelke
v tarifi, obsega prav tako tudi izdelke, ki so
dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen če
iz besedila ne izhaja kaj drugega.


1. poglavje

ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1. To poglavje obsega vse žive živali, razen:

(a) rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev iz tar. št. 0301, 0306 in 0307;

(b) kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar.
št. 3002;

(c) živali iz tar. št. 9508.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0101      Živi konji, osli, mezge in
        mule
        - Konji:
0101 11 000   - - čistih pasem, plemenski         kos    pr
0101 19     - - drugi:
0101 19 100   - - - klavni                kos    27.0
0101 19 900   - - - drugi                 kos    27.0
0101 20     - Osli, mezge in mule:
0101 20 100   - - osli                  kos    5.0
0101 20 900   - - mezge in mule              kos    5.0

0102      Živo govedo
0102 10     - Čistih pasem, plemenske:
0102 10 100   - - telice (samice goveda,
        ki še niso telile)             kos    pr
0102 10 300   - - krave                  kos    pr
0102 10 900   - - druge                  kos    pr
0102 90     - Druge:
        - - domačih pasem:
0102 90 050   - - - mase do vključno 80 kg        kos    9+P
        - - - mase nad 80 kg, do
        vključno 160 kg:
0102 90 210   - - - - za zakol              kos    9+P
0102 90 290   - - - - druge                kos    9+P
        - - - mase nad 160 kg, do
        vključno 300 kg:
0102 90 410   - - - - za zakol              kos    9+P
0102 90 490   - - - - druge                kos    9+P
        - - - z maso nad 300 kg:
        - - - - telice (samice
        goveda, ki še niso telile):
0102 90 510   - - - - - za zakol             kos    9+P
0102 90 590   - - - - - druge               kos    9+P
        - - - - krave:
0102 90 610   - - - - - za zakol             kos    9+P
0102 90 690   - - - - - druge               kos    9+P
        - - - - druge:
0102 90 710   - - - - - za zakol             kos    9+P
0102 90 790   - - - - - druge               kos    9+P
0102 90 900   - - drugo                  kos    9

0103      Živi prašiči
0103 10 000   - Čistih pasem, plemenski          kos    pr
        - Drugi:
0103 91     - - mase pod 50 kg:
0103 91 100   - - - domačih pasem             kos    9+P
0103 91 900   - - - drugi                 kos    9
0103 92     - - mase 50 kg ali več:
        - - - domačih pasem:
0103 92 110   - - - - svinje, ki so vsaj
        enkrat prasile, mase ne manj
        kot 160 kg                 kos    9+P
0103 92 190   - - - - drugi                kos    9+P
0103 92 900   - - - drugi                 kos    9

0104      Žive ovce in koze
0104 10     - Ovce:
0104 10 100   - - čistih pasem, plemenske         kos    pr
        - - druge:
0104 10 300   - - - jagnjeta (do enega
        leta)                    kos    45 (1)
0104 10 800   - - - druge                 kos    45 (1)
0104 20     - Koze:
0104 20 100   - - čistih pasem, plemenske         kos    pr
0104 20 900   - - druge                  kos    45 (1)

0105      Živa domača perutnina (vrste
        Gallus domesticus, race,
        gosi, purani in pegatke)
        - Mase do vključno 185 g:
0105 11     - - kokoši, domače (Gallus
        domesticus):
        - - - kokoši iz matične jate
        (plemenske):
0105 11 110   - - - - nesnice               kos    pr
0105 11 190   - - - - druge                kos    pr
        - - - druge:
0105 11 910   - - - - nesnice               kos    9+P
0105 11 990   - - - - druge                kos    9+P
0105 12 00   - - purani:
* 0105 12 001  - - - plemenski               kos    pr
* 0105 12 009  - - - drugi                 kos    45 (1)
0105 19     - - druga:
0105 19 20   - - - gosi:
* 0105 19 201  - - - - plemenske              kos    pr
* 0105 19 209  - - - - druge                kos    45 (1)
0105 19 900   - - - race in pegatke            kos    pr
        - Druga:
0105 92 00   - - kokoši, domače (Gallus
        domesticus), mase do 2000 g:
* 0105 92 001  - - - plemenske               kos    pr
* 0105 92 009  - - - druge                 kos    7.7+P
0105 93 00   - - kokoši, domače (Gallus
        domesticus), mase več kot
        2000 g:
* 0105 93 001  - - - plemenske               kos    pr
* 0105 93 009  - - - druge                 kos    7.7+P
0105 99     - - druga:
0105 99 10   - - - race:
* 0105 99 101  - - - - plemenske              kos    pr
* 0105 99 109  - - - - druge                kos    45 (1)
0105 99 20   - - - gosi:
* 0105 99 201  - - - - plemenske              kos    pr
* 0105 99 209  - - - - druge                kos    45 (1)
0105 99 30   - - - purani:
* 0105 99 301  - - - - plemenski              kos    pr
* 0105 99 309  - - - - drugi                kos    45 (1)
0105 99 50   - - - pegatke:
* 0105 99 501  - - - - plemenske              kos    pr
* 0105 99 509  - - - - druge                kos    45 (1)

0106 00     Druge žive živali
0106 00 10   - Domači kunci:
* 0106 00 101  - - plemenski                kos    pr
* 0106 00 109  - - drugi                  kos    25.0
0106 00 200   - Golobi                  kos    5.0
0106 00 90   - Druge:
* 0106 00 901  - - čebele                 -     pr
* 0106 00 902  - - žabe                  -     2.0
* 0106 00 903  - - druge živali, čistih
        pasem, plemenske              -     pr
* 0106 00 908  - - druge                  -     pr


2. poglavje
MESO IN DRUGI UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI
Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izdelki vrst, opisanih v tar. št. 0201 do 0208
in 0210, ki so neuporabni za hrano ljudi (5.
poglavje);

  (b) čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št.
0504) in živalska kri (tar.št. 0511 ali 3002);

  (c) maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz
tar. št. 0209 (15. poglavje).

Dodatne opombe

1. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a) "Goveji trupi" za potrebe tar. podšt. 0201 10 in
0202 10 pomenijo cele trupe zaklanih živali -
izkrvavljene, očiščene in odrte, ki se uvažajo z
glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez
ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in
drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez
glav, morajo biti le-te odrezane od trupa med prvim in
drugim vratnim vretencem (pri atlanto-okcipitalnem
sklepu (atlanto-occipital joint)). Kadar se uvažajo
brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane
pri karpo- metakarpalnih ali tarzo-metatarzalnih
sklepih; "trup" vključuje sprednji del trupa s kostmi
in kitami, vratom in plečetom, ki vsebuje več kot 10
parov reber.

(b) "Goveje polovice" za potrebe tar. podšt. 0201 10
in 0202 10 pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično
delitvijo celega trupa skozi sredino vseh vratnih,
prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter skozi sredino
prsnice in medenice; "polovice" vključujejo sprednji
del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in
pleče, ki vsebuje več kot 10 reber.

(c) "Kompenzirane četrti" za potrebe tar. podšt. 0201
20 20 in 0202 20 10 pomenijo: dele, ki vsebujejo
bodisi:

-  sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom
in plečetom, rez ob desetem rebru; in zadnje četrti z
vsemi kostmi ter stegnom in ledjem (šimbasom), rez ob
tretjem rebru, bodisi

-  sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom,
plečetom, odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino
in prsmi, ter zadnje četrti z vsemi kostmi in stegnom,
ledjem, rez ob osmem rebru.

  Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo
"kompenzirane četrti", se morajo uvažati hkrati in v
enakem številu, skupna masa sprednjih četrti pa mora
biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je določena
razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5%
mase težjega dela (sprednje ali zadnje četrti).

(d) "Nerazkosane sprednje četrti" za potrebe tar.
podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del
trupa z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom z
najmanj štirimi in največ desetimi pari reber (prvi
štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko
rezani) s potrebušino ali brez nje.

(e) "Razkosane sprednje četrti" za potrebe tar. podšt.
0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del
polovice z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom,
z najmanj štirimi in največ desetimi rebri (prva štiri
rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s
potrebušino ali brez nje.

(f) "Nerazkosane zadnje četrti" za potrebe tar.
podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del
trupa z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s
filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari celih
ali rezanih reber, z zadnjim delom bočnika ali brez
njega in s potrebušino ali brez nje.

(g) "Razkosane zadnje četrti" za potrebe tar. podšt.
0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice
z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem
(pljučno pečenko), z najmanj tremi celimi ali rezanimi
rebri, z zadnjim delom bočnika ali brez njega in s
potrebušino ali brez nje.

(h) 11. "Vrat, pleče, plečna bržola" za potrebe tar.
podšt. 0202 30 50 pomeni: hrbtni del sprednje četrti,
vključno z zgornjim delom plečeta, dobljenim iz
sprednje četrti z najmanj štirimi rebri in največ
desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se
prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke
stika prepone z desetim rebrom.

22. "Prsa s spodnjim delom plečeta" za potrebe tar.
podšt. 0202 30 50 pomeni: spodnji del sprednje četrti,
vključno s trebušnim in vrhnjim delom.

B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki
se omenjajo v odstavku 1.A, se upoštevajo le tista, ki
se držijo hrbtenice.

2. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a) "Trupi in polovice" za potrebe tar. podšt. 0203
11 100 in 0203 21 100 pomenijo: razsekane prašiče v
obliki polovic domačega prašiča, izkrvavljene in
očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in
parklji. Polovice so dobljene z delitvijo trupov skozi
sredino vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in
križnih vretenc ter po sredini prsnice in medenice.
Taki trupi ali polovice so lahko z ali brez glave,
krač, želodčne maščobe, ledvic, repa ali prepone.
Polovice so lahko s hrbtnim mozgom ali brez njega,
možganov ali jezika. Trupi in polovice svinj so lahko
z vimenom ali brez njega.

(b) "Šunke" (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12
110, 0203 22 110, 0210 11 110 in 0210 11 310 pomenijo:
zadnji (kavdalni) del polovice, vključno z nogico,
zadnjo kračo ali brez njih, kožo ali podkožno slanino
ali brez njih.
  Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako,
da vključuje največ zadnje ledvično vretence.

(c) "Prednji del" za potrebe tar. podšt. 0203 19 110,
0203 29 110, 0210 19 300 in 0210 19 600 pomeni:
prednji (kranialni) del polovice brez glave, vključno
s kostmi, z nogico, kračo, kožo ali podkožno maščobo
ali brez njih.

  Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da
vključuje največ peto prsno vretence.

  Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali
brez nje in nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena
ali vratu z zgornjim plečetom) pomeni kos ledij, ki je
odrezan od spodnjega (trebušnega) dela prednjega dela,
rez takoj pod hrbtenico.

(d) "Plečeta" za potrebe tar. podšt. 0203 12 190,
0203 22 190, 0210 11 190 in 0210 11 390 pomeni:
spodnji del prednjega dela z lopatico ali brez nje in
nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez
nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

  Lopatica in pripete mišice, ki se pojavljajo
ločeno, se uvrščajo v to tar. podšt. kot del plečeta.

(e) "Ledja (hrbet)" za potrebe tar. podšt. 0203 19
130, 0203 29 130, 0210 19 400 in 0210 19 700 pomeni:
zgornji del polovice od prvega vratnega vretenca do
repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s kostmi, z
ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

  Ledja se od spodnjega dela polovice loči z rezom
tik pod hrbtenico.
(f) "Prsi s potrebušino" za potrebe tar. podšt. 0203
19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 in 0210 12 190
pomenijo: spodnji del polovice med šunko (stegnom) in
plečetom, znano kot "potrebušina", s kostmi ali brez
njih, vendar s kožo in podkožno maščobo.

(g) "Prašičje polovice" za potrebe tar. podšt. 0210
19 100 pomenijo: prašičje polovice brez glave (ličnic
in rilca), nog, repa, podkožne maščobe, ledvic,
fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice, medenice in
prepone.

(h) "Kosi prašiča" za potrebe tar. podšt. 0210 19 100
pomenijo: prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali
brez njih.

(ij)   "Skrajšane polovice" za potrebe tar. podšt.
0210 19 200 pomenijo: prašičje polovice brez
sprednjega dela (ali brez vratu, zgornjega dela
plečeta, plečeta s kračo), s kostmi ali brez njih.

(k) "Srednji del" za potrebe tar. podšt. 0210 19 200
pomeni: prašičjo polovico brez šunke in prednjega
dela, s kostmi ali brez njih.

  Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih
delov, ki vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v
naravnem razmerju s celotnim srednjim delom.

B. Deli razrezov, ki so definirani v odstavku 2.A(f),
se uvrščajo v isto tar. podšt. le, če vsebujejo tudi
kožo in podkožno maščobo.

  Če so deli, uvrščeni v tar. podšt. 0210 11 101 in
0210 11 190 ter 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 19 300
in 0210 19 600, dobljeni iz prašičjih polovic, iz
katerih so bile kosti, označene v odstavku 2.A(g), že
odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo
odstavki 2.A(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki
razrezi in njihovi deli vsebujejo kosti.

C. Tar. podšt. 0206 30 310, 0206 49 910 in 0210 90
390 vključujejo tudi glave ali polovice glav domačih
prašičev z možgani, ličnicami ali jeziki ali brez njih
ter njihove dele.

  Glava je od polovice ločena z ravnim rezom od
prvega vratnega vretenca.

  Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži
glave, še posebej zadnjega dela, se šteje za del
glave. Meso brez kosti s sprednjega konca (vključno s
podbradkom) se uvršča v tar. podšt. 0203 19 55, 0203
29 55, 0210 19 51 ali 0210 19 81, odvisno od primera.

D. Za potrebe tar. podšt. 0209 00 110 in 0209 00 190
izraz "podkožna prašičja maščoba" pomeni maščobno
tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča in se nanjo lepi,
ne glede na del trupa, s katerega je; v vsakem primeru
bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

  Naštete tar. podšt. prav tako vključujejo podkožno
prašičjo maščobo, s katere je bila odstranjena koža.

E. Za potrebe tar. podšt. 0210 11 310, 0210 11 390,
0210 12 190 in 0210 19 600 do 0210 19 890 se izdelki,
pri katerih je razmerje med vodo in beljakovinami v
mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25),
obravnavajo kot "posušeni ali prekajeni". Vsebnost
dušika se bo določala po ISO metodi 937-1978.

3. A. Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo
naslednje pomene:
(a) "Trupi" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21,
0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo:
cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in
odrte, uvožene z glavami, nogami ali drugimi
koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez
njih. Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-
ta ločena od trupa pri atlanto-okcipitalnem sklepu.
Kadar se uvažajo brez nog, se le-te ločijo od trupa z
rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo- metatarzalnih
sklepih.

(b) "Polovice" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204
21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51
pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s simetrično
delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega,
prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi
sredino prsnice in medenice.

(c) "Skrajšana sprednja četrt" za potrebe tar. podšt.
0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 in 0204 50 530
pomeni: sprednji del trupa s prsmi ali brez njih,
vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in
srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z
najmanj petimi in največ sedmimi pari celih ali
rezanih reber.

(d) "Zarebrnica oz. file" za potrebe tar. podšt. 0204
22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 in 0204 50 550
pomeni: preostali del trupa po odstranitvi nog in
skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez
njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo
vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so
fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj
pet parov celih ali rezanih reber.

(e) "Noge" za potrebe tar. podšt. 0204 22 500, 0204
42 500, 0204 50 190 in 0204 50 590 pomenijo: zadnji
del trupa, z vsemi kostmi in nogami, razrezan
pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu,
tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem
vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice
(sednice).

B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki
se omenjajo v odstavku 3.A, se upoštevajo le tista, ki
se držijo hrbtenice.

4. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a) "Kosi perutnine s kostmi", za potrebe tar. podšt.
0207 13 200 do 0207 13 600, 0207 26 200 do 0207 26
700, 0207 35 210 do 0207 35 630, 0207 14 200 do 0207
14 600, 0207 27 200 do 0207 27 700 in 0207 36 210 do
0207 36 630: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

  Kosi perutnine, kot so našteti v točki (a), ki so
delno razkoščičeni, se uvrščajo v tar. podšt.. 0207 13
700, 0207 26 800, 0207 35 790, 0207 14 700 ali 0207 36
790;

(b) "Polovice", za potrebe tar. podšt 0207 13 200,
0207 26 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250,
0207 14 200, 0207 27 200, 0207 36 210, 0207 36 230 in
0207 36 250: so polovice zaklane perutnine, ki so
prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

(c) "Četrtine", za potrebe tar. podšt 0207 13 200,
0207 26 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250,
0207 14 200, 0207 27 200, 0207 36 210, 0207 36 230 in
0207 36 250: so nožne četrtine ali prsne četrtine,
dobljene s prečnim rezom polovic;

(d) "Cela krila z ali brez vršičkov", za potrebe tar.
podšt 0207 13 300, 0207 26 300, 0207 35 310, 0207 14
300, 0207 27 300 in 0207 36 310: so kosi perutnine, ki
predstavljajo nadlahtnico, sklep in podlahtnico,
skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo
zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne.
Potrebna sta dva reza na sklepu;

(e) "Prsa", za potrebe tar. podšt 0207 13 500, 0207 26
500, 0207 35 510, 0207 35 530, 0207 14 500, 0207 27
500, 0207 36 510 in 0207 36 530: so kosi perutnine
prsnega koša in reber, razporejeni na obeh straneh,
skupaj s pripadajočim mišičevjem;

(f) "Noge", za potrebe tar. podšt 0207 13 600, 0207 35
610, 0207 35 630, 0207 14 600, 0207 36 610 in 0207 36
630: so kosi perutnine, sestavljeni iz spodnjega in
zgornjega dela noge, vključujoč stegnenico "femur",
mečnico "fibula" in golenico "tibia", skupaj s
pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na
sklepu;

(g) "Puranja bedra - spodnji del nog, imenovan tudi
krača", za potrebe tar. podšt 0207 26 600 in 0207 27
600: so puranji kosi spodnjega dela noge, ki zajemajo
golenico "tibia" in mečnico "fibula" skupaj s
pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na
sklepu;

(h) "Puranje noge, drugačne od opisa v točki (g)", za
potrebe tar. podšt 0207 26 700 in 0207 27 700: so
puranji kosi zgornjega dela noge, ki zajema stegnenico
"femur" s pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga
(spodnji in zgornji del) s kostmi in pripadajočim
mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(ij) "Gosji ali račji paletoji", za potrebe tar. podšt
0207 35 710 in 0207 36 710: so gosji ali račji kosi,
popolnoma oskubljeni in očiščeni, brez glave ali
spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna
kost, rebra, hrbtenica in križne kosti) toda s
stegnom, golenjo in nadlahtjo;

5. Carinske dajatve za mešanice iz tega poglavja, se
bodo določale kot sledi:

(a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin
prisotna z najmanj 90 mas.%, se uporabi carinska
dajatev te sestavine;

(b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja
carinska dajatev sestavine, ki je prisotna v mešanici.

6. (a) Surovo začinjeno meso iz poglavja 16 pomeni
začinjeno surovo meso, ki je začinjeno bodisi
globinsko bodisi površinsko tako, da je vidno s
prostim očesom ali razločljivega okusa.

(b) Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe
dodajajo med pripravo, ostanejo uvrščene v isto tar.
št., če dodajanje začimb ne spremeni njihovega
značaja.

7. "Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, v slanici", za potrebe tar. št. 0210,
pomeni meso, ki je homogeno nasoljeno po celi globini
s celotno vsebnostjo soli (natrijevega klorida) ne
manj kot 1.2 mas.%.

8. Definicija in pogoji za uvrstitev v postavke
carinske tarife z opisom "mlada govedina visoke
kvalitete (Hilton)".

  V postavke carinske tarife z opisom "mlada
govedina visoke kvalitete (Hilton)" se razvrščajo
goveje četrti, kosi za prodajo na debelo,
najkakovostnejši kosi prve kategorije ali porcijski
zrezki od trupov, ki imajo naslednje lastnosti:

a) Minimalni sloj zunanje bele maščobe, ki pokriva
hrbtno mišico pri dvanajstem rebru: od 1,0 cm do 2,3
cm.

b) Masa trupa od 272 kg do 386 kg.

c) Minimalna površina razreza hrbtne mišice pri
dvanajstem rebru: 58 kvadratnih centimetrov.

d) Maksimalna starost trideset mesecev. Na trupu ne
sme biti vidne okostenelosti hrustančastih nastavkov,
ki so povezani s prsnimi vretenci od prvega do
enajstega.

e) Minimalna medmišična maščoba, ki se prepleta z
mišično v dolgi (hrbtni) mišici pri dvanajstem rebru
kot prikazano na fotografskem standardu (ki ustreza
minimalni stopnji marmoriranosti 6,0 zmerne do močne
zamaščenosti mišičnine na mokri tkivasti substanci).
Opomba: To ne velja za druge mišice trupa.

f) Barva: Mišičnina mora ob razrezu trupa biti
svetle, češnjevo rdeče barve.

g) Sveži ohlajeni trupi ali kosi morajo imeti
temperaturo (v notranjosti hrbtne mišice) do največ 4
stopinj C, ko se pakirajo za pošiljko.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0201      Meso, goveje, sveže ali
        ohlajeno
0201 10 00   - Trupi in polovice:
* 0201 10 001  - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 10 009  - - drugo                  -     9+P
0201 20     - Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20   - - "kompenzirane četrti":
* 0201 20 201  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 20 209  - - - drugo                 -     9+P
0201 20 30   - - nerazkosane ali
        razkosane sprednje četrti:
* 0201 20 301  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 20 309  - - - drugo                 -     9+P
0201 20 50   - - nerazkosane ali
        razkosane zadnje četrti:
* 0201 20 501  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 20 509  - - - drugo                 -     9+P
0201 20 90   - - drugo:
* 0201 20 901  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 20 909  - - - drugo                 -     9+P
0201 30 00   - Brez kosti:
* 0201 30 001  - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0201 30 009  - - drugo                  -     9+P

0202      Meso goveje, zamrznjeno
0202 10 00   - Trupi in polovice:
* 0202 10 001  - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 10 009  - - drugo                  -     9+P
0202 20     - Drugi kosi s kostmi:
0202 20 10   - - "kompenzirane" četrti:
* 0202 20 101  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 20 109  - - - drugo                 -     9+P
0202 20 30   - - nerazkosane ali
        razkosane sprednje četrti:
* 0202 20 301  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 20 309  - - - drugo                 -     9+P
0202 20 50   - - nerazkosane ali
        razkosane zadnje četrti:
* 0202 20 501  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 20 509  - - - drugo                 -     9+P
0202 20 90   - - drugo:
* 0202 20 901  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 20 909  - - - drugo                 -     9+P
0202 30     - Brez kosti:
0202 30 10   - - sprednje četrti, cele
        ali razkosane v največ pet
        kosov, vsaka sprednja četrt
        predstavljena v enem
        zamrznjenem bloku;
        kompenzirane četrti v dveh
        delih, od katerih eden
        vsebuje sprednjo četrt, celo
        ali razkosano v največ pet
        kosov, drugi del pa zadnjo
        četrt, razen fileja v enem
        kosu:
* 0202 30 101  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 30 109  - - - drugo                 -     9+P
0202 30 50   - - vrat, pleče, plečna
        bržola in prsa s spodnjim
        delom plečeta:
* 0202 30 501  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 30 509  - - - drugo                 -     9+P
0202 30 90   - - drugo:
* 0202 30 901  - - - mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)             -     9+P
* 0202 30 909  - - - drugo                 -     9+P

0203      Meso, prašičje, sveže,
        ohlajeno ali zamrznjeno
        - Sveže ali ohlajeno:
0203 11     - - trupi in polovice s
        kožo:
0203 11 100   - - - domačih prašičev           -     10.9+P
0203 11 900   - - - drugo - divjih
        prašičev                  -     10.9+P
0203 12     - - šunke, plečeta in
        njihovi kosi, s kostmi:
        - - - domačih prašičev:
0203 12 110   - - - - šunke in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0203 12 190   - - - - plečeta in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0203 12 900   - - - drugo - divjih
        prašičev                  -     10.9+P
0203 19     - - drugo:
        - - - domačih prašičev:
0203 19 110   - - - - prednji deli in
        njihovi kosi                -     10.9+P
0203 19 130   - - - - ledja in njihovi
        kosi, s kostmi               -     10.9+P
0203 19 150   - - - - prsa s potrebušino
        in maščobo, kosi              -     10.9+P
        - - - - drugo:
0203 19 550   - - - - - brez kosti            -     10.9+P
0203 19 590   - - - - - drugo (npr.
        polovice brez kože in brez
        slanine)                  -     10.9+P
0203 19 900   - - - drugo (npr., divjih
        prašičev)                  -     10.9+P
        - Zamrznjeno:
0203 21     - - trupi in polovice:
0203 21 100   - - - domačih prašičev           -     10.9+P
0203 21 900   - - - drugo - divjih
        prašičev                  -     10.9+P
0203 22     - - šunke, plečeta in
        njihovi kosi, s kostmi:
        - - - domačih prašičev:
0203 22 110   - - - - šunke in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0203 22 190   - - - - plečeta in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0203 22 900   - - - drugo - divjih
        prašičev                  -     10.9+P
0203 29     - - drugo:
        - - - domačih prašičev:
0203 29 110   - - - - prednji deli in
        njihovi kosi                -     10.9+P
0203 29 130   - - - - ledja in njihovi
        kosi, s kostmi               -     10.9+P
0203 29 150   - - - - prsa s potrebušino
        in maščobo, kosi              -     10.9+P
        - - - - drugo:
0203 29 550   - - - - - brez kosti            -     10.9+P
0203 29 590   - - - - - drugo (npr.
        polovice brez kože in brez
        slanine)                  -     10.9+P
0203 29 900   - - - drugo - divjih
        prašičev                  -     10.9+P

0204      Meso, ovčje ali kozje,
        sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
0204 10 000   - Trupi in polovice,
        jagnječji, sveži ali
        ohlajeni                  -     9+P
        - Drugo meso, ovčje, sveže
        ali ohlajeno:
0204 21 000   - - trupi in polovice            -     45 (1)
0204 22     - - drugi kosi s kostmi:
0204 22 100   - - - skrajšane sprednje
        četrti                   -     45 (1)
0204 22 300   - - - zarebrnice oziroma
        fileji                   -     45 (1)
0204 22 500   - - - noge                 -     45 (1)
0204 22 900   - - - drugo                 -     45 (1)
0204 23 000   - - brez kosti               -     45 (1)
0204 30 000   - Trupi in polovice,
        jagnječji, zamrznjeni            -     45 (1)
        - Drugo meso, ovčje,
        zamrznjeno:
0204 41 000   - - trupi in polovice            -     45 (1)
0204 42     - - drugi kosi s kostmi:
0204 42 100   - - - skrajšane sprednje
        četrti                   -     45 (1)
0204 42 300   - - - zarebrnice oziroma
        fileji                   -     45 (1)
0204 42 500   - - - noge                 -     45 (1)
0204 42 900   - - - drugo                 -     45 (1)
0204 43     - - brez kosti:
0204 43 100   - - - ovčje                 -     45 (1)
0204 43 900   - - - drugo                 -     45 (1)
0204 50     - Meso, kozje:
        - - sveže ali zamrznjeno:
0204 50 110   - - - trupi in polovice           -     20.0
0204 50 130   - - - skrajšane sprednje
        četrti                   -     20.0
0204 50 150   - - - zarebrnice oziroma
        fileji                   -     20.0
0204 50 190   - - - noge                 -     20.0
        - - - drugo:
0204 50 310   - - - - kosi s kostmi            -     20.0
0204 50 390   - - - - kosi brez kosti           -     20.0
        - - zamrznjeno:
0204 50 510   - - - trupi in polovice           -     20.0
0204 50 530   - - - skrajšane sprednje
        četrti                   -     20.0
0204 50 550   - - - zarebrnice oziroma
        fileji                   -     20.0
0204 50 590   - - - noge                 -     20.0
        - - - drugo:
0204 50 710   - - - - kosi s kostmi            -     20.0
0204 50 790   - - - - kosi brez kosti           -     20.0

0205 00     Meso konj, oslov ali mul in
        mezgov, sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
        - Konjsko:
0205 00 110   - - sveže ali ohlajeno           -     20.0
0205 00 190   - - zamrznjeno               -     20.0
0205 00 900   - Oslov, mul in mezgov           -     20.0

0206      Drugi užitni klavnični
        izdelki iz govejega,
        svinjskega, ovčjega, kozjega
        in konjskega mesa ter mesa
        oslov ali mesa mul in
        mezgov, sveži, ohlajeni ali
        zamrznjeni
0206 10     - Živali vrste goved, sveži
        ali ohlajeni:
0206 10 100   - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     5.1
        - - drugi:
0206 10 910   - - - jetra                 -     5.1+P
0206 10 950   - - - notranja prepona,
        mišična in tetivna             -     5.1+P
0206 10 990   - - - drugo                 -     5.1
        - Živali vrste goved,
        zamrznjeni:
0206 21 000   - - jeziki                 -     4.0
0206 22     - - jetra:
0206 22 100   - - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     4.0
0206 22 900   - - - druga                 -     4.0
0206 29     - - drugi:
0206 29 100   - - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     5.1
        - - - drugi:
0206 29 910   - - - - notranja prepona,
        mišična in tetivna             -     5.1+P
0206 29 990   - - - - drugi                -     5.1+P
0206 30     - Prašičev, sveži ali
        ohlajeni:
0206 30 100   - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     6.0
        - - drugi:
        - - - domačih prašičev:
0206 30 210   - - - - jetra                -     6.0
0206 30 310   - - - - drugi                -     20.0
0206 30 900   - - - drugi                 -     10.0
        - Prašičev, zamrznjeni:
0206 41     - - jetra:
0206 41 100   - - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     6.0
        - - - druga:
0206 41 910   - - - - domačih prašičev          -     22.0
0206 41 990   - - - - druga                -     8.0
0206 49     - - drugi:
0206 49 100   - - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     6.0
        - - - drugi:
0206 49 910   - - - - domačih prašičev          -     22.0
0206 49 990   - - - - drugi                -     8.0
0206 80     - Drugi, sveži ali ohlajeni:
0206 80 100   - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     6.0
        - - drugi:
0206 80 910   - - - konj, oslov, mul in
        mezgov                   -     10.0
0206 80 990   - - - ovac in koz              -     10.0
0206 90     - Drugi, zamrznjeni:
0206 90 100   - - za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     6.0
        - - drugi:
0206 90 910   - - - konj, oslov, mul in
        mezgov                   -     10.0
0206 90 990   - - - ovac in koz              -     10.0

0207      Meso in užitni odpadki
        perutnine iz tar.št. 0105,
        sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
        - Kokoši vrste Gallus
        domesticus:
0207 11     - - nerazrezane na kose,
        sveže ali ohlajene:
0207 11 100   - - - oskubljene in
        očiščene, z glavami in
        nogami, znane kot "83%
        piščanci"                  -     10.9+P
0207 11 300   - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znane kot
        "70% piščanci"               -     10.9+P
0207 11 900   - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav, nog ter
        vratov, src, jeter in
        želodčkov, znane kot "65%
        piščanci" ali pod drugim
        nazivom                   -     10.9+P
0207 12     - - nerazrezane na kose,
        zamrznjene:
0207 12 100   - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znane kot
        "70% piščanci"               -     10.9+P
0207 12 900   - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav, nog ter
        vratov, src, jeter in
        želodčkov, znane kot "65%
        piščanci" ali pod drugim
        nazivom                   -     10.9+P
0207 13     - - kosi in drobovje, sveži
        ali ohlajeni:
        - - - kosi:
0207 13 100   - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne)         -     10.9+P
        - - - - s kostmi:
0207 13 200   - - - - - polovice ali
        četrtine                  -     10.9+P
0207 13 300   - - - - - cela krila z ali
        brez vršičkov                -     10.9+P
0207 13 400   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     10.9+P
0207 13 500   - - - - - prsa in kosi prs         -     10.9+P
0207 13 600   - - - - - noge in kosi nog         -     10.9+P
0207 13 700   - - - - - drugo               -     10.9+P
        - - - drobovje:
0207 13 910   - - - - jetra                -     10.9+P
0207 13 990   - - - - drugo                -     10.9+P
0207 14     - - kosi in drobovje,
        zamrznjeni:
        - - - kosi:
0207 14 100   - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne)         -     10.9+P
        - - - - s kostmi:
0207 14 200   - - - - - polovice ali
        četrtine                  -     10.9+P
0207 14 300   - - - - - cela krila z ali
        brez vršičkov                -     10.9+P
0207 14 400   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     10.9+P
0207 14 500   - - - - - prsa in kosi prs         -     10.9+P
0207 14 600   - - - - - noge in kosi nog         -     10.9+P
0207 14 700   - - - - - drugo               -     10.9+P
        - - - drobovje:
0207 14 910   - - - - jetra                -     10.9+P
0207 14 990   - - - - drugo                -     10.9+P
        - Purani:
0207 24     - - nerazrezani na kose,
        sveži ali ohlajeni:
0207 24 100   - - - oskubljeni in
        očiščeni, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znani kot
        "80% purani"                -     10.9+P
0207 24 900   - - - oskubljeni in
        očiščeni, brez glav, nog ter
        vratov, srčkov, jeter in
        želodčkov, znani kot "73%
        purani" ali pod drugim
        nazivom                   -     10.9+P
0207 25     - - nerazrezani na kose,
        zamrznjeni:
0207 25 100   - - - oskubljeni in
        očiščeni, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znani kot
        "80% purani"                -     45
0207 25 900   - - - oskubljeni in
        očiščeni, brez glav, nog ter
        vratov, srčkov, jeter in
        želodčkov, znani kot "73%
        purani" ali pod drugim
        nazivom                   -     45
0207 26     - - kosi in drobovje, sveži
        ali ohlajeni:
        - - - kosi:
0207 26 100   - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne)         -     10.9+P
        - - - - s kostmi:
0207 26 200   - - - - - polovice ali
        četrtine                  -     10.9+P
0207 26 300   - - - - - cela krila z ali
        brez vršičkov                -     10.9+P
0207 26 400   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     10.9+P
0207 26 500   - - - - - prsa in kosi prs         -     10.9+P
        - - - - - noge in kosi nog:
0207 26 600   - - - - - - bedra in kosi
        beder                    -     10.9+P
0207 26 700   - - - - - - drugo              -     10.9+P
0207 26 800   - - - - - drugo               -     10.9+P
        - - - drobovje:
0207 26 910   - - - - jetra                -     10.9+P
0207 26 990   - - - - drugo                -     10.9+P
0207 27     - - kosi in drobovje,
        zamrznjeni:
        - - - kosi:
0207 27 100   - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne)         -     45
        - - - - s kostmi:
0207 27 200   - - - - - polovice ali
        četrtine                  -     45
0207 27 300   - - - - - cela krila z ali
        brez vršičkov                -     45
0207 27 400   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     45
0207 27 500   - - - - - prsa in kosi prs         -     45
        - - - - - noge in kosi nog:
0207 27 600   - - - - - - bedra in kosi
        beder                    -     45
0207 27 700   - - - - - - drugo              -     45
0207 27 800   - - - - - drugo               -     45
        - - - drobovje:
0207 27 910   - - - - jetra                -     9.0
0207 27 990   - - - - drugo                -     45
        - Race, gosi in pegatke:
0207 32     - - nerazrezane na kose,
        sveže ali ohlajene:
        - - - race:
0207 32 110   - - - - oskubljene,
        izkrvavljene, očiščene
        drobovja, z glavami in
        nogami, znane pod nazivom
        "85% race"                 -     10.9+P
0207 32 150   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znane kot
        "70% race"                 -     10.9+P
0207 32 190   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav, nog ter
        brez vratov, srčkov, jeter
        in želodčkov, znane kot "63%
        race" ali pod drugim nazivom        -     10.9+P
        - - - gosi:
0207 32 510   - - - - oskubljene,
        izkrvavljene, neočiščene, z
        glavami in nogami, znane kot
        "82% gosi"                 -     10.9+P
0207 32 590   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        s srčki in želodčki ali brez
        njih, znane kot "75% gosi"
        ali pod drugim nazivom           -     10.9+P
0207 32 900   - - - pegatke                -     10.9+P
0207 33     - - nerazrezane na kose,
        zamrznjene:
        - - - race:
0207 33 110   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        vendar z vratovi, srčki,
        jetri in želodčki, znane kot
        "70% race"                 -     27.0
0207 33 190   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav, nog ter
        brez vratov, srčkov, jeter
        in želodčkov, znane kot "63%
        race" ali pod drugim nazivom        -     27.0
        - - - gosi:
0207 33 510   - - - - oskubljene,
        izkrvavljene, neočiščene, z
        glavami in nogami, znane kot
        "82% gosi"                 -     27.0
0207 33 590   - - - - oskubljene in
        očiščene, brez glav in nog,
        s srčki in želodčki ali brez
        njih, znane kot "75% gosi"
        ali pod drugim nazivom           -     27.0
0207 33 900   - - - pegatke                -     27.0
0207 34     - - mastna jetra, sveža ali
        ohlajena:
0207 34 100   - - - gosja                 -     7.0
0207 34 900   - - - račja                 -     7.0
0207 35     - - drugo, sveže ali
        ohlajeno:
        - - - kosi:
        - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne):
0207 35 110   - - - - - gosi               -     10.9+P
0207 35 150   - - - - - rac in pegatk           -     10.9+P
        - - - - s kostmi:
        - - - - - polovice ali
        četrti:
0207 35 210   - - - - - - rac               -     10.9+P
0207 35 230   - - - - - - gosi              -     10.9+P
0207 35 250   - - - - - - pegatk             -     10.9+P
0207 35 310   - - - - - cela krila, z ali
        brez vršičkov                -     10.9+P
0207 35 410   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     10.9+P
        - - - - - prsa in kosi prs:
0207 35 510   - - - - - - gosi              -     10.9+P
0207 35 530   - - - - - - rac in pegatk          -     10.9+P
        - - - - - noge in kosi nog:
0207 35 610   - - - - - - gosi              -     10.9+P
0207 35 630   - - - - - - rac in pegatk          -     10.9+P
0207 35 710   - - - - - paletoji iz gosi
        ali rac                   -     10.9+P
0207 35 790   - - - - - drugo               -     10.9+P
        - - - drobovje:
0207 35 910   - - - - jetra, razen mastnih
        jeter                    -     10.9+P
0207 35 990   - - - - drugo                -     10.9+P
0207 36     - - drugo, zamrznjeno:
        - - - kosi:
        - - - - brez kosti
        (razrezani, zmleti ali ne):
0207 36 110   - - - - - gosi               -     27.0
0207 36 150   - - - - - rac in pegatk           -     27.0
        - - - - s kostmi:
        - - - - - polovice ali
        hetrti:
0207 36 210   - - - - - - rac               -     27.0
0207 36 230   - - - - - - gosi              -     27.0
0207 36 250   - - - - - - pegatk             -     27.0
0207 36 310   - - - - - cela krila, z ali
        brez vršičkov                -     27.0
0207 36 410   - - - - - hrbtišča, vratovi,
        hrbtišča z vratovi, škofije
        in vršički kril               -     27.0
        - - - - - prsa in kosi prs:
0207 36 510   - - - - - - gosi              -     27.0
0207 36 530   - - - - - - rac in pegatk          -     27.0
        - - - - - noge in kosi nog:
0207 36 610   - - - - - - gosi              -     27.0
0207 36 630   - - - - - - rac in pegatk          -     27.0
0207 36 710   - - - - - paletoji iz gosi
        ali rac                   -     27.0
0207 36 790   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - drobovje:
        - - - - jetra:
0207 36 810   - - - - - mastna jetra gosi         -     9.0
0207 36 850   - - - - - mastna jetra rac         -     9.0
0207 36 890   - - - - - drugo               -     9.0
0207 36 900   - - - - drugo                -     27.0

0208      Drugo meso in drugi užitni
        mesni klavnični izdelki,
        sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
0208 10     - Domačih kuncev in divjih
        zajcev:
        - - domačih kuncev:
0208 10 110   - - - sveže ali ohlajeno          -     27.0
0208 10 190   - - - zamrznjeno              -     27.0
0208 10 900   - - drugo                  -     27.0
0208 20 000   - Žabji kraki                -     10.0
0208 90     - Drugo:
0208 90 100   - - domačih golobov             -     10.0
        - - divjačine, razen divjih
        zajcev:
0208 90 200   - - - prepelic               -     10.0
0208 90 400   - - - drugo                 -     10.0
0208 90 500   - - meso kitov in tjulnjev         -     10.0
0208 90 600   - - severnih jelenov            -     10.0
0208 90 800   - - drugo                  -     10.0

0209 00     Prašičja maščoba in salo,
        očiščena mesa, in podkožno
        maščevje perutnine
        (netopljeno), sveže,
        ohlajeno, zamrznjeno,
        nasoljeno, razsoljeno,
        sušeno ali prekajeno
        - Podkožna prašičja maščoba
        in salo:
0209 00 110   - - sveža, ohlajena,
        zamrznjena, soljena ali v
        slanici                   -     17.0
0209 00 190   - - sušena ali prekajena          -     17.0
0209 00 300   - Prašičja maščoba, razen
        tiste iz tar. podšt.
        0209 00 11 ali 0209 00 19          -     17.0
0209 00 900   - Perutninska maščoba            -     15.0

0210      Meso in drugi užitni mesni
        klavnični izdelki,
        nasoljeni, v slanici, sušeni
        ali prekajeni; užitna moka
        in zdrob iz mesa ali iz
        drugih klavničnih izdelkov
        - Meso, prašičje:
0210 11     - - šunke, plečeta in
        njihovi kosi, s kostmi:
        - - - domačih prašičev:
        - - - - nasoljena ali v
        slanici:
0210 11 110   - - - - - šunke in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0210 11 190   - - - - - plečeta in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
        - - - - posušena ali
        prekajena:
0210 11 310   - - - - - šunke in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0210 11 390   - - - - - plečeta in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
0210 11 900   - - - drugo                 -     10.9+P
0210 12     - - prsi s potrebušnino in
        njihovi kosi:
        - - - domačih prašičev:
0210 12 110   - - - - soljene ali v
        slanici                   -     10.9+P
0210 12 190   - - - - sušene ali prekajene        -     10.9+P
0210 12 900   - - - drugo                 -     10.9+P
0210 19     - - drugo:
        - - - domačih prašičev:
        - - - - soljeno ali v
        slanici:
0210 19 100   - - - - - prekajene prašičje
        polovice ali njihovi kosi          -     10.9+P
0210 19 200   - - - - - prekajene
        skrajšane polovice
        (tričetrtinske stranice) ali
        srednji deli                -     10.9+P
0210 19 300   - - - - - prednji deli in
        njihovi kosi                -     10.9+P
0210 19 400   - - - - - ledja in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
        - - - - - drugo:
0210 19 510   - - - - - - brez kosti           -     10.9+P
0210 19 590   - - - - - - drugo              -     10.9+P
        - - - - sušeno ali
        prekajeno:
0210 19 600   - - - - - prednji deli in
        njihovi kosi                -     10.9+P
0210 19 700   - - - - - ledja in njihovi
        kosi                    -     10.9+P
        - - - - - drugo:
0210 19 810   - - - - - - brez kosti           -     10.9+P
0210 19 890   - - - - - - drugo              -     10.9+P
0210 19 900   - - - drugo                 -     10.9+P
0210 20     - Meso, goveje:
0210 20 100   - - s kostmi                -     10.9+P
0210 20 900   - - brez kosti               -     10.9+P
0210 90     - Drugo, vključno užitno
        moko, zdrob iz mesa in
        drugih klavničnih izdelkov:
        - - meso:
0210 90 100   - - - konjsko, soljeno, v
        slanici ali sušeno             -     9+P
        - - - ovčje in kozje:
0210 90 110   - - - - s kostmi              -     9+P
0210 90 190   - - - - brez kosti             -     9+P
0210 90 210   - - - severnih jelenov           -     9+P
0210 90 290   - - - drugo                 -     9+P
        - - drobovina:
        - - - domačih prašičev:
0210 90 310   - - - - jetra                -     9+P
0210 90 390   - - - - drugo                -     9+P
        - - - govedi:
0210 90 410   - - - - prepona, mišična in
        tetivna (flam)               -     9+P
0210 90 490   - - - - drugo                -     9+P
0210 90 600   - - - ovac in koz              -     9+P
        - - - drugo:
        - - - - perutninska jetra:
0210 90 710   - - - - - mastna jetra gosi
        ali rac, soljena ali v
        slanici                   -     9+P
0210 90 790   - - - - - drugo               -     9+P
0210 90 800   - - - - drugo                -     9+P
0210 90 900   - - užitne moke in zdrob iz
        mesa ali mesnih odpadkov          -     9+P
3. poglavje

RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) morski sesalci (tar. št. 0106) in njihovo meso
(tar. št. 0208 ali 0210);

(b) ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki,
mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in
neuporabni za hrano ljudi bodisi zaradi njihove vrste
ali njihovega stanja (5. poglavje); moka, zdrob in
peleti iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev, neuporabni za hrano ljudi (tar. št.
2301);

(c) kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz
ribjih jajčec (tar. št. 1604).

2. V tem poglavju izraz "peleti" pomeni izdelke, ki
so bili aglomerirani bodisi neposredno s kompresijo
bodisi z dodatkom majhne količine veziva.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0301      Ribe, žive
0301 10     - Okrasne ribe:
0301 10 100   - - sladkovodne ribe            -     15.0
0301 10 900   - - morske ribe               -     15.0
        - Druge ribe, žive:
0301 91     - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae,
        Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster ):
0301 91 100   - - - vrst Oncorhynchus
        apache, Oncorhynchus
        chrysogaster                -     10.0
0301 91 900   - - - druge                 -     10.9+P
0301 92 000   - - jegulje (Anguilla spp.)         -     10.0
0301 93 000   - - krap                  -     10.9+P
0301 99     - - druge:
        - - - sladkovodne ribe:
0301 99 110   - - - - pacifiški losos
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski losos (Salmo
        salar) in donavski losos
        (Hucho hucho)                -     10.0
0301 99 190   - - - - druge                -     10.0
0301 99 900   - - - morske ribe              -     2.0

0302      Ribe, sveže ali ohlajene,
        razen ribjih filetov in
        drugega ribjega mesa iz
        tar.št. 0304
        - Salmonidi, razen jeter in
        iker:
0302 11     - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae,
        Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 100   - - - vrst Oncorhynchus
        apache, Oncorhynchus
        chrysogaster                -     10.0
0302 11 900   - - - druge                 -     10.9+P
0302 12 000   - - pacifiški lososi
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski lososi (Salmo
        salar) in donavski lososi
        (Hucho hucho)                -     2.0
0302 19 000   - - drugi                  -     10.0
        - Ploščate ali listaste ribe
        (Pleuronectidae, Bothidae,
        Cynoglossidae, Soleidae,
        Scophthalmidae in
        Citharidae), razen jeter in
        iker:
0302 21     - - morski list
        (Reinhardtius
        hipoglossoides, Hipoglossus
        hipoglossus, Hipoglossus
        stenolepis):
0302 21 100   - - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides)              -     2.0
0302 21 300   - - - atlantski list
        (Hippoglossus hippoglossus)         -     2.0
0302 21 900   - - - pacifiški list
        (Hippoglossus stenolepis)          -     2.0
0302 22 000   - - navadna plošča
        (Pleuronectes platessa)           -     2.0
0302 23 000   - - list (Solea spp.)            -     2.0
0302 29     - - druge:
0302 29 100   - - - morski robec
        (Lepidorhombus spp.)            -     2.0
0302 29 900   - - - druge                 -     2.0
        - Tuni (rodu Thunnus),
        progasti tun (Euthynnus
        (Katsuwonus) pelamis), razen
        jeter in iker:
0302 31     - - tun albakor ali
        dolgoplavutni beli tun
        (Thunnus alalunga):
0302 31 100   - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov,
        uvrščenih v tar. št. 1604          -     2.0
0302 31 900   - - - drugo                 -     2.0
0302 32     - - rumenoplavutni tun
        (Thunnus albacares):
0302 32 100   - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov,
        uvrščenih v tar. št. 1604          -     2.0
0302 32 900   - - - drugo                 -     2.0
0302 33     - - progasti tun:
0302 33 100   - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov,
        uvrščenih v tar. št. 1604:         -     2.0
0302 33 900   - - - drugo                 -     2.0
0302 39     - - drugo:
        - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov,
        uvrščenih v tar. št. 1604
0302 39 110   - - - - modroplavutni tun
        (Thunnus thynnus)              -     2.0
0302 39 190   - - - - drugo                -     2.0
        - - - drugo:
0302 39 910   - - - - modroplavutni tun
        (Thunnus thynnus)              -     2.0
0302 39 990   - - - - drugo                -     2.0
0302 40 000   - Sledi (Clupea harengus,
        Clupea pallasii), razen
        jeter in iker                -     2.0
0302 50     - Trske (Gadus morhua,Gadus
        ogac, Gadus macrocephalus),
        razen jeter in iker:
0302 50 100   - - vrste Gadus morhua           -     2.0
0302 50 900   - - druge                  -     2.0
        - Druge ribe, razen jeter in
        iker:
0302 61     - - sardele (Sardina
        pilchardus, Sardinops spp.),
        velike sardele (Sardinella
        spp.), papaline (Sprattus
        Sprattus):
0302 61 100   - - - vrste Sardina
        pilchardus                 -     26.0
0302 61 300   - - - rodu Sardinops;
        sardinella (Sardinella spp.)        -     26.0
0302 61 800   - - - papalina ali sardelica
        (Sprattus sprattus)             -     26.0
0302 62 000   - - vahnja ali navadni lupač
        (Melanogrammus aeglefinus)         -     2.0
0302 63 000   - - saj ali morski losos
        (Pollachius virens)             -     2.0
0302 64 000   - - skuše (Scomber scombrus,
        Scomber australasicus,
        Scomber japonicus)             -     10.0
0302 65     - - morski psi:
0302 65 200   - - - morski pes vrste
        Squalus acanthias              -     2.0
0302 65 500   - - - morski pes vrste
        Scyliorhinus spp.              -     2.0
0302 65 900   - - - drugi                 -     2.0
0302 66 000   - - jegulje (Anguilla spp.)         -     2.0
0302 69     - - druge:
        - - - sladkovodne ribe:
0302 69 110   - - - - krap                -     27.0
0302 69 190   - - - - druge                -     27.0
        - - - morske ribe:
        - - - - ribe rodu Euthynnus,
        razen progastih tunov
        (Euthynnus (Kaatsuwonus)
        pelamis), navedenih v tar.
        podšt. 0302 33:
0302 69 210   - - - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604                  -     2.0
0302 69 250   - - - - - drugo               -     2.0
        - - - - bergilt ali rdeči
        okun (vrsta bodike),
        (Sebastes spp.):
0302 69 310   - - - - - vrste Sebastes
        marinus                   -     2.0
0302 69 330   - - - - - drug               -     2.0
0302 69 350   - - - - ribe vrste
        Boreogadus saida              -     2.0
0302 69 410   - - - - merlan ali pišmol
        (Merlangus merlangus)            -     2.0
0302 69 450   - - - - leng (vrsta trske),
        (Molva spp.)                -     2.0
0302 69 510   - - - - trska vrste Theragra
        chalcogramma (aljaški saj)
        in Pollachius pollachius
        (saj)                    -     2.0
0302 69 550   - - - - inčuni (Engraulis
        spp.)                    -     10.0
0302 69 610   - - - - špar ali zobatec
        (Dentex dentex in Pagellus
        spp.)                    -     2.0
        - - - - oslič (Merluccius
        spp., Urophycis spp.):
        - - - - - oslič rodu
        Merluccius:
0302 69 660   - - - - - - južnoafriški
        oslič (plitkovodni oslič)
        (Merluccius capensis) in
        globokovodni oslič
        (globokovodni južnoafriški
        oslič) (Merluccius
        paradoxus)                 -     10.0
0302 69 670   - - - - - - južni oslič
        (Merliccius australis)           -     10.0
0302 69 680   - - - - - - drugi              -     10.0
0302 69 690   - - - - - oslič rodu
        Urophycis                  -     10.0
0302 69 750   - - - - špar (Brama spp.)          -     2.0
0302 69 810   - - - - grdobina, morska
        spaka (Lophius spp.)            -     2.0
0302 69 850   - - - - nebrkati mol ali
        sinja ugotica
        (Micromesistius poutassou
        ali Gadus poutassou)            -     2.0
0302 69 860   - - - - nebrkati som ali
        modra ugotica južnih morij
        (Micromesistius australis)         -     2.0
0302 69 870   - - - - mečarica (Xiphias
        gladius)                  -     2.0
0302 69 910   - - - - skuša (Caranx
        trachurus, Trachurus
        trachurus)                 -     10.0
0302 69 920   - - - - rožnata jegulja
        (Gentapterus blacodes)           -     2.0
0302 69 930   - - - - ribe vrste
        Kathetostoma giganteum           -     2.0
0302 69 940   - - - - brancin
        (Dicentrarchus labrax)           -     2.0
0302 69 950   - - - - orada (Sparus
        aurata)                   -     2.0
0302 69 990   - - - - drugo                -     2.0
0302 70 000   - Jetra in ikre               -     10.0

0303      Ribe, zamrznjene, razen
        ribjih filetov in drugega
        ribjega mesa iz tar. št.
        0304
0303 10 000   - Pacifiški lososi
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        razen jeter in iker             -     pr
        - Druge salmonide, razen
        jeter in iker:
0303 21     - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae,
        Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 100   - - - vrst Oncorhynchus
        apache, Oncorhynchus
        chrysogaster                -     10.0
0303 21 900   - - - druge                 -     27.0
0303 22 000   - - atlantski lososi (Salmo
        salar) in donavski lososi
        (Hucho hucho)                -     2.0
0303 29 000   - - druge                  -     10.0
        - Ploščate ali listaste ribe
        (Pleuronectidae, Bothidae,
        Cynoglossidae, Soleidae,
        Scophthalmidae in
        Citharidae), razen jeter in
        iker:
0303 31     - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides,
        Hippoglossus hippoglossus,
        Hippoglossus stenolepis):
0303 31 100   - - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides)              -     2.0
0303 31 300   - - - atlantski list
        (Hippoglossus hippoglossus)         -     2.0
0303 31 900   - - - pacifiški list
        (Hippoglossus stenolepis)          -     2.0
0303 32 000   - - navadna plošča
        (Pleuronectes platessa)           -     2.0
0303 33 000   - - list (Solea spp.)            -     2.0
0303 39     - - druge:
0303 39 100   - - - iverka (Platichthys
        flesus)                   -     2.0
0303 39 200   - - - morski robec
        (Lepidorhombus spp.)            -     2.0
0303 39 300   - - - ribe rodu Rhombosolea         -     2.0
0303 39 800   - - - druge                 -     2.0
        - Tuni (rodu Thunnus),
        progasti tun (Euthynnus
        (Katsuwonus) pelamis), razen
        jeter in iker:
0303 41     - - tun albakor ali
        dolgoplavutni tun (Thunnus
        alalunga):
        - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604 :
0303 41 110   - - - - cel                 -     2.0
0303 41 130   - - - - brez škrg in
        drobovja                  -     2.0
0303 41 190   - - - - drug (na primer brez
        glave)                   -     2.0
0303 41 900   - - - drug                 -     2.0
0303 42     - - rumenoplavutni tun
        (Thunnus albacares):
        - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604:
        - - - - cel:
0303 42 120   - - - - - nad 10 kg po kosu         -     2.0
0303 42 180   - - - - - drugo               -     2.0
        - - - - brez škrg in
        drobovja:
0303 42 320   - - - - - nad 10 kg po kosu         -     2.0
0303 42 380   - - - - - drugo               -     2.0
        - - - - drugo (na primer
        brez glave):
0303 42 520   - - - - - nad 10 kg po kosu         -     2.0
0303 42 580   - - - - - drugo               -     2.0
0303 42 900   - - - drugo                 -     2.0
0303 43     - - progasti tun:
        - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604:
0303 43 110   - - - - cel                 -     2.0
0303 43 130   - - - - brez škrg in
        drobovja                  -     2.0
0303 43 190   - - - - drugo (na primer
        brez glave)                 -     2.0
0303 43 900   - - - drugo                 -     2.0
0303 49     - - drugo:
        - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604:
        - - - - modroplavutni tun
        (Thunnus thynnus):
0303 49 210   - - - - - cel                -     2.0
0303 49 230   - - - - - brez škrg in
        drobovja                  -     2.0
0303 49 290   - - - - - drugo (na primer
        brez glave)                 -     2.0
        - - - - drugo:
0303 49 410   - - - - - cel                -     2.0
0303 49 430   - - - - - brez škrg in
        drobovja                  -     2.0
0303 49 490   - - - - - drugo (na primer
        brez glave)                 -     2.0
0303 49 900   - - - drugo                 -     2.0
0303 50 000   - Sledi (Clupea harengus,
        Clupea pallasii) razen jeter
        in iker                   -     2.0
0303 60     - Trske (Gadus morhua, Gadus
        ogac, Gadus macrocephalus),
        razen jeter in iker:
0303 60 110   - - vrste Gadus morhua           -     2.0
0303 60 190   - - vrste Gadus ogac            -     2.0
0303 60 900   - - vrste Gadus
        macrocephalus                -     2.0
        - Druge ribe, razen jeter in
        iker:
0303 71     - - sardele (Sardina
        pilchardus, Sardinops spp.),
        velike sardele (Sardinella
        spp.), papaline (Sprattus
        sprattus):
0303 71 100   - - - sardine vrste Sardina
        pilchardus                 -     26.0
0303 71 300   - - - sardine rodu
        Sardinops; sardinella
        (Sardinella spp.)              -     26.0
0303 71 800   - - - papalina ali sardelica
        (Sprattus sprattus)             -     26.0
0303 72 000   - - vahnja ali navaden lupač
        (Melanogrammus aeglefinus)         -     2.0
0303 73 000   - - saj ali morski losos
        (Polachius virens)             -     2.0
0303 74     - - skuše (Scomber scombrus,
        Scomber australasicus,
        Scomber japonicus):
0303 74 300   - - - od vrste Scomber
        scombrus in Scomber
        japonicus                  -     2.0
0303 74 900   - - - vrste Scomber
        australasicus                -     2.0
0303 75     - - morski psi:
0303 75 200   - - - morski psi vrste
        Squalus acanthias              -     2.0
0303 75 500   - - - morski psi vrste
        Scyliorhinus spp.              -     2.0
0303 75 900   - - - drugi                 -     2.0
0303 76 000   - - jegulje (Anguilla spp.)         -     2.0
0303 77 000   - - brancini (Dicentrarchus
        labrax, Dicentrarchus
        punctatus)                 -     10.0
0303 78     - - osliči (Merluccius spp.
        Urophycis spp.):
        - - - osliči rodu
        Merluccius:
0303 78 110   - - - - južnoafriški oslič
        (plitkovodni oslič)
        (Merluccius capensis) in
        globokovodni oslič
        (globokovodni južnoafriški
        oslič) (Merluccius
        paradoxus)                 -     10.0
0303 78 120   - - - - argentinski oslič
        (oslič jugozahodnega
        Atlantika) (Merliccius
        hubbsi)                   -     10.0
0303 78 130   - - - - južni oslič
        (Merliccius australis)           -     10.0
0303 78 190   - - - - drugi                -     10.0
0303 78 900   - - - osliči rodu Urophycis         -     10.0
0303 79     - - druge:
        - - - sladkovodne:
0303 79 110   - - - - krap                -     27.0
0303 79 190   - - - - druge                -     27.0
        - - - morske ribe:
        - - - - ribe rodu Euthynnus,
        razen progastih tunov
        (Euthynnus (Katsuwonus)
        pelamis), navedenih v tar.
        podšt. 0303 43:
        - - - - - za industrijsko
        proizvodnjo izdelkov iz tar.
        št. 1604:
0303 79 210   - - - - - - cele              -     2.0
0303 79 230   - - - - - - brez škrg in
        drobovja                  -     2.0
0303 79 290   - - - - - - drugo (na primer
        brez glave)                 -     2.0
0303 79 310   - - - - - drugo               -     2.0
        - - - - bergilt ali rdeči
        okun (vrsta bodike),
        (Sebastes spp.):
0303 79 350   - - - - - vrste Sebastes
        marinus                   -     2.0
0303 79 370   - - - - - druge               -     2.0
0303 79 410   - - - - ribe vrste
        Boreogadus saida              -     2.0
0303 79 450   - - - - merlan ali pišmol
        (Merlangus merlangus)            -     2.0
0303 79 510   - - - - leng (vrsta trske)
        (Molva spp.)                -     2.0
0303 79 550   - - - - trska vrste Theragra
        chalcogramma (aljaški saj)
        in Pollachius pollachius
        (saj)                    -     2.0
0303 79 580   - - - - ribe vrste
        Orcynopsis unicolo             -     2.0
0303 79 650   - - - - inčuni (Engraulis
        spp.)                    -     10.0
0303 79 710   - - - - špar ali pagar
        (Dentex dentex in Pagellus
        spp.)                    -     2.0
0303 79 750   - - - - špar vrste Brama
        spp.                    -     2.0
0303 79 810   - - - - grdobina (Lophius
        spp.)                    -     2.0
0303 79 830   - - - - nebrkati mol ali
        sinja ugotica
        (Micromesistius poutassou
        ali Gadus poutassou)            -     2.0
0303 79 850   - - - - nebrkati som ali
        modra ugotica južnih morij
        (Micromesticus australis)          -     2.0
0303 79 870   - - - - mečarica (Xiphias
        gladius)                  -     2.0
0303 79 880   - - - - ribe vrste
        Dissostichus spp              -     2.0
0303 79 910   - - - - skuša vrste Caranx
        trachurus, Trachurus
        trachurus                  -     10.0
0303 79 920   - - - - modri repak
        (Macruronus novazealandiae)         -     2.0
0303 79 930   - - - - rožnata jegulja
        (Genypterus blacodes)            -     2.0
0303 79 940   - - - - ribe vrst Pelotreis
        flavilatus in Peltorhamphus
        novazealandiae               -     2.0
0303 79 950   - - - - ribe vrste
        Kathetostoma giganteum           -     2.0
0303 79 990   - - - - druge                -     2.0
0303 80     - Jetra in ikre:
0303 80 100   - - trde in mehke ikre za
        pridobivanje
        dezoksiribonukleinske
        kisline in protaminskega
        sulfata                   -     10.0
0303 80 900   - - drugo                  -     10.0

0304      Ribji fileti in drugo ribje
        meso (nemleto ali mleto),
        sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno
0304 10     - Sveže ali ohlajeno:
        - - fileti:
        - - - sladkovodnih rib:
0304 10 110   - - - - postrvi (Salmo
        trutta, Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae)             -     27.0
0304 10 130   - - - - pacifiškega lososa
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantskega lososa (Salmo
        salar) in donavskega lososa
        (Hucho hucho)                -     10.0
0304 10 190   - - - - drugih sladkovodnih
        rib                     -     10.0
        - - - drugi:
0304 10 310   - - - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus) in rib vrste
        Boreogadus saida              -     2.0
0304 10 330   - - - - saja ali morskega
        lososa (Pollachius virens)         -     2.0
0304 10 350   - - - - bergilta ali rdečega
        okuna (vrsta bodike),
        (Sebastes spp.)               -     2.0
0304 10 380   - - - - drugi                -     2.0
        - - drugo ribje meso
        (sesekljano ali
        nesesekljano):
0304 10 910   - - - sladkovodnih rib           -     15.0
        - - - drugo:
0304 10 970   - - - - sledi                -     2.0
0304 10 980   - - - - drugo                -     2.0
0304 20     - Zamrznjeni fileti:
        - - sladkovodnih rib:
0304 20 110   - - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae)             -     27.0
0304 20 130   - - - pacifiškega lososa
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantskega lososa (Salmo
        salar) in donavskega lososa
        (Hucho hucho)                -     12.0
0304 20 190   - - - drugih sladkovodnih
        rib                     -     12.0
        - - trske (Gadus morhua,
        Gadus macrocephalus, Gadus
        ogac) in rib vrste
        Boreogadus saida:
0304 20 210   - - - trske vrste Gadus
        macrocephalus                -     2.0
0304 20 290   - - - drugi                 -     2.0
0304 20 310   - - saja ali morskega lososa
        (Pollachius virens)             -     2.0
0304 20 330   - - vahnje (Melanogrammus
        aeglefinus)                 -     2.0
        - - bergilta ali rdečega
        okuna (vrsta bodike),
        (Sebastes spp.):
0304 20 350   - - - vrste Sebastes marinus        -     2.0
0304 20 370   - - - drugi                 -     2.0
0304 20 410   - - merlan ali pišmol
        (Merlangus merlangus)            -     2.0
0304 20 430   - - lenga (vrsta trske)
        (Molva spp.)                -     2.0
0304 20 450   - - tune (rodu Thunnus) in
        rib rodu Euthynnus             -     2.0
        - - skuše (Scomber scombrus,
        Scomber australasicus,
        Scomber japonicus) in rib
        vrste Orcynopsis unicolor:
0304 20 510   - - - skuše vrste Scomber
        australasicus                -     2.0
0304 20 530   - - - drugi                 -     2.0
        - - osliča (Merluccius spp.,
        Urophycis spp.):
        - - - osliča rodu
        Merluccius:
0304 20 550   - - - - južnoafriškega
        osliča (plitkovodnega
        osliča) (Merluccius
        capensis) in globokovodnega
        osliča (globokovodnega
        južnoafriškega osliča)
        (Merluccius paradoxus)           -     2.0
0304 20 560   - - - - argentinskega osliča
        (osliča jugozahodnega
        Atlantika) (Merliccius
        hubbsi)                   -     2.0
0304 20 580   - - - - drugi                -     2.0
0304 20 590   - - - osliča rodu Urophycis         -     2.0
        - - morskih psov:
0304 20 610   - - - morskih psov vrste
        Squalus acanthias in
        Scyliorhinus spp.              -     2.0
0304 20 690   - - - drugih morskih psov          -     2.0
0304 20 710   - - navadne plošče
        (Pleuronectes platessa)           -     2.0
0304 20 730   - - iverke (Platichthys
        flesus)                   -     2.0
0304 20 750   - - sledi (Clupea harengus,
        Clupea pallasii)              -     2.0
0304 20 790   - - morskega robca
        (Lepidorhombus spp.)            -     2.0
0304 20 810   - - špara ali pagarja (Brama
        spp.)                    -     2.0
0304 20 830   - - grdobine (Lophius spp.)         -     2.0
0304 20 850   - - trske vrste Theragra
        chalcogramma                -     2.0
0304 20 870   - - mečarice (Xiphias
        gladius)                  -     2.0
0304 20 880   - - rib vrste Dissostichus
        spp.                    -     2.0
0304 20 910   - - modrega repka
        (Macruronus novazealandiae)         -     2.0
0304 20 950   - - drugi                  -     2.0
0304 90     - Drugo:
0304 90 050   - - surimi                 -     15.0
        - - drugo:
0304 90 100   - - - iz sladkovodnih rib          -     27.0
        - - - drugo:
0304 90 220   - - - - sledi (Clupea
        harengus, Clupea pallasii)         -     2.0
0304 90 310   - - - - bergilta ali rdečega
        okuna (vrsta bodike),
        (Sebastes spp.)               -     2.0
        - - - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus) in rib vrste
        Boreogadus saida:
0304 90 350   - - - - - trske vrste Gadus
        macrocephalus                -     2.0
0304 90 380   - - - - - trske vrste Gadus
        morhua                   -     2.0
0304 90 390   - - - - - drugo               -     2.0
0304 90 410   - - - - saja ali morskega
        lososa (Pollachius virens)         -     2.0
0304 90 450   - - - - vahnje
        (Melanogrammus aeglefinus)         -     2.0
        - - - - osliča (Merluccius
        spp., Urophycis spp.):
0304 90 470   - - - - - osliča rodu
        Merluccius                 -     2.0
0304 90 490   - - - - - osliča rodu
        Urophycis                  -     2.0
0304 90 510   - - - - morskega robca
        (Lepidorhombus spp.)            -     2.0
0304 90 550   - - - - špara ali pagarja
        (Brama spp.)                -     2.0
0304 90 570   - - - - grdobine (Lophius
        spp.)                    -     2.0
0304 90 590   - - - - nebrkatega mola ali
        sinje ugotice
        (Micromesistius poutassou
        ali Gadus poutassou)            -     2.0
0304 90 610   - - - - trske vrste Theragra
        chalcogramma                -     2.0
0304 90 650   - - - - mečarice (Xiphias
        gladius)                  -     2.0
0304 90 970   - - - - drugo                -     2.0

0305      Ribe, sušene, nasoljene ali
        v slanici; prekajene ribe,
        pečene pred prekajevanjem
        ali med prekajevanjem; ribja
        moka, zdrob in peleti,
        primerni za človeško
        prehrano
0305 10 000   - Ribja moka, zdrob in
        peleti, ustrezna za hrano
        ljudi                    -     10.0
0305 20 000   - Jetra in ikre, sušene,
        prekajene, nasoljene ali v
        slanici                   -     10.0
0305 30     - Ribji fileti, sušeni,
        nasoljeni, v slanici, toda
        neprekajeni:
        - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus) in rib vrste
        Boreogadus saida:
0305 30 110   - - - trske vrste Gadus
        macrocephalus                -     10.0
0305 30 190   - - - drugo                 -     10.0
0305 30 300   - - pacifiškega lososa
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantskega lososa (Salmo
        salar) in donavskega lososa
        (Hucho hucho), nasoljeni ali
        v slanici                  -     10.0
0305 30 500   - - velikega lista
        (Reinhardtius
        hippoglossoides), nasoljeni
        ali v slanici                -     10.0
0305 30 900   - - drugo                  -     10.0
        - Prekajene ribe, vključno s
        fileti:
0305 41 000   - - pacifiški lososi
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski lososi (Salmo
        salar) in donavski lososi
        (Hucho hucho)                -     3.0
0305 42 000   - - sledi (Clupea harengus,
        Clupea pallasii)              -     8.0
0305 49     - - druge:
0305 49 100   - - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides)              -     8.0
0305 49 200   - - - atlantski list
        (Hippoglossus hippoglossus)         -     8.0
0305 49 300   - - - skuše (Scomber
        scombrus, Scomber
        australasicus, Scomber
        japonicus)                 -     8.0
0305 49 450   - - - postrvi (Salmo trutta,
        Oncorhynchus mykiss,
        Oncorhynchus clarki,
        Oncorhynchus aguabonita,
        Oncorhynchus gilae,
        Oncorhynchus apache,
        Oncorhynchus chrysogaster)         -     8.0
0305 49 500   - - - jegulje (Anguilla
        spp.)                    -     8.0
0305 49 800   - - - druge                 -     8.0
        - Sušene ribe, nenasoljene
        ali nasoljene, toda
        neprekajene:
0305 51     - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus):
0305 51 100   - - - posušene, nesoljene          -     8.0
0305 51 900   - - - posušene, soljene           -     8.0
0305 59     - - druge:
        - - - ribe vrste Boreogadus
        saida:
0305 59 110   - - - - posušene, nesoljene         -     8.0
0305 59 190   - - - - posušene, soljene          -     8.0
0305 59 300   - - - sledi (Clupea
        harengus, Clupea pallasii)         -     8.0
0305 59 500   - - - inčuni-brgljuni
        (Engraulis spp.)              -     8.0
0305 59 600   - - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides), in
        pacifiški list (Hippoglossus
        stenolepis)                 -     8.0
0305 59 700   - - - atlantski list
        (Hippoglossus hipoglossus)         -     8.0
0305 59 900   - - - druge                 -     8.0
        - Ribe, nasoljene, toda
        nesušene in neprekajene, ter
        ribe v slanici:
0305 61 000   - - sledi (Clupea harengus,
        Clupea pallasii)              -     2.0
0305 62 000   - - trske (Gadus morhua,
        Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus)               -     10.0
0305 63 000   - - inčun-brgljuni
        (Engraulis spp.)              -     10.0
0305 69     - - druge:
0305 69 100   - - - ribe vrste Boreogadus
        saida                    -     10.0
0305 69 200   - - - veliki list
        (Reinhardtius
        hippoglossoides) in
        pacifiški list (Hippoglossus
        stenolepis)                 -     10.0
0305 69 300   - - - atlantski list
        (Hippoglossus hippoglossus)         -     10.0
0305 69 500   - - - pacifiški losos
        (Oncorhynchus nerka,
        Oncorhynchus gorbuscha,
        Oncorhynchus keta,
        Oncorhynchus tschawytscha,
        Oncorhynchus kisutch,
        Oncorhynchus masou in
        Oncorhynchus rhodurus),
        atlantski losos (Salmo
        salar) in donavski losos
        (Hucho hucho)                -     10.0
0305 69 900   - - - druge                 -     10.0

0306      Raki v oklepu ali brez
        oklepa, živi, sveži,
        ohlajeni, zamrznjeni,
        sušeni, nasoljeni ali v
        slanici; raki v oklepu,
        kuhani v sopari ali vodi, pa
        tudi ohlajeni, zamrznjeni,
        sušeni nasoljeni ali v
        slanici, moka, zdrob in
        peleti, primerni za človeško
        prehrano
        - Zamrznjeni:
0306 11     - - rarogi in drugi raki s
        skalnatega dna (Palinurus
        spp., Panulirus spp., Jasus
        spp.):
0306 11 100   - - - repi rarogov in drugih
        rakov s skalnatega dna           -     2.0
0306 11 900   - - - drugo                 -     2.0
0306 12     - - jastogi (Homarus spp.):
0306 12 100   - - - celi                 -     pr
0306 12 900   - - - drugo                 -     pr
0306 13     - - škampi in kozice:
0306 13 100   - - - iz družine Pandalidae         -     2.0
0306 13 300   - - - škampi rodu Crangon          -     2.0
0306 13 400   - - - globokovodni morski
        rakci (Parapenaeus
        longirostris)                -     2.0
0306 13 500   - - - morski rakci rodu
        Penacus                   -     2.0
0306 13 800   - - - drugi                 -     2.0
0306 14     - - rakovice:
0306 14 100   - - - rakovice vrste
        Paralithodes camchaticus,
        Chionoecetes spp. in
        Callinectes sapidus             -     2.0
0306 14 300   - - - rakovice vrste Cancer
        pagurus                   -     2.0
0306 14 900   - - - druge                 -     2.0
0306 19     - - drugi, vključno moka,
        zdrob, peleti od rakov,
        primerni za človeško
        prehrano:
0306 19 100   - - - sladkovodni raki           -     2.0
0306 19 300   - - - norveški jastog
        (škamp) (Nephrops
        norvegicus)                 -     2.0
0306 19 900   - - - drugi                 -     2.0
        - Nezamrznjeni:
0306 21 000   - - rarogi in drugi raki s
        skalnatega dna (Palinurus
        spp.,Panulirus spp., Jasus
        spp.)                    -     2.0
0306 22     - - jastogi (Homarus spp.):
0306 22 100   - - - živi                 -     pr
        - - - drugo:
0306 22 910   - - - - celi                -     pr
0306 22 990   - - - - drugo                -     pr
0306 23     - - škampi in kozice:
0306 23 100   - - - iz družine Pandalidae         -     2.0
        - - - škampi rodu Crangon:
0306 23 310   - - - - sveži, ohlajeni ali
        kuhani v pari ali kropu           -     2.0
0306 23 390   - - - - drugo                -     2.0
0306 23 900   - - - drugi                 -     2.0
0306 24     - - rakovice:
0306 24 100   - - - raki vrste
        Paralithodes camchaticus,
        Chionoecetes spp. in
        Callinectes sapidus             -     2.0
0306 24 300   - - - raki vrste Cancer
        pagurus                   -     2.0
0306 24 900   - - - druge                 -     2.0
0306 29     - - drugi, vključno moka,
        zdrob, peleti od rakov,
        primerni za človeško
        prehrano:
0306 29 100   - - - sladkovodni raki           -     2.0
0306 29 300   - - - norveški jastog
        (škamp) (Nephrops
        norvegicus)                 -     2.0
0306 29 900   - - - drugi                 -     2.0

0307      Mehkužci v oklepu ali brez
        oklepa, živi, sveži,
        ohlajeni, zamrznjeni,
        sušeni, nasoljeni ali v
        slanici; vodni
        nevretenčarji, razen rakov
        in mehkužcev, živi, sveži,
        ohlajeni, zamrznjeni,
        sušeni, nasoljeni ali v
        slanici, moka, zdrob in
        peleti, primerni za človeško
        prehrano
0307 10     - Kamenice (ostrige):
0307 10 100   - - ploščate ostrige (iz
        rodu Ostrea), žive, ki
        tehtajo (vključno z lupino)
        največ 40 g po kosu             -     2.0
0307 10 900   - - druge                  -     2.0
        - Pokrovače rodu Pecten,
        Chlamys ali Placopecten:
0307 21 000   - - žive, sveže ali ohlajene        -     2.0
0307 29     - - druge:
0307 29 100   - - - jakobinke (Pecten
        maximus), zamrznjene            -     2.0
0307 29 900   - - - druge                 -     2.0
        - Dagnje (Mytilus spp.,
        Perna spp.):
0307 31     - - žive, sveže ali
        ohlajene:
0307 31 100   - - - Mytilus spp.             -     2.0
0307 31 900   - - - Perna spp.              -     2.0
0307 39     - - druge:
0307 39 100   - - - Mytilus spp.             -     2.0
0307 39 900   - - - Perna spp.              -     2.0
        - Sipe (Sepia officinalis,
        Rossia macrosoma, Sepiola
        spp.) in lignji
        (Ommastrephes spp., Loligo
        spp., Nototodarus spp.,
        Sepioteuthis spp.):
0307 41     - - žive, sveže ali
        ohlajene:
0307 41 100   - - - sipe (Sepia
        officinalis, Rossia
        macrosoma, Sepiola spp.)          -     2.0
        - - - lignji (Ommastrephes
        spp., Loligo spp.,
        Nototodarus spp.,
        Sepioteuthis spp.):
0307 41 910   - - - - Loligo spp.,
        Ommastrephes sagittatus           -     2.0
0307 41 990   - - - - druge                -     2.0
0307 49     - - druge:
        - - - zamrznjene:
        - - - - sipe (Sepia
        officinalis, Rossia
        macrosoma, Sepiola spp.):
        - - - - - iz rodu Sepiola:
0307 49 010   - - - - - - manjvredne sipe
        (Sepiola rondeleti)             -     2.0
0307 49 110   - - - - - - druge              -     2.0
0307 49 180   - - - - - druge               -     2.0
        - - - - lignji (Ommastrephes
        spp., Loligo spp.,
        Nototodarus spp.,
        Sepioteuthis spp.):
        - - - - - Loligo spp.:
0307 49 310   - - - - - - Loligo vulgaris         -     2.0
0307 49 330   - - - - - - Loligo pealei          -     2.0
0307 49 350   - - - - - - Loligo
        patagonica                 -     2.0
0307 49 380   - - - - - - druge              -     2.0
0307 49 510   - - - - - Ommastrephes
        sagittatus                 -     2.0
0307 49 590   - - - - - druge               -     2.0
        - - - druge:
0307 49 710   - - - - sipe (Sepia
        officinalis, Rossia
        macrosoma, Sepiola spp.)          -     2.0
        - - - - Lignji (Ommastrephes
        spp., Loligo spp.,
        Nototodarus spp.,
        Sepioteuthis spp.):
0307 49 910   - - - - - Loligo spp.,
        Ommastrephes sagittatus           -     2.0
0307 49 990   - - - - - druge               -     2.0
        - Hobotnice (Octopus spp.):
0307 51 000   - - žive, sveže ali ohlajene        -     2.0
0307 59     - - drugo:
0307 59 100   - - - zamrznjene              -     2.0
0307 59 900   - - - drugo                 -     2.0
0307 60 000   - Polži, razen morskih
        polžev                   -     2.0
        - Drugi, vključno z moko,
        zdrobom in peleti vodnih
        mehkužcev, razen rakov,
        primerni za človeško
        prehrano:
0307 91 000   - - živi, sveži ali ohlajeni        -     2.0
0307 99     - - drugo:
        - - - zamrznjeni:
0307 99 110   - - - - Illex spp.             -     2.0
0307 99 130   - - - - progasta venera in
        druge vrste iz družine
        Veneridae                  -     2.0
0307 99 150   - - - - meduze (Rhopilema
        spp.)                    -     2.0
0307 99 180   - - - - drugi vodni
        nevretenčarji                -     2.0
0307 99 900   - - - drugo                 -     2.0


4. poglavje

MLEČNI IZDELKI; PERUTNINSKA IN PTIČJA JAJCA; NARAVNI
MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO
NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. Z izrazom "mleko" je mišljeno polnomastno mleko
ali deloma ali popolnoma posneto mleko.

2. Pri tar. št. 0405 pomeni:

(a) "maslo", naravno maslo, sirotkino maslo ali
rekombinirano maslo (sveže, soljeno, žarko, vključno v
konzervah), pridobljeno izključno iz mleka:

-  z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas.% ali več,
vendar ne več kot 95 mas.%,

-  največ do 2 mas.% trdnih, nemaščobnih mlečnih
snovi,

-  največ do 16 mas.% vode.

  Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je
dodana sol (natrijev klorid), barvila,
neutralizacijske snovi in zdravju neškodljive kulture,
ki jih proizvajajo mlečno - kisle bakterije;

(b) "mlečni namazi", so mišljeni emulgirani namazi
vrste "voda v olju", ki vsebujejo mlečno maščobo kot
edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo mlečnih maščob
39 mas.% ali več, toda manj kot 80 mas.%.

3. Izdelki, dobljeni s koncentracijo sirotke z
dodajanjem mleka ali mlečnih maščob, se uvrstijo kot
sir v tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo
naslednje tri značilnosti:

  (a) vsebujejo 5 mas.% ali več mlečnih maščob,
računano na suho snov;

  (b) vsebujejo od 70 mas.% do 85 mas.% suhe snovi;

  (c) da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4. To poglavje ne vključuje:

(a) izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki
vsebujejo več kot 95 mas.% laktoze, izražene kot
brezvodna laktoza, glede na suho snov (tar. št. 1702);
ali

(b) albumine (vključno s koncentrati dveh ali več
beljakovin sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas.%
proteinov sirotke, izračunano glede na suho snov),
(tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

Opomba k tar. podšt.

1. Pri tar.podšt. 0404 10 izraz "modificirana
sirotka" pomeni izdelke, ki vsebujejo sestavine
sirotke oziroma sirotko, iz katere so bili odvzeti:
vsa laktoza ali le del laktoze, beljakovine ali
minerali; sirotko, ki so ji bile dodane naravne
sestavine sirotke, in izdelke, ki so pridobljeni z
mešanjem naravnih sestavin sirotke.

2. Pri tar.podšt. 0405 10 se izraz "maslo" ne nanaša
na posušeno (dehidrirano) maslo ali na prečiščeno
poltekoče maslo (ghee) (tar. podšt. 0405 90).

Dodatni opombi

1. Carinske dajatve za mešanice iz tar. št. od 0401
do 0406, se določajo kot sledi:

(a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin
prisotna z najmanj 90 mas.%, se uporabi carinska
dajatev te sestavine;

(b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja
carinska dajatev sestavine, ki je prisotna v mešanici.

2. Pri tar. podšt. 0406 90 020 in 0406 90 030 se
izraz "celi siri" nanaša na sire, ki imajo neto maso
kot sledi:

  - Ementalec: ne manj kot 60 kg, toda ne več kot
130 kg,

  - Grojer in Sbrinz: ne manj kot 20 kg, toda ne več
kot 45 kg,

  - Bergkaese: ne manj kot 20 kg, toda ne več kot 60
kg,

  - Appenzell: ne manj kot 6 kg, toda ne več kot 8
kg.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0401      Mleko in smetana,
        nekoncentrirana in brez
        dodatnega sladkorja ali
        drugih sladil
0401 10     - Z največ 1 mas.% maščobe:
0401 10 100   - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     7.7+P
0401 10 900   - - drugo                  -     7.7+P
0401 20     - Z več kot 1 mas.% do
        vključno 6 mas.% maščobe:
        - - do vključno 3 mas.%:
0401 20 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     7.7+P
0401 20 190   - - - drugo                 -     7.7+P
        - - nad 3 mas.%:
0401 20 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     7.7+P
0401 20 990   - - - drugo                 -     7.7+P
0401 30     - Z več kot 6 mas.% maščobe:
        - - do vključno 21 mas.%:
0401 30 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     9+P
0401 30 190   - - - drugo                 -     9+P
        - - nad 21 mas.% pa do
        vključno 45 mas.%:
0401 30 310   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     9+P
0401 30 390   - - - drugo                 -     9+P
        - - nad 45 mas.%:
0401 30 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov                 -     9+P
0401 30 990   - - - drugo                 -     9+P

0402      Mleko in smetana,
        koncentrirana ali z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil
0402 10     - V prahu, zrnih ali drugih
        trdnih oblikah, z največ 1,5
        mas.% maščobe:
        - - brez dodanega sladkorja
        ali drugih sladil:
0402 10 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 2,5
        kg                     -     10.9+P
0402 10 190   - - - drugo                 -     10.9+P
        - - drugo:
0402 10 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 2,5
        kg                     -     10.9+P
0402 10 990   - - - drugo                 -     10.9+P
        - V prahu, zrnih ali drugih
        trdnih oblikah, z več kot
        1,5 mas.% maščobe:
0402 21     - - brez dodatnega sladkorja
        ali drugih sladil:
        - - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 27 mas.%:
0402 21 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
        - - - - drugo:
0402 21 170   - - - - - z vsebnostjo
        maščob do vključno 11 mas.%         -     10.9+P
0402 21 190   - - - - - z vsebnostjo
        maščob več kot 11 mas.% pa
        do vključno 27 mas.%            -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        nad 27 mas.%:
0402 21 910   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 21 990   - - - - drugo                -     10.9+P
0402 29     - - drugo:
        - - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 27 mas.%:
0402 29 110   - - - - posebno mleko za
        dojenčke, v hermetično
        zaprti embalaži z neto
        vsebino do 500 g, z
        vsebnostjo maščob več kot 10
        mas.%                    -     10.9+P
        - - - - drugo:
0402 29 150   - - - - - v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 2,5 kg               -     10.9+P
0402 29 190   - - - - - drugo               -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 27 mas.%:
0402 29 910   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 29 990   - - - - drugo                -     10.9+P
        - Drugo:
0402 91     - - brez dodatnega sladkorja
        ali drugih sladil:
        - - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 8 mas.%:
0402 91 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 91 190   - - - - drugo                -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 8 mas.% pa do
        vključno 10 mas.%:
0402 91 310   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 91 390   - - - - drugo                -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 10 mas.% pa do
        vključno 45 mas.%:
0402 91 510   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 91 590   - - - - drugo                -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 45 mas.%:
0402 91 910   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 91 990   - - - - drugo                -     10.9+P
0402 99     - - drugo:
        - - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 9,5 mas.%:
0402 99 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 99 190   - - - - drugo                -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 9,5 mas.% pa do
        vključno 45 mas.%:
0402 99 310   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 99 390   - - - - drugo                -     10.9+P
        - - - z vsebnostjo maščob,
        več kot 45 mas.%:
0402 99 910   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno
        2,5 kg                   -     10.9+P
0402 99 990   - - - - drugo                -     10.9+P

0403      Pinjenec, kislo mleko, kisla
        smetana, jogurt, kefir in
        drugo fermentirano ali kislo
        mleko in smetana,
        koncentrirano ali ne, z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil, aromatizirano
        ali z dodanim sadjem,
        lupinastim sadjem (npr.
        lešniki, orehi ipd.) ali
        kakavom
0403 10     - Jogurt:
        - - nearomatiziran ali brez
        dodanega sadja, lešnikov ali
        kakava:
        - - - brez dodanega
        sladkorja ali drugih sladil,
        z vsebnostjo maščob:
0403 10 110   - - - - do vključno 3 mas.%         -     10.9+P
0403 10 130   - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 10 190   - - - - več kot 6 mas.%           -     10.9+P
        - - - drugo, z vsebnostjo
        maščob:
0403 10 310   - - - - do vključno 3 mas.%         -     10.9+P
0403 10 330   - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 10 390   - - - - več kot 6 mas.%           -     10.9+P
        - - aromatiziran ali z
        dodatkom sadja, lešnikov ali
        kakava:
        - - - v prahu, zrnih ali
        drugih trdnih oblikah, z
        vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 510   - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0403 10 530   - - - - več kot 1,5 mas.% pa
        do vključno 27 mas.%            -     10.9+P
0403 10 590   - - - - več kot 27 mas.%          -     10.9+P
        - - - drugo, z vsebnostjo
        mlečnih maščob:
0403 10 910   - - - - do vključno 3 mas.%         -     10.9+P
0403 10 930   - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 10 990   - - - - več kot 6 mas.%           -     10.9+P
0403 90     - Drugo (vključno s toplotno
        obdelanimi jogurti):
        - - nearomatizirano ali brez
        dodanega sadja, lešnikov ali
        kakava:
        - - - v prahu, zrnih ali
        drugih trdnih oblikah:
        - - - - brez dodanega
        sladkorja ali drugih sladil,
        z vsebnostjo maščob:
0403 90 110   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0403 90 130   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0403 90 190   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - - drugo, z vsebnostjo
        maščob:
0403 90 310   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0403 90 330   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0403 90 390   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - drugo:
        - - - - brez dodanega
        sladkorja ali drugih sladil,
        z vsebnostjo maščob:
0403 90 510   - - - - - do vključno 3
        mas.%                    -     10.9+P
0403 90 530   - - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 90 590   - - - - - več kot 6 mas.%          -     10.9+P
        - - - - drugo, z vsebnostjo
        maščob:
0403 90 610   - - - - - do vključno 3
        mas.%                    -     10.9+P
0403 90 630   - - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 90 690   - - - - - več kot 6 mas.%          -     10.9+P
        - - aromatizirano ali z
        dodatki sadja, lešnikov ali
        kakava:
        - - - v prahu, zrnih ali
        drugih trdnih oblikah, z
        vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 710   - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0403 90 730   - - - - več kot 1,5 mas.% pa
        do vključno 27 mas.%            -     10.9+P
0403 90 790   - - - - več kot 27 mas.%          -     10.9+P
        - - - drugo, z vsebnostjo
        mlečnih maščob:
0403 90 910   - - - - do vključno 3 mas.%         -     10.9+P
0403 90 930   - - - - več kot 3 mas.% pa
        do vključno 6 mas.%             -     10.9+P
0403 90 990   - - - - več kot 6 mas.%           -     10.9+P

0404      Sirotka, koncentrirana ali
        ne, z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil; izdelki iz
        naravnih mlečnih sestavin z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil ali brez njih,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu
0404 10     - Sirotka in modificirana
        sirotka, koncentrirana ali
        ne, z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil:
        - - v prahu, zrnih ali
        drugih trdnih oblikah:
        - - - brez dodanega
        sladkorja ali drugih sladil,
        z vsebnostjo beljakovin
        (vsebnost dušika x 6,38):
        - - - - do vključno 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 020   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 040   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 060   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - - več kot 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 120   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 140   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 160   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - drugo, z vsebnostjo
        beljakovin (vsebnost dušika
        x 6,38):
        - - - - do vključno 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 260   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 280   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 320   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - - več kot 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 340   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 360   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 380   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - drugo:
        - - - brez dodanega
        sladkorja ali drugih sladil,
        z vsebnostjo beljakovin
        (vsebnost dušika x 6,38):
        - - - - do vključno 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 480   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 520   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 540   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - - več kot 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 560   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 580   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 620   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - drugo, z vsebnostjo
        beljakovin (vsebnost dušika
        x 6,38):
        - - - - do vključno 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 720   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 740   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 760   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
        - - - - več kot 15 mas.%
        beljakovin in z vsebnostjo
        maščob:
0404 10 780   - - - - - do vključno 1,5
        mas.%                    -     10.9+P
0404 10 820   - - - - - več kot 1,5 mas.%
        pa do vključno 27 mas.%           -     10.9+P
0404 10 840   - - - - - več kot 27 mas.%         -     10.9+P
0404 90     - Drugo:
        - - brez dodanega sladkorja
        ali drugih sladil, z
        vsebnostjo maščob:
0404 90 210   - - - do vključno 1,5 mas.%         -     10.9+P
0404 90 230   - - - več kot 1,5 mas.% pa
        do vključno 27 mas.%            -     10.9+P
0404 90 290   - - - več kot 27 mas.%           -     10.9+P
        - - drugo, z vsebnostjo
        maščob:
0404 90 810   - - - do vključno 1,5 mas.%         -     10.9+P
0404 90 830   - - - več kot 1,5 mas.% pa
        do vključno 27 mas.%            -     10.9+P
0404 90 890   - - - več kot 27 mas.%           -     10.9+P

0405      Maslo ter druge maščobe in
        olja, dobljeni iz mleka;
        mlečni namazi
0405 10     - Maslo:
        - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 85 mas.%:
        - - - naravno maslo:
0405 10 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     10.9+P
0405 10 190   - - - - drugo                -     10.9+P
0405 10 300   - - - rekombinirano maslo          -     10.9+P
0405 10 500   - - - sirotkino maslo            -     10.9+P
0405 10 900   - - drugo                  -     10.9+P
0405 20     - Mlečni namazi:
0405 20 100   - - z vsebnostjo maščob 39
        mas.% ali več, vendar z manj
        kot 60 mas.% maščobe            -     12
0405 20 300   - - z vsebnostjo maščob 60
        mas.% ali več, pa do
        vključno 75 mas.% maščobe          -     12
0405 20 900   - - z vsebnostjo maščob več
        kot 75 mas.%, vendar z manj
        kot 80 mas.% maščobe            -     12
0405 90     - Drugo:
0405 90 100   - - z vsebnostjo maščob 99,3
        mas.% ali več maščobe, ter z
        največ 0,5 mas.% vode            -     10.9+P
0405 90 900   - - drugo                  -     10.9+P

0406      Sir in skuta
0406 10     - Sveži sir (vključno sir iz
        sirotke), nefermentiran, in
        skuta:
0406 10 200   - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 40 mas.%              -     9+P
0406 10 800   - - drugo                  -     9+P
0406 20     - Sir, nariban ali v prahu,
        vseh vrst:
0406 20 100   - - zeliščni sir glarus
        (znan kot schabziger),
        narejen iz posnetega mleka
        in zmešan s fino
        zdrobljenimi zelišči            -     9+P
0406 20 900   - - drugo                  -     9+P
0406 30     - Sir, topljen, razen
        naribanega, ali v prahu:
0406 30 100   - - za proizvodnjo katerih
        se uporabljajo le siri, kot
        so ementalski sir, gruyere
        in appenzell in ki lahko
        vsebujejo dodani zeliščni
        sir glarus (znan kot
        schabziger); pripravljen za
        prodajo na drobno, z
        vsebnostjo maščob v suhi
        snovi do vključno 56 mas.%         -     9+P
        - - drugo:
        - - - z vsebnostjo maščob do
        vključno 36 mas.% in z
        vsebnostjo maščob v suhi
        snovi:
0406 30 310   - - - - do vključno 48 mas.%        -     9+P
0406 30 390   - - - - več kot 48 mas.%          -     9+P
0406 30 900   - - - z vsebnostjo maščob
        več kot 36 mas.%              -     9+P
0406 40     - Sir z modrimi ali
        podobnimi žlahtnimi plesnimi
        nastale v jedru sira:
0406 40 100   - - roquefort                -     9+P
0406 40 500   - - gorgonzola               -     9+P
0406 40 900   - - drug                  -     9+P
0406 90     - Sir, drug:
0406 90 010   - - za predelavo              -     9+P
        - - drugi:
        - - - ementalec, grojer,
        sbrinz, bergkaese in
        appenzell:
0406 90 020   - - - - celi siri, katerih
        vrednost "prosto meja" je
        večja od 401,85 EUR/100 kg
        neto mase pa do vključno
        430,62 EUR/100 kg neto mase,
        ki v suhi snovi vsebujejo 45
        mas.% ali več maščobe in ki
        so zoreli 3 ali več mesecev.        -     9+P
0406 90 030   - - - - celi siri, katerih
        vrednost "prosto meja" je
        večja od 430,62 EUR/100 kg
        neto mase, ki v suhi snovi
        vsebujejo 45 mas.% ali več
        maščobe in ki so zoreli 3
        ali več mesecev.              -     9+P
0406 90 040   - - - - kosi, pakirani v
        vakuumu ali inertnem plinu s
        skorjo na vsaj eni strani,
        katerih neto masa je 1 kg
        ali večja in manjša od 5 kg
        in katerih vrednost "prosto
        meja" je večja od 430,62
        EUR/100 kg neto mase pa do
        vključno 459,39 EUR/100 kg
        neto mase, ki v suhi snovi
        vsebujejo 45 mas.% ali več
        maščobe in ki so zoreli 3
        ali več mesecev.              -     9+P
0406 90 050   - - - - kosi, pakirani v
        vakuumu ali inertnem plinu s
        skorjo na vsaj eni strani,
        katerih neto masa je 1 kg
        ali večja in katerih
        vrednost "prosto meja" je
        večja od 459,39 EUR/100 kg
        neto mase, ki v suhi snovi
        vsebujejo 45 mas.% ali več
        maščobe in ki so zoreli 3
        ali več mesecev.              -     9+P
0406 90 060   - - - - kosi brez skorje,
        katerih neto masa je manjša
        od 450 g, katerih vrednost
        "prosto meja" je večja od
        499,67 EUR/100 kg neto mase,
        pakirani v vakuumu ali
        inertnem plinu v pakiranjih,
        na katerih je opis sira,
        vsebnost maščob, odgovorni
        za pakiranje in država
        proizvodnje, ki v suhi snovi
        vsebujejo 45 mas.% ali več
        maščobe in ki so zoreli 3
        ali več mesecev.              -     9+P
        - - - - drugo:
0406 90 130   - - - - - ementalec             -     9+P
0406 90 150   - - - - - grojer, sbrinz          -     9+P
0406 90 170   - - - - - bergkaese,
        appenzell                  -     9+P
0406 90 180   - - - Fromage fribourgeois,
        Vacherin mont d'Or in Tete
        de Moine                  -     9+P
0406 90 190   - - - glarus zeliščni sir
        (znan kot schabziger),
        narejen iz posnetega mleka
        in zmešan s fino
        zdrobljenimi zelišči            -     9+P
0406 90 210   - - - cheddar                -     9
0406 90 230   - - - edamec                -     9+P
0406 90 250   - - - tilsit                -     9+P
0406 90 270   - - - masleni sir
        (butterkaese)                -     9+P
0406 90 290   - - - kačkaval               -     9+P
        - - - feta:
0406 90 310   - - - - iz ovčjega ali
        bivoljega mleka v čebričkih
        ali drugih trdnih
        kontejnerjih s slanico ali v
        mehovih iz ovčje ali kozje
        kože                    -     9+P
0406 90 330   - - - - drugo                -     9+P
0406 90 350   - - - kefalo-tyri              -     9+P
0406 90 370   - - - finlandia               -     9+P
0406 90 390   - - - jarlsberg               -     9+P
        - - - drugo:
0406 90 500   - - - - siri iz ovčjega ali
        bivoljega mleka v čebričkih
        s slanico ali v mehovih iz
        ovčje ali kozje kože            -     9+P
        - - - - drugo:
        - - - - - z vsebnostjo
        maščob do vključno 40 mas.%
        in vsebnostjo vode,
        izračunane v nemaščobni
        snovi:
        - - - - - - do vključno 47
        mas.%:
0406 90 610   - - - - - - - grana padano,
        parmigiano reggiano             -     9+P
0406 90 630   - - - - - - - fiore sardo,
        pecorino                  -     9+P
0406 90 690   - - - - - - - drugi             -     9+P
        - - - - - - več kot 47 mas.%
        pa do vključno 72 mas.%:
0406 90 730   - - - - - - - provolone           -     9+P
0406 90 750   - - - - - - - asiago,
        caciocavallo, montasio,
        ragusano                  -     9+P
0406 90 760   - - - - - - - danbo, fontal,
        fontina, fynbo, havarti,
        maribo, samsoe               -     9+P
0406 90 780   - - - - - - - gauda             -     9+P
0406 90 790   - - - - - - - esrom,
        italico, kernhem, saint-
        nectaire, saint- paulin,
        taleggio                  -     9+P
0406 90 810   - - - - - - - cantal,
        cheshire, wensleydale,
        lancashire, double
        gloucester, blarney, colby,
        monterey                  -     9+P
0406 90 820   - - - - - - - camembert           -     9+P
0406 90 840   - - - - - - - brie             -     9+P
0406 90 850   - - - - - - -
        kefalograviera, kasseri           -     9+P
        - - - - - - - drugi siri z
        vsebnostjo vode, izračunane
        nemaščobnih snovi:
0406 90 860   - - - - - - - - več kot 47
        mas.% pa do vključno 52
        mas.%                    -     9+P
0406 90 870   - - - - - - - - več kot 52
        mas.% pa do vključno 62
        mas.%                    -     9+P
0406 90 880   - - - - - - - - več kot 62
        mas.% pa do vključno 72
        mas.%                    -     9+P
0406 90 930   - - - - - - več kot 72 mas.%        -     9+P
0406 90 990   - - - - - egmond in drugi
        siri                    -     9

0407 00     Ptičja jajca, v lupini,
        sveža, konzervirana ali
        kuhana
        - Perutnine:
        - - valilna:
0407 00 110   - - - puranja ali gosja           kos    pr
0407 00 19   - - - druga:
* 0407 00 191  - - - - kokošja               kos    pr
* 0407 00 199  - - - - druga                kos    pr
0407 00 30   - - druga:
* 0407 00 301  - - - kokošja                1000 kos 4.5+P
* 0407 00 309  - - - druga                 1000 kos 4.5+P
0407 00 900   - Druga                   1000 kos 4.5

0408      Ptičja jajca brez lupine ter
        jajčni rumenjaki, sveža,
        sušena, kuhana v vodi ali
        sopari, oblikovana,
        zamrznjena ali kako drugače
        konzervirana, z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil
        ali brez njih
        - Rumenjaki:
0408 11     - - sušeni:
0408 11 200   - - - neprimerni za človeško
        prehrano                  -     5.1+P
0408 11 800   - - - drugi                 -     5.1+P
0408 19     - - drugi:
0408 19 200   - - - neprimerni za človeško
        prehrano                  -     5.1+P
        - - - drugi:
0408 19 810   - - - - tekoči               -     5.1+P
0408 19 890   - - - - drugi, tudi
        zamrznjeni                 -     5.1+P
        - Drugo:
0408 91     - - sušeno:
0408 91 200   - - - neprimerno za človeško
        prehrano                  -     5.1+P
0408 91 800   - - - drugo                 -     5.1+P
0408 99     - - Drugo:
0408 99 200   - - - neprimerno za človeško
        prehrano                  -     pr
0408 99 800   - - - drugo                 -     5.1+P

0409 00 000   Med, naravni                -     45 (1)

0410 00 000   Užitni izdelki živalskega
        izvora, ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu          -     12.0


5. poglavje

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE
ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) užitni izdelki (razen živalskih črev, mehurjev in
želodcev, celih ali v kosih, in tekoče ali posušene
živalske krvi);

(b) surove kože, z dlako ali brez dlake (vklučno s
krznom), razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št.
0505, ter odrezkov in podobnih odpadkov iz surove
kože, ki se uvrščajo v tar. št. 0511 (41. ali 43.
poglavje);

(c) tekstilni materiali živalskega izvora, razen
konjske žime in odpadkov konjske žime (XI. oddelek);

(d) pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel
in ščetk (tar. št. 9603), odelani rogovi, kosti in
drugi materiali živalskega izvora (tar. št. 9601).

2. Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane,
če so sortirani po dolžini (če koreni las in vrhovi
las niso zloženi v isti smeri).

3. Z izrazom "slonova kost" so v tarifi mišljeni
slonovi okli, okli morskega konja, narvala in divjega
merjasca, nosorogovi rogovi in zobje vseh živali.

4. V vseh oddelkih te tarife je s "konjsko žimo"
mišljena žima iz grive ali repa kopitarjev ali goved.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0501 00 000   Človeški lasje, surovi,
        umiti ali neumiti,
        razmaščeni ali nerazmaščeni;
        odpadki človeških las            -     6.0

0502      Ščetine domačih ali divjih
        prašičev, jazbečeva dlaka za
        izdelovanje ščetk; odpadki
        teh ščetin ali dlak
0502 10 000   - Ščetine domačega in
        divjega prašiča in odpadki
        teh ščetin                 -     6.0
0502 90 000   - Drugo                   -     6.0

0503 00 000   Konjska žima in odpadki
        konjske žime, zloženi v
        plasteh ali ne, s podlago
        ali brez podlage              -     6.0

0504 00 000   Živalska čreva, mehurji in
        želodci (razen ribjih), celi
        ali v kosih                 -     5.0

0505      Kože in drugi deli ptic, s
        perjem in puhom, perje in
        deli perja (z odrezanimi ali
        neodrezanimi robovi) ter
        puh, ki niso naprej
        obdelani, razen s čiščenjem,
        dezinficiranjem ali
        pripravljanjem za
        konzerviranje; prah in
        odpadki perja ali delov
        perja
0505 10     - Vrsta perja, ki se
        uporablja za polnjenje; puh:
0505 10 100   - - surovo                 -     5.0
0505 10 900   - - drugo                  -     5.0
0505 90 000   - Drugo                   -     5.0

0506      Kosti in strženi rogov,
        surovi, razmaščeni,
        enostavno pripravljeni (toda
        nerazrezani v oblike),
        namočeni v kislino ali brez
        želatine; prah in odpadki
        teh izdelkov
0506 10 000   - Kostna tkiva in kosti,
        namočeni v kislino             -     5.0
0506 90 000   - Drugo                   -     6.0

0507      Slonova kost, želvovina,
        kitova kost, dlake kitove
        kosti, rogovi, parožki,
        kopita, nohti, kremplji in
        kljuni, surovo ali enostavno
        pripravljeno, toda
        nerazrezano v oblike; prah
        in odpadki teh izdelkov
0507 10 000   - Slonova kost, prah in
        odpadki slonove kosti            -     5.0
0507 90 000   - Drugo                   -     5.0

0508 00 000   Korale in podobni materiali,
        surovi ali enostavno
        pripravljeni, vendar drugače
        neobdelani; oklepi
        mehkužcev, rakov ali
        iglokožcev, sipine kosti,
        surovi, enostavno
        pripravljeni, toda
        nerazrezani v oblike; prah
        in odpadki teh izdelkov           -     5.0

0509 00     Spužve, naravne, živalskega
        izvora
0509 00 100   - Surove                  -     pr
0509 00 900   - Druge                   -     10.0

0510 00 000   Ambra, siva, kastoreum,
        cibet in mošus; kantaride;
        žolči, posušeni ali
        neposušeni; žleze in druge
        živalske snovi; sveži,
        ohlajeni ali zamrznjeni ali
        kako drugače začasno
        konzervirani, ki se
        uporabljajo za proizvodnjo
        farmacevtskih izdelkov           -     10.0

0511      Proizvodi živalskega izvora,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu;
        mrtve živali iz 1. in 3.
        poglavja, neuporabne za
        človeško prehrano
0511 10 000   - Bikovo seme                -     pr
        - Drugo:
0511 91     - - izdelki iz rib ali
        rakov, mehkužcev ali drugih
        vodnih nevretenčarjev; mrtve
        živali iz 3. poglavja:
0511 91 100   - - - ribji odpadki             -     5.0
0511 91 900   - - - drugo                 -     5.0
0511 99     - - drugo:
0511 99 100   - - - kite in žile, odrezki
        in podobni odpadki surovih
        kož                     -     5.0
0511 99 500   - - - zarodki goveda            -     pr
0511 99 80   - - - drugo:
* 0511 99 801  - - - - seme drugih živali         -     pr
* 0511 99 809  - - - - drugo                -     5.0


II. oddelek

RASTLINSKI PROIZVODI

Opomba

1. Z izrazom "peleti" so v tem oddelku mišljeni
proizvodi, ki so aglomerirani s stiskanjem ali
dodajanjem veziv v razmerju do vključno 3 mas.%.


6. poglavje

ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN
PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

Opombi
1. V skladu z drugim delom poimenovanja tar. št. 0601
obsega to poglavje samo živo drevje in proizvode
(vštevši rastlinske sadike), ki se navadno kupujejo v
vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za
okras. V to poglavje pa ne spadajo krompir, čebula,
šalotka, česen in drugi proizvodi iz 7. poglavja.

2. Pri vsakem sklicevanju v poimenovanjih tar. št.
0603 ali 0604 na katere koli vrste blaga je treba
šteti, kot da zajema tudi šopke, košare s cvetjem,
vence in podobne proizvode, izdelane v celoti ali
deloma iz tovrstnih proizvodov, ne upoštevajoč pribor
iz drugih materialov. Vendar pa te tarifne številke ne
vključujejo kolažev ali podobnih dekorativnih plošč iz
tar. št. 9701.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0601      Čebulnice, gomolji,
        koreninski gomolji, stebelni
        gomolji, živice in korenike
        v mirujočem stanju, rastoče
        ali cvetoče; rastlina in
        korenine cikorije, razen
        korenin iz tar. št. 1212
0601 10     - Čebulnice, gomolji,
        koreninski gomolji, stebelni
        gomolji, živice in korenike
        v mirujočem stanju:
0601 10 100   - - hijacinte                kos    8.0
0601 10 200   - - narcise                 kos    8.0
0601 10 300   - - tulipani                kos    8.0
0601 10 400   - - gladiole                kos    8.0
0601 10 900   - - drugo                  -     8.0
0601 20     - Čebulnice, gomolji,
        koreninski gomolji, stebelni
        gomolji, živice in korenike,
        rastoče ali cvetoče,
        rastlina in korenine
        cikorije:
0601 20 100   - - cikorija, rastline in
        korenine                  -     10.0
0601 20 300   - - orhideje, hijacinte,
        narcise in tulipani             -     10.0
0601 20 900   - - drugo                  -     10.0

0602      Druge žive rastline (vštevši
        njihove korenine),
        potaknjenci in cepiči, gobji
        miceliji
0602 10     - Neukoreninjeni potaknjenci
        in cepiči:
0602 10 100   - - trte                  -     5.0
0602 10 900   - - drugo                  -     8.0
0602 20     - Sadno drevje, grmičevje in
        grmovje, cepljeno ali
        necepljeno, ki rodi užitno
        sadje ali oreščke:
0602 20 100   - - trsne cepljenke in
        cepiči, cepljeni ali
        ukoreninjeni                -     5.0
0602 20 900   - - drugo                  -     13.0
0602 30 000   - Rododendroni in azaleje
        (sleči), cepljeni ali
        necepljeni                 -     13.0
0602 40     - Vrtnice, cepljene ali
        necepljene:
0602 40 100   - - neokulirane in
        necepljene                 kos    13.0
0602 40 900   - - okulirane ali cepljene         kos    13.0
0602 90     - Drugo:
0602 90 100   - - gobji micelij (vključno
        gobji micelij na podlogi,
        npr. slami)                 -     13.0
0602 90 200   - - sadike ananasa             -     pr
0602 90 300   - - sadike zelenjave in
        jagod                    -     13.0
        - - drugo:
        - - - na prostem rastoče
        rastline:
        - - - - drevje in grmičevje:
0602 90 410   - - - - - gozdno drevje           -     13.0
        - - - - - drugo:
0602 90 450   - - - - - - ukoreninjeni
        potaknjenci in mlade
        rastline                  -     13.0
0602 90 49   - - - - - - drugo:
* 0602 90 491  - - - - - - - rastline iz
        seznama MIPS (1)              -     13.0
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 0602 90 499  - - - - - - - drugo             -     13.0
        - - - - druge na prostem
        rastoče rastline:
0602 90 510   - - - - - trajnice             -     13.0
0602 90 590   - - - - - drugo               -     13.0
        - - - sobne rastline:
0602 90 700   - - - - ukoreninjeni
        potaknjenci in mlade
        rastline, razen kaktej           -     13.0
        - - - - drugo:
0602 90 910   - - - - - cvetoče rastline,
        z brsti ali cvetovi, razen
        kaktej                   -     13.0
0602 90 99   - - - - - drugo:
* 0602 90 991  - - - - - - rastline iz
        seznama MIPS (1)              -     13.0
* 0602 90 999  - - - - - - drugo              -     13.0

0603      Rezano cvetje in cvetni
        brsti, primerni za šopke ali
        za okras, sveže, posušeno,
        pobarvano, beljeno,
        impregnirano ali drugače
        pripravljeno
0603 10     - Sveže:
        - - od 1. junija do 31.
        oktobra:
0603 10 110   - - - vrtnice                kos    24.0
0603 10 130   - - - nageljni               kos    24.0
0603 10 150   - - - orhideje               kos    15.0
0603 10 210   - - - gladiole               kos    24.0
0603 10 250   - - - krizanteme              kos    24.0
0603 10 290   - - - drugo                 -     24.0
        - - od 1. novembra do 31.
        maja:
0603 10 510   - - - vrtnice                kos    15.0
0603 10 530   - - - nageljni               kos    15.0
0603 10 550   - - - orhideje               kos    15.0
0603 10 610   - - - gladiole               kos    15.0
0603 10 650   - - - krizanteme              kos    15.0
0603 10 690   - - - drugo                 -     20.0
0603 90 000   - Drugo                   -     15.0

0604      Listje, veje in drugi deli
        rastlin, brez cvetov ali
        cvetnih brstov, in trave,
        mahovi in lišaji, primerni
        za šopke ali za okras,
        sveži, posušeni, pobarvani,
        beljeni, impregnirani ali
        drugače pripavljeni
0604 10     - Mahovi in lišaji:
0604 10 100   - - islandski lišaj
        (reindeer moss)               -     pr
0604 10 900   - - drugo                  -     10.0
        - Drugo:
0604 91     - - sveže:
        - - - božična drevesca:
0604 91 210   - - - - kavkaške jelke
        (Abies nordmanniana (Stev.)
        Spach) in srebraste jelke
        (Abies procera Rehd.)            kos    10.0
0604 91 290   - - - - drugo                kos    10.0
        - - - veje iglavcev:
0604 91 410   - - - - kavkaških jelk
        (Abies nordmanniana (Stev.)
        Spach) in srebrastih jelk
        (Abies procera Rehd.)            -     10.0
0604 91 490   - - - - drugo                -     10.0
0604 91 900   - - - drugo                 -     10.0
0604 99     - - drugo:
0604 99 100   - - - preparirano zgolj s
        sušenjem                  -     17.0
0604 99 900   - - - drugo                 -     17.0


7. poglavje

UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

Opombe

1. To poglavje ne obsega proizvodov za krmo iz tar.
št. 1214.

2. Beseda "vrtnine" v tar. št. od 0709 do 0712 obsega
užitne gobe, gomolike, olive, kapro, koper, bučke in
buče, jajčevec, sladko koruzo (Zea mays var.
saccharata), paprike iz rodu Capsicum ali iz rodu
Pimenta, koperc (finokio), peteršilj, krebuljico,
pehtran, krešo in majaron (Majorana hortensis ali
Origanum majorana).

3. Tar. št. 0712 obsega vse posušene vrtnine vrst, ki
se uvrščajo v tar. št. 0701 do 0711, razen:

(a) posušenih stročnic v zrnu (tar. št. 0713);

(b) sladke koruze v oblikah, navedenih v tar. št. 1102
do 1104;

(c) krompirjeve moke, prahu, zdroba in kosmičev (tar.
št. 1105);

(d) moke, prahu in zdroba iz suhih stročnic iz tar.
št. 0713 (tar. št. 1106).

4. Iz tega poglavja pa je izključena tudi suha,
zdrobljena ali mleta paprika rodu Capsicum ali rodu
Pimenta (tar. št. 0904).

Dodatni opombi

1. Izraz "gojene gobe", ki se uporablja v tar. podšt.
0709 51 100, se bo uporabljal le za naštete gojene
gobe vrste Psalliota (Agaricus): hortensis, alba ali
bispora in subedulis. Druge vrste, vključno z umetno
gojenimi gobami (na primer Rhodopaxillus nudus in
Polypurus tuberaster), so uvrščene v tar. podšt. 0709
51 900.

2. Za potrebe tar. podšt. 0714 10 100 izraz "peleti
moke in zdroba" pomeni pelete, od katerih gre lahko
potem, ko jih razpustimo v vodi, najmanj 95 mas.%
delcev skozi pleteno kovinsko sito velikosti odprtin
2 mm, preračunano na suho snov.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0701      Krompir, svež ali ohlajen
0701 10 000   - Semenski                 -     5.0
0701 90     - Drug:
0701 90 100   - - za proizvodnjo škroba          -     45 (1)
        - - drugo:
0701 90 500   - - - nov, od 1. januarja do
        30. junija                 -     15.0
0701 90 900   - - - drugo                 -     45 (1)

0702 00 00   Paradižnik, svež ali ohlajen
* 0702 00 001  - od 1. januarja do 14. maja        -     10.0
* 0702 00 002  - od 15. maja do 31. maja          -     20.0
* 0702 00 003  - od 1. junija do 30.
        septembra                  -     45.0 (1)
* 0702 00 004  - od 1. do 31. oktobra           -     20.0
* 0702 00 005  - od 1. novembra do 31.
        decembra                  -     10.0

0703      Čebula, šalotka, česen, por
        in druge užitne čebulnice,
        sveža ali ohlajena
0703 10     - Čebula in šalotka:
        - - čebula:
0703 10 110   - - - čebulček               -     12.0
0703 10 19   - - - drugo:
* 0703 10 191  - - - - od 1. avgusta do 31.
        oktobra                   -     27.0
* 0703 10 192  - - - - od 1. novembra do
        31. julija                 -     15.0
0703 10 900   - - šalotka                 -     15.0
0703 20 000   - Česen                   -     12.0
0703 90 000   - Por in druge čebulnice          -     15.0

0704      Zelje, cvetača, kolerabica,
        ohrovt in druge užitne
        kapusnice, sveže ali
        ohlajene
0704 10 000   - Cvetača in brokoli            -     10.0
0704 20 000   - Brstični ohrovt              -     15.0
0704 90     - Drugo:
0704 90 10   - - belo in rdeče zelje:
* 0704 90 101  - - - belo zelje              -     45.0 (1)
* 0704 90 102  - - - rdeče zelje              -     30.0 (1)
0704 90 900   - - drugo                  -     30.0 (1)

0705      Solata (Lactuca sativa) in
        radič (Cichorium spp.),
        sveža ali ohlajena
        - Solata:
0705 11 00   - - v glavicah:
* 0705 11 001  - - - od 1. januarja do 31.
        marca                    -     13.0
* 0705 11 002  - - - od 1. aprila do 30.
        novembra                  -     25.0
* 0705 11 003  - - - od 1. do 31. decembra         -     13.0
0705 19 000   - - drugo                  -     20.0
        - Radič:
0705 21 000   - - radič (Cichorium intybus
        var. foliosum)               -     27.0
0705 29 000   - - drug                  -     27.0

0706      Korenček, repa, rdeča pesa,
        zelena, redkev in druge
        užitne korenovke, sveže ali
        ohlajene
0706 10 000   - Korenček in repa             -     17.0
0706 90     - Drugo:
0706 90 10   - - zelena (gomoljna ali
        navadna zelena):
* 0706 90 101  - - - od 1. januarja do 30.
        aprila                   -     17.0
* 0706 90 102  - - - od 1. maja do 30.
        septembra                  -     13.0
* 0706 90 103  - - - od 1. oktobra do 31.
        decembra                  -     17.0
0706 90 300   - - hren (Cochlearia
        armoracia)                 -     17.0
0706 90 90   - - drugo:
* 0706 90 901  - - - rdeča pesa              -     27.0
* 0706 90 909  - - - drugo                 -     20.0

0707 00     Kumare in kumarice, sveže
        ali ohlajene
0707 00 05   - Kumare:
* 0707 00 051  - - od 1. januarja do 30.
        aprila                   -     10.0
* 0707 00 052  - - od 1. do 15. maja            -     16.0
* 0707 00 053  - - od 16. maja do 30.
        septembra                  -     45 (1)
* 0707 00 054  - - od 1. oktobra do 10.
        novembra                  -     16.0
* 0707 00 055  - - od 11. novembra do 31.
        decembra                  -     10.0
0707 00 900   - Kumarice (katerih velikost
        je taka, da jih je v 1 kg 45
        kosov ali več)               -     45 (1)

0708      Stročnice v strokih ali
        zrnu, sveže ali ohlajene
0708 10 00   - Grah (Pisum sativum):
* 0708 10 001  - - od 1. januarja do 31.
        maja                    -     12.0
* 0708 10 002  - - od 1. junija do 31.
        avgusta                   -     17.0
* 0708 10 003  - - od 1. septembra do 31.
        decembra                  -     12.0
0708 20 00   - Fižol (Vigna spp.,
        Phaseolus spp.):
* 0708 20 001  - - od 1. januarja do 30.
        junija                   -     13.0
* 0708 20 002  - - od 1. julija do 30.
        septembra                  -     35.0 (1)
* 0708 20 003  - - od 1. oktobra do 31.
        decembra                  -     13.0
0708 90 000   - Druge stročnice              -     14.0

0709      Druge vrtnine, sveže ali
        ohlajene
0709 10 000   - Okrogle artičoke             -     10.0
0709 20 000   - Beluši                  -     10.0
0709 30 000   - Jajčevec                 -     10.0
0709 40 000   - Zelena, razen gomoljne
        zelene                   -     16.0
        - Užitne gobe in gomoljike:
0709 51     - - užitne gobe:
0709 51 100   - - - gojene gobe              -     27.0 (1)
0709 51 300   - - - lisičke                -     20.0
0709 51 500   - - - prašnikarice             -     20.0
0709 51 900   - - - druge                 -     20.0
0709 52 000   - - gomoljike                -     20.0
0709 60     - Paprike iz rodu Capsicum
        ali Pimenta:
0709 60 100   - - sladke                 -     27.0 (1)
        - - druge:
0709 60 910   - - - za proizvodnjo
        kapsicina ali barvil na bazi
        capsicum oljnih smol            -     5.0
0709 60 950   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     5.0
0709 60 990   - - - drugo (npr., pekoče za
        prehrano ljudi)               -     27.0 (1)
0709 70 000   - Špinača, novozelandska
        špinača in loboda (divja
        špinača)                  -     13.0
0709 90     - Drugo:
0709 90 100   - - solatna zelenjava, razen
        zelene solate (Lactuca
        sativa) in radiča (Cichorium
        spp.)                    -     13.0
0709 90 200   - - artičoke in kardij           -     10.0
        - - olive:
0709 90 310   - - - za razne namene, razen
        za proizvodnjo olja             -     45.0 (1)
0709 90 390   - - - drugo                 -     45.0 (1)
0709 90 400   - - kapre                  -     7.0
0709 90 500   - - janež                  -     10.0
0709 90 600   - - sladka koruza              -     10.0
0709 90 70   - - bučke:
* 0709 90 701  - - - od 1. januarja do 31.
        marca                    -     10.0
* 0709 90 702  - - - od 1. aprila do 31.
        maja                    -     16.0
* 0709 90 703  - - - od 1. junija do 31.
        julija                   -     25.0
* 0709 90 704  - - - od 1. avgusta do 31.
        decembra                  -     16.0
0709 90 900   - - drugo                  -     16.0

0710      Vrtnine (nekuhane ali
        blanširane), zamrznjene
0710 10 000   - Krompir                  -     45 (1)
        - Stročnice v zrnu ali
        strokih:
0710 21 000   - - grah (Pisum sativum)          -     18.0
0710 22 000   - - stročji fižol in fižol
        (Vigna spp., Phaseolus spp.)        -     18.0
0710 29 000   - - drugo                  -     18.0
0710 30 000   - Špinača, novozelandska
        špinača in loboda (divja
        špinača)                  -     27.0 (1)
0710 40 000   - Sladka koruza               -     11.0
0710 80     - Druge vrtnine:
0710 80 100   - - olive                  -     10.0
        - - plodovi rodu Capsicum
        ali rodu Pimenta:
0710 80 510   - - - sladka paprika            -     19.0
0710 80 590   - - - drugo                 -     20.0
        - - gobe:
0710 80 610   - - - vrste Agaricus            -     20.0
0710 80 690   - - - druge                 -     20.0
0710 80 700   - - paradižnik               -     10.0
0710 80 800   - - okrogle artičoke (Cynara
        scolimus)                  -     10.0
0710 80 850   - - beluši                 -     10.0
0710 80 950   - - drugo                  -     19.0
0710 90 000   - Mešanice vrtnin              -     19.0

0711      Vrtnine, začasno
        konzervirane (npr.: z
        ^veplovim dioksidom, v
        slanici, žveplani vodi ali
        drugih raztopinah za začasno
        konzerviranje), vendar
        takšne neprimerne za
        takojšnjo prehrano
0711 10 000   - Čebula                  -     9.0
0711 20     - Olive:
0711 20 100   - - za razne namene, razen
        za proizvodnjo olja in ki še
        niso izgubile grenak okus          -     5.0
0711 20 900   - - drugo                  -     5.0
0711 30 000   - Kapre                   -     8.0
0711 40 000   - Kumare in kumarice            -     17.0
0711 90     - Druge vrtnine, mešanice
        vrtnin:
        - - vrtnine:
0711 90 100   - - - plodovi rodu Capsicum
        ali rodu Pimenta, razen
        sladkih paprik               -     20.0
0711 90 300   - - - sladka koruza             -     11.0
        - - - gobe:
0711 90 400   - - - - iz rodu Agaricus
        (šampinjoni)                kg/net eda12.0
0711 90 600   - - - - druge                -     12.0
0711 90 700   - - - druge                 -     12.0
0711 90 900   - - mešanice vrtnin             -     15.0

0712      Sušene vrtnine, cele,
        razrezane v kose ali mlete,
        vendar ne nadalje
        pripravljene
0712 20 000   - Čebula                  -     16.0
0712 30 000   - Užitne gobe in gomoljike         -     16.0
0712 90     - Druge vrtnine; mešanice
        vrtnin:
0712 90 050   - - krompir, cel ali narezan
        v kose ali krhlje, vendar ne
        nadalje pripravljen             -     30.0 (1)
        - - sladka koruza (Zea Mays
        var. saccharata)
0712 90 110   - - - semenski hibridi           -     5.0
0712 90 190   - - - drugo                 -     16.0
0712 90 300   - - paradižnik               -     16.0
0712 90 500   - - korenje                 -     16.0
0712 90 900   - - drugo                  -     30.0 (1)

0713      Sušene stročnice v zrnu,
        oluščene ali neoluščene ali
        zdrobljene
0713 10     - Grah (Pisum sativum)
        (razen krmnega graha iz tar.
        št. 12.04):
0713 10 100   - - semenski                -     5.0
0713 10 900   - - drug                  -     12.0
0713 20 00   - Čičerika (garbanzos):
* 0713 20 001  - - semenska                -     5.0
* 0713 20 009  - - druga                  -     10.0
        - Fižol (Vigna spp.,
        Phaseolus spp.):
0713 31 00   - - fižol vrste Vigna mungo
        (L.) Hepper ali Vigna
        radiata (L.) Wilczek:
* 0713 31 001  - - - semenski               -     5.0
* 0713 31 009  - - - drug                 -     12.0
0713 32 00   - - fižol, drobni rdeči
        (Adzuki, Phaseolus ali Vigna
        angularis):
* 0713 32 001  - - - semenski               -     5.0
* 0713 32 009  - - - drug                 -     12.0
0713 33     - - navadni fižol, vštevši
        beli (Phaseolus vulgaris):
0713 33 100   - - - semenski               -     5.0
0713 33 900   - - - drug                 -     10.0
0713 39 00   - - drug:
* 0713 39 001  - - - semenski               -     5.0
* 0713 39 009  - - - drug                 -     12.0
0713 40 00   - Leča:
* 0713 40 001  - - semenska                -     5.0
* 0713 40 009  - - druga                  -     5.0
0713 50 00   - Bob (Vicia faba var.
        major) in konjski bob (Vicia
        faba var. equina, Vicia faba
        var. minor):
* 0713 50 001  - - semenski                -     5.0
* 0713 50 009  - - drug                  -     5.0
0713 90     - Druge:
0713 90 100   - - semenske                -     5.0
0713 90 900   - - druge                  -     5.0

0714      Manioka, trstikasta maranta
        (sago), salep, topinambur,
        sladki krompir in podobne
        korenovke in gomoljnice z
        visokim deležem škroba ali
        inulina, sveži, ohlajeni,
        zamrznjeni ali posušeni,
        celi ali razrezani ali v
        peletih; strženi sagovega
        drevesa
0714 10     - Manioka (cassava):
0714 10 100   - - peleti moke in zdroba          -     5.0
        - - drugo:
0714 10 910   - - - vrste, ki se uporablja
        za človeško prehrano, v
        izvirnem pakiranju, katerega
        neto vsebina ne presega 28
        kg, bodisi sveža in cela ali
        olupljena in zamrznjena,
        cela ali narezana              -     5.0
0714 10 990   - - - drugo                 -     5.0
0714 20     - Sladki krompir:
0714 20 100   - - svež, cel, namenjen
        človeški prehrani              -     5.0
0714 20 900   - - drugo                  -     5.0
0714 90     - Drugo:
        - - trstikasta maranta
        (sago), salep in podobne
        korenovke in gomoljnice z
        visokim deležem škroba:
0714 90 110   - - - vrste, ki se
        uporabljajo za človeško
        prehrano v izvirnem
        pakiranju, katerega neto
        vsebina ne presega 28 kg,
        bodisi sveže in celo ali
        olupljeno in zamrznjeno,
        celo ali narezano              -     3.0
0714 90 190   - - - drugo                 -     3.0
0714 90 900   - - drugo                  -     3.0


8. poglavje

UŽITNO SADJE IN LUPINASTO SADJE (OREŠČKI); LUPINE
AGRUMOV ALI DINJ IN LUBENIC

Opombe

1. To poglavje ne obsega sadja in oreščkov, ki niso
užitni.

2. Ohlajeno sadje in plodovi se uvrščajo v tiste
tarifne številke kot ustrezno sveže sadje in plodovi.

3. Posušeno sadje ali plodovi iz tega poglavja so
lahko delno dehidrirani ali obdelani za naslednje
namene:

(a) za dodatno konzerviranje ali stabiliziranje (npr.
z zmerno toplotno obdelavo, žveplanjem, dodajanjem
sorbinske kisline ali kalijevega sorbata),

(b) za izboljšanje ali ohranjanje videza (npr. z
dodajanjem rastlinskega olja ali manjših količin
glukoznega sirupa), pod pogojem, da ohranijo značaj
sušenega sadja ali plodov.

Dodatna opomba

1. Vsebnost različnih sladkorjev, ki se izraža kot
vsebnost sladkorja za proizvode, uvrščene v to
poglavje, ustreza vrednosti, ki jo pokaže
refraktometer pri temperaturi 20 stopinj C, pomnoženi
s faktorjem 0,95.

2. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 110, 0811 90
310 in 0811 90 850, izraz "tropsko sadje" pomeni
guave, mange, manguste, papaje, tamarinke, kasijska
jabolka, lučice, slive sapodilo, pasijonsko sadje,
karambole in pitaje.

3. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 110, 0811 90
310, 0811 90 850, 0812 90 700 in 0813 50 310, izraz
"tropski oreščki" pomeni kokosov orešček, kasijski
orešček, brazilski orešček, areko (ali betel), kola in
avstralski orešček (makadamije).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0801      Kokosovi orehi, brazilski
        orehi in akažu (indijski)
        orehi, sveži ali suhi,
        oluščeni ali neoluščeni
        - Kokosov oreh:
0801 11 000   - - suh kokosov oreh            -     5.0
0801 19 000   - - drug                  -     5.0
        - Brazilski oreh:
0801 21 000   - - v luščini                -     5.0
0801 22 000   - - oluščeni                -     5.0
        - Akažu (indijski) oreh:
0801 31 000   - - v luščini                -     5.0
0801 32 000   - - oluščeni                -     5.0

0802      Drugo lupinasto sadje, sveže
        ali suho, neoluščeno ali
        oluščeno
        - Mandeljni:
0802 11     - - neoluščeni:
0802 11 100   - - - grenki                -     5.0
0802 11 900   - - - drugi                 -     5.0
0802 12     - - oluščeni:
0802 12 100   - - - grenki                -     5.0
0802 12 900   - - - drugi                 -     5.0
        - Lešniki (Corylus spp.):
0802 21 000   - - neoluščeni               -     10.0
0802 22 000   - - oluščeni                -     10.0
        - Navadni orehi:
0802 31 000   - - neoluščeni               -     7.0
0802 32 000   - - oluščeni                -     7.0
0802 40 000   - Kostanji (Castanea spp.)         -     10.0
0802 50 000   - Pistacije                 -     5.0
0802 90     - Drugo:
0802 90 100   - - ameriški hikori oreh          -     5.0
0802 90 300   - - betel in kola              -     5.0
0802 90 500   - - pinije                 -     5.0
0802 90 600   - - macadamije               -     5.0
0802 90 850   - - drugo                  -     5.0

0803 00     Banane, vključno rajske
        smokve, sveže ali suhe
        - Sveže:
0803 00 110   - - rajske smokve              -     2.0
0803 00 190   - - drugo                  -     2.0
0803 00 900   - Posušene                 -     2.0

0804      Dateljni, fige, ananas,
        avokado, guava, mango in
        mangusta, sveži ali suhi
0804 10 000   - Dateljni                 -     2.0
0804 20     - Fige:
0804 20 100   - - sveže                  -     7.0
0804 20 900   - - posušene                -     7.0
0804 30 000   - Ananas                  -     5.0
0804 40 000   - Avokado                  -     5.0
0804 50 000   - Guava,mango in mangusta          -     4.0

0805      Agrumi, sveži ali suhi
0805 10     - Pomaranče:
        - - sladke pomaranče, sveže:
0805 10 100   - - - rdeče in polrdeče           -     7.0
        - - - druge:
0805 10 300   - - - - vrste Navel,
        Naveline, Navelate,
        Salustiana, Vernas, Valencia
        late, Maltese, Schamoutis,
        Ovalis, Trovita in Hamlin          -     7.0
0805 10 500   - - - - druge                -     7.0
0805 10 800   - - druge                  -     7.0
0805 20     - Mandarine (vštevši
        tangerinke in satsuma
        mandarine); klementine,
        wilking mandarine in podobni
        hibridi agrumov):
0805 20 100   - - klementine               -     7.0
0805 20 300   - - monrealke in satsuma
        mandarine                  -     7.0
0805 20 500   - - mandarine in wilking
        mandarine                  -     7.0
0805 20 700   - - tangerinke               -     7.0
0805 20 900   - - druge                  -     7.0
0805 30     - Limone (Citrus limon,
        Citrus limonum) in limete
        (Citrus aurantifolia):
0805 30 100   - - limone (Citrus limon,
        Citrus limonum)               -     3.0
0805 30 900   - - limete (Citrus
        aurantifolia)                -     3.0
0805 40 000   - Grenivka                 -     5.0
0805 90 000   - Drugo                   -     7.0

0806      Grozdje, sveže ali suho
0806 10     - Sveže:
0806 10 100   - - namizno grozdje             -     7.0
0806 10 900   - - drugo                  -     10.0
0806 20     - Suho:
        - - v izvirnem pakiranju,
        katerega neto vsebina ne
        presega 2 kg:
0806 20 110   - - - rozine                -     5.0
0806 20 120   - - - sultanine               -     5.0
0806 20 180   - - - drugo                 -     5.0
        - - drugo:
0806 20 910   - - - rozine                -     5.0
0806 20 920   - - - sultanine               -     5.0
0806 20 980   - - - drugo                 -     5.0

0807      Dinje, lubenice in papaja,
        sveže
        - Dinje in lubenice:
0807 11 000   - - lubenice                -     5.0
0807 19 000   - - druge                  -     5.0
0807 20 000   - Papaja                  -     5.0

0808      Jabolka, hruške in kutine,
        sveže
0808 10     - Jabolka:
0808 10 100   - - jabolka za predelavo,
        razsuta, od 16. septembra do
        15. decembra                -     9+P
        - - drugo:
0808 10 20   - - - vrste zlati delišes:
* 0808 10 201  - - - - od 1. januarja do
        31. marca                  -     9+P
* 0808 10 202  - - - - od 1. aprila do 30.
        junija                   -     9+P
* 0808 10 203  - - - - od 1. julija do 20.
        avgusta                   -     9+P
* 0808 10 204  - - - - od 21. avgusta do
        31. decembra                -     9+P
0808 10 50   - - - vrste granny smith:
* 0808 10 501  - - - - od 1. januarja do
        31. marca                  -     9+P
* 0808 10 502  - - - - od 1. aprila do 30.
        junija                   -     9+P
* 0808 10 503  - - - - od 1. julija do 20.
        avgusta                   -     9+P
* 0808 10 504  - - - - od 21. avgusta do
        31. decembra                -     9+P
0808 10 90   - - - druga:
* 0808 10 901  - - - - od 1. januarja do
        31. marca                  -     9+P
* 0808 10 902  - - - - od 1. aprila do 30.
        junija                   -     9+P
* 0808 10 903  - - - - od 1. julija do 20.
        avgusta                   -     9+P
* 0808 10 904  - - - - od 21. avgusta do
        31. decembra                -     9+P
0808 20     - Hruške in kutine:
        - - hruške:
0808 20 100   - - - hruške za predelavo,
        razsute, od 1. avgusta do
        31. decembra                -     9+P
0808 20 50   - - - druge:
* 0808 20 501  - - - - od 1. januarja do
        31. marca                  -     9+P
* 0808 20 502  - - - - od 1. aprila do 30.
        junija                   -     9+P
* 0808 20 503  - - - - od 1. julija do 20.
        avgusta                   -     9+P
* 0808 20 504  - - - - od 21. avgusta do
        31. decembra                -     9+P
0808 20 900   - - kutine                 -     9

0809      Marelice, češnje in višnje,
        breskve (vključno z
        nektarinami), slive,
        trnulje, sveže
0809 10 00   - Marelice:
* 0809 10 001  - - od 1. januarja do 20.
        junija                   -     12.0
* 0809 10 002  - - od 21. junija do 31.
        julija                   -     45.0 (1)
* 0809 10 003  - - od 1. avgusta do 31.
        decembra                  -     12.0
0809 20     - Češnje in višnje:
0809 20 05   - - višnje (Prunus cerasus):
* 0809 20 051  - - - od 1. januarja do 20.
        maja                    -     10.0
* 0809 20 052  - - - od 21. maja do 15.
        julija                   -     45.0 (1)
* 0809 20 053  - - - od 16. julija do 31.
        julija                   -     25.0 (1)
* 0809 20 054  - - - od 1. avgusta do 31.
        decembra                  -     10.0
0809 20 95   - - druge:
* 0809 20 951  - - - od 1. januarja do 20.
        maja                    -     14.0
* 0809 20 952  - - - od 21. maja do 15.
        julija                   -     45.0 (1)
* 0809 20 953  - - - od 16. julija do 31.
        julija                   -     25.0 (1)
* 0809 20 954  - - - od 1. avgusta do 31.
        decembra                  -     14.0
0809 30     - Breskve, vključno z
        nektarinami:
0809 30 10   - - nektarine:
* 0809 30 101  - - - od 1. januarja do 20.
        junija                   -     9+P
* 0809 30 102  - - - od 21. junija do 15.
        avgusta                   -     9+P
* 0809 30 103  - - - od 16. avgusta do 30.
        septembra                  -     9+P
* 0809 30 104  - - - od 1. oktobra do 31.
        decembra                  -     9+P
0809 30 90   - - druge:
* 0809 30 901  - - - od 1. januarja do 20.
        junija                   -     9+P
* 0809 30 902  - - - od 21. junija do 15.
        avgusta, razen tistih iz
        tar. podšt. 0809 30 909           -     9+P
* 0809 30 903  - - - od 16. avgusta do 30.
        septembra, razen tistih iz
        tar. podšt. 0809 30 909           -     9+P
* 0809 30 904  - - - od 1. oktobra do 31.
        decembra                  -     9+P
* 0809 30 909  - - - druge - za predelavo,
        razsute, od 21. junija do
        30. septembra                -     9+P
0809 40     - Slive in trnulje:
0809 40 05   - - slive:
* 0809 40 051  - - - od 1. januarja do 30.
        junija                   -     12.0
* 0809 40 052  - - - od 1. julija do 30.
        septembra                  -     45.0 (1)
* 0809 40 053  - - - od 1. oktobra do 31.
        decembra                  -     12.0
0809 40 900   - - trnulje                 -     10.0

0810      Drugo sadje, sveže
0810 10 000   - Jagode                  -     45.0 (1)
0810 20     - Maline, robide, murve in
        rubus ursinus (križanec med
        robido in malino):
0810 20 100   - - maline                 -     20.0 (1)
0810 20 900   - - drugo                  -     20.0 (1)
0810 30     - Črni, beli in rdeči ribez
        in kosmulje:
0810 30 100   - - črni ribez               -     25.0 (1)
0810 30 300   - - rdeči ribez               -     25.0 (1)
0810 30 900   - - drugo                  -     25.0 (1)
0810 40     - Brusnice, borovnice in
        drugo sadje rodu Vaccinium:
0810 40 100   - - brusnice (sadeži vrste
        Vaccinium vitis idaea)           -     10.0
0810 40 300   - - borovnice (sadeži vrste
        Vaccinium myrtillus)            -     10.0
0810 40 500   - - sadeži vrste Vaccinium
        macrocarpon in Vaccinium
        corymbosum                 -     25.0 (1)
0810 40 900   - - drugo                  -     25.0 (1)
0810 50 000   - Kivi (Actinidia chinensis
        Planch.)                  -     3.0
0810 90     - Drugo:
0810 90 300   - - tamarinde, akažu oreh,
        liči, kruhovec, sapodila          -     7.0
0810 90 400   - - pasijonsko sadje,
        karambola in pitaja             -     7.0
0810 90 850   - - drugo                  -     7.0

0811      Sadje in lupinasto sadje
        (oreščki), nekuhani ali
        kuhani v vodi ali sopari,
        zamrznjeni, ki vsebujejo
        dodani sladkor ali druga
        sladila ali ne vsebujejo
        dodanega sladkorja oz.
        sladil
0811 10     - Jagode:
        - - z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil:
0811 10 110   - - - z vsebnostjo
        sladkorja, ki presega 13%
        mase                    -     25.0
0811 10 190   - - - druge                 -     10.0
0811 10 900   - - druge                  -     25.0
0811 20     - Maline, robide, murve,
        rubus ursinus, črni, beli in
        rdeči ribez ter kosmulje:
        - - z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil:
0811 20 110   - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%              -     25.0
0811 20 190   - - - drugo                 -     10.0
        - - drugo:
0811 20 310   - - - maline                -     10.0
0811 20 390   - - - črni ribez              -     25.0
0811 20 510   - - - rdeči ribez              -     25.0
0811 20 590   - - - robide in murve            -     25.0
0811 20 900   - - - drugo                 -     5.0
0811 90     - Drugo:
        - - z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil:
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%:
0811 90 110   - - - - tropsko sadje in
        tropski oreščki               -     12.0
0811 90 190   - - - - drugo                -     12.0
        - - - drugo:
0811 90 310   - - - - tropsko sadje in
        tropski oreščki               -     3.0
0811 90 390   - - - - drugo                -     3.0
        - - drugo:
0811 90 500   - - - borovnice (sadeži
        vrste Vaccinium myrtillus)         -     10.0
0811 90 700   - - - sadeži vrste Vaccinium
        myrtilloides in Vaccinium
        angustifolium                -     10.0
        - - - češnje in višnje:
0811 90 750   - - - - višnje (Prunus
        cerasus)                  -     12.0
0811 90 800   - - - - drugo                -     12.0
0811 90 850   - - - tropsko sadje in
        tropsko lupinasto sadje
        (oreščki)                  -     3.0
0811 90 950   - - - drugo                 -     3.0

0812      Sadje in plodovi, začasno
        konzervirani (npr.: z
        žveplovim dioksidom, v
        slanici, v žveplani vodi ali
        v drugih raztopinah za
        konzerviranje), vendar v
        takšnem stanju neustrezni za
        takojšnjo prehrano
0812 10 000   - Češnje in višnje             -     10.0
0812 20 000   - Jagode                  -     10.0
0812 90     - Drugo:
0812 90 100   - - marelice                -     14.0
0812 90 200   - - pomaranče                -     5.0
0812 90 300   - - papaje                 -     5.0
0812 90 400   - - borovnice (sadeži vrste
        Vaccinium myrtillus)            -     5.0
0812 90 500   - - črni ribez               -     25.0
0812 90 600   - - maline                 -     5.0
0812 90 700   - - guave, mangi,
        mangostini, tamarinke,
        jabolka chasew, liči, slive
        sapodillo, pasijonsko sadje,
        karambola, pitaja in tropski
        oreščki                   -     5.0
0812 90 950   - - drugo                  -     5.0

0813      Sadje, suho, razen tistega,
        ki se uvršča v tar. št. od
        0801 do 0806; mešanice
        lupinastega ali suhega sadja
        iz tega poglavja
0813 10 000   - Marelice                 -     10.0
0813 20 000   - Slive                   -     10.0
0813 30 000   - Jabolka                  -     25.0
0813 40     - Drugo sadje:
0813 40 100   - - breskve, vključno z
        nektarinami                 -     15.0
0813 40 300   - - hruške                 -     14.0
0813 40 500   - - papaja                 -     10.0
0813 40 600   - - tamarinde                -     10.0
0813 40 700   - - jabolka chasew, liči,
        slive sapodillo, pasijonsko
        sadje, karambola in pitaja         -     10.0
0813 40 950   - - drugo                  -     10.0
0813 50     - Mešanice lupinastega ali
        suhega sadja iz tega
        poglavja:
        - - sadne solate iz suhega
        sadja, razen tistih iz tar.
        št. od 0801 do 0806:
        - - - ki ne vsebujejo suhih
        sliv:
0813 50 120   - - - - iz papaj, tamarink,
        jabolk cashew, ličija, sliv
        sapodilo, pasijonskega
        sadja, karambole in pitaje         -     14.0
0813 50 150   - - - - drugo                -     14.0
0813 50 190   - - - ki vsebujejo suhe
        slive                    -     14.0
        - - mešanice izključno
        sušenih oreščkov iz tar. št.
        0801 in 0802:
0813 50 310   - - - iz tropskih oreščkov         -     10.0
0813 50 390   - - - druge                 -     10.0
        - - druge mešanice:
0813 50 910   - - - ki ne vsebujejo suhih
        sliv in fig                 -     10.0
0813 50 990   - - - druge                 -     10.0

0814 00 000   Lupine agrumov ali dinj in
        lubenic, sveže, zamrznjene,
        suhe ali začasno
        konzervirane v slanici,
        žveplani vodi ali v drugih
        raztopinah za konzerviranje         -     5.0
9. poglavje

KAVA, PRAVI ČAJ, MATÉ ČAJ IN ZAČIMBE

Opombi

1. Mešanice proizvodov iz tar. št. 0904 do 0910 se
uvrščajo takole:

(a) mešanice dveh ali več proizvodov iz iste tarifne
številke se uvrstijo v to tarifno številko;

(b) mešanice dveh ali več proizvodov iz različnih
tarifnih številk se uvrstijo v tar. št. 0910.

  Druge snovi, dodane proizvodom iz tar. št. 0904.
do 0910 (ali mešanicam, navedenim pod (a) in (b) v
prejšnjem odstavku), ne vplivajo na njihovo uvrstitev,
če dobljene mešanice obdržijo bistven značaj blaga, ki
se uvršča v te tarifne številke. Sicer se te mešanice
ne uvrščajo v to poglavje; mešanice, ki so sestavljene
iz mešanih začimb ali mešanih kombiniranih začimb, se
uvrščajo v tar. št. 2103.

2. To poglavje ne vključuje popra vrste Piper cubeba
niti drugih proizvodov iz poglavja št. 1211.

Dodatna opomba

1. Carinska stopnja, ki se nanaša na mešanice iz
zgornje opombe 1(a), je enaka carinski stopnji, ki se
uporablja za sestavino, ki se carini po najvišji
stopnji.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

0901      Kava, pražena ali nepražena,
        z ali brez kofeina; lupine
        in kožice kave; kavni
        nadomestki, ki vsebujejo
        kakršen koli odstotek kave
        - Kava, nepražena:
0901 11 000   - - s kofeinom               -     2.0
0901 12 000   - - brez kofeina              -     2.0
        - Kava, pražena:
0901 21 000   - - s kofeinom               -     25.0
0901 22 000   - - brez kofeina              -     25.0
0901 90     - Drugo:
0901 90 100   - - lupinice in kožice kave         -     5.0
0901 90 900   - - kavni nadomestki, ki
        vsebujejo kavo               -     25.0

0902      Čaj, pravi, aromatiziran ali
        ne
0902 10 000   - Zeleni čaj
        (nefermentirani) v zavitkih
        do vključno 3 kg              -     2.0
0902 20 000   - Drug zeleni čaj
        (nefermentiran)               -     2.0
0902 30 000   - Črni čaj (fermentiran) in
        delno fermentiran čaj, v
        zavitkih do vključno 3 kg          -     2.0
0902 40 000   - Drug črni čaj
        (fermentiran) in drugi delno
        fermentirani čaji              -     2.0

0903 00 000   Maté čaj                  -     2.0

0904      Poper rodu Piper; suha,
        zdrobljena ali zmleta
        paprika rodu Capsicum ali
        Pimenta
        - Poper:
0904 11     - - nezdrobljen in nezmlet:
0904 11 100   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     2.0
0904 11 900   - - - drug                 -     2.0
0904 12 000   - - zdrobljen ali zmlet           -     5.0
0904 20     - Paprika rodu Capsicum ali
        Pimenta, suha, zdrobljena
        ali zmleta:
        - - nezdrobljena in nezmleta
        (npr. rezana ali cela):
0904 20 100   - - - sladka paprika            -     5.0
        - - - druga:
0904 20 310   - - - - rodu Capsicum, za
        proizvodnjo kapsicina ali
        barvil na bazi capsicum
        oljne smole                 -     pr
0904 20 350   - - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     pr
0904 20 390   - - - - druga                -     5.0
0904 20 900   - - zdrobljena ali zmleta,
        razen rezane z velikostjo
        delcev 4 - 8 mm               -     5.0

0905 00 000   Vanilija                  -     pr

0906      Cimet in skorja cimetovega
        drevesa
0906 10 000   - Nezdrobljen in nezmlet          -     pr
0906 20 000   - Zdrobljen ali zmlet            -     5.0

0907 00 000   Klinčki (celi plodovi, popki
        in peclji)                 -     5.0

0908      Muškatni orešček, macis in
        kardamom
0908 10     - Muškatni orešček:
0908 10 100   - - nezdrobljen in nezmlet,
        za industrijsko proizvodnjo
        eteričnih olj ali smol           -     pr
0908 10 900   - - drug                  -     2.0
0908 20     - Macis:
0908 20 100   - - nezdrobljen in nezmlet         -     pr
0908 20 900   - - zdrobljen ali zmlet           -     5.0
0908 30 000   - Kardamom                 -     5.0

0909      Seme janeža, badijan
        (zvezdasti janež), komarčka,
        koriandra, orientalske
        kumine in brina
0909 10     - Seme janeža in badijana:
0909 10 100   - - seme janeža               -     2.0
0909 10 900   - - seme badijana              -     2.0
0909 20 000   - Seme koriandra              -     2.0
0909 30     - Seme orientalske kumine
        (Cuminum cyminum):
        - - nezdrobljeno in
        nezmleto:
0909 30 110   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     2.0
0909 30 190   - - - drugo                 -     2.0
0909 30 900   - - zdrobljeno ali zmleto          -     7.0
0909 40     - Seme kumine (Carum carvi):
        - - nezdrobljeno in
        nezmleto:
0909 40 110   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     2.0
0909 40 190   - - - drugo                 -     2.0
0909 40 900   - - zdrobljeno ali zmleto          -     7.0
0909 50     - Seme komarčka in brinove
        jagode:
        - - nezdrobljeno in
        nezmleto:
0909 50 110   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     2.0
0909 50 190   - - - drugo                 -     2.0
0909 50 900   - - zdrobljeno ali zmleto          -     7.0

0910      Ingver, žafran, kurkuma,
        materina dušica, lovorjev
        list, curry in druge začimbe
0910 10     - Ingver:
        - - cele korenine, kosi ali
        rezine:
0910 10 110   - - - za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih olj
        ali smol                  -     5.0
0910 10 190   - - - drugo                 -     5.0
0910 10 900   - - drugo                  -     5.0
0910 20     - Žafran:
0910 20 100   - - nezdrobljen in nezmlet         -     5.0
0910 20 900   - - zdrobljen ali zmlet           -     5.0
0910 30 000   - Kurkuma                  -     5.0
0910 40     - Materina dušica in
        lovorjev list:
        - - materina dušica:
        - - - nezdrobljena in
        nezmleta:
0910 40 110   - - - - poljska materina
        dušica (Thymus serpyllum)          -     5.0
0910 40 130   - - - - druga                -     5.0
0910 40 190   - - - zdrobljena ali zmleta         -     5.0
0910 40 900   - - lovorjev list              -     5.0
0910 50 000   - Curry                   -     5.0
        - Druge začimbe:
0910 91     - - mešanice, definirane v
        opombi 1(b) k temu poglavju:
0910 91 100   - - - nezdrobljene in
        nezmlete                  -     7.0
0910 91 900   - - - zdrobljene ali zmlete         -     7.0
0910 99     - - druge:
0910 99 100   - - - seme triplata (božje
        rutice)                   -     7.0
        - - - druge:
0910 99 910   - - - - nezdrobljene in
        nezmlete                  -     7.0
0910 99 990   - - - - zdrobljene ali
        zmlete                   -     7.0


10. poglavje

ŽITA

Opombi

1. (a)  Proizvodi, navedeni v poimenovanjih tarifnih
številk tega poglavja, se uvrščajo v te tarifne
številke samo, če so v zrnu, vključno zrno v klasu ali
na steblih.

(b) V to poglavje ne spadajo oluščena ali drugače
obdelana zrna. Riž, oluščen, bel, poliran, glaziran,
predkuhan ali zdrobljen, ostane uvrščen v tar. št.
1006.

2. Tar. št. 1005 ne zajema sladke koruze (7.
poglavje).

Opomba k podštevilki

1. Z izrazom "trda pšenica" je mišljena pšenica vrste
Triticum durum in hibridi, dobljeni s posebnim
medsebojnim križanjem Triticum durum, ki imajo enako
število kromosomov (28) kot ta vrsta.

Dodatne opombe

1. Naslednji izrazi imajo naslednje pomene:

(a) "okroglozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 210, 1006
10 920, 1006 20 110, 1006 20 920, 1006 30 210,
1006 30 420, 1006 30 610 in 1006 30 920): pomeni riž,
katerega zrna niso daljša od vključno 5,2 mm in pri
katerem je razmerje med dolžino in širino manj kot 2;

(b) "srednjezrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 230, 1006
10 940, 1006 20 130, 1006 20 940, 1006 30 230, 1006 30
440, 1006 30 630 in 1006 30 940) pomeni riž, pri
katerem dolžina zrna presega 5,2 mm, vendar ni daljše
od 6,0 mm, razmerje med dolžino in širino pa je manjše
od 3;

(c) "dolgozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 250, 1006
10 270, 1006 10 960, 1006 10 980, 1006 20 150,
1006 20 170, 1006 20 960, 1006 20 980, 1006 30 250,
1006 30 270, 1006 30 460, 1006 30 480, 1006 30 650,
1006 30 670, 1006 30 960 in 1006 30 980) pomeni riž,
pri katerem so zrna daljša od 6,0 mm;

(d) "neoluščen riž" (tar. podšt. 1006 10 210, 1006 10
230, 1006 10 250, 1006 10 270, 1006 10 920,
1006 10 940, 1006 10 960, 1006 10 980): riž, ki je po
mlatenju ohranil zunanjo lusko;

(e) "oluščen nebrušen riž" (tar. podšt. 1006 20 110,
1006 20 130, 1006 20 150, 1006 20 170, 1006 20 920,
1006 20 940, 1006 20 960 in 1006 20 980): riž, s
katerega je odstranjena le zunanja luska. Sem sodi
riž, ki ga komercialno poimenujemo "rjavi riž", "cargo
riž", "loonzain" in "riso sbramato";

(f) "manj brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 210, 1006
30 230, 1006 30 250, 1006 30 270, 1006 30 420, 1006 30
440, 1006 30 460 in 1006 30 480): riž, s katerega so
odstranjeni zunanja luska, del kalčka in celotno ali
delno osemenje (perikarp), vendar so ohranjene
notranje plasti osemenja;

(g) "dobro brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 610, 1006
30 630, 1006 30 650, 1006 30 670, 1006 30 920, 1006 30
940, 1006 30 960 in 1006 30 980): riž, s katerega so
odstranjeni zunanja luska, celotno zunanje in notranje
osemenje (perikarp), celoten kalček v primeru dolgo in
srednje zrnatega riža in vsaj del le-tega v primeru
okroglo zrnatega riža, podolgovate bele črte pa lahko
ostanejo na največ 10 mas.% zrnja;

(h) "lomljen riž" (tar.podšt. 1006 40): deli zrnja,
katerih dolžina ne presega treh četrtin povprečne
dolžine celega zrna.

  Za širino riževega zrnja se vzame povprečna širina
zrnja, ki se jo določi tako, da se sešteje največjo
širino in najmanjšo širino zrnja, vsoto pa deli z dve.
Npr. največja širina je 2.4 mm, najmanjša 1.0 mm,
povprečna širina zrnja je torej, 1.7 mm

2. Določanje carinskih dajatev za mešanice žit iz
tega poglavja:

(a) pri mešanicah, v katerih ena izmed setavin
predstavlja vsaj 90 mas.%, se uporabijo uvozne
dajatve, ki veljajo za to sestavino.

(b) pri drugih mešanicah se uporabi uvozna dajatev
tiste sestavine, ki se obračunava po najvišji dajatvi.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1001      Pšenica in soržica
1001 10 00   - Trda pšenica (t. durum):
* 1001 10 001  - - semenska                -     5.0
* 1001 10 009  - - druga                  -     5.0
1001 90     - Drugo:
1001 90 100   - - semenska pira (t.
        diccocum)                  -     4.5
        - - druga pira, navadna
        pšenica in soržica:
1001 90 910   - - - seme navadne pšenice
        in soržice                 -     4.5
1001 90 990   - - - drugo                 -     4.5+P

1002 00 00   Rž
* 1002 00 001  - Semenska                 -     5.0
* 1002 00 009  - Druga                   -     10.0

1003 00     Ječmen
1003 00 100   - Semenski                 -     5.0
1003 00 90   - Drug:
* 1003 00 901  - - pivovarski, z več kot 85
        mas.% zrn, ki imajo premer
        večji od 2,5 mm in ki imajo
        do največ 11,5 mas.%
        beljakovin                 -     5.0
* 1003 00 909  - - drug                  -     7.7+P

1004 00 00   Oves
* 1004 00 001  - Semenski                 -     5.0
* 1004 00 009  - Drug                   -     25.0 (1)

1005      Koruza
1005 10     - Semenska:
        - - hibridna:
1005 10 110   - - - štirilinijski in top
        cross hibridi                -     5.0
1005 10 130   - - - trilinijski hibridi          -     5.0
1005 10 150   - - - dvolinijski hibridi          -     5.0
1005 10 190   - - - drugo                 -     5.0
1005 10 900   - - drugo                  -     5.0
1005 90 000   - Druga                   -     8.3+P

1006      Riž
1006 10     - Neoluščen riž (riž v luski
        ali surov):
1006 10 100   - - semenski                -     pr
        - - drugi:
        - - - predkuhan (parboiled):
1006 10 210   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 10 230   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 10 250   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 10 270   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
        - - - drug:
1006 10 920   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 10 940   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 10 960   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 10 980   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
1006 20     - Oluščen nebrušen (rjav)
        riž:
        - - predkuhan (parboiled):
1006 20 110   - - - okroglozrnat             -     pr
1006 20 130   - - - srednjezrnat             -     pr
        - - - dolgozrnat:
1006 20 150   - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 20 170   - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
        - - drug:
1006 20 920   - - - okroglozrnat             -     pr
1006 20 940   - - - srednjezrnat             -     pr
        - - - dolgozrnat:
1006 20 960   - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 20 980   - - - - pri katerem je
        razmerje med dolžino in
        širino 3 ali več              -     pr
1006 30     - Riž, manj brušen ali dobro
        brušen, tudi poliran ali
        glaziran:
        - - manj brušen riž:
        - - - predkuhan (parboiled):
1006 30 210   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 30 230   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 30 250   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 30 270   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
        - - - drug:
1006 30 420   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 30 440   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 30 460   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 30 480   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
        - - dobro brušen riž:
        - - - predkuhan (parboiled):
1006 30 610   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 30 630   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 30 650   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 30 670   - - - - - z razmerje med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
        - - - drug (npr.
        mikroniziran tj. obdelan s
        toplotnimi (IR-žarki)):
1006 30 920   - - - - okroglozrnat            -     pr
1006 30 940   - - - - srednjezrnat            -     pr
        - - - - dolgozrnat:
1006 30 960   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino več kot 2
        in manj kot 3                -     pr
1006 30 980   - - - - - z razmerjem med
        dolžino in širino 3 ali več         -     pr
1006 40 000   - Lomljen riž                -     pr

1007 00     Sorgo v zrnu
1007 00 100   - Hibridi za setev             -     5.0
1007 00 900   - Drugo                   -     5.0

1008      Ajda, proso, ptičje seme;
        druga žita
1008 10 00   - Ajda:
* 1008 10 001  - - semenska                -     5.0
* 1008 10 009  - - druga                  -     10.0
1008 20 00   - Proso:
* 1008 20 001  - - semensko                -     5.0
* 1008 20 009  - - drugo                  -     10.0
1008 30 000   - Ptičje seme (bar)             -     8.0
1008 90     - Druga žita:
1008 90 10   - - tritikala (križanec
        pšenica * rž):
* 1008 90 101  - - - semenska               -     5.0
* 1008 90 109  - - - druga                 -     5.0
1008 90 900   - - druga                  -     5.0


11. poglavje

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB, INULIN;
PŠENIČNO LEPILO

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) praženi slad, pripravljen kot kavni nadomestek
(tar. št. 0901 ali 2101);

(b) moka, zdrob in škrob, pripravljeni tudi kot
proizvodi iz tar. št. 1901;

(c) koruzni kosmiči in drugi izdelki iz tar. št. 1904;

(d) vrtnine, pripravljene ali konzervirane, iz tar.
št. 2001, 2004 ali 2005;

(e) farmacevtski proizvodi (30. poglavje);

(f) škrob, ki ima lastnosti parfumerijskih,
kozmetičnih ali toaletnih preparatov (33. poglavje).

2. (A)  Proizvodi mlinske industrije, dobljeni iz
žit, ki so navedena v naslednji tabeli, se uvrščajo v
to poglavje, če vsebujejo po masi v suhem stanju:

(a) toliko škroba (določeno po modificirani Ewersovi
polarimetrijski metodi), da presega količino, ki je
navedena v stolpcu 2 in

(b) toliko pepela (po odbitku dodatnih mineralnih
snovi), da ne presega količine, ki je navedena v
stolpcu 3.

  Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 2302.
Kalčki žit, celi, valjani, v obliki kosmičev ali
zdrobljeni, se v vsakem primeru uvrščajo v tar. št.
1104.

(B) Proizvodi, ki se uvrščajo v to poglavje v skladu
z navedenimi določbami, se uvrščajo v tar. št. 1101
ali 1102, če odstotek proizvoda, ki gre skozi tanko
žičnato sito z odprtinami, navedenimi v stolpcih 4 ali
5, po masi ni manjši od odstotka, navedenega za
tovrstno žito.
Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 1103 ali
1104.

------------------------------------------------------------------------------
              Odstotek proizvoda, ki gre skozi sito z odprtino
------------------------------------------------------------------------------
Žito     Delež    Delež    315 mikrometrov    500 mikrometrov
       škroba    pepela    (mikronov)      (mikronov)
------------------------------------------------------------------------------
1      2        3       4           5
------------------------------------------------------------------------------
Pšenica in
rž      45%      2,5%      80%          -

Ječmen    45%       3%       80%          -

Oves     45%       5%       80%          -

Koruza in
sorgo v
zrnju    45%       2%       -           90%

Riž     45%      1,6%      80%          -

Ajda     45%       4%       80%          -

Druge
žitarice   45%       2%       50%          -
------------------------------------------------------------------------------

3. Z izrazom "žitni drobljenci" in "zdrob" so po tar.
št. 1103 mišljeni proizvodi, dobljeni s fragmentacijo
žitnih zrn, ki ustrezajo naslednjim pogojem:

(a) pri koruznih izdelkih - da jih gre najmanj 95
mas.% skozi tkano žičnato sito z 2 mm odprtinami;

(b) pri proizvodih iz drugih žit - da jih gre najmanj
95 mas.% skozi sito iz kovinske žice z luknjicami
premera 1,25 mm.

Dodatne opombe

1. Uvozna carina, ki se uporablja za mešanice iz tega
poglavja, se izračuna, kot sledi:

(a) Pri mešanicah, kjer ena izmed sestavin
predstavlja vsaj 90 mas.%, se uporabi carinska
stopnja, ki velja za to sestavino.

(b) Pri drugih mešanicah se uporabi carinska stopnja
tiste sestavine, ki se obračunava po najvišji carinski
stopnji.

2. V smislu tar. številke 1106 označujejo izrazi
"moka", "zdrob" in "prah" proizvode (razen posušenega
zdrobljenega kokosovega oreha), dobljene z mletjem
(ali z drugačnim fragmentacijskim postopkom) posušenih
leguminoznih rastlin iz tar. št. 0713, iz saga ali iz
gomoljev gomoljik iz tar. št. 0714, ali pa iz
proizvodov iz 8. poglavja, če:

(a) vsaj 95 mas.% proizvoda prehaja skozi sito iz
tkanine iz kovinske žice z odprtinami premera 2 mm
(razen orehov iz tar. št. 0801 in 0802);

(b) vsaj 50 mas.% proizvoda prehaja skozi sito iz
tkanine iz kovinske žice z odprtinami premera 2,5 mm
(v primeru orehov iz tar. št. 0801 in 0802).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1101 00     Pšenična ali moka iz
        mešanice žit na podlagi
        pšenice
        - Pšenična moka:
1101 00 110   - - iz trde pšenice
        (Triticum durum)              -     4.5 (1)+P
1101 00 150   - - iz navadne pšenice ali
        pirjevice                  -     4.5+P
1101 00 900   - Moka iz mešanice žit na
        podlagi pšenice               -     4.5+P

1102      Žitna moka, razen pšenične
        ali moke iz mešanice žit na
        podlagi pšenice
1102 10 000   - Ržena moka                -     10.0
1102 20     - Koruzna moka:
1102 20 100   - - pri kateri vsebnost
        maščobe ne presega 1,5 mas.%        -     27.0
1102 20 900   - - druga                  -     27.0
1102 30 000   - Riževa moka                -     10.0
1102 90     - Druga:
1102 90 100   - - ječmenova moka             -     30.0 (1)
1102 90 300   - - ovsena moka               -     30.0 (1)
1102 90 900   - - druga                  -     30.0

1103      Žitni drobljenci, zdrob in
        peleti
        - Drobljenec in zdrob:
1103 11     - - pšenična:
1103 11 100   - - - iz trde pšenice
        (Triticum durum)              -     6.4
1103 11 900   - - - iz navadne pšenice in
        pirjevice                  -     6.4+P
1103 12 000   - - ovsena                 -     10.0
1103 13     - - koruzna:
1103 13 100   - - - pri katerih vsebnost
        maščobe ne presega 1,5 mas.%        -     30.0
1103 13 900   - - - druga                 -     30.0
1103 14 000   - - riževa                 -     10.0
1103 19     - - iz drugih žit:
1103 19 100   - - - ržena                 -     30.0
1103 19 300   - - - ječmenova               -     30.0 (1)
1103 19 900   - - - druga                 -     30.0
        - Peleti:
1103 21 000   - - pšenični                -     6.4+P
1103 29     - - iz drugih žit:
1103 29 100   - - - rženi                 -     30.0
1103 29 200   - - - ječmenovi               -     30.0
1103 29 300   - - - ovseni                -     10.0
1103 29 400   - - - koruzni                -     30.0
1103 29 500   - - - riževi                -     10.0
1103 29 900   - - - drugi                 -     30.0

1104      Žitna zrnja, drugače
        obdelana (npr.: oluščena,
        valjana, v kosmičih,
        perlirana, rezana ali
        drobljena), razen riža iz
        tar. št. 1006; žitni kalčki,
        celi, valjani, v kosmičih
        ali zmleti
        - Zrna, valjana ali v obliki
        kosmičev:
1104 11     - - ječmenova:
1104 11 100   - - - valjana                -     30.0
1104 11 900   - - - v obliki kosmičev           -     30.0
1104 12     - - ovsena:
1104 12 100   - - - valjana                -     5.0
1104 12 900   - - - v obliki kosmičev           -     5.0
1104 19     - - iz drugih žit:
1104 19 100   - - - pšenična               -     30.0
1104 19 300   - - - ržena                 -     30.0
1104 19 500   - - - koruzna                -     30.0
        - - - druga:
1104 19 910   - - - - riževi kosmiči           -     10.0
1104 19 990   - - - - drugo                -     10.0
        - Drugače obdelana zrna
        (npr.: oluščena, polirana,
        rezana ali drobljena):
1104 21     - - ječmenova:
1104 21 100   - - - oluščena               -     30.0
1104 21 300   - - - oluščena in rezana ali
        drobljena                  -     30.0
1104 21 500   - - - perlirana               -     10.0
1104 21 900   - - - obdelana le z
        drobljenjem                 -     10.0
1104 21 990   - - - drugo                 -     10.0
1104 22     - - ovsena:
1104 22 200   - - - oluščena               -     5.0
1104 22 300   - - - oluščena in rezana ali
        drobljena                  -     5.0
1104 22 500   - - - perlirana               -     5.0
1104 22 900   - - - obdelana le z
        drobljenjem                 -     5.0
1104 22 980   - - - drugo                 -     5.0
1104 23     - - koruzna:
1104 23 100   - - - oluščena, rezana ali
        nerezana, drobljena ali ne         -     30.0
1104 23 300   - - - perlirana               -     30.0
1104 23 900   - - - samo drobljena            -     30.0
1104 23 990   - - - drugo                 -     30.0
1104 29     - - iz drugih žit:
        - - - oluščena, rezana ali
        nerezana, drobljena ali ne:
1104 29 110   - - - - pšenična              -     30.0
1104 29 150   - - - - ržena                -     30.0
1104 29 190   - - - - druga                -     10.0
        - - - perlirana:
1104 29 310   - - - - pšenična              -     30.0
1104 29 350   - - - - ržena                -     30.0
1104 29 390   - - - - druga                -     10.0
        - - - obdelana le z
        drobljenjem:
1104 29 510   - - - - pšenična              -     30.0
1104 29 550   - - - - ržena                -     30.0
1104 29 590   - - - - druga                -     10.0
        - - - druga:
1104 29 810   - - - - pšenična              -     30.0
1104 29 850   - - - - ržena                -     10.0
1104 29 890   - - - - druga                -     10.0
1104 30     - Žitni kalčki, celi,
        valjani, v kosmičih ali
        zmleti:
1104 30 100   - - pšenični                -     5.0
1104 30 900   - - iz drugih žit              -     5.0

1105      Krompirjeva moka, zdrob,
        prah, zrnca, kosmiči in
        peleti
1105 10 000   - Moka, prah in zdrob            -     15.0
1105 20 000   - Kosmiči, zrnca in peleti         -     15.0

1106      Moka, prah in zdrob iz
        sušenih stročnic, ki se
        uvrščajo v tar. št. 0713, iz
        saga, korenov ali gomoljev
        iz tar. št. 0714; moka,
        zdrob ali prah iz proizvodov
        iz 8. poglavja
1106 10 000   - Moka in zdrob iz sušenih
        strošnic, ki se uvrščajo v
        tar. št. 0713                -     10.0
1106 20     - Moka in zdrob iz saga,
        korenov in gomoljev, ki se
        uvrščajo v tar. št. 0714:
1106 20 100   - - denaturirana              -     5.0
1106 20 900   - - druga                  -     5.0
1106 30     - Moka, zdrob in prah iz
        proizvodov iz 8. poglavja:
1106 30 100   - - banan                  -     5.0
1106 30 900   - - drugo                  -     10.0

1107      Slad, pražen ali nepražen
1107 10     - Nepražen:
        - - pšenični:
1107 10 110   - - - v obliki moke             -     10.0
1107 10 190   - - - drug                 -     10.0
        - - drug:
1107 10 910   - - - v obliki moke             -     10.0
1107 10 990   - - - drug                 -     10.0
1107 20 000   - Pražen                  -     10.0

1108      Škrob; inulin
        - Škrob:
1108 11 000   - - pšenični škrob             -     3.0
1108 12 000   - - koruzni škrob              -     3.0
1108 13 000   - - krompirjev škrob            -     3.0
1108 14 000   - - škrob iz manioke            -     3.0
1108 19     - - drug škrob:
1108 19 100   - - - rižev škrob              -     3.0
1108 19 900   - - - drug                 -     3.0
1108 20 000   - Inulin                  -     3.0

1109 00 000   Pšenični gluten, osušen ali
        neosušen (razen koruznih
        beljakovin iz tar. št. 2303)        -     3.0


12. poglavje

OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SEMENA IN
PLODOVI; INDUSTRIJSKE IN ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN
KRMA (VOLUMINOZNA)

Opombe

1. Tar. št. 1207 obsega med drugim palmove orehe in
jedrca, bombaževo seme, ricinusovo seme, sezamovo
seme, gorčično seme, seme žafranike, makovo seme in
seme karite orehov. V to tarifno številko ne spadajo
proizvodi iz tar. št. 0801 ali 0802 in olive (7.
poglavje in 20. poglavje).

2. Tar. št. 1208 obsega poleg nerazmaščene moke in
zdroba tudi moko in zdrob, ki sta deloma ali popolnoma
razmaščena in ki sta popolnoma ali deloma ponovno
zamaščena s svojimi izvirnimi olji. Vendar pa ta
tarifna številka izključuje ostanke iz tar. št. od
2304 do 2306 (razmaščena moka).

3. Po tar. št. 1209 je treba seme sladkorne pese,
trave, okrasnega cvetja, vrtnin, gozdnega drevja,
sadnega drevja, grašice (razen tistih iz vrste Vicia
faba) in volčjega boba šteti za "vrsto semena, ki se
uporablja za setev".

  Iz tar. št. 1209 pa so izključeni naslednji
proizvodi, in to tudi, če so namenjeni za setev:

  (a) stročnice in sladka koruza (7. poglavje),

  (b) začimbe in drugi proizvodi iz 9. poglavja,

  (c) žita (10. poglavje),

  (d) proizvodi iz tar. št. 1201 do 1207 in 1211.

4. Tar št. 1211 obsega med drugim naslednje rastline
in njihove dele: baziliko, borago, ginseng, izop,
sladki koren, vse vrste mete, rožmarin, rutico,
žajbelj in pelin.

  Iz tar. št. 1211 pa so izključeni:

  (a) zdravila iz 30. poglavja,

  (b) parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
iz 33. poglavja,

  (c) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za
dezinfekcijo in podobni proizvodi iz tar. št. 3808.

5. Pri tar. št. 1212 z izrazom "morske alge in druge
alge" niso mišljeni:

  (a) mrtvi enocelični mikroorganizmi iz tar. št.
2102,

  (b) kulture mikroorganizmov iz tar. št. 3002,

  (c) gnojila iz tar. št. 3101 ali 3105.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1201 00     Sojina zrna, cela ali
        lomljena
1201 00 100   - Za setev                 -     pr
1201 00 900   - Druga                   -     pr

1202      Arašidi (zemeljski oreščki),
        nepraženi, nepečeni, v
        lupini, oluščeni ali
        lomljeni
1202 10     - V lupini:
1202 10 100   - - za setev                -     pr
1202 10 900   - - drugi                  -     pr
1202 20 000   - Oluščeni, vključno
        lomljeni                  -     pr

1203 00 000   Kopra (posušeno jedro
        kokosovega oreha)              -     pr

1204 00     Laneno seme, celo ali
        lomljeno
1204 00 100   - Za setev                 -     pr
1204 00 900   - Drugo                   -     pr

1205 00     Seme oljne repice, celo ali
        lomljeno
1205 00 100   - Za setev                 -     pr
1205 00 900   - Drugo                   -     pr

1206 00     Sončično seme, celo ali
        lomljeno
1206 00 100   - Za setev                 -     pr
        - Drugo:
1206 00 910   - - oluščeno; v sivobelo
        progasti lupini               -     pr
1206 00 990   - - drugo                  -     pr

1207      Drugo oljno seme in plodovi,
        celo ali lomljeno
1207 10     - Palmovi orehi in jedrca:
1207 10 100   - - za setev                -     pr
1207 10 900   - - drugo                  -     pr
1207 20     - Bombaževo seme:
1207 20 100   - - za setev                -     pr
1207 20 900   - - drugo                  -     pr
1207 30     - Ricinusovo seme:
1207 30 100   - - za setev                -     pr
1207 30 900   - - drugo                  -     pr
1207 40     - Sezamovo seme:
1207 40 100   - - za setev                -     pr
1207 40 900   - - drugo                  -     pr
1207 50     - Gorčično seme:
1207 50 100   - - za setev                -     pr
1207 50 900   - - drugo                  -     pr
1207 60     - Seme žafranike:
1207 60 100   - - za setev                -     pr
1207 60 900   - - drugo                  -     pr
        - Drugo:
1207 91     - - makovo seme:
1207 91 100   - - - za setev               -     pr
1207 91 900   - - - drugo                 -     pr
1207 92     - - karita oreščki:
1207 92 100   - - - za setev               -     pr
1207 92 900   - - - drugo                 -     pr
1207 99     - - drugo:
1207 99 100   - - - za setev               -     pr
        - - - drugo:
1207 99 910   - - - - konopljino seme           -     pr
1207 99 990   - - - - drugo                -     pr

1208      Moka in zdrob iz oljnega
        semena in plodov, razen iz
        gorčice
1208 10 000   - Iz soje                  -     pr
1208 90 000   - Drugo (moka iz canabisa)         -     pr

1209      Seme, plodovi in trosi za
        setev
        - Pesino seme:
1209 11 000   - - seme sladkorne pese           -     5.0
1209 19 000   - - drugo                  -     5.0
        - Seme krmnih rastlin, razen
        pesinega semena:
1209 21 000   - - seme lucerne (alfalfa)         -     5.0
1209 22     - - seme detelje (Trifolium
        spp.):
1209 22 100   - - - travniška detelja
        (Trifolium pratense L.)           -     5.0
1209 22 800   - - - drugo                 -     5.0
1209 23     - - seme bilnice:
1209 23 110   - - - seme travniške bilnice
        (Festuca pratensis Huds.)          -     5.0
1209 23 150   - - - seme rdeče bilnice
        (Festuca rubra L.)             -     5.0
1209 23 800   - - - drugo                 -     5.0
1209 24 000   - - seme travniške latovke
        (Poa pratensis L)              -     5.0
1209 25     - - seme ljuljke (Lolium
        multiflorum Lam., Lolium
        perenne L.):
1209 25 100   - - - italijanska ljuljka
        (vključno z višavja proti
        zahodu) (Lolium multiflorum
        Lam.)                    -     5.0
1209 25 900   - - - trajna ljuljka (Lolium
        perenne L.)                 -     5.0
1209 26 000   - - seme mačjega repa            -     5.0
1209 29     - - drugo:
1209 29 100   - - - seme grašice; seme
        rodu Poa (Poa palustris L.,
        Poa trivialis L.); pasja
        trava (Dactylis glomerata
        L.): šopulja (Agrostis))          -     5.0
1209 29 500   - - - seme arnike (volčji
        zob)                    -     5.0
1209 29 800   - - - drugo                 -     5.0
1209 30 000   - Seme travnih rastlin, ki
        se gojijo v glavnem zaradi
        cvetov                   -     5.0
        - Drugo:
1209 91     - - seme vrtnin:
1209 91 100   - - - seme kolerabe
        (Brassica oleracea L. var.
        caulorapa in gongyloides L.)        -     5.0
1209 91 900   - - - drugo                 -     5.0
1209 99     - - drugo:
1209 99 100   - - - semena gozdnega drevja        -     5.0
        - - - drugo:
1209 99 910   - - - - semena rastlin, ki
        jih gojijo predvsem zaradi
        njihovih cvetov, razen
        tistih iz tar. št. 1209 30         -     5.0
1209 99 990   - - - - drugo                -     5.0

1210      Hmelj, svež ali sušen,
        vključno zdrobljen ali zmlet
        ali v peletih, lupulin
1210 10 000   - Hmelj, nezdrobljen in
        nezmlet in ne v peletih           -     25.0
1210 20     - Hmelj, zdrobljen, zmlet
        ali v peletih; lupulin:
1210 20 100   - - hmelj, zdrobljen, zmlet
        ali v obliki peletov, z
        višjo vsebnostjo lupulina;
        lupulin                   -     25.0
1210 20 900   - - drug                  -     25.0

1211      Rastline in njihovi deli
        (vključno semena in
        plodovi), sveži ali sušeni,
        rezani ali celi, zdrobljeni
        ali zmleti, vrst, ki se
        uporabljajo predvsem v
        parfumeriji, farmaciji ali
        za insekticidne, fungicidne
        ali podobne namene
1211 10 000   - Korenine sladke koreninice
        (likviricije)                -     5.0
1211 20 000   - Korenina ginsenga             -     5.0
1211 90     - Drugo:
1211 90 100   - - bolhač (cvetovi, listje,
        stebla, olupki in korenine)         -     5.0
1211 90 300   - - tonka fižol               -     5.0
1211 90 700   - - divji majaron (Origanum
        vulgare), (vejice, stebla in
        listi)                   -     5.0
1211 90 750   - - žajbelj (Salvia
        officinalis), (listi in
        cvetovi)                  -     5.0
1211 90 95   - - drugo:
* 1211 90 951  - - - snovi iz seznama
        MIPS(1)                   -     5.0
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 1211 90 959  - - - drugo                 -     5.0

1212      Rožiči, morske in druge
        alge, sladkorna pesa,
        sladkorni trs, sveži,
        ohlajeni ali zamrznjeni ali
        sušeni, zmleti ali ne;
        koščice in jedrca iz sadnih
        koščic in drugi rastlinski
        proizvodi (vključno s
        korenino cikorije,
        nepraženo, vrste Cichorium
        intybus sativum) vrst, ki se
        uporabljajo predvsem za
        človeško prehrano in niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu
1212 10     - Rožiči, vključno s
        semenom:
1212 10 100   - - rožiči                 -     5.0
        - - seme rožičev :
1212 10 910   - - - ne oluščeno,
        zdrobljeno ali zmleto            -     5.0
1212 10 990   - - - drugo                 -     5.0
1212 20 000   - Morske alge in druge alge         -     5.0
1212 30 000   - Koščice in jedra iz
        mareličnih, breskovih in
        slivovih koščic               -     5.0
        - Drugo:
1212 91     - - sladkorna pesa:
1212 91 200   - - - sušena ali v prahu          -     pr
1212 91 800   - - - druga                 -     pr
1212 92 000   - - sladkorni trs              -     5.0
1212 99     - - drugo:
1212 99 100   - - - korenine cikorije           -     5.0
1212 99 900   - - - drugo (npr.. cvetni
        prah v zrncih)               -     5.0

1213 00 000   Žitna slama in žitne pleve,
        surove, nepripravljene,
        vštevši zrezane, mlete ali
        stisnjene ali v peletih           -     pr

1214      Krmna koleraba, krmna pesa,
        korenje za krmo; seno,
        lucerna, detelja, esparzeta,
        krmni ohrovt, volčji bob,
        grašica in podobni pridelki
        za krmo, tudi v peletih
1214 10 000   - Zdrob in peleti iz lucerne
        (alfalfa)                  -     pr
1214 90     - Drugo:
1214 90 100   - - blitva, krmna koleraba
        in druge krmne korenovke          -     5.0
        - - drugo:
1214 90 910   - - - v obliki peletov           -     5.0
1214 90 990   - - - drugo                 -     5.0


13. poglavje

ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN
EKSTRAKTI

Opomba

1. Tar. št. 1302 obsega med drugim ekstrakt sladke
koreninice, bolhača, hmelja, aloje in opija.

  V to tarifno številko ne spadajo:

(a) ekstrakti sladke koreninice, ki vsebujejo nad 10
mas.% saharoze ali so pripravljeni kot slaščice (tar.
št. 1704);

(b) sladni ekstrakt (tar. št. 1901);

(c) ekstrakti kave, pravega čaja ali maté čaja (tar.
št. 2101);

(d) rastlinski sokovi ali ekstrakti z pripravljanje
alkoholnih pijač (22. poglavje);

(e) kafra, glicerizin ali drugi proizvodi iz tar. št.
2914 in 2938;

(f) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004 ali reagenti
za določanje krvnih skupin (tar. št. 3006);

(g) ekstrakti za strojenje ali barvanje (tar. št.
3201 ali 3203);

(h) eterična olja, zgoščena oziroma trdna olja
(concretes), rezinoidi, izvlečki oleosmol, vodni
destilati ali vodne raztopine eteričnih olj ali
preparati na osnovi dišečih snovi vrst, ki se
uporabljajo v proizvodnji pijač (33. poglavje);

(ij)   naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajak,
čikl in podobne naravne gume (tar. št. 4001).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1301      Šelak, naravne gume, smole,
        gumijeve smole in balzami
1301 10 000   - Šelak                   -     pr
1301 20 000   - Arabski gumi               -     pr
1301 90     - Drugo:
1301 90 100   - - chios mastiks (smola iz
        drevesa vrste Pistacia
        lentiscus)                 -     pr
1301 90 90   - - drugo:
* 1301 90 901  - - - snovi iz seznama
        MIPS(1)                   -     pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 1301 90 909  - - - drugo                 -     pr

1302      Rastlinski sokovi in
        ekstrakti; pektinske snovi,
        pektinati in pektati; agar-
        agar in druge sluzi ter
        sredstva za zgoščevanje,
        dobljeni iz rastlinskih
        proizvodov, modificirani ali
        nemodificirani
        - Rastlinski sokovi in
        ekstrakti:
1302 11 000   - - opija                  -     pr
1302 12 000   - - iz sladkih koreninic          -     5.0
1302 13 000   - - hmelja                 -     25.0
1302 14 000   - - bolhača ali rastlinskih
        korenin, ki vsebujejo
        rotenon                   -     5.0
1302 19     - - drugi:
1302 19 050   - - - vanilijeva oljna smola        -     3.0 (1)
1302 19 100   - - - iz Quassia amara;
        aloje in mane                -     5.0 (1)
1302 19 300   - - - mešanice zelenjavnih
        ekstraktov za proizvodnjo
        pijač ali pripravo hrane               5.0 (1)
        - - - drugi:
1302 19 910   - - - - medicinski             -     pr
1302 19 99   - - - - drugi:
* 1302 19 991  - - - - - snovi iz seznama
        MIPS(1)                   -     pr
* 1302 19 999  - - - - - drugi               -     pr
1302 20     - Pektinske snovi, pektinati
        in pektati:
1302 20 100   - - suhe                  -     5.0
1302 20 900   - - druge                  -     5.0
        - Sluzi in sredstva za
        zgoščevanje, dobljeni iz
        rastlinskih proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:
1302 31 000   - - agar-agar                -     pr
1302 32     - - sluzi in sredstva za
        zgoščevanje, ekstrahirani iz
        rožičev, rožičevih semen ali
        semena giara, modificirani
        ali nemodificirani:
1302 32 100   - - - iz rožiča ali
        rožičevih semen               -     5.0
1302 32 900   - - - iz semena giara            -     5.0
1302 39 000   - - drugi                  -     5.0


14. poglavje

RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI
PROIZVODI, KI NISO OMENJENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM
MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo naslednji proizvodi, ki
jih je treba uvrstiti v XI. oddelek: rastlinski
materiali in vlakna iz rastlinskih materialov tistih
vrst, ki se uporabljajo v glavnem v proizvodnji
tekstila, ne glede na to, kako se pripravljajo, in
drugi rastlinski materiali, ki so obdelani za
izključno rabo kot tekstilni material.

2. Tar. št. 1401 obsega med drugim bambus (neklan ali
klan, strugan po dolžini ali razrezan na določeno
dolžino, na koncih zaobljen, beljen, zaščiten proti
ognju, poliran ali barvan), klano vrbovo protje, trsje
in podobno, stržen španskega trsa, španski trs brez
stržena ali klan španski trs. V to tarifno številko ne
spadajo iveri (tar. št. 4404).

3. V tar. št. 1402 ne spada lesna volna (tar. št.
4405).

4. V tar. št. 1403 ne spadajo pripravljeni svežnji
ali šopi za izdelavo metel in ščetk (tar. št. 9603).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1401      Rastlinski materiali, ki se
        uporabljajo predvsem za
        pletarstvo (npr.: bambus,
        španski trs, trs, rogoz,
        vrbovo protje, rafija,
        očiščena žitna slama,
        beljena ali barvana, in
        lipovo lubje)
1401 10 000   - Bambus                  -     pr
1401 20 000   - Španski trs                -     pr
1401 90 000   - Drugo                   -     pr

1402      Rastlinski materiali, ki se
        uporabljajo predvsem kot
        materiali za polnjenje in
        tapeciranje (npr. kapok,
        rastlinski lasje, morska
        trava), vključno s tistimi,
        ki so pripravljeni v
        plasteh, s podlago ali brez
        podlage iz drugih materialov
1402 10     - Kapok:
1402 10 100   - - surov                  -     pr
        - - drug:
1402 10 910   - - - pripravljen v plasteh
        na podpornem materijalu           -     pr
1402 10 990   - - - drug                 -     pr
1402 90 000   - Drugi                   -     pr

1403      Rastlinski materiali, ki se
        uporabljajo predvsem za
        izdelovanje metel in ščetk
        (npr. sirek, pisava,
        pirjevica), tudi v svežnjih
        in šopih
1403 10 000   - Sirek za metle (Sorghum
        vulgare var. technicum)           -     pr
1403 90 000   - Drugi                   -     pr

1404      Rastlinski proizvodi, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu
1404 10 000   - Surovi rastlinski
        materiali, ki se uporabljajo
        predvsem za barvanje ali
        strojenje                  -     pr
1404 20 000   - Linters iz bombaža            -     pr
1404 90 000   - Drugi                   -     pr


III. oddelek

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN
PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE
MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA


15. poglavje

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN
PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE
MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) slanina in salo prašičev in podkožno maščevje
perutnine iz tar. št. 0209;

(b) kakavovo maslo, njegovo olje, tekoče ali trdno iz
tar. št. 1804;

(c) živila, ki vsebujejo nad 15 mas.% proizvodov iz
tar. št. 0405 (običajno 21. poglavje);

(d) ocvirki iz tar. št. 2301 in ostanki iz tar. št.
od 2304, do 2306;

(e) izločene maščobne kisline, predelani voski,
zdravila, barve, laki, milo, parfumerijski, kozmetični
ali toaletni preparati, sulfonirana olja in drugi
proizvodi, ki se uvrščajo v VI. oddelek; in

(f) faktis, dobljen iz olja iz tar. št. 4002.

2. Tar. št. 1509 ne obsega olivnega olja, dobljenega
z ekstrakcijo s topilom (tar. št. 1510).

3. Tar. št. 1518 ne obsega masti in olj ter njihovih
frakcij, ki so samo denaturirani, ki pa se uvrščajo v
ustrezno tarifno številko, predvideno za
nedenaturirane masti in olja ter njihove frakcije.

4. Milne usedline, oljne usedline, stearinska smola,
glicerinska smola in ostanki maščob iz volne se
uvrščajo v tar. št. 1522.

Dodatne opombe

1. Za potrebe tar. podšt. 1507 10, 1508 10, 1510 00
100, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514
10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 110, 1515 50 190, 1515
60 100, 1515 90 210, 1515 90 290, 1515 90 400 do 1515
90 590 in 1518 00 310:

(a) Pripravljena rastlinska olja, tekoča ali trdna,
pridobljena s stiskanjem, se obravnavajo kot "surova",
če so bila pridobljena zgolj:

-  z odlivanjem v normalnih časovnih mejah;

-  s centrifugiranjem ali filtriranjem, pod pogojem,
da se za ločevanje olj od njihovih trdnih sestavin
uporablja zgolj mehanska sila, kot npr. sila mase,
stiskanje ali centrifugalna sila (kar izključuje
kakršne koli procese adsorbcijskega filtriranja in
druge fizikalne ali kemične procese).

(b) Pridelana rastlinska olja, tekoča ali trdna,
pridobljena z ekstrakcijo, se prav tako obravnavajo
kot "surova", če se po barvi, vonju ali okusu ter po
posebnih analitičnih lastnostih ne ločijo od
rastlinskih olj in maščob, ki se pridobivajo s
stiskanjem.

(c) Izraz "surova olja" se uporablja tudi za
degumirano olje iz soje ter za olje iz bombažnega
semena, iz katerega je bil odstranjen gosipol.

2. A.   Pod tar. št. 1509 in 1510 spadajo samo olja,
pridobljena izključno z obdelavo oliv, katerih
analitična sestava maščobnih kislin in steroidov je
naslednja:

--------------------------------------------------
Tabela I:
Vsebnost maščobnih kislin, izražena v odstotkih
celotnih maščobnih kislin
--------------------------------------------------
Miristinska kislina   < = 0,05
Linolenska kislina    < = 0,9
Arahidonska kislina   < = 0,6
Eicosanoična kislina   < = 0,4
Behenska kislina (1)   < = 0,3
Lignocerična kislina   < = 0,2
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Tabela II:
Vsebnost sterolov, izražena v odstotkih celotnih
sterolov
--------------------------------------------------
Holesterol         < = 0,5
Brassikasterol (1)     < = 0,1
Campesterol        < = 4,0
Stigmasterol (2)      < Campesterol
beta -sitosterol (3)    > = 93,0
delta -7-stigmasterol   < = 0,5
--------------------------------------------------

(1) < = 0,2 za olja iz tar. št. 1509

(2) Pogoj, ki ne velja za čisto lampantno olivno olje
(tar. podšt. 1509 10 100) in za ostalo olivno olje
(tar. podšt. 1510 00 100).

(3) D-5,23-stigmastadienol + holesterol + beta-
sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-
5,24-stigmostadienol

B. Pod tar. podšt. 1509 10 spadajo samo olivna olja,
določena v I. in II. poglavju spodaj, pridobljena
izključno z uporabo mehanskih ali drugih fizičnih
sredstev pod pogoji, zlasti temperaturnimi, ki ne
povzročajo kvarjenja olja, in ki niso obdelana drugače
kot z izpiranjem, dekantiranjem, centrifugiranjem ali
filtriranjem. Olja, pridobljena iz oliv z uporabo
topil, spadajo pod tar. št. 1510.

I. Pri tar. podšt. 1509 10 100 izraz "deviško
lampantno olivno olje" ne glede na kislost pomeni
olivno olje z:

(a) vsebnostjo voskov, ki ne presega 350 mg/kg;

(b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola, ki ne presega
4,5 mas.%;

(c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2.
poziciji v trigliceridih, ki ne presega 1,3 mas.%;

(d) vsoto transoleinskih izomerov nižjo od 0,10 mas.%
in vsoto translinolnih + translinolenskih izomer nižjo
od 0,10 mas.%;

(e) vsebnostjo stigmastadiena, ki ne presega 0,5
mg/kg;

(f) razliko med HPLC in teoretično vsebnostjo
trigliceridov z ECN 42 ne več kot 0,3 in

(g) eno ali več izmed naslednjih lastnosti:

1. peroksidnim številom nad 20 meq O2/kg;

2. vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topilih ne
manj kot 0,2 mg/kg ali ne manj kot 0,1 mg/kg
kateregakoli topila;

3. koeficientom ekstinkcije K270 višjim od 0,25 in po
obdelavi vzorca z aktiviranim aluminijevim oksidom ne
višjim od 0,11. Nekatera olja, ki vsebujejo nad
3,3g/100g proste maščobne kisline v obliki oleinske
kisline, imajo lahko po prehodu skozi aktivirani
aluminijev oksid ekstinkcijski koeficient K270 višji
od 0,10. V tem primeru morajo po nevtralizaciji in
razbarvanju v laboratoriju imeti naslednje
značilnosti:

  - koeficient ekstinkcije K270 ne sme biti višji od
1,20;

  - variacija koeficienta ekstinkcije (?K) v območju
270 nm mora biti višja od 0,01 in ne sme presegati
0,16, t.j.:

      deltaK = Km - 0,5(Km-4 + Km+4)

      Km = koeficient ekstinkcije pri valovni
dolžini maksimalne absorbcijske v območju 270 nm

      Km-4 in Km+4 = koeficienta ekstinkcije pri
valovni dolžini, ki je za 4 nm nižja in višja od
valovne dolžine Km

4. organoleptične značilnosti, ki vključujejo
zaznavne defekte, ki presegajo meje sprejemljivosti,
rezultat panelnega preizkusa pa mora biti nižji od
3,5.

II. Za namene tar. podšt. 1509 10 900 "deviško olje"
pomeni olivno olje z naslednjimi značilnostmi:

(a) vsebnostjo kisline, izražene z oleinsko kislino,
ki ne presega 3,3 g/100 g;

(b) peroksidnim številom, ki ne presega 20 meq
aktivnega O2/kg;

(c) vsebnostjo voskov, ki ne presega 250 mg/kg;

(d) vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topil, ki v
povprečju ne sme presegati 0,2 mg/kg, za posamezno
topilo pa 0,1 mg/kg;

(e) koeficient ekstinkcije K270, ki ne sme biti višji
od 0,250 in po obdelavi olja z aktiviranim
aluminijevim dioksidom ne višji od 0,10;

(f) variacijo koeficienta ekstinkcije (?K) v območju
270 nm, ki ni višja od 0,01;

(g) organoleptičnimi lastnostmi, ki lako vključujejo
tudi zaznavne defekte v mejah sprejemljivosti in
rezultat panelnega testa, ki mora biti višji od 3,5;

(h) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5
mas.%;

(ij) vsebnost nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji
v trigliceridih ne sme presegati 1.3 mas.%;

(k) vsoto transoleinskih izomerov nižjo od 0,05 mas.%
in vsoto translinolnih + translinolenskih izomerov
nižjo od 0,05 mas.%.

(l) vsebnost stigmastadienov ne sme presegati 0,15
mg/kg.

(m) razliko med HPLC in teoretično vsebnostjo
trigliceridov z ECN 42 ne več kot 0,2.

C. Tar. podšt. 1509 90 zajema olivno olje,
pridobljeno z obdelavo olivnih olj iz tar. podšt. 1509
10 10 ali 1509 10 900, mešano s deviškim olivnim oljem
ali ne, ki ima naslednje lastnosti:

(a) vsebnost kisline, izražene z oleinsko kislino, ki
ni višja od 1,5 mas.%;

(b) vsebnost voskov, ki ne presega 350 mg/kg;

(c) koeficient ekstinkcije K270, (100) ki ni višji od
1,0;

(d) variacijo koeficienta ekstinkcije (?K) v območju
270 nm, ki ni višja od 0,13;

(e) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5
mas.%;

(f) vsebnost nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji
v trigliceridih, ki ne presega 1,5 mas.%.

(g) vsota transoleinskih izomerov mora biti manj kot
0,20 mas.% in vsota translinolnih + translinolenskih
izomerov pod 0,30 mas.%.

(h) razlika med HPLC in teoretično vsebnostjo
trigliceridov z ECN 42 ni večja kot 0,3.

D. Pri tar. podšt. 1510 00 100 "surova olja" pomeni
olja, zlasti ostanke olivnih olj, z naslednjimi
lastnostmi:

(a) vsebnostjo kislin, izraženih z oleinsko kislino,
ki je večja od 2g na 100g;

(b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola več kot 12
mas.%;

(c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2.
poziciji v trigliceridih, ki ne presega 1,8 mas.%.

(d) vsoto transoleinskih izomerov manj kot 0,20 mas.%
in vsoto translinolnih + translinolenskih izomerov
manj kot 0,10 mas.%;

E. Pod tar. podšt. 1510 00 900 spadajo olja,
pridobljena z obdelavo olj iz tar. podšt. 1510 00 100,
mešana z deviškim olivnim oljem ali ne, ter olja, ki
nimajo lastnosti olj, opisanih v dodatnih opombah 2.B,
2.C in 2.D. Olja, ki spadajo pod to tar. št., morajo
imeti vsebnost nasičenih maščobnih kislin na 2.
poziciji v trigliceridih ki ni višja od 2 mas.%, vsota
transoleinskih izomerov mora biti manj kot 0,4 mas.%
in vsota translinolnih + translinolenskih izomerov
manj kot 0,35% ter razlika med HPLC in teoretično
vsebnostjo trigliceridov z ECN 42 ni večja kot 0,3.

3. Pod tar. podšt. 1522 00 310 in 1522 00 390 ne
spadajo ostanki, ki nastanejo pri obdelavi maščobnih
substanc.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1501 00     Masti in druge prašičje in
        perutninske (taljene)
        maščobe, razen tistih iz
        tar. št. 0209 ali 1503
        - Mast in druga prašičja
        maščoba:
1501 00 110   - - za industrijske namene,
        razen za proizvodnjo hrane
        za človeško prehrano            -     5.0
1501 00 190   - - drugo                  -     5.0
1501 00 900   - Perutninska maščoba            -     5.0

1502 00     Maščobe živali vrste goved,
        ovac in koz, razen tistih iz
        tar. št. 1503
1502 00 100   - Za industrijske namene,
        razen za proizvodnjo hrane
        za človeško prehrano            -     3.0
1502 00 900   - Drugo                   -     5.0

1503 00     Stearin iz užitne prašičje
        masti, olje iz užitne
        prašičje masti, oleostearin,
        oleo-olje in olje iz loja,
        neemulgirani, nemešani ali
        kako drugače pripravljeni
        - Stearin iz užitne prašičje
        masti in oljni stearin:
1503 00 110   - - za industrijske namene         -     5.0
1503 00 190   - - drugo                  -     5.0
1503 00 300   - Lojno olje za industrijske
        namene, razen za proizvodnjo
        hrane za človeško prehrano         -     5.0
1503 00 900   - Drugo                   -     5.0

1504      Masti in olja rib ali
        morskih sesalcev ter njihove
        frakcije, prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda kemično
        nemodificirani
1504 10     - Olja in njihove frakcije
        iz ribjih jeter:
1504 10 100   - - pri katerih vsebnost
        vitamina A ne presega 2 500
        IU/g                    -     2.0
        - - druge:
1504 10 910   - - - iz morskih listov           -     2.0
1504 10 990   - - - druge                 -     2.0
1504 20     - Masti in olja rib ter
        njihove frakcije, razen iz
        ribjih jeter:
1504 20 100   - - trdne frakcije             -     5.0
1504 20 900   - - drugo                  -     5.0
1504 30     - Masti in olja morskih
        sesalcev in njihove
        frakcije:
1504 30 100   - - trdne frakcije             -     pr
1504 30 900   - - drugo                  -     pr

1505      Maščobe iz volne in mastne
        snovi, dobljene iz teh
        maščob, vključno z lanolinom
1505 10 000   - Maščoba iz volne, surova         -     pr
1505 90 000   - Drugo                   -     pr

1506 00 000   Druge masti in olja
        živalskega izvora in njihove
        frakcije, prečiščene ali
        neprečiščene, toda kemično
        nemodificirane               -     5.0

1507      Sojino olje in njegove
        frakcije, prečiščeno ali
        neprečiščeno, toda kemično
        nemodificirano
1507 10     - Surovo olje, vključno
        degumirano (brez smole):
1507 10 100   - - za tehnične in
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     5.0 (1)
1507 10 900   - - drugo                  -     5.0 (1)
1507 90     - Drugo:
1507 90 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        hloveško prehrano              -     5.0 (1)
1507 90 900   - - drugo                  -     9+P

1508      Olje iz kikirikija in
        njegove frakcije, prečiščeno
        ali neprečiščeno, toda
        kemično nemodificirano
1508 10     - Surovo olje:
1508 10 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     pr
1508 10 900   - - drugo                  -     pr
1508 90     - Drugo:
1508 90 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        proizvodnje hrane za
        človeško prehrano              -     pr
1508 90 900   - - drugo                  -     pr

1509      Olivno olje (dobljeno z
        mehaničnimi postopki) in
        njegove frakcije, prečiščeno
        ali neprečiščeno, toda
        kemično nemodificirano
1509 10     - Deviško, iz prvega
        stiskanja:
1509 10 100   - - deviško lampantno olivno
        olje                    -     20.0
1509 10 900   - - drugo                  -     20.0 (1)
1509 90 000   - Drugo                   -     20.0 (1)

1510 00     Druga olja, dobljena
        izključno iz oliv (z
        ekstrakcijo s topilom), in
        njihove frakcije, prečiščena
        ali neprečiščena, toda
        kemično nemodificirana,
        vključno mešanice teh olj
        ali frakcij z olji ali
        frakcijami iz tar. št. 1509
1510 00 100   - Surova olja                -     20.0
1510 00 900   - Drugo                   -     20.0

1511      Palmovo olje in njegove
        frakcije, prečiščeno ali
        neprečiščeno, toda kemično
        nemodificirano
1511 10     - Surovo olje:
1511 10 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        proizvodnje hrane za
        človeško prehrano              -     pr
1511 10 900   - - drugo                  -     pr
1511 90     - Drugo:
        - - trdne frakcije:
1511 90 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     pr
1511 90 190   - - - drugo                 -     pr
        - - drugo:
1511 90 910   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        proizvodnje hrane za
        človeško prehrano              -     pr
1511 90 990   - - - drugo                 -     pr

1512      Olje iz sončničnih semen,
        semen žafranike in
        bombaževega semena in
        njihove frakcije, prečiščeno
        ali neprečiščeno, toda
        kemično nemodificirano
        - Olje iz sončnic in
        žafranike in njegove
        frakcije:
1512 11     - - surovo olje:
1512 11 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        proizvodnje hrane za
        človeško prehrano              -     5.0 (1)
        - - - drugo:
1512 11 910   - - - - olje iz sončničnih
        semen                    -     5.0 (1)
1512 11 990   - - - - olje iz žafranike          -     5.0 (1)
1512 19     - - drugo:
1512 19 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              5.0 (1)
        - - - drugo:
1512 19 910   - - - - olje iz sončničnih
        semen                    -     9+P
1512 19 990   - - - - olje žafranike           -     9+P
        - Olje iz bombaževega semena
        in njegove frakcije:
1512 21     - - surovo olje, z izločenim
        gosipolom ali ne:
1512 21 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     5.0
1512 21 900   - - - drugo                 -     5.0
1512 29     - - drugo:
1512 29 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     5.0
1512 29 900   - - - drugo                 -     5.0

1513      Olje kokosovega oreha
        (kopre), palmovega jedra
        (koščice), palmovega oreha
        in njegove frakcije,
        rafinirano ali nerafinirano,
        toda kemično nemodificirano
        - Olje kokosovega oreha
        (kopre) in njegove frakcije:
1513 11     - - surovo olje:
1513 11 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     2.0 (1)
        - - - drugo:
1513 11 910   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
1513 11 990   - - - - drugo                -     2.0
1513 19     - - drugo:
        - - - trdne frakcije:
1513 19 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
1513 19 190   - - - - drugo                -     2.0
        - - - drugo:
1513 19 300   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     2.0 (1)
        - - - - drugo:
1513 19 910   - - - - - v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg                -     2.0
1513 19 990   - - - - - drugo               -     2.0
        - Olje palmovega jedra
        (koščice) ali palmovih
        orehov in njegove frakcije:
1513 21     - - surovo olje:
        - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano:
1513 21 110   - - - - olje iz palmovih
        jedr (koščic)                -     2.0
1513 21 190   - - - - olje iz palmovih
        orehov                   -     2.0
        - - - drugo:
1513 21 300   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
1513 21 900   - - - - drugo                -     2.0
1513 29     - - drugo:
        - - - trdne frakcije:
1513 29 110   - - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
1513 29 190   - - - - drugo                -     2.0
        - - - drugo:
1513 29 300   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     2.0
        - - - - drugo:
1513 29 500   - - - - - v izvirnem
        pakiranju z neto vsebnostjo
        do vključno 1 kg              -     2.0
        - - - - - drugo:
1513 29 910   - - - - - - olje iz palmovih
        jeder (koščic)               -     2.0
1513 29 990   - - - - - - olje iz palmovih
        orehov                   -     2.0

1514      Olje iz ogrščice (repično
        olje) ali gorčice in njegove
        frakcije, rafinirano ali
        nerafinirano, toda kemično
        nemodificirano
1514 10     - Surovo olje:
1514 10 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     5.0 (1)
1514 10 900   - - drugo                  -     5.0 (1)
1514 90     - Drugo:
1514 90 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     5.0 (1)
1514 90 900   - - drugo                  -     9+P

1515      Druge rastlinske masti in
        olja, nehlapna (vključno z
        jojoba oljem), in njihove
        frakcije, prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda kemično
        nemodificirani
        - Laneno olje in njegove
        frakcije:
1515 11 000   - - surovo olje               -     5.0
1515 19     - - drugo:
1515 19 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
1515 19 900   - - - drugo                 -     5.0
        - Koruzno olje in njegove
        frakcije:
1515 21     - - surovo olje:
1515 21 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
1515 21 900   - - - drugo                 -     5.0
1515 29     - - drugo:
1515 29 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
1515 29 900   - - - drugo                 -     5.0
1515 30     - Ricinusovo olje in njegove
        frakcije
1515 30 100   - - za proizvodnjo
        aminoundekanske
        (undecilenske) kisline za
        uporabo pri proizvodnji
        sintetičnih tekstilnih
        vlaken ali umetnih
        plastičnih materialov            -     3.0 (1)
1515 30 900   - - drugo                  -     3.0 (1)
1515 40 000   - Tungovo olje in njegove
        frakcije                  -     3.0
1515 50     - Sezamovo olje in njegove
        frakcije:
        - - surovo olje:
1515 50 110   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
1515 50 190   - - - drugo                 -     5.0
        - - drugo:
1515 50 910   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
1515 50 990   - - - drugo                 -     5.0
1515 60     - Jojoba olje in njegove
        frakcije:
1515 60 100   - - surovo olje               -     5.0
1515 60 900   - - drugo                  -     5.0
1515 90     - Drugo:
1515 90 100   - - Oiticica olje, mirtin
        vosek in japonski vosek;
        njihove frakcije              -     3.0
        - - olje iz tobakovega
        semena in njegove frakcije:
        - - - surovo olje:
1515 90 210   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za prozvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0 (1)
1515 90 290   - - - - drugo                -     5.0
        - - - drugo:
1515 90 310   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za prozvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0 (1)
1515 90 390   - - - - drugo                -     5.0
        - - druga olja in njihove
        frakcije:
        - - - surova olja:
1515 90 400   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0 (1)
        - - - - drugo:
1515 90 510   - - - - - trdna, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg                -     5.0
1515 90 590   - - - - - trdna, druga;
        tekoča                   -     5.0
        - - - drugo:
1515 90 600   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              -     3.0
        - - - - drugo:
1515 90 910   - - - - - trdna, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg                -     5.0
1515 90 99   - - - - - trdna, druga;
        tekoča:
* 1515 90 991  - - - - - - bučno olje,
        surovo ali rafinirano            -     27.0
* 1515 90 999  - - - - - - drugo              -     5.0

1516      Masti in olja živalskega ali
        rastlinskega izvora in
        njihove frakcije, deloma ali
        v celoti hidrogenirani,
        interesterificirani,
        reesterificirani ali
        elaidinizirani, rafinirani
        ali nerafinirani, toda
        nadalje nepredelani
1516 10     - Živalske masti in olja in
        njihove frakcije:
1516 10 100   - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
1516 10 900   - - drugo                  -     2.0
1516 20     - Rastlinske masti in olja
        in njihove frakcije:
1516 20 100   - - hidrogensko ricinusovo
        olje, takoimenovani "opalni
        vosek"                   -     2.0
        - - drugo:
1516 20 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     2.0
        - - - drugo:
1516 20 950   - - - - olja iz repinega
        semena, lanenega semena,
        repičnega, sončničnega
        semena, iz semena ilipa,
        karita, makore, tulukune ali
        palmovih orehov, za tehnično
        in industrijsko rabo, razen
        za proizvodnjo živil za
        človeško prehrano              -     2.0
        - - - - druga:
1516 20 960   - - - - - olja iz arašidov
        (zemeljskih oreščkov), semen
        bombaža, soje ali sončnice;
        druga olja, ki vsebujejo
        manj kot 50 mas.% prostih
        maščobnih kislin, izvzemši
        olja iz palmovih jedrc,
        ilipa, kokosovih orehov,
        repinega semena, ali iz
        semena kopaibe               -     2.0
1516 20 980   - - - - - druga               -     2.0

1517      Margarina; užitne mešanice
        ali preparati iz masti in
        olj živalskega ali
        rastlinskega izvora ali
        frakcij različnih masti ali
        olj iz tega poglavja,
        primerni za prehrano, razen
        jedilnih masti ali olj in
        njihovih frakcij iz tar. št.
        1516
1517 10     - Margarina, razen tekoče
        margarine:
1517 10 100   - - ki vsebuje več kot 10
        mas.% do vključno 15 mas.%
        mlečnih maščob               -     20.0
1517 10 900   - - druga                  -     20.0
1517 90     - Drugo:
1517 90 100   - - ki vsebuje več kot 10
        mas.% do vključno 15 mas.%
        mlečnih maščob               -     20.0
        - - drugo:
1517 90 910   - - - pripravljena
        rastlinska olja, tekoča,
        mešana                   -     20.0
1517 90 930   - - - užitne mešanice
        preparatov, ki se
        uporabljajo pri podmazovanju
        kalupov                   -     12.0
1517 90 990   - - - drugo                 -     20.0

1518 00     Živalske ali rastlinske
        masti in olja in njihove
        frakcije, kuhani,
        oksidirani, dehidrirani,
        žveplani, pihani,
        polimerizirani s segrevanjem
        v vakuumu ali v inertnem
        plinu ali drugače kemično
        modificirani, razen tistih
        iz tar. št. 1516; mešanice
        ali preparati iz živalskih
        ali rastlinskih masti ter
        olj ali iz frakcije
        različnih masti ali olj iz
        tega poglavja, neustrezni za
        prehrano, ki niso omenjeni
        in ne zajeti na drugem mestu
1518 00 100   - Linoksin                 -     5.0
        - Pripravljena rastlinska
        olja, tekoča, mešana, za
        tehnične ali industrijske
        namene, razen za pripravo
        hrane za človeško prehrano:
1518 00 310   - - surova                 -     5.0 (1)
1518 00 390   - - druga                  -     5.0 (1)
        - Drugo:
1518 00 910   - - živalske ali rastlinske
        maščobe in olja in njihove
        frakcije, kuhani,
        oksidirani, dehidrirani,
        žveplani, pihani,
        polimerizirani s segrevanjem
        v vakuumu ali v inertnem
        plinu ali drugače kemično
        modificirani, razen tistih
        iz tar. št. 1516              -     5.0
        - - drugo:
1518 00 950   - - - neužitne mešanice ali
        pripravki iz živalskih ali
        iz živalskih in rastlinskih
        maščob in olj in njihovih
        frakcij                   -     5.0
1518 00 990   - - - drugo                 -     5.0

1520 00 000   Glicerin, surov; glicerinske
        vode in glicerinski lugi          -     5.0

1521      Rastlinski voski (razen
        trigliceridov), čebelji
        vosek, voski drugih insektov
        in spermaceti, rafinirani
        ali nerafinirani, barvani
        ali nebarvani
1521 10     - Rastlinski voski:
1521 10 100   - - surovi                 -     5.0
1521 10 900   - - drugi                  -     5.0
1521 90     - Drugo:
1521 90 100   - - spermaceti, rafinirani
        ali nerafinirani, barvani
        ali nebarvani                -     5.0
        - - čebelji vosek in voski
        drugih žuželk, rafinirani
        ali nerafinirani, barvani
        ali nebarvani:
1521 90 910   - - - surovi                -     5.0
1521 90 990   - - - drugi                 -     5.0

1522 00     Degras (strojarska maščoba);
        ostanki, dobljeni pri
        predelavi maščob in voskov
        živalskega ter rastlinskega
        izvora
1522 00 100   - Degras (strojarska
        maščoba)                  -     5.0
        - Ostanki predelave maščob
        ali živalskih in rastlinskih
        voskov:
        - - ki vsebujejo olja z
        značilnostmi olivnega olja:
1522 00 310   - - - milne usedline            -     5.0
1522 00 390   - - - drugo                 -     5.0
        - - drugo:
1522 00 910   - - - oljne in milne
        usedline                  -     5.0
1522 00 990   - - - drugo                 -     5.0

IV. oddelek

PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLI IN
KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

Opomba

1. Z izrazom "peleti" so v tem oddelku mišljeni
proizvodi, ki so aglomerirani neposredno s stiskanjem
ali z dodajanjem veziva do 3 mas.%.

16. poglavje

IZDELKI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH
VODNIH NEVRETENČARJEV

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo meso, drugi užitni
klavnični proizvodi, ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani po
postopkih, navedenih v 2. in 3. poglavju ali tar. št.
0504.

2. Sestavljena živila se uvrščajo v to poglavje pod
pogojem, da vsebujejo nad 20 mas.% klobas, mesa,
drugih užitnih klavničnih proizvodov, krvi, rib ali
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali
katere koli kombinacije teh proizvodov. Kadar vsebuje
sestavljeni proizvod dva ali več prej omenjenih
proizvodov, se uvršča v ustrezno tarifno številko 16.
poglavja po sestavini oziroma sestavinah, ki
prevladujejo po masi. Te določbe se ne uporabljajo za
polnjene proizvode iz tar. št. 1902 ali za proizvode
iz tar. št. 2103 in 2104.

  Pri proizvodih, ki vsebujejo jetra, določila
drugega stavka ne bodo veljala pri določanju tar.
podšt. pri tar. št. 1601 ali 1602.

Opombi k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 1602 10 so z izrazom
"homogenizirani proizvodi" mišljeni izdelki iz mesa,
drugih klavničnih proizvodov ali krvi, fino
homogenizirani, pripravljeni za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namene, v posodah
neto mase do vključno 250 g. Pri uporabi te definicije
se ne upoštevajo majhne količine katerih koli
sestavin, ki so dodane tem proizvodom kot začimbe,
konzervansi ali v druge namene. Ti izdelki lahko
vsebujejo majhno količino vidnih koščkov mesa ali
drugih užitnih klavničnih proizvodov. Ta podštevilka
ima prednost pred vsemi drugimi podštevilkami tar. št.
1602.

2. Imena rib in rakov, navedena v podštevilkah tar.
št. 1604 ali 1605, obsegajo iste vrste, kot so
navedene v 3. poglavju z istimi imeni.

Dodatni opombi

1. Pri tar. podšt. 1602 31 110, 1602 32 110, 1602 39
110, 1602 50 100, 1602 90 610, 1602 90 720 in 1602 90
740 se izraz "nekuhan" uporablja za prozvode, ki niso
bili kakor koli toplotno obdelani ali pa so bili tako
toplotno obdelani, da toplota ni povzročila
koagulacije mesnih proteinov v celotnem proizvodu in
ki torej v primeru tar.podšt. 1602 50 100, 1602 90
610, 1602 90 720 in 1602 90 740 kažejo sledove rožnate
tekočine na površini prereza, če se proizvod prereže
po najdebelejšem delu.

2. Pri tar. podšt. 1602 41 100, 1602 42 100, 1602 49
110 in 1602 49 150 se izraz "njihovi kosi" nanaša le
na obdelano ali konzervirano meso, ki se zaradi
velikosti in značilnosti ustreznega mišičnega tkiva
razloči kot pridobljeno iz nog, pleč, ledij ali vratov
domačih prašičev.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1601      Klobase in podobni izdelki
        iz mesa, drugih užitnih
        klavničnih proizvodov ali
        krvi; sestavljena živila na
        osnovi teh proizvodov
1601 00 100   - Iz jeter                 -     10.9+P
        - Drugo:
1601 00 910   - - klobase, suhe ali za
        sušenje, nekuhane              -     10.9+P
1601 00 990   - - drugo                  -     10.9+P

1602      Drugi pripravljeni ali
        konzervirani izdelki iz
        mesa, drobovja ali krvi
1602 10 000   - Homogenizirani proizvodi         -     30.0
1602 20     - Iz jeter katere koli
        živali:
        - - gosja ali račja jetra:
1602 20 110   - - - ki vsebujejo najmanj
        75 mas.% polnomastnih jeter         -     30.0
1602 20 190   - - - drugo                 -     30.0
1602 20 900   - - drugo                  -     30.0
        - Iz perutnine iz tar. št.
        0105:
1602 31     - - puranov:
        - - - ki vsebujejo 57 mas.%
        ali več mesa ali drobovine
        (1):
(1) Pri določanju deleža perutninskega mesa
        se ne upošteva mase katerih
        koli kosti.
1602 31 110   - - - - ki vsebujejo
        izključno nekuhano puranje
        meso                    -     27.0
1602 31 190   - - - - drugo                -     27.0
1602 31 300   - - - ki vsebujejo 25 mas.%
        ali več, vendar manj kot 57
        mas.% mesa ali drobovine (1)        -     27.0
1602 31 900   - - - drugo                 -     27.0
1602 32     - - kokoši vrste Gallus
        domesticus:
        - - - ki vsebujejo 57 mas.%
        ali več mesa ali drobovine
        (1):
1602 32 110   - - - - nekuhano              -     10.9+P
1602 32 190   - - - - drugo                -     10.9+P
1602 32 300   - - - ki vsebujejo 25 mas.%
        ali več, vendar manj kot 57
        mas.% mesa ali drobovine (1)        -     10.9+P
1602 32 900   - - - drugo                 -     10.9+P
1602 39     - - drugo:
        - - - ki vsebuje namanj 57
        mas.% perutninskega mesa ali
        drobovine (1):
1602 39 210   - - - - nekuhano              -     10.9+P
1602 39 290   - - - - drugo                -     10.9+P
1602 39 400   - - - ki vsebuje 25 mas.%
        ali več, vendar manj kot 57
        mas.% perutninskega mesa ali
        drobovine (1)                -     10.9+P
1602 39 800   - - - drugo                 -     10.9+P
        - Prašičev:
1602 41     - - šunka (stegno) in njeni
        kosi:
1602 41 100   - - - domačih prašičev           -     10.9+P
1602 41 900   - - - drugo                 -     10.9+P
1602 42     - - plečeta in njihovi kosi:
1602 42 100   - - - domačih prašičev           -     10.9+P
1602 42 900   - - - drugo                 -     10.9+P
1602 49     - - drugo, vključno
        mešanice:
        - - - domačih prašičev:
        - - - - ki vsebujejo 80
        mas.% ali več mesa ali
        užitnih klavničnih
        proizvodov katere koli
        vrste, vključno z maščobami
        katere koli vrste in
        kakršnega koli izvora:
1602 49 110   - - - - - ledja brez vratu
        in njihovi deli, vključno z
        mešanicami ledij ali šunke
        (stegen)                  -     10.9+P
1602 49 130   - - - - - vrat z zgornjim
        plečetom in deli, vključno z
        mešanimi deli vratu in pleč         -     10.9+P
1602 49 150   - - - - - druge mešanice, ki
        vsebujejo stegna (noge),
        pleča, ledja ali vrat z
        zgornjim delom plečeta in
        njihove dele                -     10.9+P
1602 49 190   - - - - - drugo               -     10.9+P
1602 49 300   - - - - ki vsebujejo 40
        mas.% ali več, vendar manj
        kot 80 mas.% mesa ali
        užitnih klavničnih
        proizvodov (drobovine)
        katere koli vrste, vključno
        z maščobami katere koli
        vrste ali kakršnega koli
        izvora                   -     10.9+P
1602 49 500   - - - - ki vsebujejo manj
        kot 40 mas.% mesa ali
        užitnih klavničnih
        proizvodov (drobovine)
        katere koli vrste, vključno
        z maščobami katere koli
        vrste ali kakršnega koli
        izvora                   -     10.9+P
1602 49 900   - - - drugo, divjih prašičev        -     10.9+P
1602 50     - Goved:
1602 50 100   - - nekuhano; mešanice
        kuhanega mesa ali užitnih
        klavničnih proizvodov
        (drobovine) in nekuhanega
        mesa ali užitnih klavničnih
        proizvodov                 -     10.9+P
        - - drugo:
        - - - v nepredušnih posodah:
1602 50 310   - - - - konzervirana
        govedina                  -     10.9+P
1602 50 390   - - - - drugo                -     10.9+P
1602 50 800   - - - drugo                 -     10.9+P
1602 90     - Drugo, vključno z izdelki
        iz krvi katerih koli živali:
1602 90 100   - - pripravki iz krvi
        katerih koli živali             -     10.9+P
        - - drugo:
1602 90 310   - - - divjadi ali domačih
        kuncev                   -     10.9+P
1602 90 410   - - - severnih jelenov           -     10.9+P
        - - - drugo:
1602 90 510   - - - - ki vsebuje meso ali
        užitne klavnične proizvode
        (drobovino) domačih prašičev        -     10.9+P
        - - - - drugo:
        - - - - - ki vsebuje goveje
        meso ali užitne klavnične
        proizvode (drobovino):
1602 90 610   - - - - - - nekuhano;
        mešanice kuhanega mesa ali
        užitnih klavničnih
        proizvodov (drobovine) in
        nekuhanega mesa ali užitnih
        klavničnih proizvodov
        (drobovine)                 -     10.9+P
1602 90 690   - - - - - - drugo              -     10.9+P
        - - - - - drugo:
        - - - - - - ovčje ali kozje:
        - - - - - - - nekuhano;
        mešanice kuhanega mesa ali
        užitnih klavničnih
        proizvodov (drobovine) in
        nekuhanega mesa ali užitnih
        klavničnih proizvodov
        (drobovine):
1602 90 720   - - - - - - - - ovčje            -     10.9+P
1602 90 740   - - - - - - - - kozje            -     10.9+P
        - - - - - - - drugo:
1602 90 760   - - - - - - - - ovčje            -     10.9+P
1602 90 780   - - - - - - - - kozje            -     10.9+P
1602 90 980   - - - - - - drugo              -     10.9+P

1603 00     Ekstrakti in sokovi iz mesa,
        rib, rakov, mehkužcev in
        drugih vodnih nevretenčarjev
1603 00 100   - V izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg                     -     12.0
1603 00 300   - V izvirnem pakiranju z
        neto vsebino več kot 1 kg
        vendar manj kot 20 kg            -     12.0
1603 00 900   - Drugo                   -     12.0

1604      Pripravljene ali
        konzervirane ribe, kaviar in
        kaviarjevi nadomestki,
        pripravljeni iz ribjih
        jajčec
        - Ribe, cele ali v kosih,
        toda nezmlete:
1604 11 000   - - lososi, sladkovodni           -     25.0
1604 12     - - sledi:
1604 12 100   - - - fileti, surovi, samo
        prekriti s testom ali
        krušnimi drobtinami,
        predhodno ocvrti v olju ali
        neocvrti, globoko zamrznjeni        -     25.0
        - - - drugo:
1604 12 910   - - - - v nepredušni
        embalaži                  -     25.0
1604 12 990   - - - - drugo                -     25.0
1604 13     - - sardine, velike sardele
        in papaline:
        - - - sardine:
1604 13 110   - - - - v olivnem olju           -     17.0
1604 13 190   - - - - druge                -     17.0
1604 13 900   - - - druge                 -     17.0
1604 14     - - tuni, progasti tuni in
        palamide (Sarda spp.):
        - - - tuni in progasti tuni:
1604 14 110   - - - - v rastlinskem olju         -     25.0
        - - - - drugi:
1604 14 160   - - - - - fileti, znani kot
        "vlečeni fileti"              -     25.0
1604 14 180   - - - - - drugo               -     25.0
1604 14 900   - - - palamida (Sarda spp.)         -     25.0
1604 15     - - skuše:
        - - - vrste Scomber scombrus
        in Scomber japonicus:
1604 15 110   - - - - fileti               -     25.0
1604 15 190   - - - - druge                -     25.0
1604 15 900   - - - vrste Scomber
        australasicus                -     25.0
1604 16 000   - - inčuni                 -     25.0
1604 19     - - druge:
1604 19 100   - - - salmonide, razen
        lososa                   -     27.0
        - - - ribe rodu Euthynnus,
        razen progastega tuna
        (Euthynnus (Katsuwonus)
        pelamis):
1604 19 310   - - - - fileti, znani kot
        "vlečeni fileti"              -     25.0
1604 19 390   - - - - drugo                -     25.0
1604 19 500   - - - ribe vrste Orcynopsis
        unicolor                  -     25.0
        - - - druge:
1604 19 910   - - - - fileti, surovi, samo
        prekriti s kakršno koli
        oblogo ali krušnimi
        drobtinami, predhodno ocvrti
        v olju ali neocvrti, globoko
        zamrznjeni                 -     25.0
        - - - - druge:
1604 19 920   - - - - - trska (Gadus
        morhua, Gadus ogac, Gadus
        macrocephalus)               -     25.0
1604 19 930   - - - - - saj ali morski
        losos (Pollachius virens)          -     25.0
1604 19 940   - - - - - oslič (Merluccius
        spp., Urophycis spp.)            -     25.0
1604 19 950   - - - - - aljaški saj
        (Theragra chalcogramma) in
        saj (Pollachius pollachius)         -     25.0
1604 19 980   - - - - - druge               -     25.0
1604 20     - Druge pripravljene ali
        konzervirane ribe:
1604 20 050   - - pripravljen surimi           -     25.0
        - - druge:
1604 20 100   - - - losos, sladkovodni          -     25.0
1604 20 300   - - - salmonide, razen
        lososa                   -     27.0
1604 20 400   - - - inčuni                -     25.0
1604 20 500   - - - sardine, palamide,
        skuše vrste Scomber scombrus
        in Scomber japonicus, ribe
        vrste Orcynopsis unicolor          -     25.0
1604 20 700   - - - tuni, progasti tuni
        ali druge ribe iz rodu
        Euthynnus                  -     25.0
1604 20 900   - - - druge ribe              -     25.0
1604 30     - Kaviar in kaviarjevi
        nadomestki:
1604 30 100   - - jesetrov kaviar             -     25.0
1604 30 900   - - nadomestki za kaviar          -     25.0

1605      Raki, mehkužci in drugi
        vodni nevretenčarji,
        pripravljeni ali
        konzervirani
1605 10 000   - Rakovice                 -     25.0
1605 20     - Škampi in kozice:
1605 20 100   - - v neprodušni embalaži          -     25.0
        - - drugo:
1605 20 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 2
        kg                     -     25.0
1605 20 990   - - - drugo                 -     25.0
1605 30     - Jastogi:
1605 30 100   - - meso jastoga, kuhano,
        namenjeno za proizvodnjo
        jastogovega masla ali
        jastogove paštete, pireja,
        juh in omak                 -     25.0
1605 30 900   - - drugo                  -     25.0
1605 40 000   - Drugi školjkarji             -     25.0
1605 90     - Drugo:
        - - mehkužci:
        - - - užitne školjke
        (Mytilus spp., Perna spp.):
1605 90 110   - - - - v neprodušni
        embalaži                  -     25.0
1605 90 190   - - - - drugo                -     25.0
1605 90 300   - - - drugo                 -     25.0
1605 90 900   - - drugi vodni
        nevretenčarji                -     25.0


17. poglavje

SLADKOR IN SLADKORNI PROIZVODI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) sladkorni proizvodi, ki vsebujejo kakav (tar. št.
1806), vendar pa proizvodi z neizmerljivo majhno
količino kakava ostanejo v tem poglavju;

(b) kemično čisti sladkorji (razen saharoze, laktoze,
maltoze, glukoze in frutoze) in drugi izdelki iz tar.
št. 2940;

(c) zdravila in drugi izdelki iz 30. poglavja.

Opomba k podštevilki

1. Pri tar. podšt. 1701 11 in 1701 12 je z izrazom
"surovi sladkor" mišljen sladkor, ki vsebuje toliko
saharoze v suhem stanju, da ustreza polarimetrijski
vrednosti, manjši od 99,5 mas.%.

Dodatne opombe

1. Pri tar. podšt. 1701 11 100, 1701 11 900, 1701 12
100 in 1701 12 900 "surovi sladkor" pomeni sladkor, ki
mu niso dodani dodatki za aromo, barvila ali kateri
koli drugi dodatki, in ki v suhem stanju vsebuje manj
kot 99,5 mas.% saharoze, določene s polarimetrično
metodo.

2. Pri tar. podšt. 1701 99 100 "beli sladkor" pomeni
sladkor, ki ne vsebuje dodatkov za aromo ali barvila
niti nobenih drugih dodatkov in ki v suhem stanju
vsebuje 99,5 mas.% ali več saharoze, določene s
polarimetrično metodo.

3. Pri tar. podšt. 1702 30 100, 1702 40 100, 1702 60
100 in 1702 90 300 "izoglukoza" pomeni, da je bil
proizvod pridobljen iz glukoze ali njenih polimerov z
vsebnostjo fruktoze v suhem stanju vsaj 10 mas.%
fruktoze.

4. Izraz "inulinski sirup" pomeni:

-  pri tar. št. 1702 60 800 neposredni proizvod,
dobljen s hidrolizo inulina ali oligofruktoze, ki
vsebuje v suhem stanju več kot 50 mas.% fruktoze v
prosti obliki ali saharoze.

-  pri tar. št. 1702 90 800 neposredni proizvod,
dobljen s hidrolizo inulina ali oligofruktoze in ki
vsebuje v suhem stanju vsaj 10 mas.%, vendar ne več
kot 50 mas.% fruktoze v prosti obliki ali saharoze.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1701      Sladkor iz sladkornega trsa
        in sladkorne pese ter
        kemično čista saharoza v
        trdnem stanju
        - Surovi sladkor brez
        dodatkov za aromatiziranje
        in barvil:
1701 11     - - sladkor iz sladkornega
        trsa:
1701 11 100   - - - za rafiniranje            -     pr
1701 11 900   - - - drugo                 -     17.0
1701 12     - - sladkor iz sladkorne
        pese:
1701 12 100   - - - za rafiniranje            -     pr
1701 12 900   - - - drugo                 -     17.0
        - Drugo:
1701 91 000   - - z dodatki za
        aromatiziranje in barvili          -     12.2+P
1701 99     - - drugo:
1701 99 100   - - - beli sladkor             -     12.2+P
1701 99 900   - - - drugo                 -     12.2+P

1702      Drugi sladkorji, vključno s
        kemično čisto laktozo,
        maltozo, glukozo in
        fruktozo, v trdnem stanju;
        sladkorni sirupi brez
        dodatkov za aromatiziranje
        ali barvil; umetni med in
        mešanice umetnega ter
        naravnega medu; karamelni
        sladkor
        - Laktoza in laktozni sirup:
1702 11 000   - - ki v suhem stanju
        vsebujeta 99 mas.% čistega
        produkta ali več              -     4.5+P
1702 19 000   - - drugo                  -     4.5+P
1702 20     - Javorjev sladkor in sirup:
1702 20 100   - - javorjev sladkor v
        trdnem stanju, ki vsebuje
        dodatke za okus in barvo          -     5.0
1702 20 900   - - drugo                  -     5.0
1702 30     - Glukoza (dekstroza) in
        glukozni sirup brez fruktoze
        ali z manj kot 20 mas.%
        fruktoze v suhem stanju:
1702 30 100   - - izoglukoza               -     5.0
        - - drugo:
        - - - ki v suhem stanju
        vsebuje 99 mas.% glukoze ali
        več:
1702 30 510   - - - - v obliki belega
        kristalnega praška,
        aglomeriranega ali
        neaglomeriranega              -     5.0
1702 30 590   - - - - drugo                -     5.0
        - - - drugo:
1702 30 910   - - - - v obliki belega
        kristalnega praška,
        aglomeriranega ali
        neaglomeriranega              -     5.0
1702 30 990   - - - - drugo                -     5.0
1702 40     - Glukoza in glukozni sirup
        z najmanj 20 mas.% in manj
        kot 50 mas.% fruktoze v
        suhem stanju:
1702 40 100   - - izoglukoza               -     5.0
1702 40 900   - - drugo                  -     5.0
1702 50 000   - Kemično čista fruktoza          -     5.0
1702 60     - Druga fruktoza in
        fruktozni sirup z več kot 50
        mas.% fruktoze v suhem
        stanju:
1702 60 100   - - izoglukoza               -     5.0
1702 60 800   - - inulinski sirup             -     5.0
1702 60 950   - - drugo                  -     5.0
1702 90     - Drugo, vključno invertni
        sladkor:
1702 90 100   - - kemično čista maltoza          -     12.2
1702 90 300   - - izoglukoza               -     12.2+P
1702 90 500   - - maltodekstrin in
        maltodekstrinski sirup           -     12.2+P
1702 90 600   - - umetni med, mešan ali
        nemešan z naravnim medom          -     12.2+P
        - - karamelni sladkor:
1702 90 710   - - - ki vsebuje 50 mas.%
        ali več saharoze v suhi
        snovi                    -     12.2+P
        - - - drugo:
1702 90 750   - - - - v obliki praška,
        aglomeriran ali
        neaglomeriran                -     12.2+P
1702 90 790   - - - - drugo                -     12.2+P
1702 90 800   - - inulinski sirup             -     12.2+P
1702 90 990   - - drugo                  -     12.2+P

1703      Melase, dobljene pri
        ekstrakciji ali rafiniranju
        sladkorja
1703 10 000   - Melasa iz sladkornega trsa        -     27.0
1703 90 000   - Druge                   -     27.0

1704      Sladkorni proizvodi
        (vključno z belo čokolado),
        brez kakava
1704 10     - Žvečilni gumi, prevlečen s
        sladkorjem ali ne:
        - - ki vsebuje manj kot 60
        mas.% saharoze (vključno z
        invertnim sladkorjem,
        izraženim s saharozo):
1704 10 110   - - - gumi v ploščicah           -     27.0
1704 10 190   - - - drugo                 -     27.0
        - - ki vsebuje 60 mas.% ali
        več saharoze (vključno z
        invertnim sladkorjem,
        izraženim s saharozo):
1704 10 910   - - - gumi v ploščicah           -     27.0
1704 10 990   - - - drugo                 -     27.0
1704 90     - Drugo
1704 90 100   - - ekstrakt sladke
        koreninice (likviricije), ki
        vsebuje 10 mas.% saharoze
        ali več, vendar ne vsebuje
        drugih dodatkov               -     22.0
1704 90 300   - - bela čokolada              -     22.0
        - - drugo:
1704 90 510   - - - paste, vključno z
        marcipanom, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino
        najmanj 1 kg                -     22.0
1704 90 550   - - - pastile za grlo in
        bomboni proti kašlju            -     22.0
1704 90 610   - - - s sladkorjem
        prevlečeni proizvodi            -     22.0
        - - - drugo:
1704 90 650   - - - - gumijevi proizvodi
        in proizvodi iz želeja,
        vključno s sadnimi pastami v
        obliki slaščic               -     22.0
1704 90 710   - - - - kuhane sladkarije,
        polnjene ali nepolnjene
        (npr., bomboni, lizike ipd.)        -     22.0
1704 90 750   - - - - karamele (toffee) in
        podobne sladkarije             -     22.0
        - - - - drugo:
1704 90 810   - - - - - stisnjene tablete         -     22.0
1704 90 990   - - - - - drugo (npr.
        nedovršeni slaščičarski
        proizvodi)                 -     22.0


18. poglavje

KAKAV IN KAKAVOVI IZDELKI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo proizvodi, navedeni v
tar. št. 0403, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 in 3004,
ne glede na vsebnost kakava in v tar. št. 1901 ter
1904 odvisno od vsebnosti kakava.

2. Tar. št. 1806 obsega sladkorne izdelke, ki
vsebujejo kakav in v skladu s 1. opombo k temu
poglavju tudi druga živila, ki vsebujejo kakav.

Dodatna opomba

1. Tar.podšt. 1806 90 110 in 1806 90 190 se nanašata
na čokoladne proizvode, ki so narejeni iz mešanih
tipov čokolad. Tipa čokolad sta: mlečna in navadna
(črna).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1801 00 000   Kakav v zrnu, cel ali
        zdrobljen, surov ali pražen         -     pr

1802 00 000   Lupine, skorje, opne in
        drugi odpadki kakava            -     pr

1803      Kakavova masa, razmaščena
        ali nerazmaščena
1803 10 000   - Nerazmaščena               -     pr
1803 20 000   - Popolnoma ali delno
        razmaščena                 -     pr

1804 00 000   Kakavovo maslo, maščobe in
        olje                    -     5.0

1805 00 000   Kakav v prahu, brez dodatka
        sladkorja ali drugih sladil         -     pr

1806      Čokolada in druga živila, ki
        vsebujejo kakav
1806 10     - Kakav v prahu z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil:
1806 10 150   - - ki ne vsebuje saharoze
        ali ki vsebuje manj kot 5
        mas.% saharoze (vštevši
        invertni sladkor, izražen
        kot saharoza) ali
        izoglukoze, izražene kot
        saharoza                  -     27.0
1806 10 200   - - ki vsebuje 5 mas.% ali
        več, vendar manj kot 65
        mas.% saharoze (vštevši
        invertni sladkor, izražen
        kot saharoza) ali
        izoglukoze, izražene kot
        saharoza                  -     27.0
1806 10 300   - - ki vsebuje 65 mas.% ali
        več, vendar manj kot 80
        mas.% saharoze po masi
        (vključno z invertnim
        sladkorjem, izraženim kot
        saharoza) ali izoglukoze,
        izražene kot saharoze            -     27.0
1806 10 900   - - ki vsebuje 80 mas.% ali
        več saharoze (vključno z
        invertnim sladkorjem,
        izraženim kot saharoza) ali
        izoglukoze, izražene kot
        saharoza                  -     27.0
1806 20     - Drugi izdelki v blokih,
        mase nad 2 kg, ali v tekočem
        stanju, pastozni masi,
        prahu, zrnih ali v drugih
        oblikah v razsutem stanju, v
        posodah ali pakiranjih nad 2
        kg:
1806 20 100   - - ki vsebujejo 31 mas.%
        ali več kakavovega masla ali
        31 mas.% ali več kakavovega
        masla in mlečne maščobe v
        kombinaciji                 -     27.0
1806 20 300   - - ki vsebujejo 25 mas.%
        ali več, vendar manj kot 31
        mas.% kakavovega masla in
        mlečne maščobe v kombinaciji        -     27.0
        - - drugi:
1806 20 500   - - - ki vsebujejo 18 mas.%
        ali več kakavovega masla          -     27.0
1806 20 700   - - - čokoladno mleko v
        prahu                    -     27.0
1806 20 800   - - - čokoladni prelivi           -     27.0
1806 20 950   - - - drugo                 -     27.0
        - Druga čokolada, v blokih
        ali palicah:
1806 31 000   - - polnjeni                -     27.0
1806 32     - - nepolnjeni:
1806 32 100   - - - z dodanimi žitaricami,
        sadjem ali oreščki             -     17.0
1806 32 900   - - - drugo                 -     17.0
1806 90     - Drugo:
        - - čokoladni proizvodi (v
        obliki kroglic, kockic ipd.)
        za enkrat v usta:
        - - - čokolade, polnjene ali
        ne (npr. bombonjere iz
        mešanih tipov čokolad):
1806 90 110   - - - - ki vsebujejo alkohol        -     27.0
1806 90 190   - - - - drugo                -     27.0
        - - - drugi (samo iz enega
        tipa čokolade):
1806 90 310   - - - - polnjeni              -     27.0
1806 90 390   - - - - nepolnjeni             -     27.0
1806 90 500   - - sladkorni proizvodi in
        nadomestki, narejeni iz
        proizvodov iz sladkornih
        nadomestkov, ki vsebujejo
        kakav                    -     27.0
1806 90 600   - - namazi, ki vsebujejo
        kakav                    -     27.0
1806 90 700   - - preparati za pripravo
        pijač, ki vsebujejo kakav          -     27.0
1806 90 900   - - drugo                  -     27.0


19. poglavje

IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI
IZDELKI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 mas.%
klobas, mesa, drugih klavničnih proizvodov, krvi, rib
ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev
ali katere koli kombinacije teh izdelkov (16.
poglavje), razen primera iz tarifne številke 1902;

(b) biskviti in drugi izdelki iz moke in škroba,
posebej pripravljeni za hrano živali (tar. št. 2309);

(c) zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja.

2. V tem poglavju sta z izrazom "moka" in "zdrob"
mišljena:

(a) zdrob in moka iz žit iz 11. poglavja in

(b) moka, zdrob in prašek rastlinskega izvora iz
katerega koli poglavja, razen moke, zdroba in praška
iz posušene zelenjave (tar. št. 0712), krompirja (tar.
št. 1105) ali posušenih stročnic (tar. št. 1106).

3. Tar. št. 1904 ne obsega proizvodov, ki vsebujejo
več kot 6 mas.% kakava, računanega na popolnoma
odmaščeno osnovo ali so popolnoma obliti s čokolado,
ali drugih živil, ki vsebujejo kakav, iz tar. št.
1806.

4. Pri tar. št. 1904 so z izrazom "drugače
pripravljeni" mišljene predelave višje stopnje od
predelav, predvidenih v tarifnih številkah in opombah
v 10. in 11. poglavju.

Dodatne opombe

1. Izraz "sladki keksi (piškoti)" v tar. podšt. 1905
30 se nanaša le na proizvode, ki ne vsebujejo več kot
12 mas.% vode in ne več kot 35 mas.% maščob (polnjenja
in prelivi se ne upoštevajo pri določanju teh
vsebnosti).

2. Tar.podšt. 1905 30 se ne nanaša na vaflje in
oblate, ki vsebujejo več kot 10 mas.% vode (tar.podšt.
1905 90 400).

3. Vsebnost kakava se določa iz skupne količina
theobromina in kofeina, pomnožene z 31, na popolnoma
odmaščeno osnovo.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

1901      Sladni ekstrakt; živila iz
        moke, zdroba, škroba in
        sladnega ekstrakta brez
        dodatka kakava ali z
        dodatkom kakava v prahu v
        količini manj kot 40 mas.%,
        preračunano na popolnoma
        odmaščeno osnovo, ki niso
        navedena in ne zajeta na
        drugem mestu; živila iz
        izdelkov iz tar. št. 0401 do
        0404 brez dodatka kakavovega
        prahu ali z dodatkom
        kakavovega prahu v količini
        manj kot 5 mas.%,
        preračunano na popolnoma
        odmaščeno osnovo, ki niso
        navedena in ne zajeta na
        drugem mestu
1901 10 000   - Proizvodi za otroško
        hrano, v pakiranjih za
        prodajo na drobno              -     20.0
1901 20 000   - Mešanice in testo za
        izdelovanje pekovskih
        izdelkov iz tar. št. 1905          -     20.0
1901 90     - Drugo:
        - - ekstrakt slada:
1901 90 110   - - - z vsebnostjo suhega
        ekstrakta 90 mas.% ali več         -     20.0
1901 90 190   - - - drugo                 -     20.0
        - - drugo:
1901 90 910   - - - ki ne vsebuje mlečnih
        maščob, saharoze,
        izoglukoze, glukoze ali
        škroba, ali ki vsebuje manj
        kot 1,5 mas.% mlečnih
        maščob, manj kot 5 mas.%
        saharoze (vštevši invertni
        sladkor) ali izoglukoze,
        manj kot 5 mas.% glukoze ali
        škroba. Iz te tar. podšt. pa
        so izključeni prehrambeni
        preparati, če so v prahu in,
        če vsebujejo blago iz tar.
        št. 0401 do 0404              -     20.0
1901 90 99   - - - drugo:
* 1901 90 991  - - - - gotovi praški za
        puding                   -     45.0 (1)
* 1901 90 999  - - - - drugo                -     45.0 (1)

1902      Testenine, kuhane ali
        nekuhane ali polnjene (z
        mesom ali drugimi snovmi)
        ali drugače pripravljene,
        kot so: špageti, makaroni,
        rezanci, lazanje, cmoki,
        ravioli, kaneloni; kuskus,
        pripravljen ali
        nepripravljen
        - Nepoljnene testenine,
        nekuhane in ne drugače
        pripravljene:
1902 11 000   - - z jajci                 -     45.0 (1)
1902 19     - - druge:
1902 19 100   - - - ki ne vsebuje navadne
        pšenične moke ali zdroba          -     45.0 (1)
1902 19 900   - - - drugo                 -     45.0 (1)
1902 20     - Polnjene testenine, kuhane
        ali nekuhane ali drugače
        pripravljene:
1902 20 100   - - ki vsebujejo več kot 20
        mas.% rib, školjkarjev,
        mehkužcev ali drugih vodnih
        nevretenčarjev               -     45.0 (1)
1902 20 300   - - ki vsebujejo več kot 20
        mas.% klobas in podobnega iz
        mesa in drobovine vseh vrst,
        vključno maščobe kakršne
        koli vrste ali izvora            -     45.0 (1)
        - - druge:
1902 20 910   - - - kuhane                -     45.0 (1)
1902 20 990   - - - drugo                 -     45.0 (1)
1902 30     - Druge testenine (kuhane):
1902 30 100   - - posušene                -     45.0 (1)
1902 30 900   - - drugo                  -     45.0 (1)
1902 40     - Kuskus:
1902 40 100   - - nepripravljen              -     12.0
1902 40 900   - - drugo                  -     12.0

1903 00 000   Tapioka in njeni nadomestki,
        pripravljeni iz škroba kot
        kosmiči, zrnca, perle in v
        podobnih oblikah              -     pr

1904      Pripravljena živila,
        dobljena z nabrekanjem ali
        praženjem žit ali žitnih
        izdelkov (npr. koruzni
        kosmiči); žita (razen
        koruze), v zrnu ali obliki
        kosmičev ali druge oblike
        (razen moke in zdroba),
        predkuhana, ali drugače
        pripravljena, ki niso
        navedena in ne zajeta na
        drugem mestu
1904 10     - Pripravljena živila,
        dobljena z nabrekanjem ali
        praženjem žit ali žitnih
        izdelkov:
1904 10 100   - - pridobljena iz koruze          -     20.0
1904 10 300   - - pridobljena iz riža           -     20.0
1904 10 900   - - druga                  -     20.0
1904 20     - Pripravljena živila,
        dobljena iz nepraženih
        žitnih kosmičev ali mešanic
        nepraženih in praženih ali
        nabreklih žitnih kosmičev:
1904 20 100   - - pripravki tipa müsli na
        osnovi nepraženih žitnih
        kosmičev                  -     20.0
        - - druga:
1904 20 910   - - - pridobljena iz koruze         -     20.0
1904 20 950   - - - pridobljena iz riža          -     20.0
1904 20 990   - - - druga                 -     20.0
1904 90     - Drugo:
1904 90 100   - - riž                   -     20.0
1904 90 900   - - drugo                  -     20.0

1905      Kruh, peciva, sladice, keksi
        (piškoti) in drugi pekovski
        izdelki z dodatkom kakava
        ali brez njega; hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske proizvode,
        oblati za pečatenje, rižev
        papir in podobni izdelki
1905 10 000   - Hrustljavi kruh (krisp)          -     25.0
1905 20     - Kruh in podobni izdelki,
        začinjeni z ingverjem:
1905 20 100   - - ki vsebujejo manj kot 30
        mas.% saharoze (vključno z
        invertnim sladkorjem,
        izraženim s saharozo)            -     27.0
1905 20 300   - - ki vsebujejo 30 mas.%
        ali več, vendar manj od 50
        mas.% saharoze (vključno
        invertni sladkor, izražen
        kot saharoza)                -     27.0
1905 20 900   - - ki vsebujejo 50 mas.%
        ali več saharoze (vključno
        invertni sladkor, izražen
        kot saharoza)                -     27.0
1905 30     - Sladki keksi (piškoti),
        vaflji in oblati:
        - - popolnoma ali delno
        prevlečeni s čokolado ali
        drugimi proizvodi, ki
        vsebujejo kakav:
1905 30 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 85g        -     27.0
1905 30 190   - - - drugo                 -     27.0
        - - drugo:
        - - - sladki keksi
        (piškoti):
1905 30 300   - - - - ki vsebujejo 8 mas.%
        ali več mlečnih maščob           -     27.0
        - - - - drugo:
1905 30 510   - - - - - sendvič keksi
        (piškoti)                  -     27.0
1905 30 590   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - vaflji in oblati:
1905 30 910   - - - - soljeni, polnjeni
        ali nepolnjeni (slanega
        okusa)                   -     20.0
1905 30 990   - - - - drugo (polnjeni ali
        nepolnjeni - sladkega
        okusa)                   -     20.0
1905 40     - Prepečenec, opečen kruh
        (toast) in podobni opečeni
        izdelki:
1905 40 100   - - prepečenec               -     20.0
1905 40 900   - - drugo                  -     20.0
1905 90     - Drugo:
1905 90 100   - - matzos                 -     20.0
1905 90 200   - - hostije, kapsule za
        farmacevtske proizvode,
        oblati, rižev papir in
        podobni proizvodi              -     10.0
        - - drugo:
1905 90 300   - - - kruh (navaden), ki ne
        vsebuje dodanega medu, jajc,
        sira ali sadja in ki v suhem
        stanju ne vsebuje več kot 5
        mas.% sladkorjev niti več
        kot 5 mas.% maščob             -     30.0
1905 90 400   - - - vaflji in oblati z
        vsebnostjo vode več kot 10
        mas.%                    -     30.0
1905 90 450   - - - nesladki (npr. slani
        ali neslani) keksi (piškoti,
        krekerji)                  -     30.0
1905 90 550   - - - izdelki, pridobljeni z
        ekspandiranjem ali
        ekstrudiranjem, začinjeni
        ali soljeni (npr. snacksi,
        flipsi ipd)                 -     30.0
        - - - drugo:
1905 90 600   - - - - z dodanimi sladili
        (sladkega okusa, npr.
        rolade)                   -     30.0
1905 90 900   - - - - drugo                -     30.0


20. poglavje

PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, LUPINASTEGA SADJA ALI
DRUGIH DELOV RASTLIN

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) vrtnine, sadje ali lupinasti sadje, pripravljeni
ali konzervirani po postopkih, navedenih v 7., 8. ali
11. poglavju;

(b) proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas.% klobas,
mesa, drugih klavničnih izdelkov, krvi, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere
koli kombinacije teh izdelkov (16. poglavje);

(c) homogenizirana živila iz tar. št. 2104.

2. Tar. št. 2007 in 2008 ne zajemata sadnih želejev,
sadnih past, s sladkorjem prevlečenih mandljev ali
podobnih slaščičarskih proizvodov (tar. št. 1704), ali
čokoladnih proizvodov (tar. št. 1806).

3. Tar. št. 2001, 2004 in 2005 obsegajo glede na
primer samo tiste proizvode iz 7. poglavja ali iz tar.
št. 1105 ali 1106 (razen moke, zdroba in prahu iz
proizvodov iz 8. poglavja), ki so pripravljeni ali
konzervirani po drugih postopkih, kot pa so omenjeni v
opombi 1.(a).

4. Paradižnikov sok s 7 mas.% suhe snovi ali več se
uvršča v tar. št. 2002, z manj kot 7 mas.% suhe snovi
se uvršča v tar. št. 2009.

5. Pri tar. št. 2009 so z izrazom "sokovi,
nefermentirani in brez dodanega alkohola" mišljeni
sokovi, v katerih delež alkohola ne presega 0,5 vol.%
(glej 2. opombo v 22. poglavju).

Opombi k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 2005 10 so z izrazom
"homogenizirane vrtnine" mišljeni izdelki iz fino
homogeniziranih vrtnin, pripravljeni za prodajo na
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v
posodah z neto vsebino do vključno 250 g. Pri tej
definiciji se ne upoštevajo majhne količine katerih
koli sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe,
konzervansi ali v druge namene. Ti izdelki lahko
vsebujejo majhne količine vidnih koščkov vrtnin. Tar.
podšt. 2005 10 ima prednost pred vsemi drugimi
tarifnimi podštevilkami tar. št. 2005.

2. Pri tar. podšt. 2007 10 so z izrazom
"homogenizirani izdelki" mišljeni izdelki iz fino
homogeniziranega sadja, pripravljeni za prodajo na
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v
pakiranjih z neto vsebino do 250 g. Pri tej definiciji
se ne upoštevajo majhne količine katerih koli
sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe,
konzervansi ali v druge namene. Ti izdelki lahko
vsebujejo majhne količine vidnih koščkov sadja. Tar.
podšt. 2007 10 ima prednost pred vsemi drugimi
tarifnimi podštevilkami tar. št. 2007.

Dodatne opombe

1. Pri tar. št. 2001 morajo vsebovati zelenjava,
sadje in ostali užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini, 0,5 mas.% ali
več proste, hlapljive kisline, izražene kot ocetna
kislina in do 7.5 mas.% soli (NaCl).

2. Vsebnost raznih sladkorjev izraženih kot saharoza
(vsebnost sladkorja), v proizvodih, uvrščenih v to
poglavje ustreza vrednosti, ki jo pokaže refraktometer
(uporabljen v skladu s predpisano metodo) pri
temperaturi 20 stopinj C, pomnoženi s faktorjem:

  - 0,93 za produkte iz tar.podšt. 2008 20 do 2008
80, 2008 92 in 2008 99 ali

  - 0,95 za proizvode iz drugih tar.št.

3. Proizvodi, uvrščeni pod tar.podšt. 2008 20 do 2008
80, 2008 92 in 2008 99, se obravnavajo, kot da
vsebujejo dodani sladkor, kadar vsebnost sladkorja v
masnih odstotkih presega vrednosti, ki so naštete v
nadaljevanju, glede na vrsto sadja ali užitnega dela
rastline:

  - ananas in grozdje: 13%,

  - drugo sadje, vključno s sadnimi mešanicami in
drugimi užitnimi deli rastlin: 9%.

4. Pri tar. podšt. 2008 30 110 do 2008 30 390, 2008
40 110 do 2008 40 390, 2008 50 110 do 2008 50 590,
2008 60 110 do 2008 60 390, 2008 70 110 do 2008 70
590, 2008 80 110 do 2008 80 390, 2008 92 120 do 2008
92 380 in 2008 99 110 do 2008 99 400 naslednji izrazi
pomenijo naslednje:

  - "dejanska vsebnost alkohola" : število
kilogramov čistega alkohola, vsebovanih v 100 kg
proizvoda;

  - "mas.%" : simbol masnega odstotka alkohola.

5. Vsebnost dodanega sladkorja pri proizvodih,
uvrščenih v tar.št. 2009, ustreza "vsebnosti
sladkorja", zmanjšani za vrednosti, ki so naštete
spodaj, glede na vrsto soka:

  - limonin ali paradižnikov sok: 3%,

  - jabolčni sok: 11%,

  - grozdni sok: 15%,

  - drugi sadni ali zelenjavni sokovi, vključno z
mešanicami sokov: 13%.

6. Pri tar. podšt. 2009 60 510 in 2009 60 710
"koncentrirani grozdni sok (vštevši grozdni mošt)"
pomeni grozdni sok (vštevši grozdni mošt), pri katerem
vrednost, ki jo pokaže refraktometer (uporabljen v
skladu s predpisano metodo) pri temperaturi 20 stopinj
C, ni manjša od 50,9%.

7. Pri tar. podšt. 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00
910, 2007 10 910, 2007 99 930, 2008 19 110,
2008 19 590, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320,
2008 92 360, 2008 92 510, 2008 92 720, 2008 92 760,
2008 92 920, 2008 92 940, 2008 92 970, 2008 99 360,
2008 99 380, 2009 80 360, 2009 80 730, 2009 80 880,
2009 80 970, 2009 90 920, 2009 90 950, 2009 90 970,
pomeni izraz "tropski sadeži" guave, mange,
mangostine, papaje (papaya), tamarinke, indijska
jabolka, liči, slive sapodilo, pasijonsko sadje,
karambole in pitaje.

8. Pri tar. podšt. 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00
910, 2007 99 930, 2008 19 110, 2008 19 510, 2008 19
590, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320, 2008 92
360, 2008 92 510, 2008 92 720, 2008 92 760, 2008 92
920, 2008 92 940, 2008 92 970, pomeni izraz "tropski
oreški" kokosov orešček, indijski (akažu) orešček,
brazilski orešček, areko (ali betel), kola in
avstralski orešček (makadamia).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2001      Vrtnine, sadje in drugi
        užitni deli rastlin,
        pripravljeni ali
        konzervirani v kisu ali
        ocetni kislini
2001 10 000   - Kumare in kumarice            kg/net eda   45
        (1)
2001 20 000   - Čebula                  -     20.0
2001 90     - Drugo:
2001 90 100   - - mango, močno začinjen          -     20.0
2001 90 200   - - plodovi iz rodu
        Capsicum, razen sladkih
        paprik in pimenta              -     20.0
2001 90 300   - - sladka koruza (Zea mays
        var. saccharata)              -     20.0
2001 90 400   - - yam, sladek krompir in
        podobni užitni deli rastlin,
        ki vsebujejo najmanj 5 mas.%
        škroba                   -     20.0
2001 90 500   - - gobe                  -     25.0
2001 90 600   - - palmova jedra              -     20.0
2001 90 650   - - olive                  -     25.0
2001 90 700   - - sladke paprike             -     25.0
2001 90 750   - - solatna repa (Beta
        vulgaris var. conditiva)          -     20.0
2001 90 850   - - rdeče zelje               -     20.0
2001 90 910   - - tropsko sadje in tropski
        oreščki                   -     20.0
2001 90 960   - - drugo                  -     20.0

2002      Paradižnik, pripravljen ali
        konzerviran kako drugače,
        razen s kisom ali ocetno
        kislino (npr. v slanici, v
        citronski kislini,
        pasteriziran ipd.)
2002 10     - Paradižnik, cel ali v
        kosih:
2002 10 100   - - olupljen                -     10.0
2002 10 900   - - drugo                  -     10.0
2002 90     - Drugo:
        - - z vsebnostjo suhe snovi
        več kot 7 mas.%, vendar manj
        kot 12 mas.%:
2002 90 110   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino več kot 1kg         -     10.0
2002 90 190   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino do vključno
        1kg                     -     20.0
        - - z vsebnostjo suhe snovi
        več kot 12 mas.%, vendar
        manj kot 30 mas.%:
2002 90 310   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino več kot 1kg         -     10.0
2002 90 390   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino do vključno
        1kg                     -     20.0
        - - z vsebnostjo suhe snovi
        več kot 30 mas.%:
2002 90 910   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino več kot 1kg         -     10.0
2002 90 990   - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino do vključno
        1kg                     -     20.0

2003      Gobe in gomoljike,
        pripravljene ali
        konzervirane drugače, razen
        v kisu ali v ocetni kislini
        (npr. v slanici, v citronski
        kislini, pasteriziran ipd.)
2003 10     - Gobe:
        - - iz rodu Agaricus
        (šampinjoni):
2003 10 200   - - - začasno konzervirane
        in popolnoma kuhane          kg/net eda   20.0
2003 10 300   - - - drugo              kg/net eda   20.0
2003 10 800   - - druge                  -     27.0
2003 20 000   - Gomoljike                 -     20.0

2004      Druge vrtnine, pripravljene
        ali konzervirane drugače,
        razen v kisu ali ocetni
        kislini, zamrznjene, razen
        proizvodov iz tar. št. 2006
        (npr. v slanici, v citronski
        kislini, pasteriziran ipd.)
2004 10     - Krompir:
2004 10 100   - - termično obdelan (npr:
        kuhan, predpečen, pečen,
        ipd), drugače nepredelan          -     22.0
        - - drugo:
2004 10 910   - - - v obliki moke, zdroba
        ali kosmičev                -     22.0
2004 10 990   - - - drugo                 -     22.0
2004 90     - Druge vrtnine in mešanice
        vrtnin:
2004 90 100   - - sladka koruza (Zea mays
        var. saccharata)              -     20.0
2004 90 300   - - kislo zelje, kapre in
        olive                    -     27.0
2004 90 500   - - grah (Pisum sativum) in
        nezreli fižol vrste
        Phaseolus spp., stročji           -     27.0
        - - drugo, vključno z
        mešanicami:
2004 90 910   - - - čebula, kuhana, sicer
        nepredelana                 -     20.0
2004 90 980   - - - drugo (npr. ajvar)          -     20.0

2005      Druge vrtnine, pripravljene
        ali konzervirane drugače,
        razen v kisu ali ocetni
        kislini, nezamrznjene, razen
        proizvodov iz tar. št. 2006
        (npr. v slanici, v citronski
        kislini, pasteriziran ipd.)
2005 10 000   - Homogenizirane vrtnine,
        primerne kot hrana za otroke
        ali za dietetične namene          -     22.0
2005 20     - Krompir:
2005 20 100   - - v obliki moke, zdroba
        ali kosmičev                -     22.0
        - - drugo:
2005 20 200   - - - ocvrt ali pečen,
        osoljen in začinjen ali ne,
        v nepredušni embalaži,
        primeren za takojšnjo
        uporabo                   -     22.0
2005 20 800   - - - drugo                 -     22.0
2005 40 000   - Grah (Pisum sativum)           -     25.0
        - Fižol (Vigna spp.,
        Phaseolus spp.):
2005 51 000   - - fižol v zrnu              -     22.0
2005 59 000   - - drug                  -     25.0
2005 60 000   - Beluši                  -     22.0
2005 70     - Olive:
2005 70 100   - - v izvirnem pakiranju, z
        neto vsebino odcejene
        substance do vključno 5 kg         kg/net eda20.0
2005 70 90   - - drugo:
* 2005 70 901  - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino odcejene
        substance nad 5 kg do
        vključno 10 kg               kg/net eda20.0
* 2005 70 909  - - - drugo                 kg/net eda20.0
2005 80 000   - Sladka koruza (Zea mays
        var. saccharata)              -     8.0
2005 90     - Druge vrtnine in mešanice
        vrtnin:
2005 90 100   - - plodovi rodu Capsicum,
        razen sladkih paprik ali
        pimenta                   -     20.0
2005 90 300   - - kapre                  -     20.0
2005 90 500   - - okrogle artičoke            -     20.0
2005 90 600   - - korenje                 -     20.0
2005 90 700   - - mešanice vrtnin (npr.
        ajvar)                   -     20.0
2005 90 750   - - kislo zelje               -     27.0
2005 90 800   - - drugo                  -     20.0

2006      Vrtnine, sadje, lupinasto
        sadje (npr.: orehi, lešniki
        ipd.), sadne lupine in drugi
        deli rastlin, konzervirani v
        sladkorju (suhi, glazirani
        ali kristalizirani)
2006 00 100   - Ingver                  -     10.0
        - Drugo:
        - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%:
2006 00 310   - - - češnje                -     25.0
2006 00 350   - - - tropski sadeži in
        tropski oreščki               -     25.0
2006 00 380   - - - drugo                 -     25.0
        - - drugo:
2006 00 910   - - - tropski sadeži in
        tropski oreščki               -     25.0
2006 00 990   - - - drugo                 -     25.0

2007      Džemi, sadni želeji,
        marmelade, sadni pireji ali
        pireji iz lupinastega sadja
        in sadne paste ali paste iz
        lupinastega sadja, dobljeni
        s kuhanjem, z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil
        ali brez njih
2007 10     - Homogenizirani izdelki,
        primerni kot hrana za otroke
        ali za dietetične namene:
2007 10 100   - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%              -     35.0
        - - drugo:
2007 10 910   - - - iz tropskih sadežev          -     35.0
2007 10 990   - - - drugo                 -     35.0 -
        Drugo:
2007 91     - - iz agrumov:
2007 91 100   - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 30 mas.%              -     30.0
2007 91 300   - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%, vendar
        manj kot 30 mas.%              -     30.0
2007 91 90   - - - drugo:
* 2007 91 901  - - - - džemi                -     15.0
* 2007 91 909  - - - - drugo                -     30.0
2007 99     - - drugo:
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 30 mas.%:
2007 99 100   - - - - slivova pire in
        pasta ter pire in pasta iz
        suhih sliv, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 100 kg, za industrijsko
        predelavo                  -     13.0
2007 99 200   - - - - kostanjeva pire in
        pasta                    -     13.0
        - - - - drugo:
2007 99 310   - - - - - češnjevi in
        višnjevi, razen džemov           -     13.0
2007 99 330   - - - - - jagodovi, razen
        džemov                   -     25.0
2007 99 350   - - - - - malinovi, razen
        džemov                   -     25.0
2007 99 39   - - - - - drugo:
* 2007 99 392  - - - - - - džemi              -     15.0
* 2007 99 399  - - - - - - drugo              -     35.0
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 13 mas.%, vendar
        manj kot 30 mas.%:
2007 99 510   - - - - kostanjeva pire in
        pasta                    -     13.0
2007 99 550   - - - - jabolčni pire,
        vključno s kompoti             -     35.0
2007 99 58   - - - - drugo:
* 2007 99 582  - - - - - džemi               -     15.0
* 2007 99 589  - - - - - drugo               -     35.0
        - - - drugo:
2007 99 910   - - - - jabolčni pire,
        vključno s kompoti             -     35.0
2007 99 930   - - - - tropski sadeži in
        tropski oreščki               -     35.0
2007 99 98   - - - - drugo:
* 2007 99 981  - - - - - džemi               -     15.0
* 2007 99 989  - - - - - drugo               -     35.0

2008      Sadje, lupinasto sadje in
        drugi užitni deli rastlin
        (nekuhani), drugače
        pripravljeni ali
        konzervirani, z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil
        ali alkohola ali brez njih,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu
        - Lupinasto sadje, kikiriki
        in druga semena, vključno
        mešanice:
2008 11     - - kikiriki:
2008 11 100   - - - kikirikijevo maslo          -     6.0
        - - - drugo, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
        - - - - več kot 1 kg:
2008 11 920   - - - - - praženo              -     6.0
2008 11 940   - - - - - drugo               -     6.0
        - - - - do vključno 1 kg:
2008 11 960   - - - - - pražen              -     6.0
2008 11 980   - - - - - drug               -     6.0
2008 19     - - drugo, vključno
        mešanice:
        - - - v izvirnem pakiranju
        z neto vsebino več kot 1 kg:
2008 19 110   - - - - tropski oreščki;
        mešanice, ki vsebujejo 50
        mas.% ali več tropskih
        oreščkov in tropskih sadežev        -     5.0
        - - - - drugo:
2008 19 130   - - - - - praženi mandlji in
        pistacije                  -     5.0
2008 19 190   - - - - - drugo               -     5.0
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg:
        - - - - tropski oreščki;
        mešanice, ki vsebujejo 50
        mas.% ali več tropskih
        oreščkov in tropskih
        sadežev:
2008 19 510   - - - - - praženi tropski
        oreščki                   -     5.0
2008 19 590   - - - - - drugo               -     5.0
        - - - - drugo:
        - - - - - praženi oreščki:
2008 19 930   - - - - - - mandlji in
        pistacije                  -     5.0
2008 19 950   - - - - - - drugo              -     5.0
2008 19 990   - - - - - drugo               -     5.0
2008 20     - Ananas:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino več kot 1 kg:
2008 20 110   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 17 mas.%         -     8.0
2008 20 190   - - - - drugo                -     8.0
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg:
2008 20 310   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 19 mas.%         -     8.0
2008 20 390   - - - - drugo                -     8.0
        - - brez dodanega alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 20 510   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 17 mas.%         -     8.0
2008 20 590   - - - - drugo                -     8.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 20 710   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 19 mas.%         -     8.0
2008 20 790   - - - - drugo                -     8.0
        - - - brez dodatka
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 20 910   - - - - 4,5 kg ali več           -     8.0
2008 20 990   - - - - do 4,5 kg              -     8.0
2008 30     - Agrumi:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 9 mas.%:
2008 30 110   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola do
        vključno 11,85 mas.%            -     10.0
2008 30 190   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo:
2008 30 310   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola do
        vključno 11,85 mas.%            -     10.0
2008 30 390   - - - - drugo                -     10.0
        - - ki ne vsebujejo dodanega
        alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 30 510   - - - - koščki grenivke           -     10.0
2008 30 550   - - - - mandarine (vključno
        tangerine in satsuma
        mandarine), klementine,
        wilking mandarine in drugi
        podobni hibridi agrumov           -     10.0
2008 30 590   - - - - drugo                -     10.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 30 710   - - - - koščki grenivke           -     10.0
2008 30 750   - - - - mandarine (vključno
        tangerine in satsuma
        mandarine), klementine,
        wilking mandarine in drugi
        podobni hibridi agrumov           -     10.0
2008 30 790   - - - - drugo                -     10.0
        - - - brez dodatka
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 30 910   - - - - 4,5 kg ali več           -     10.0
2008 30 990   - - - - do 4,5 kg              -     10.0
2008 40     - Hruške:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino več kot 1 kg:
        - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%:
2008 40 110   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 40 190   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - - drugo:
2008 40 210   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 40 290   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg:
2008 40 310   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 40 390   - - - - drugo                -     27.0
        - - brez dodanega alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 40 510   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%         -     27.0
2008 40 590   - - - - drugo                -     27.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 40 710   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 40 790   - - - - drugo                -     27.0
        - - - brez dodatka
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 40 910   - - - - 4,5 kg ali več           -     27.0
2008 40 990   - - - - do 4,5 kg              -     27.0
2008 50     - Marelice:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino več kot 1 kg:
        - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%:
2008 50 110   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 50 190   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - - drugo:
2008 50 310   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 50 390   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - v izvirnem pakiranju,
        z neto vsebino do vključno 1
        kg:
2008 50 510   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 50 590   - - - - drugo                -     27.0
        - - brez dodatka alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 50 610   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%         -     27.0
2008 50 690   - - - - drugo                -     27.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 50 710   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 50 790   - - - - drugo                -     27.0
        - - - brez dodanega
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 50 920   - - - - 5 kg ali več            -     27.0
2008 50 940   - - - - 4,5 kg ali več,
        vendar manj kot 5 kg            -     27.0
2008 50 990   - - - - manj kot 4,5 kg           -     27.0
2008 60     - Češnje in višnje:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 9 mas.%:
2008 60 110   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     10.0
2008 60 190   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo:
2008 60 310   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     10.0
2008 60 390   - - - - drugo                -     10.0
        - - brez dodanega alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 60 510   - - - - višnje (Prunus
        cerasus)                  -     20.0
2008 60 590   - - - - drugo                -     10.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 60 610   - - - - višnje (Prunus
        cerasus)                  -     20.0
2008 60 690   - - - - drugo                -     10.0
        - - - brez dodanega
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
        - - - - 4,5 kg ali več:
2008 60 710   - - - - - višnje (Prunus
        cerasus)                  -     20.0
2008 60 790   - - - - - drugo               -     10.0
        - - - - do 4,5 kg:
2008 60 910   - - - - - višnje (Prunus
        cerasus)                  -     20.0
2008 60 990   - - - - - drugo               -     10.0
2008 70     - Breskve:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino več kot 1 kg:
        - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%:
2008 70 110   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 70 190   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - - drugo:
2008 70 310   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     27.0
2008 70 390   - - - - - drugo               -     27.0
        - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 1
        kg:
2008 70 510   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 70 590   - - - - drugo                -     27.0
        - - brez dodanega alkohola:
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 70 610   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%         -     27.0
2008 70 690   - - - - drugo                -     27.0
        - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 70 710   - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 15 mas.%         -     27.0
2008 70 790   - - - - drugo                -     27.0
        - - - brez dodanega
        sladkorja v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 70 920   - - - - 5 kg ali več            -     27.0
2008 70 940   - - - - manj od 5 kg, vendar
        ne manj od 4,5 kg              -     27.0
2008 70 990   - - - - do 4,5 kg              -     27.0
2008 80     - Jagode:
        - - z dodatkom alkohola:
        - - - z vsebnostjo sladkorja
        več kot 9 mas.%:
2008 80 110   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola do 11,85
        mas.%                    -     20.0
2008 80 190   - - - - drugo                -     20.0
        - - - drugo:
2008 80 310   - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola do 11,85
        mas.%                    -     20.0
2008 80 390   - - - - drugo                -     20.0
        - - brez dodanega alkohola:
2008 80 500   - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg                  -     20.0
2008 80 700   - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg                -     20.0
        - - - brez dodanega
        sladkorja, v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino:
2008 80 910   - - - - 4,5 kg ali več           -     20.0
2008 80 990   - - - - do 4,5 kg              -     20.0
        - Drugo, vključno mešanice,
        razen tistih iz tar. podšt.
        2008 19:
2008 91 000   - - palmova jedra              -     10.0
2008 92     - - mešanice:
        - - - ki vsebujejo dodani
        alkohol:
        - - - - z vsebnostjo
        sladkorja 9 mas.% ali več:
        - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ni
        večja od 11,85 mas.%:
2008 92 120   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih oreščkov in
        tropskih sadežev)              -     20.0
2008 92 140   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - - drugo:
2008 92 160   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih oreščkov in
        tropskih sadežev)              -     20.0
2008 92 180   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - drugo:
        - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%:
2008 92 320   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih oreščkov in
        tropskih sadežev)              -     20.0
2008 92 340   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - - drugo:
2008 92 360   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih oreščkov in
        tropskih sadežev)              -     20.0
2008 92 380   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - ki ne vsebuje dodanega
        alkohola:
        - - - - ki vsebujejo dodani
        sladkor:
        - - - - - v izvirnih
        pakiranjih z neto vsebino
        več kot 1 kg:
2008 92 510   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 590   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - - drugo, v izvirnih
        pakiranjih, z neto vsebino 1
        kg ali manj:
        - - - - - - mešanice sadja,
        v katerih delež ene vrste
        sadja ne presega 50 mas.%
        skupne mase sadja:
2008 92 720   - - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 740   - - - - - - - drugo             -     20.0
        - - - - - - drugo:
2008 92 760   - - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 780   - - - - - - - drugo             -     20.0
        - - - - ki ne vsebuje
        dodanega sladkorja, v
        izvirnem pakiranju neto
        vsebine:
        - - - - - 5 kg ali več:
2008 92 920   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 930   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - - 4,5 kg ali več,
        vendar manj kot 5 kg:
2008 92 940   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 960   - - - - - - drugo              -     20.0
        - - - - - manj kot 4,5 kg:
2008 92 970   - - - - - - iz tropskih
        sadežev (vštevši mešanice,
        ki vsebujejo 50 mas.% ali
        več tropskih sadežev in
        tropskih oreščkov)             -     20.0
2008 92 980   - - - - - - drugo              -     20.0
2008 99     - - drugo:
        - - - z dodatkom alkohola:
        - - - - ingver:
2008 99 110   - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%             -     6.0
2008 99 190   - - - - - drugo               -     6.0
        - - - - grozdje:
2008 99 210   - - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 13 mas.%         -     6.0
2008 99 230   - - - - - drugo               -     6.0
        - - - - drugo:
        - - - - - z vsebnostjo
        sladkorja več kot 9 mas.%:
        - - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%:
2008 99 250   - - - - - - - pasijonke in
        guave                    -     6.0
2008 99 260   - - - - - - - mangi,
        mangoste, papaje, tamarinke,
        jabolka cashew, liči, slive
        sapodillo, karambola in
        pitaja                   -     6.0
2008 99 280   - - - - - - - drugo             -     6.0
        - - - - - - drugo:
2008 99 320   - - - - - - - pasijonsko
        sadje in guave               -     6.0
2008 99 330   - - - - - - - mangi,
        mangoste, papaje, tamarinke,
        jabolka cashew, liči, slive
        sapodillo, karambola in
        pitaja                   -     6.0
2008 99 340   - - - - - - - drugo             -     6.0
        - - - - - drugo:
        - - - - - - z dejansko
        vsebnostjo alkohola, ki ne
        presega 11,85 mas.%:
2008 99 360   - - - - - - - tropsko sadje         -     6.0
2008 99 370   - - - - - - - drugo             -     6.0
        - - - - - - drugo:
2008 99 380   - - - - - - - tropsko sadje         -     6.0
2008 99 400   - - - - - - - drugo             -     6.0
        - - - brez dodanega
        alkohola:
        - - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino več
        kot 1 kg:
2008 99 410   - - - - - ingver              -     6.0
2008 99 430   - - - - - grozdje              -     6.0
2008 99 450   - - - - - slive in suhe
        slive                    -     6.0
2008 99 460   - - - - - pasijonke, guave
        in tamarinde                -     6.0
2008 99 470   - - - - - mangi, mangoste,
        papaje, tamarinke, jabolka
        cashew, liči, slive
        sapodillo, karambola in
        pitaja                   -     6.0
2008 99 490   - - - - - drugo               -     6.0
        - - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja), v izvirnem
        pakiranju z neto vsebino do
        vključno 1 kg:
2008 99 510   - - - - - ingver              -     6.0
2008 99 530   - - - - - grozdje              -     6.0
2008 99 550   - - - - - slive in suhe
        slive                    -     6.0
2008 99 610   - - - - - pasijonke in guave        -     6.0
2008 99 620   - - - - - mangi, mangoste,
        papaje, tamarinke, jabolka
        cashew, liči, slive
        sapodillo, karambola in
        pitaja                   -     6.0
2008 99 680   - - - - - drugo               -     6.0
        - - - - brez dodanega
        sladkorja:
        - - - - - slive in suhe
        slive, v izvirnih
        pakiranjih, z neto vsebino:
2008 99 720   - - - - - - 5 kg ali več          -     6.0
2008 99 740   - - - - - - 4,5 kg ali več,
        vendar manj kot 5 kg            -     6.0
2008 99 790   - - - - - - do 4,5 kg            -     6.0
2008 99 850   - - - - - koruza, razen
        sladke koruze (Zea mays var.
        saccharata)                 -     6.0
2008 99 910   - - - - - jam, sladek
        krompir in podobni užitni
        deli rastlin, ki vsebujejo 5
        mas.% ali več škroba            -     6.0
2008 99 990   - - - - - drugo               -     6.0

2009      Sadni sokovi (tudi grozdni
        mošt) in zelenjavni sokovi,
        nefermentirani in brez
        dodatka alkohola, z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil
        ali brez njih
        - Pomarančni sok:
2009 11     - - zamrznjen:
        - - - z gostoto več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 11 110   - - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     27
2009 11 190   - - - - drugo                -     27
        - - - gostote do vključno
        1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 11 910   - - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase, z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     27
2009 11 99   - - - - drugo:
* 2009 11 991  - - - - - pakiran v embalaži
        z vsebino več kot 100 l           -     6.0
* 2009 11 999  - - - - - drugo               -     27
2009 19     - - drugo:
        - - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 19 110   - - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     27
2009 19 190   - - - - drugo                -     27
        - - - gostote do vključno
        1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 19 910   - - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase, z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     27
2009 19 99   - - - - drugo:
* 2009 19 991  - - - - - pakiran v embalaži
        z vsebino več kot 100 l           -     6.0
* 2009 19 999  - - - - - drugo               -     27
2009 20     - Sok grenivke:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 20 110   - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     27
2009 20 190   - - - drugo                 -     27
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 20 910   - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase, z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     27
2009 20 99   - - - drugo:
* 2009 20 991  - - - - pakiran v embalaži z
        vsebino več kot 50 l            -     6.0
* 2009 20 999  - - - - drugo                -     27
2009 30     - Sok drugih agrumov:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 30 110   - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     27.0
2009 30 190   - - - drugo                 -     27.0
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - katerega vrednost
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase:
2009 30 310   - - - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja)                  -     27.0
2009 30 39   - - - - drugo:
* 2009 30 391  - - - - - pakiran v embalaži
        z vsebino več kot 100 l           -     6.0
* 2009 30 399  - - - - - drugo               -     27.0
        - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase:
        - - - - limonin sok:
2009 30 510   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     6.0
2009 30 550   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     12.0
2009 30 59   - - - - - brez dodanega
        sladkorja:
* 2009 30 591  - - - - - - pakiran v
        embalaži z vsebino več kot
        100 l                    -     6.0
* 2009 30 599  - - - - - - drugo              -     27.0
        - - - - drugi sadni sokovi
        iz agrumov:
2009 30 910   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     27.0
2009 30 950   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     27.0
2009 30 990   - - - - - brez dodanega
        sladkorja                  -     27.0
2009 40     - Ananasov sok:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 40 110   - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     30.0
2009 40 190   - - - drugo                 -     30.0
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 40 300   - - - katerega vrednost
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase in vsebuje dodani
        sladkor                   -     30.0
        - - - drugo:
2009 40 910   - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     30.0
2009 40 930   - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     30.0
2009 40 990   - - - - ki ne vsebuje
        dodanega sladkorja             -     30.0
2009 50     - Paradižnikov sok (z
        vsebnostjo suhe snovi manj
        kot 7 mas.%):
2009 50 100   - - z dodanim sladkorjem
        (npr. saharozo, glukozo, ali
        drugimi sladkorji iz 17.
        poglavja)                  -     20.0
2009 50 900   - - drugo                  -     20.0
2009 60     - Grozdni sok (tudi grozdni
        mošt):
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 60 110   - - - katerega vrednost ne
        presega 22 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     40.0
2009 60 190   - - - drugo                 -     40.0
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - katerega vrednost
        presega 18 EUR za 100 kg
        neto mase:
2009 60 510   - - - - koncentriran            -     30.0
2009 60 590   - - - - drugo                -     30.0
        - - - katerega vrednost ne
        presega 18 EUR za 100 kg
        neto mase:
        - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%:
2009 60 710   - - - - - koncentriran           -     30.0
2009 60 790   - - - - - drugo               -     30.0
2009 60 900   - - - - drugo                -     30.0
2009 70     - Jabolčni sok:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 70 110   - - - katerega vrednost ne
        presega 22 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     16+P
2009 70 190   - - - drugo                 -     16+P
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
2009 70 300   - - - katerega vrednost
        presega 18 EUR za 100 kg
        neto mase, z dodanim
        sladkorjem                 -     16+P
        - - - drugo:
2009 70 910   - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     16+P
2009 70 930   - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     16+P
2009 70 990   - - - - brez dodanega
        sladkorja                  -     16+P
2009 80     - Sok iz drugega sadja ali
        vrtnin:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - hruškov sok:
2009 80 110   - - - - katerega vrednost ne
        presega 22 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     30.0
2009 80 190   - - - - drugo                -     30.0
        - - - drugo:
        - - - - katerega vrednost ne
        presega 30 EUR za 100 kg
        neto mase:
2009 80 320   - - - - - sokovi pasijonk in
        guav                    -     30.0
2009 80 330   - - - - - sokovi iz mangov,
        mangost, papaj, tamarink,
        jabolk cashew, lučice, sliv
        sapodillo, karambo in pitaj         -     30.0
2009 80 350   - - - - - drugo               -     30.0
        - - - - drugo:
2009 80 360   - - - - - sokovi iz tropskih
        sadežev                   -     30.0
2009 80 380   - - - - - drugo               -     30.0
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - hruškov sok:
2009 80 500   - - - - vrednosti nad 18 EUR
        za 100 kg neto mase, z
        dodanim sladkorjem             -     30.0
        - - - - drugo:
2009 80 610   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     30.0
2009 80 630   - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     30.0
2009 80 690   - - - - - brez dodanega
        sladkorja                  -     25.0
        - - - drugo:
        - - - - vrednosti več kot 30
        EUR za 100 kg neto mase, z
        dodanim sladkorjem:
2009 80 710   - - - - - češnjev in višnjev
        sok                     -     30.0
2009 80 730   - - - - - sok iz tropskih
        sadežev                   -     30.0
2009 80 79   - - - - - drugo:
* 2009 80 791  - - - - - - pakiran v
        embalaži z vsebino več kot
        100 l                    -     6.0
* 2009 80 799  - - - - - - drugo              -     30.0
        - - - - drugo:
        - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%:
2009 80 830   - - - - - - sokovi pasijonk
        in guavov                  -     30.0
2009 80 840   - - - - - - sokovi iz
        mangov, mangost, papaj,
        tamarink, jabolk cashew,
        ličija, sliv sapodillo,
        karambov in pitaj              -     30.0
2009 80 860   - - - - - - drugo              -     30.0
        - - - - - z dodanim
        sladkorjem, katerega
        vsebnost ni večja od 30
        mas.%:
2009 80 880   - - - - - - sokovi iz
        tropskih sadežev              -     30.0
2009 80 890   - - - - - - drugo              -     30.0
        - - - - - brez dodanega
        sladkorja:
2009 80 950   - - - - - - sok sadja vrste
        Vaccinium macrocarpon            -     30.0
2009 80 960   - - - - - - češnjev in
        višnjev sok                 -     30.0
2009 80 970   - - - - - - sokovi iz
        tropskih sadežev              -     30.0
2009 80 99   - - - - - - drugo:
* 2009 80 991  - - - - - - - pakirano v
        embalaži z vsebino več kot
        100 l                    -     6.0
* 2009 80 999  - - - - - - - drugo             -     30.0
2009 90     - Mešanice sokov:
        - - gostote več kot 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - mešanice jabolčnega in
        hruškovega soka:
2009 90 110   - - - - vrednosti do
        vključno 22 EUR za 100 kg
        neto mase                  -     30.0
2009 90 190   - - - - drugo                -     30.0
        - - - drugo:
2009 90 210   - - - - vrednosti do 30 EUR
        za 100 kg neto mase             -     30.0
2009 90 290   - - - - drugo                -     30.0
        - - gostote do vključno 1,33
        g/cm3 pri 20 stopinj C:
        - - - mešanice jabolčnega in
        hruškovega soka:
2009 90 310   - - - - vrednosti do
        vključno 18 EUR za 100 kg
        neto mase z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     30.0
2009 90 390   - - - - drugo                -     30.0
        - - - drugo:
        - - - - vrednosti več kot 30
        EUR za 100 kg neto mase:
        - - - - - mešanice sadnih
        sokov agrumov in ananasovega
        soka:
2009 90 410   - - - - - - z dodanim
        sladkorjem (npr. saharozo,
        glukozo, ali drugimi
        sladkorji iz 17. poglavja)         -     30.0
2009 90 490   - - - - - - drugo              -     30.0
        - - - - - drugo:
2009 90 510   - - - - - - z dodanim
        sladkorjem (npr. saharozo,
        glukozo, ali drugimi
        sladkorji iz 17. poglavja)         -     30.0
2009 90 590   - - - - - - drugo              -     30.0
        - - - - vrednosti do
        vključno 30 EUR za 100 kg
        neto mase:
        - - - - - mešanice sokov
        agrumov in ananasovega soka:
2009 90 710   - - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%                  -     30.0
2009 90 730   - - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja do
        vključno 30 mas.%              -     30.0
2009 90 79   - - - - - - brez dodanega
        sladkorja:
* 2009 90 791  - - - - - - - pakirane v
        embalaži z vsebino več kot
        100 l                    -     6.0
* 2009 90 799  - - - - - - - druge             -     30.0
        - - - - - drugo:
        - - - - - - z vsebnostjo
        dodanega sladkorja več kot
        30 mas.%:
2009 90 920   - - - - - - - mešanice sokov
        iz tropskih sadežev             -     30.0
2009 90 940   - - - - - - - drugo             -     30.0
        - - - - - - z dodanim
        sladkorjem, katerega
        vsebnost ne presega 30 mas.%
2009 90 950   - - - - - - - mešanice sokov
        iz tropskih sadežev             -     30.0
2009 90 960   - - - - - - - drugo             -     30.0
        - - - - - - brez dodanega
        sladkorja:
2009 90 970   - - - - - - - mešanice sokov
        iz tropskih sadežev             -     30.0
2009 90 980   - - - - - - - drugo             -     30.0


21. poglavje

RAZNA ŽIVILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) mešane vrtnine iz tar. št. 0712;

(b) praženi kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo v
kakršnem koli sorazmerju (tar. št. 0901);

(c) aromatizirani čaji (tar. št. 0902);

(d) začimbe in drugi proizvodi iz tar. št. 0904 do
0910;

(e) sestavljena živila, razen živil iz tar. št. 2103
in 2104, ki vsebujejo več kot 20 mas.% klobas, mesa,
drugih klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere
koli kombinacije teh izdelkov (16. poglavje);

(f) kvas, pripravljen kot zdravilo, in drugi proizvodi
iz tar. št. 3003 in 3004;

(g) pripravljeni encimi iz tar. št. 3507.

2. Ekstrakti nadomestkov, navedenih v predhodni 1.
opombi pod (b), se uvrščajo v tar. št. 2101.

3. Pri tar. št. 2104 so z izrazom "homogenizirana
sestavljena živila" mišljeni izdelki, ki sestoje iz
fine homogenizirane mešanice dveh ali več osnovnih
sestavin, kot so: meso, ribe, vrtnine ali sadje,
pripravljeni kot hrana za otroke ali za dietetične
namene, za prodajo na drobno v pakiranjih z neto maso
do 250 g. Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne
količine katerih koli sestavin, ki se dodajo mešanici
kot začimbe, konzervansi ali v druge namene. Ti
izdelki lahko vsebujejo majhno količino vidnih koščkov
sestavin.

Dodatne opombe

1. Pri tar. podšt. 2103 20 000 in 2103 90 900 izraz
"omake" ne zajema zelenjavnih, sadnih pripravkov ali
pripravkov iz drugih užitnih delov rastlin, če je
odstotek teh sestavin pri prehodu skozi sito iz
železne žice z odprtinami 5 mm, po izpiranju z vodo
temperature 20 stopinj C, manjši od 80 mas.%, računano
na izhodiščni pripravek.

2. Pri tar. podšt. 2106 10 200 in 2106 90 920, pojem
"škrob" pokriva tudi proizvode iz razgrajenega škroba.

3. Pri tar. podšt. 2106 90 100 izraz "sirovi
fondueji" pomeni proizvode, ki vsebujejo 12 mas.% ali
več, vendar manj kot 18 mas.% mlečnih maščob in so
narejeni iz topljenega sira (zgolj iz ementalerja in
gruyera) z dodatkom belega vina, češnjevca (kirsch),
škroba in začimb ter zapakirani v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg.

4. Pri tar. podšt. 2106 90 200 se izraz "sestavljeni
alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi
aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri
proizvodnji pijač" nanaša na tiste pripravke, ki imajo
volumsko vsebnost alkohola več kot 0,5%.

5. Pri tar. podšt. 2106 90 300 "izoglukoza" pomeni
proizvod, pridobljen iz glukoze ali njenih polimerov,
ki v suhem stanju vsebuje vsaj 10 mas.% fruktoze.

6. Za potrebe tarifne oznake 2106 90 981 so mišljeni
samo dietetični prehrambeni izdelki, ki se uživajo
skozi usta, za ljudi s hudimi presnovnimi motnjami,
kot so: celiakija, fenilketonurija, homocistinurija,
motnje resorbcije hrane iz črevesja zaradi "kronove
bolezni", po resekciji črevesja, pri hudih okvarah
jeter, pri ledvični inusficienci, pri hudih alergijah
na hrano in pri hudi podhranjenosti.

  Ti izdelki se običajno na videz ne razlikujejo od
običajnih prehrambenih izdelkov, vendar pa se jim s
posebnimi postopki odvzamejo ali dodajo določene
sestavine, pomembne za prehrano ljudi s presnovnimi
motnjami. Na embalaži in iz priloženih navodil je
vedno razvidno za kakšne vrste obolenj je hrana
namenjena.

  Izdelki, ki se uvrščajo v to tarifno podštevilko,
so lahko v različnih oblikah (npr. v obliki testenin,
kruha, peciva, brezalkoholnih pijač, past, jedilnih
olj, peciva, kosmičev ipd.), pakirani za prodajo na
drobno končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo ali ne, pripravljeni za takojšnjo
uporabo ali so uporabni po termični obdelavi (kuhanje,
pečenje ali pogrevanje) in neglede na komentarska
določila o uvrščanju v kombinirano nomenklaturo
carinske tarife.

  Ta tarifna podštevilka ima prednost pred vsemi
drugimi podštevilkami, ki zajemajo prehrambene izdelke
in brezalkoholne pijače.

  Drugi dietetični izdelki (npr. za hujšanje,
ojačanje mišičnega tkiva, za športnike, energetski
napitki, za diabetike ipd.) se ne smejo uvrščati v to
tarifno podštevilko.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2101      Ekstrakti, esence in
        koncentrati kave, pravega
        čaja, maté čaja in pripravki
        na njihovi osnovi ali na
        osnovi kave, čaja ali mate
        čaja; pražena cikorija in
        drugi praženi kavni
        nadomestki in njihovi
        ekstrakti, esence in
        koncentrati
        - Ekstrakti, esence in
        koncentrati kave ter
        pripravki na osnovi teh
        ekstraktov, esenc ali
        koncentratov ali na osnovi
        kave:
2101 11     - - ekstrakti, esence ali
        koncentrati:
2101 11 110   - - - z vsebnostjo suhe
        snovi na kavni osnovi 95
        mas.% ali več                -     10.0
2101 11 190   - - - drugo                 -     10.0
2101 12     - - pripravki na osnovi
        ekstraktov, esenc ali
        kavinega koncentrata ali na
        osnovi kave:
2101 12 920   - - - pripravki na osnovi
        ekstraktov, esenc ali
        kavinega koncentrata            -     10.0
2101 12 980   - - - drugi                 -     10.0
2101 20     - Ekstrakti, esence in
        koncentrati pravega čaja,
        maté čaja in pripravki na
        osnovi teh ekstraktov, esenc
        ali koncentratov ali na
        osnovi pravega čaja ali maté
        čaja:
2101 20 200   - - ekstrakti, esence ali
        koncentrati                 -     10.0
        - - pripravki:
2101 20 920   - - - na osnovi ekstraktov,
        esenc ali koncentratov
        pravega čaja ali maté čaja         -     10.0
2101 20 980   - - - drugi                 -     10.0
2101 30     - Pražena cikorija in drugi
        praženi kavni nadomestki ter
        njihovi ekstrakti, esence in
        koncentrati:
        - - pražena cikorija in
        drugi praženi kavni
        nadomestki:
2101 30 110   - - - pražena cikorija           -     10.0
2101 30 190   - - - drugo                 -     10.0
        - - ekstrakti, esence in
        koncentrati pražene cikorije
        in drugi praženi kavni
        nadomestki:
2101 30 910   - - - iz pražene cikorije          -     10.0
2101 30 990   - - - drugo                 -     10.0

2102      Kvas (aktiven ali
        neaktiven); drugi enocelični
        mikroorganizmi, mrtvi (razen
        cepiv iz tar. št. 3002);
        pripravljeni pecilni praški
2102 10     - Aktivni kvas:
2102 10 100   - - kultura kvasa              -     10.0
        - - pekovski kvas:
2102 10 310   - - - posušen                -     10.0
2102 10 390   - - - drugo                 -     15.0
2102 10 900   - - drugo                  -     10.0
2102 20     - Neaktivni kvas; drugi
        enocelični mikroorganizmi,
        mrtvi:
        - - neaktivni kvas:
2102 20 110   - - - v tabletah, kockah ali
        podobnih oblikah ali v
        izvirnem pakiranju z neto
        vsebino do vključno 1 kg          -     pr
2102 20 190   - - - drugo                 -     pr
2102 20 900   - - drugo                  -     10.0
2102 30 000   - Pripravljeni pecilni
        praški                   -     20.0

2103      Pripravki za omake in
        pripravljene omake,
        kombinirane začimbe (razen
        tistih iz tar. št. 0910) in
        kombinirane mešanice
        začimbnih sredstev; gorčična
        moka in zdrob in
        pripravljena gorčica
2103 10 000   - Sojina omaka               -     20.0
2103 20 000   - Paradižnikov ketchup in
        druge paradižnikove omake          -     23.0
2103 30     - Gorčična moka in zdrob in
        pripravljena gorčica:
2103 30 100   - - gorčična moka              -     20.0
2103 30 900   - - pripravljena gorčica          -     20.0
2103 90     - Drugo:
2103 90 100   - - začimba mango, tekoča          -     20.0
2103 90 300   - - aromatične grenčice z
        vsebnostjo alkohola 44,2 do
        49,2 vol.%, ki vsebujejo od
        1,5 do 6 mas.% encijana,
        začimb in raznih sestavin
        ter od 4 do 10 mas.%
        sladkorja, v posodah do
        vključno 0,5 l             l alc. 100%  20.0
2103 90 900   - - drugo                  -     20.0

2104      Juhe in ragu juhe in
        pripravki za te juhe;
        homogenizirana sestavljena
        živila
2104 10     - Juhe in ragu juhe ter
        pripravki za te juhe:
2104 10 100   - - sušeni                 -     27.0
2104 10 900   - - drugo                  -     27.0
2104 20 000   - Homogenizirana sestavljena
        živila, primerna kot hrana
        za otroke ali za dietetične
        namene                   -     20.0

2105 00     Sladoled in druge ledene
        sladice s kakavom ali brez
        kakava
2105 00 100   - Ki ne vsebujejo mlečnih
        maščob ali ki vsebujejo manj
        kot 3 mas.% takih maščob          -     27.0
        - Ki vsebujejo mlečne
        maščobe:
2105 00 910   - - 3 mas.% ali več, vendar
        manj kot 7 mas.%              -     27.0
2105 00 990   - - 7 mas.% ali več             -     27.0

2106      Živila, ki niso navedena in
        ne zajeta na drugem mestu
2106 10     - Beljakovinski koncentrati
        in teksturirane
        beljakovinaste snovi:
2106 10 200   - - brez mlečnih maščob,
        saharoze, izoglukoze,
        glukoze ali škroba ali ki
        vsebujejo manj kot 1,5 mas.%
        mlečnih maščob, 5 mas.%
        saharoze ali izoglukoze, 5
        mas.% glukoze ali škroba          -     10.0
2106 10 800   - - drugo                  -     10.0
2106 90     - Drugo:
2106 90 100   - - sirovi fondueji             -     12.0
2106 90 200   - - sestavljeni alkoholni
        pripravki, razen tistih na
        osnovi aromatičnih snovi
        vrst, ki se uporabljajo pri
        proizvodnji pijač           l 100% alk.  12.0
        - - aromatizirani ali
        obarvani sladkorni sirupi:
2106 90 300   - - - izoglukozni sirupi          -     12.0
        - - - drugo:
2106 90 510   - - - - laktozni sirupi           -     12.0
2106 90 550   - - - - glukozni sirupi in
        maltodekstrinski sirup           -     12.0
2106 90 590   - - - - drugo                -     12.0
        - - drugo:
2106 90 920   - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih maščob, saharoze,
        izoglukoze, glukoze ali
        škroba ali ki vsebujejo manj
        kot 1,5 mas.% mlečnih
        maščob, 5 mas.% saharoze ali
        izoglukoze, 5 mas.% glukoze
        ali škroba                 -     12.0
2106 90 98   - - - drugo:
* 2106 90 981  - - - - dietetična hrana za
        ljudi s hudimi presnovnimi
        motnjami, vrste, navedene v
        dodatni opombi 6. k 21.
        poglavju                  -     12.0
* 2106 90 989  - - - - drugo                -     12.0


22. poglavje

PIJAČE, ALKOHOLI IN KIS

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) proizvodi iz tega poglavja (razen tistih iz
tar.št. 2209), pripravljeni za kulinarične namene, ki
se torej ne uporabljajo za pijače (v glavnem v tar.št.
2103);

(b) morska voda (tar. št. 2501);

(c) destilirana voda, voda za določanje električne
prevodnosti in voda podobne čistoče (tar. št. 2851);

(d) vodne raztopine ocetne kisline, ki vsebujejo več
kot 10 mas.% ocetne kisline (tar. št. 2915);

(e) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004;

(f) parfumerijski in toaletni proizvodi (33.
poglavje).

2. V tem poglavju in 20. in 21. poglavju se za
"vsebnost alkohola" vzame volumski odstotek alkohola
pri temperaturi 20 stopinj C.

3. Pri tar. št. 2202 so z izrazom "brezalkoholne
pijače" mišljene pijače, katerih volumski odstotek
alkohola ni večji od 0,5%. Alkoholne pijače se odvisno
od primera uvrščajo v tar. št. 2203 do 2206 ali v tar.
št. 2208.

Opomba k podštevilki

1. Pri tar. podšt. 2204 10 so z izrazom "peneča vina"
mišljena vina, ki imajo pri temperaturi 20 stopinj C v
zaprtih posodah nadtlak ne manj kot 3 bare.

Dodatne opombe

1. Tar. podšt. 2202 10 000 vključuje vode, vštevši
mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodani
sladkor ali drugo sladilo ali sredstvo za izboljšanje
okusa, če so pripravljene za takojšno uporabo v obliki
napitka.

2. Pri tar.št. 2204 in 2205 ter tar. podšt. 2206 00
100:

(a) "dejanski volumski odstotek alkohola" pomeni
število volumskih enot čistega alkohola, ki ga pri
temperaturi 20 stopinj C vsebuje 100 volumskih enot
proizvoda pri tej temperaturi;

(b) "potencialni volumski odstotek alkohola" pomeni
število volumskih enot čistega alkohola pri
temperaturi 20 stopinj C, ki nastanejo s popolno
fermentacijo sladkorjev, vsebovanih v 100 volumskih
enotah proizvoda ali pridelka pri temperaturi 20
stopinj C;

(c) "skupni volumski odstotek alkohola" pomeni
seštevek dejanskih in potencialnih volumskih enot
alkohola;

(d) "naravni volumski odstotek alkohola" pomeni
skupno število volumskih enot alkohola v proizvodu
pred kakršno koli obogatitvijo proizvoda;

(e) "vol.%" je simbol za označevanje volumske
vsebnosti alkohola.

3. Pri tar. podšt. 2204 30 100 "grozdni mošt v
fermentaciji" pomeni proizvod, ki nastane s
fermentacijo grozdnega mošta z dejanskim volumskim
odstotkom alkohola nad 1 vol.% in pod tri petine
skupnega volumskega odstotka alkohola.

4. Pri tar. podšt. 2204 21 in 2204 29:

A. "Skupni suhi ekstrakt" pomeni vsebnost vseh snovi
v proizvodu, ki v danih fizikalnih pogojih ne hlapijo,
izraženo v gramih na liter,

  Skupni suhi ekstrakt se določa z merilcem gostote
(densimeter) pri 20 stopinj C.

B. (a)  Prisotnost proizvodov, ki se uvrščajo v tar.
podšt. 2204 21 110 do 2204 21 990 in 2204 29 120 do
2204 29 990, v količinah skupnega suhega ekstrakta
izraženega v gramih na liter, določenih v spodaj
naštetih točkah I, II, III in IV, ne vpliva na njihovo
uvrščanje:

I. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo
alkohola največ 13 vol.%: 90 g ali manj skupnega
ekstrakta na liter;

II. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo
alkohola nad 13 vol.%, vendar največ 15 vol.%: 130 g
ali manj skupnega suhega ekstrakta na liter;

III.   Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo
alkohola nad 15 vol.%, vendar največ 18 vol.%: 130 g
ali manj skupnega suhega ekstrakta na liter;

IV. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo
alkohola nad 18 vol.%, vendar največ 22 vol.%: 330 g
ali manj skupnega suhega ekstrakta na liter.

  Proizvodi oz. pridelki, pri katerih skupni suhi
ekstrakt presega maksimalne količine, naštete v
zgornjih kategorijah, se uvrščajo v naslednjo
kategorijo, razen če skupni suhi ekstrakt presega 330
g/l in se proizvodi uvrščajo v tar. podšt. 2204 21 990
in 2204 29 990.

(b) Zgornja pravila ne veljajo za proizvode, ki se
uvrščajo v tar. podšt. 2204 21 930, 2204 21 970, 2204
29 930, 2204 29 970.

5. Tar. podšt. 2204 21 110 do 2204 21 990 in 2204 29
120 do 2204 29 990 vključujejo:

(a) fermentirani grozdni mošt, katerega fermentacija
je prekinjena z dodajanjem alkohola to je proizvod:

-  ki ima dejansko vsebnost alkohola vsaj 12 vol.%,
vendar manj kot 15 vol.% in

-  dobljen z dodajanjem proizvoda, dobljenega z
destilacijo vina, nefermentiranemu grozdnemu moštu z
naravno vsebnostjo alkohola vsaj 8,5 vol.%;

(b) vino z dodanim vinskim destilatom (alkoholizirano
vino), je proizvod oziroma pridelek:

-  z dejansko vsebnostjo alkohola vsaj 18 vol.%,
vendar največ 24 vol.%,

-  ki vsebuje dodani vinski destilat z vsebnostjo
alkohola največ 86 vol.%, vendar ne vsebuje nobenega
rezidualnega sladkorja, in

-  z vsebnostjo hlapnih kislin največ 1,5 g/l,
izraženo kot ocetna kislina;

(c) likersko vino oziroma proizvod oziroma pridelek:

-  s skupno vsebnostjo alkohola vsaj 17,5 vol.% in z
dejansko vsebnostjo alkohola vsaj 15 vol.%, vendar
največ 22 vol.%, in

-  dobljen iz grozdnega mošta ali vina, ki mora
izhajati iz sort vinskih trt, dovoljenih v tretji
državi izvora za proizvodnjo likerskega vina in imajo
minimalno naravno vsebnost alkohola 12 vol.%;

-  z zamrzovanjem ali

-  z dodajanjem med fermentacijo ali po njej:

-  proizvoda, dobljenega z destilacijo vina ali

-  koncentriranega grozdnega mošta ali v primeru
določenih kakovostnih likerskih vin, ki so proizvedeni
po priznanem tradicionalnem postopku za izdelavo vin
in grozdnega mošta, koncentriranega z neposrednim
gretjem, ki ustreza definiciji koncentriranega
grozdnega mošta, ali

-  mešanice omenjenih proizvodov.

  Vsekakor so lahko določena kakovostna likerska
vina, ki se pojavljajo na seznamu, ki bo sprejet,
dobljena iz nefermentiranega svežega grozdnega mošta,
za katerega ni nujno da vsebuje minimalni naravni
volumski odstotek 12 vol.%.

6. Pri tar. podšt. 2204 30 920 in 2204 30 960, izraz
"koncentriran grozdni mošt" pomeni grozdni mošt, pri
katerem vrednost, ki jo pokaže refraktometer
(uporabljen v skladu s predpisano metodo) pri
temperaturi 20 stopinj C, ni manjša od 50,9%.

7. Samo vermuti in druga vina dobljena iz svežega
grozdja aromatizirana z rastlinami ali aromatičnimi
sestavinami, ki imajo dejansko vsebnost alkohola 7
vol. % ali več, se lahko uvrstijo v tar. št. 2205.

8. Pri tar. podšt. 2206 00 100 izraz "izpirek tropin"
("piquette") pomeni proizvod, dobljen s fermentacijo
svežih ali fermentiranih grozdnih tropin, namočenih v
vodi.

9. Pri tar. podšt. 2206 00 310 in 2206 00 390 so kot
"peneče" razvrščene naslednje pijače:

-  fermentirane pijače v steklenicah za peneča vina,
zamaški pa pritrjeni z žičnimi košaricami,

-  fermentirane pijače v drugačni embalaži, z
dodatnim nadtlakom vsaj 1,5 bara, merjenim pri
temperaturi 20 stopinj C.

10. Pri tar. podšt. 2209 00 110 in 2209 00 190 izraz
"vinski kis" pomeni kis, dobljen izključno z ocetno
fermentacijo vina, z vsebnostjo skupne kisline najmanj
60 g/l, izraženo kot ocetna kislina.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2201      Vode, vključno naravne in
        umetne mineralne vode ter
        sodavice, brez sladkorja ali
        drugih sladil ali sredstev
        za aromatiziranje; led in
        sneg
2201 10     - Mineralne vode in
        sodavice:
        - - naravne mineralne vode:
2201 10 110   - - - negazirane              l     15.0
2201 10 190   - - - drugo                 l     15.0
        - - drugo:
2201 10 910   - - - negazirane              l     15.0
2201 10 990   - - - drugo                 l     15.0
2201 90 00   - Drugo:
* 2201 90 001  - - iz cevovodov              -     15.0
* 2201 90 009  - - drugo                  -     15.0

2202      Vode, vključno mineralne
        vode in sodavice, s
        sladkorjem ali drugimi
        sladili ali sredstvi za
        aromatiziranje ter druge
        brezalkoholne pijače, razen
        čistih ali koncentriranih
        sadnih in zelenjavnih sokov,
        ki se uvrščajo v tar. št.
        2009
2202 10 000   - Vode, vključno mineralne
        vode in sodavice, s
        sladkorjem ali drugimi
        sladili ali sredstvi za
        aromatiziranje (sadnega
        deleža do vključno 30 mas.%)        l     25.0
2202 90     - Drugo:
2202 90 100   - - ki ne vsebujejo
        proizvodov iz tar. št. 0401
        do 0404 ali maščob,
        pridobljenih iz proizvodov
        iz tar. št. 0401 do 0404
        (sadnega deleža več kot
        30 mas.%, vendar manj kot
        100 mas.%)                 l     25.0
        - - druge, ki vsebujejo
        maščobe, pridobljene iz
        proizvodov iz tar. št. 0401
        do 0404:
2202 90 910   - - - do 0,2 mas.%             l     25.0
2202 90 950   - - - 0,2 mas.% ali več,
        vendar manj kot 2 mas.%           l     25.0
2202 90 990   - - - 2 mas.% ali več            l     25.0

2203 00     Pivo iz slada (z vsebnostjo
        alkohola nad 0,5 vol.%)
        - V posodah, ki vsebujejo 10
        litrov ali manj:
2203 00 010   - - v steklenicah              l     45 (1)
2203 00 090   - - drugo                  l     45 (1)
2203 00 100   - V posodah, ki vsebujejo
        več kot 10 litrov              l     45 (1)

2204      Vino iz svežega grozdja,
        vključno ojačena vina;
        grozdni mošt, razen tistega
        iz tar. št. 2009
2204 10     - Peneča vina :
        - - z dejansko vsebnostjo
        alkohola najmanj 8,5 vol.%:
2204 10 110   - - - Champagne               l     17.3+P
2204 10 190   - - - druga                 l     17.3+P
        - - druga:
2204 10 910   - - - Asti spumante             l     17.3+P
2204 10 990   - - - druga                 l     17.3+P
        - Druga vina; grozdni mošt,
        katerega fermentacija je
        ustavljena z dodajanjem
        alkohola:
2204 21     - - v posodah do vključno 2
        l:
2204 21 100   - - - vino, razen tistega iz
        tar. podšt. 2204 10, v
        steklenicah z zamaški
        obdanimi z žičnimi
        košaricami; vino drugače
        polnjeno zaradi povišanega
        tlaka zaradi ogljikovega
        dioksida v raztopini, od 1
        do 3 barov, merjeno pri
        temperaturi 20 stopinj C          l     17.3+P
        - - - drugo:
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola največ
        13 vol.%:
        - - - - - kakovostna in
        vrhunska vina, ki se
        pridelujejo v vinorodnih
        okoliših:
        - - - - - - bela:
2204 21 110   - - - - - - - Alsace            l     17.3+P
2204 21 120   - - - - - - - Bordeaux           l     17.3+P
2204 21 130   - - - - - - - Bourgogne           l     17.3+P
2204 21 170   - - - - - - - Val de Loire         l     17.3+P
2204 21 180   - - - - - - - Mosel-Saar-
        Ruwer                    l     17.3+P
2204 21 190   - - - - - - - Pflaz             l     17.3+P
2204 21 220   - - - - - - - Rheinhessen          l     17.3+P
2204 21 240   - - - - - - - Lazio             l     17.3+P
2204 21 260   - - - - - - - Toscana            l     17.3+P
2204 21 270   - - - - - - - Trentino, Alto
        Adige in Friuli               l     17.3+P
2204 21 280   - - - - - - - Veneto            l     17.3+P
2204 21 320   - - - - - - - Vinho Verde          l     17.3+P
2204 21 340   - - - - - - - Penedés            l     17.3+P
2204 21 360   - - - - - - - Rioja             l     17.3+P
2204 21 370   - - - - - - - Valencia           l     17.3+P
2204 21 38   - - - - - - - drugje:
* 2204 21 381  - - - - - - - - Maribor,
        srednje Slovenske gorice,
        Ljutomer - Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje         l     17.3+P
* 2204 21 382  - - - - - - - - Šmarje -
        Virštajn, Bizeljsko -
        Sremič, Dolenjska, Bela
        krajina                   l     17.3+P
* 2204 21 383  - - - - - - - - Vipava,
        Brda, Kras                 l     17.3+P
* 2204 21 384  - - - - - - - - Koper            l     17.3+P
* 2204 21 389  - - - - - - - - drugje           l     17.3+P
        - - - - - - druga (npr.,
        rdeča, rose):
2204 21 420   - - - - - - - Bordeaux           l     17.3+P
2204 21 430   - - - - - - - Bourgogne           l     17.3+P
2204 21 440   - - - - - - - Beaujolais          l     17.3+P
2204 21 460   - - - - - - - Côtes du Rhône        l     17.3+P
2204 21 470   - - - - - - - Languedoc-
        Roussillon                 l     17.3+P
2204 21 480   - - - - - - - Val de Loire         l     17.3+P
2204 21 620   - - - - - - - Piemonte           l     17.3+P
2204 21 660   - - - - - - - Toscana            l     17.3+P
2204 21 670   - - - - - - - Trentino in
        Alto Adige                 l     17.3+P
2204 21 680   - - - - - - - Veneto            l     17.3+P
2204 21 690   - - - - - - - Dăo, Bairrada
        in Douro                  l     17.3+P
2204 21 710   - - - - - - - Navarra            l     17.3+P
2204 21 740   - - - - - - - Penedés            l     17.3+P
2204 21 760   - - - - - - - Rioja             l     17.3+P
2204 21 770   - - - - - - - Valdepeńas          l     17.3+P
2204 21 78   - - - - - - - drugje:
* 2204 21 781  - - - - - - - - Maribor,
        srednje Slovenske gorice,
        Ljutomer - Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje         l     17.3+P
* 2204 21 782  - - - - - - - - Šmarje -
        Virštajn, Bizeljsko -
        Sremič, Dolenjska, Bela
        krajina                   l     17.3+P
* 2204 21 783  - - - - - - - - Vipava,
        Brda, Kras                 l     17.3+P
* 2204 21 784  - - - - - - - - Koper            l     17.3+P
* 2204 21 789  - - - - - - - - drugje           l     17.3+P
        - - - - - druga (ne
        kakovostna) :
2204 21 790   - - - - - - bela              l     17.3+P
2204 21 800   - - - - - - druga              l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 13 vol.% pa do
        vključno 15 vol.%:
        - - - - - kakovostna in
        vrhunska vina iz posameznih
        regij:
2204 21 810   - - - - - - bela              l     17.3+P
2204 21 820   - - - - - - druga              l     17.3+P
        - - - - - druga:
2204 21 830   - - - - - - bela              l     17.3+P
2204 21 840   - - - - - - druga              l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 15 vol.% pa do
        vključno 18 vol.%:
2204 21 870   - - - - - Marsala              l     17.3+P
2204 21 880   - - - - - Samos in Muscat de
        Lemnos                   l     17.3+P
2204 21 890   - - - - - Porto               l     17.3+P
2204 21 910   - - - - - Madeira in Setubal
        muscatel                  l     17.3+P
2204 21 920   - - - - - Sherry              l     17.3+P
2204 21 930   - - - - - Tokay (aszu in
        szamorodni)                 l     17.3+P
2204 21 940   - - - - - druga               l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 18 vol.% pa do
        vključno 22 vol.%:
2204 21 950   - - - - - Porto               l     17.3+P
2204 21 960   - - - - - Madeira, Sherry in
        Setubal muscatel              l     17.3+P
2204 21 970   - - - - - Tokay (aszu in
        szamorodni)                 l     17.3+P
2204 21 980   - - - - - druga               l     17.3+P
2204 21 990   - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 22 vol.%.             l     17.3+P
2204 29     - - drugo (v posodah nad 2
        l):
2204 29 100   - - - vino, razen tistega,
        ki spada pod tar. podšt.
        2204 10, v steklenicah z
        žičnimi košaricami; drugače
        polnjeno vino zaradi
        dodatnega tlaka zaradi
        ogljikovega dioksida v
        raztopini, med 1 in 3 bari,
        merjeno pri temperaturi 20
        stopinj C                  l     17.3+P
        - - - drugo:
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola do
        vključno 13 vol.%:
        - - - - - kakovostna in
        vrhunska vina, pridelana v
        vinorodnih okoliših:
        - - - - - - bela:
2204 29 120   - - - - - - - Bordeaux           l     17.3+P
2204 29 130   - - - - - - - Bourgogne           l     17.3+P
2204 29 170   - - - - - - - Val de Loire         l     17.3+P
2204 29 18   - - - - - - - drugje:
* 2204 29 181  - - - - - - - - Maribor,
        srednje Slovenske gorice,
        Ljutomer - Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje         l     17.3+P
* 2204 29 182  - - - - - - - - Šmarje -
        Virštajn, Bizeljsko -
        Sremič, Dolenjska, Bela
        krajina                   l     17.3+P
* 2204 29 183  - - - - - - - - Vipava,
        Brda, Kras                 l     17.3+P
* 2204 29 184  - - - - - - - - Koper            l     17.3+P
* 2204 29 189  - - - - - - - - drugje           l     17.3+P
        - - - - - - druga:
2204 29 420   - - - - - - - Bordeaux           l     17.3+P
2204 29 430   - - - - - - - Bourgogne           l     17.3+P
2204 29 440   - - - - - - - Beaujolais          l     17.3+P
2204 29 460   - - - - - - - Côtes-du-Rhône        l     17.3+P
2204 29 470   - - - - - - - Languedoc-
        Roussillon                 l     17.3+P
2204 29 480   - - - - - - - Val de Loire         l     17.3+P
2204 29 58   - - - - - - - drugje:
* 2204 29 581  - - - - - - - - Maribor,
        srednje Slovenske gorice,
        Ljutomer - Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje         l     17.3+P
* 2204 29 582  - - - - - - - - Šmarje -
        Virštajn, Bizeljsko -
        Sremič, Dolenjska, Bela
        krajina                   l     17.3+P
* 2204 29 583  - - - - - - - - Vipava,
        Brda, Kras                 l     17.3+P
* 2204 29 584  - - - - - - - - Koper            l     17.3+P
* 2204 29 589  - - - - - - - - drugje           l     17.3+P
        - - - - - druga (ne
        kakovostna):
        - - - - - - bela:
2204 29 620   - - - - - - - Sicilia            l     17.3+P
2204 29 640   - - - - - - - Veneto            l     17.3+P
2204 29 650   - - - - - - - drugje            l     17.3+P
        - - - - - - druga:
2204 29 710   - - - - - - - Puglia            l     17.3+P
2204 29 720   - - - - - - - Sicilia            l     17.3+P
2204 29 750   - - - - - - - drugje            l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 13 vol.% pa do
        vključno 15 vol.%:
        - - - - - kakovostna in
        vrhunska vina, pridelana v
        vinorodnih okoliših:
2204 29 810   - - - - - - bela              l     17.3+P
2204 29 820   - - - - - - druga              l     17.3+P
        - - - - - druga:
2204 29 830   - - - - - - bela              l     17.3+P
2204 29 840   - - - - - - druga              l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 15 vol.% pa do
        vključno 18 vol.%:
2204 29 870   - - - - - Marsala              l     17.3+P
2204 29 880   - - - - - Samos in Muscat de
        Lemnos                   l     17.3+P
2204 29 890   - - - - - Porto               l     17.3+P
2204 29 910   - - - - - Madeira in Setubal
        muscatel                  l     17.3+P
2204 29 920   - - - - - Sherry (Jerez,
        Xeres)                   l     17.3+P
2204 29 930   - - - - - Tokay (Aszu in
        Szamorodni)                 l     17.3+P
2204 29 940   - - - - - druga               l     17.3+P
        - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 18 vol.% pa do
        vključno 22 vol.%:
2204 29 950   - - - - - Porto               l     17.3+P
2204 29 960   - - - - - Madeira, Sherry in
        Setubal muscatel              l     17.3+P
2204 29 970   - - - - - Tokay (aszu in
        szamorodni)                 l     17.3+P
2204 29 980   - - - - - druga               l     17.3+P
2204 29 990   - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki je
        večja od 22 vol.%.             l     17.3+P
2204 30     - Drug grozdni mošt:
2204 30 100   - - v fermentaciji ali z
        ustavljenim vrenjem brez
        dodajanja alkohola             l     20.5+P
        - - drugo:
        - - - gostote 1,33 g/ cm3
        ali manj pri 20 stopinj C in
        volumsko vsebnostjo alkohola
        do vključno 1 vol.%:
2204 30 920   - - - - koncentrirani            l     25.0+P
2204 30 940   - - - - drugo                l     25.0+P
        - - - drugo:
2204 30 960   - - - - koncentrirani            l     25.0+P
2204 30 980   - - - - drugo                l     25.0+P

2205      Vermut in druga vina iz
        svežega grozdja,
        aromatizirana z rastlinami
        ali sredstvi za
        aromatiziranje
2205 10     - V posodah do 2 l:
2205 10 100   - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola do vključno 18
        vol.%                    l     27.0
2205 10 900   - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola več kot 18 vol.%          l     27.0
2205 90     - Drugo:
2205 90 100   - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola do vključno 18
        vol.%                    l     27.0
2205 90 900   - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola več kot 18 vol.%          l     27.0

2206 00     Druge fermentirane pijače
        (npr.: jabolčnik, hruškovec
        in medica); mešanice
        fermentiranih pijač in
        mešanice fermentiranih pijač
        z brezalkoholno pijačo, ki
        niso navedene in ne zajete
        na drugem mestu
2206 00 100   - Izpirek tropin (piquette)         l     22.0
        - Drugo:
        - - peneče:
2206 00 310   - - - jabolčni in hruškov
        mošt                    l     22.0
2206 00 390   - - - drugo                 l     22.0
        - - mirne (nepeneče), v
        posodah, ki držijo:
        - - - do vključno 2 litra:
2206 00 510   - - - - jabolčni in hruškov
        mošt                    l     22.0
2206 00 590   - - - - drugo                l     22.0
        - - - več kot 2 litra:
2206 00 810   - - - - jabolčni in hruškov
        mošt                    l     22.0
2206 00 890   - - - - drugo                l     22.0

2207      Nedenaturiran etanol
        (nevtralni, sintetični ali
        fermentirani etanol), z
        vsebnostjo alkohola 80 vol.%
        ali več; denaturirani
        etanoli, s katero koli
        vsebnostjo etanola
2207 10 000   - Etanol, z vsebnostjo 80
        vol.% ali več, nedenaturiran        l     10.0 (1)
2207 20 000   - Denaturirani etanoli, s
        katero koli vsebnostjo
        etanola                   l     10.0 (1)

2208      Nedenaturiran etanol, z
        vsebnostjo manj kot
        80 vol.%; destilati, likerji
        in druge alkoholne pijače s
        katero koli vsebnostjo
        alkohola
2208 20     - Alkoholne pijače, dobljene
        z destilacijo vina in iz
        grozdja, grozdnega drozga
        ali grozdnih tropin:
        - - v posodah, ki držijo 2
        litra ali manj:
2208 20 120   - - - Cognac                l alc. 100%  40.0
2208 20 140   - - - Armagnac               l alc. 100%  40.0
2208 20 260   - - - Grappa                l alc. 100%  40.0
2208 20 270   - - - brandy de Jerez            l alc. 100%  40.0
2208 20 290   - - - druge                 l alc. 100%  40.0
        - - v posodah, ki držijo več
        kot 2 litra:
2208 20 400   - - - surovi destilat            l alc. 100%  40.0
        - - - druge:
2208 20 620   - - - - Cognac               l alc. 100%  40.0
2208 20 640   - - - - Armagnac              l alc. 100%  40.0
2208 20 860   - - - - Grappa               l alc. 100%  40.0
2208 20 870   - - - - brandy de Jerez           l alc. 100%  40.0
2208 20 890   - - - - druge                l alc. 100%  40.0
2208 30     - Whisky:
        - - whisky bourbon, v
        posodah, ki držijo:
2208 30 110   - - - do vključno 2 litra          l alc. 100%  27.0
2208 30 190   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  27.0
        - - škotski whisky:
        - - - čisti (malt) whisky, v
        posodah, ki držijo:
2208 30 320   - - - - 2 litra ali manj          l alc. 100%  27.0
2208 30 380   - - - - več kot 2 litra           l alc. 100%  27.0
        - - - mešani (blended)
        whisky, v kontejnerjih, ki
        držijo:
2208 30 520   - - - - 2 litra ali manj          l alc. 100%  27.0
2208 30 580   - - - - več kot 2 litra           l alc. 100%  27.0
        - - - drug, v kontejnerjih,
        ki držijo:
2208 30 720   - - - - 2 litra ali manj          l alc. 100%  27.0
2208 30 780   - - - - več kot 2 litra           l alc. 100%  27.0
        - - drug, v kontejnerjih, ki
        držijo:
2208 30 820   - - - 2 litra ali manj           l alc. 100%  27.0
2208 30 880   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  27.0
2208 40     - Rum in tafia (destilat iz
        sladkornega trsa):
        - - v posodah, ki držijo do
        vključno 2 litra:
2208 40 110   - - - rum, ki vsebuje 225 g
        ali več hlapljivih sestavin
        (razen etilnega in metilnega
        alkohola) na hektoliter
        čistega alkohola (z 10%-nim
        odstopanjem)                l alc. 100%  40.0
        - - - drugo:
2208 40 310   - - - - vrednosti več kot 7
        EUR na liter čistega
        alkohola                  l alc. 100%  40.0
2208 40 390   - - - - drugo                l alc. 100%  40.0
        - - v posodah, ki držijo več
        kot 2 litra:
2208 40 510   - - - rum, ki vsebuje 225 g
        ali več hlapljivih sestavin
        (razen etilnega in metilnega
        alkohola) na hektoliter
        čistega alkohola (z 10%-nim
        odstopanjem)                l alc. 100%  40.0
        - - - drugo:
2208 40 910   - - - - vrednosti več kot 7
        EUR na liter čistega
        alkohola                  l alc. 100%  40.0
2208 40 990   - - - - drugo                l alc. 100%  40.0
2208 50     - Gin in brinjevec:
        - - gin, v posodah, ki
        držijo:
2208 50 110   - - - do vključno 2 litra          l alc. 100%  40.0
2208 50 190   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
        - - brinjevec, v posodah, ki
        držijo:
2208 50 910   - - - do vključno 2 litra          l alc. 100%  40.0
2208 50 990   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
2208 60     - Vodka:
        - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola 45,4 vol.% ali
        manj, v posodah ki držijo:
2208 60 110   - - - 2 litra ali manj           l alc. 100%  40.0
2208 60 190   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
        - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola več kot 45,4
        vol.%, v posodah ki držijo:
2208 60 910   - - - 2 litra ali manj           l alc. 100%  40.0
2208 60 990   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
2208 70     - Likerji, krepilne pijače:
2208 70 100   - - v posodah, ki držijo do
        2 litra ali manj              l alc. 100%  40.0
2208 70 900   - - v posodah, ki držijo več
        kot 2 litra                 l alc. 100%  40.0
2208 90     - Drugo:
        - - arak, v posodah, ki
        držijo:
2208 90 110   - - - 2 litra ali manj           l alc. 100%  40.0
2208 90 190   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
        - - destilirane pijače iz
        sliv, hrušk ali češenj
        (razen likerjev), v posodah,
        ki držijo:
2208 90 330   - - - 2 litra ali manj           l alc. 100%  40.0
2208 90 380   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0
        - - druge destilirane pijače
        in druge alkoholne pijače v
        posodah, ki držijo:
        - - - 2 litra ali manj
2208 90 410   - - - - ouzo                l alc. 100%  40.0
        - - - - druge:
        - - - - - destilirane pijače
        (razen likerjev):
        - - - - - - destilirane iz
        sadja:
2208 90 450   - - - - - - - kalvados           l alc. 100%  40.0
2208 90 480   - - - - - - - druge             l alc. 100%  40.0
        - - - - - - druge:
2208 90 520   - - - - - - - korn             l alc. 100%  40.0
2208 90 570   - - - - - - - druge             l alc. 100%  40.0
2208 90 690   - - - - - druge alkoholne
        pijače                   l alc. 100%  40.0
        - - - več kot 2 litra:
        - - - - destilirane pijače
        (razen likerjev):
2208 90 710   - - - - - destilirane iz
        sadja                    l alc. 100%  40.0
2208 90 740   - - - - - druge               l alc. 100%  40.0
2208 90 780   - - - - druge alkoholne
        pijače                   l alc. 100%  40.0
        - - nedenaturirani etanol z
        vsebnostjo alkohola do 80
        vol.%, v posodah, ki držijo:
2208 90 910   - - - do vključno 2 litra          l alc. 100%  40.0
2208 90 990   - - - več kot 2 litra            l alc. 100%  40.0

2209 00     Kis in nadomestki kisa,
        dobljeni iz ocetne kisline
        - Vinski, v posodah, ki
        držijo:
2209 00 110   - - do vključno 2 litra           l     25.0
2209 00 190   - - več kot 2 litra             l     25.0
        - Drugo, v posodah, ki
        držijo:
2209 00 910   - - do vključno 2 litra           l     25.0
2209 00 990   - - več kot 2 litra             l     25.0


23. poglavje

OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA
KRMA ZA ŽIVALI

Opomba

1. Tar. št. 2309 obsega proizvode, ki se uporabljajo
kot krma za živali, ne navedene in ne zajete na drugem
mestu, dobljene s predelavo rastlinskih ali živalskih
materialov, tako da so izgubili bistvene značilnosti
prvotnega materiala, razen rastlinskih odpadkov,
rastlinskih ostankov in stranskih proizvodov take
predelave.

Dodatne opombe

1. Tar. podšt. 2303 10 190 vključuje le ostanke iz
proizvodnje škroba iz koruze in ne pokrivajo mešanice
takih ostankov s proizvodi, ki so pridobljeni iz
drugih rastlin, ali proizvodov, pridobljenih iz koruze
drugače kot s proizvodnjo škroba z mokrim procesom.

  Njihova vsebnost škroba ne sme presegati 28 mas.%
suhe snovi, vsebnost maščob pa ne sme presegati 4,5
mas.% suhe snovi.

2. Tar. podšt. 2306 70 000 vključuje le ostanke
ekstrakcije olja iz koruznih kalčkov, razen
proizvodov, ki vsebujejo naslednje sestavine, v
navedenih količinah mas.%, preračunano na suho snov:

(a) izdelki z vsebnostjo olja manj kot 3%:

  - vsebnost škroba: manj kot 45%

  - vsebnost beljakovin (vsebnost dušika x 6,25): ne
manj kot 11,5%;

(b) izdelki z vsebnostjo olja ne manj kot 3% in ne več
kot 8%:

  - vsebnost škroba: manj kot 45%

  - vsebnost beljakovin (vsebnost dušika x 6,25): ne
manj kot 13%;

3. Pri tar. podšt. 2307 00 110, 2307 00 190, 2308 90
110 in 2308 90 190 imajo našteti izrazi naslednje
pomene:

-  "dejanski masni odstotek alkohola": število
kilogramov čistega alkohola, vsebovanega v 100 kg
proizvoda;

-  "potencialni masni odstotek alkohola": število
kilogramov čistega alkohola, ki se lahko proizvede s
popolno fermentacijo sladkorja, vsebovanega v 100 kg
proizvoda;

-  "skupni masni odstotek alkohola": vsota dejanskega
in potencialnega masnega odstotka alkohola;

-  "mas.%" : simbol za masni odstotek alkohola.

4. Pri tar. podšt. 2309 10 110 do 2309 10 700 in 2309
90 310 do 2309 90 700 izraz "mlečni proizvodi" pomeni
proizvode, ki spadajo pod tar. št. 0401, 0402, 0404,
0405, 0406 in pod tar. podšt. 0403 10 110 do 0403 10
390, 0403 90 110 do 0403 90 690, 1702 11 000, 1702 19
000 in 2106 90 510.

5  Tarifna podštevilka 2309 90 20 vključuje samo
ostanke iz proizvodnje škroba iz koruze in ne
vključuje mešanic takšnih ostankov s proizvodi iz
drugih rastlin in s proizvodi iz koruze, nastalimi
kako drugače kot pa med proizvodnjo škroba po mokrem
postopku, ki vsebujejo:

-  sejanje iz koruze, uporabljeno v mokrem postopku v
deležu, ki ne presega 15 mas.% in/ali

-  ostanke vode, v kateri se je namakala koruza med
mokrim postopkom, vštevši ostanke vode, uporabljene za
proizvodnjo alkohola in drugih škrobnatih proizvodov.

  Ti proizvodi lahko vsebujejo tudi ostanke od
ekstrakcije olja iz koruznih kalčkov po postopku
mokrega mletja.

  Vsebnost škroba v teh proizvodih ne sme biti večja
od od 28 mas.%, računano na suhi proizvod. Vsebnost
maščob ne sme biti večja od 4,5 mas.%, računano na
suhi proizvod, vsebnost beljakovin pa ne sme biti
večja od 40 mas.%, računano na suhi proizvod.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2301      Moka, zdrob in peleti iz
        mesa ali mesnih odpadkov,
        rib ali rakov, mehkužcev ali
        drugih vodnih
        nevretenčarjev, neustreznih
        za hrano ljudi; ocvirki
2301 10 000   - Moka, zdrob in peleti iz
        mesa ali mesnih odpadkov;
        ocvirki                   -     3.0
2301 20 000   - Moka, zdrob in peleti iz
        rib ali rakov, mehkužcev ali
        drugih vodnih nevretenčarjev        -     3.0

2302      Otrobi in drugi ostanki pri
        presevanju, mletju ali drugi
        obdelavi žit in stročnic,
        nepeletizirani ali
        peletizirani
2302 10     - Koruzni:
2302 10 100   - - z vsebnostjo škroba do
        vključno 35 mas.%              -     5.0
2302 10 900   - - drugi                  -     5.0
2302 20     - Riževi:
2302 20 100   - - z vsebnostjo škroba do
        vključno 35 mas.%              -     5.0
2302 20 900   - - drugi                  -     5.0
2302 30     - Pšenični:
2302 30 100   - - pri katerih vsebnost
        škroba ne presega 28 mas.%
        in pri katerih del, ki
        preide skozi sito z odprtino
        0,2 mm, ne presega 10 mas.%
        ali, alternativno, del, ki
        preide skozi sito, vsebuje
        pepel, preračunano na
        proizvod v suhem stanju,
        enako ali več kot 1,5 mas.%         -     4.5
2302 30 900   - - drugi                  -     4.5
2302 40     - Iz drugih žit:
2302 40 100   - - pri katerih vsebnost
        škroba ne presega 28 mas.%
        in pri katerih del, ki
        preide skozi sito z odprtino
        0,2 mm, ne presega 10 mas.%
        ali, alternativno, del, ki
        preide skozi sito, vsebuje
        pepel, preračunano na
        proizvod v suhem stanju,
        enako ali več kot 1,5 mas.%         -     5.0
2302 40 900   - - drugi                  -     5.0
2302 50 000   - Iz leguminoznih rastlin
        (stročnic)                 -     5.0

2303      Ostanki pri proizvodnji
        škroba in podobni ostanki,
        rezanci sladkorne pese,
        odpadki sladkornega trsa in
        drugi odpadki pri
        proizvodnji sladkorja,
        ostanki in odpadki iz
        pivovarn in destilarn,
        nepeletizirani in
        peletizirani
2303 10     - Ostanki pri proizvodnji
        škroba in podobni ostanki:
        - - ostanki pri proizvodnji
        škroba iz koruze (razen
        zgoščenih tekočin za
        namakanje), z vsebnostjo
        proteinov, računano na suh
        proizvod (koruzni gluten):
2303 10 110   - - - več kot 40 mas.%           -     3.0
2303 10 190   - - - do vključno 40 mas.%         -     3.0
2303 10 900   - - drugo                  -     3.0
2303 20     - Rezanci sladkorne pese,
        odpadki sladkornega trsa in
        drugi odpadki pri
        proizvodnji sladkorja:
        - - rezanci sladkorne pese z
        vsebnostjo suhe snovi:
2303 20 110   - - - najmanj 87 mas.%           -     3.0
2303 20 180   - - - do vključno 87 mas.%         -     3.0
2303 20 900   - - drugo                  -     3.0
2303 30 000   - Odpadki in ostanki iz
        pivovarn in destilarn            -     3.0

2304 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji olja iz soje,
        nezmleti, zmleti ali
        peletizirani                -     3.0

2305 00 000   Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji olja iz
        kikirikija, nezmleti, zmleti
        ali peletizirani              -     3.0

2306      Oljne pogače in drugi trdni
        ostanki, dobljeni pri
        ekstrakciji rastlinskih
        maščob ali olj, razen tistih
        iz tar. št. 2304 in 2305,
        nezmleti, zmleti ali
        peletizirani
2306 10 000   - Iz bombaževega semena           -     5.0
2306 20 000   - Iz lanenega semena            -     5.0
2306 30 000   - Iz sončničnega semena           -     3.0
2306 40 000   - Iz semena oljne repice          -     3.0
2306 50 000   - Iz kokosovega oreha            -     5.0
2306 60 000   - Iz palmovega oreha ali
        jedra                    -     5.0
2306 70 000   - Iz koruznih kalčkov            -     5.0
2306 90     - Drugo:
        - - oljne pogače in drugi
        ostanki ekstrakcije olivnega
        olja:
2306 90 110   - - - ki vsebujejo do
        vključno 3 mas.% olivnega
        olja                    -     5.0
2306 90 190   - - - ki vsebujejo več kot 3
        mas.% olivnega olja             -     5.0
2306 90 900   - - drugo                  -     5.0

2307 00     Vinska usedlina; vinski
        kamen
        - Vinska usedlina:
2307 00 110   - - katere masni odstotek
        alkohola ne presega 7,9
        mas.%, vsebnost suhe snovi
        pa je več kot 25 mas.%           -     5.0
2307 00 190   - - druga                  -     5.0
2307 00 900   - Vinski kamen (strež,
        argol)                   -     5.0

2308      Rastlinski materiali,
        rastlinski odpadki in
        ostanki pri predelavi
        rastlinskih materialov in
        stranski proizvodi,
        peletizirani ali
        nepeletizirani, ki se
        uporabljajo kot krma za
        živali, ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu
2308 10 000   - Hrastov želod in divji
        kostanj                   -     5.0
2308 90     - Drugo:
        - - grozdne tropine:
2308 90 110   - - - katerih skupni masni
        odstotek alkohola ne presega
        4,3 mas.%, vsebnost suhe
        snovi pa ni manjša od 40
        mas.%                    -     5.0
2308 90 190   - - - drugo                 -     5.0
2308 90 300   - - tropine sadja, razen
        grozdja                   -     5.0
2308 90 900   - - drugo                  -     5.0

2309      Izdelki, ki se uporabljajo
        kot hrana za živali
2309 10     - Hrana za pse in mačke,
        pripravljena za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo (razen
        dovršenih in nedovršenih
        premiksov in preparatov za
        izdelavo premiksov):
        - - ki vsebuje škrob,
        glukozo, glukozni sirup,
        maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup iz
        tar. podšt. 1702 30 510 do
        1702 30 990, 1702 40 900,
        1702 90 500 in 2106 90 550
        ali mlečne proizvode:
        - - - ki vsebuje škrob,
        glukozo, glukozni sirup,
        maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup:
        - - - - ki ne vsebuje škroba
        oziroma vsebuje do vključno
        10 mas.% škroba:
2309 10 110   - - - - - ki ne vsebuje
        mlečnih proizvodov ali ki
        vsebuje manj kot 10 mas.%
        takih proizvodov              -     7.0
2309 10 130   - - - - - ki vsebuje najmanj
        10 mas.%, vendar manj kot
        50 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
2309 10 150   - - - - - ki vsebuje najmanj
        50 mas.%, vendar manj kot
        75 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
2309 10 190   - - - - - ki vsebuje najmanj
        75 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
        - - - - ki vsebuje več kot
        10 mas.%, vendar največ 30
        mas.% škroba:
2309 10 310   - - - - - ki ne vsebuje
        mlečnih proizvodov oziroma
        ki vsebuje manj kot 10 mas.%
        takih proizvodov              -     7.0
2309 10 330   - - - - - ki vsebuje najmanj
        10 mas.%, vendar manj kot
        50 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
2309 10 390   - - - - - ki vsebuje najmanj
        50 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
        - - - - ki vsebuje več kot
        30 mas.% škroba:
2309 10 510   - - - - - ki ne vsebuje
        mlečnih proizvodov oziroma
        ki vsebuje manj kot 10 mas.%
        takih proizvodov              -     7.0
2309 10 530   - - - - - ki vsebuje najmanj
        10 mas.%, vendar manj kot
        50 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
2309 10 590   - - - - - ki vsebuje najmanj
        50 mas.% mlečnih proizvodov         -     7.0
2309 10 700   - - - ki ne vsebuje škroba,
        glukoze, glukoznega sirupa,
        maltodekstrina ali
        maltodekstrinskega sirupa,
        vendar vsebuje mlečne
        proizvode                  -     7.0
2309 10 900   - - drugo                  -     7.0
2309 90     - Drugo:
2309 90 100   - - hrana za ribe ali morske
        sesalce, vključno topljiva         -     15.0
2309 90 200   - - proizvodi, na katere se
        nanaša dodatna opomba št. 5
        k temu poglavju               -     25.0
        - - drugo:
        - - - ki vsebujejo škrob,
        glukozo, glukozni sirup,
        maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup,
        uvrščene v tar. podšt. 1702
        30 510 do 1702 30 990, 1702
        40 900, 1702 90 500 in 2106
        90 550, ali mlečne proizvode
        (razen dovršenih in
        nedovršenih premiksov in
        preparatov za izdelavo
        premiksov):
        - - - - ki vsebujejo škrob,
        glukozo, glukozni sirup,
        maltodekstrin ali
        maltodekstrinski sirup:
        - - - - - ki ne vsebujejo
        škroba, ali ki vsebujejo do
        vključno 10 mas.% škroba :
2309 90 310   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov oziroma,
        ki vsebujejo manj kot 10
        mas.% takih proizvodov           -     25.0
2309 90 330   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 10 mas.%, vendar
        manj kot 50 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
2309 90 350   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 50 mas.%, vendar
        manj kot 75 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
2309 90 390   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 75 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
        - - - - - ki vsebujejo več
        kot 10 mas.%, vendar največ
        30 mas.% škroba:
2309 90 410   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov ali ki
        vsebujejo manj kot 10 mas.%
        takih proizvodov              -     25.0
2309 90 430   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 10 mas.%, vendar
        manj kot 50 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
2309 90 490   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 50 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
        - - - - - ki vsebujejo več
        kot 30 mas.% škroba:
2309 90 510   - - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih proizvodov ali ki
        vsebujejo manj kot 10 mas.%
        takih proizvodov              -     25.0
2309 90 530   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 10 mas.%, vendar
        manj kot 50 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
2309 90 590   - - - - - - ki vsebujejo
        najmanj 50 mas.% mlečnih
        proizvodov                 -     25.0
2309 90 700   - - - - ki ne vsebujejo
        škroba, glukoze, glukoznega
        sirupa, maltodekstrina ali
        maltodekstrinskega sirupa,
        vendar vsebujejo mlečne
        proizvode                  -     25.0
        - - - drugo:
2309 90 910   - - - - drobir iz sladkorne
        pese z dodano melaso            -     10.0
2309 90 93   - - - - predmešanice -
        premiksi:
* 2309 90 931  - - - - - nedovršeni
        premiksi in preparati za
        pripravo premiksov na
        organskem, anorganskem ali
        kombinaciji obeh nosilcev          -     20.0
* 2309 90 939  - - - - - drugo               -     20.0
        - - - - drugo:
2309 90 950   - - - - - ki vsebujejo 49
        mas.% ali več holinklorida,
        na organskem ali anorganskem
        nosilcu                   kg C5H14ClNO  25.0
2309 90 970   - - - - - drugo               -     25.0


24. poglavje

TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo zdravilne cigarete (30.
poglavje).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2401      Tobak, surov ali nepredelan;
        tobačni odpadki
2401 10     - Tobak, neotrebljen:
        - - z zračnim tokom sušeni
        tobak tipa virginia in lahki
        zračno sušeni tobak tipa
        burley (vključno s hibridi
        burleya); lahki zračno
        sušeni tobak maryland in na
        dimu sušeni tobak:
2401 10 100   - - - z zračnim tokom sušeni
        tobak tipa virginia             -     pr
2401 10 200   - - - lahki zračno sušeni
        tobak tipa burley (vključno
        s hibridi burleya)             -     pr
2401 10 300   - - - lahki zračno sušeni
        tobak maryland               -     pr
        - - - na dimu sušeni tobak:
2401 10 410   - - - - tipa kentucky            -     pr
2401 10 490   - - - - drug                -     pr
        - - drug:
2401 10 500   - - - lahki zračno sušeni
        tobak                    -     pr
2401 10 600   - - - na soncu sušeni tobak
        orientalskega tipa             -     pr
2401 10 700   - - - temni zračno sušeni
        tobak                    -     pr
2401 10 800   - - - z zračnim tokom sušeni
        tobak                    -     pr
2401 10 900   - - - drug tobak              -     pr
2401 20     - Tobak, deloma ali
        popolnoma otrebljen:
        - - z zračnim tokom sušeni
        tobak tipa virginia in lahki
        zračno sušeni tobak tipa
        burley (vključno s hibridi
        burleya); lahki zračno
        sušeni tobak maryland in na
        dimu sušeni tobak:
2401 20 100   - - - z zračnim tokom sušeni
        tobak tipa virginija            -     pr
2401 20 200   - - - lahki zračno sušeni
        tobak tipa burley (vključno
        s hibridi burleya)             -     pr
2401 20 300   - - - lahki zračno sušeni
        tobak tipa maryland             -     pr
        - - - na dimu sušeni tobak:
2401 20 410   - - - - tipa kentucky            -     pr
2401 20 490   - - - - drug                -     pr
        - - drug:
2401 20 500   - - - lahki zračno sušeni
        tobak                    -     pr
2401 20 600   - - - na soncu sušeni tobak
        orientalskega tipa             -     pr
2401 20 700   - - - temni zračno sušeni
        tobak                    -     pr
2401 20 800   - - - z zračnim tokom sušeni
        tobak                    -     pr
2401 20 900   - - - drug tobak              -     pr
2401 30 000   - Tobačni odpadki              -     pr

2402      Cigare, cigarilosi in
        cigarete iz tobaka in
        tobačnih nadomestkov
2402 10 000   - Cigare in cigarilosi, ki
        vsebujejo tobak               1000 kom 15.0
2402 20     - Cigarete, ki vsebujejo
        tobak:
2402 20 100   - - ki vsebujejo nageljnove
        žbice                    1000 kom 45
2402 20 900   - - druge                  1000 kom 45
2402 90 000   - Drugo                   -     15.0

2403      Drug predelan tobak in
        tobačni nadomestki;
        homogeniziran ali
        rekonstituiran tobak;
        tobakovi ekstrakti in sokovi
2403 10     - Tobak za kajenje z
        dodatkom tobakovega
        nadomestka v kakršnemkoli
        razmerju ali brez njega:
2403 10 100   - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno 500
        g                      -     15.0
2403 10 900   - - drug                  -     15.0
        - Drug:
2403 91 000   - - homogeniziran ali
        rekonstituiran tobak
        (folija)                  -     15.0
2403 99     - - drug:
2403 99 100   - - - njuhanec in tobak za
        žvečenje                  -     15.0
2403 99 900   - - - drugo                 -     15.0
V. oddelek

MINERALNI PROIZVODI


25. poglavje

SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; SADRA, APNO IN CEMENT

Opombe

1. Če iz poimenovanja tarifne številke ali 4. opombe
k temu poglavju ne izhaja kaj drugega, obsegajo
tarifne številke tega poglavja samo proizvode, ki so v
surovem stanju ali so oprani (tudi, če so oprani s
kemičnimi snovmi, ki odstranjujejo nečistoče, ne da bi
se spremenila struktura proizvoda), zmleti v prah,
drobljeni, rešetani, presejani, koncentrirani s
flotacijo, magnetno separacijo ali drugim mehaničnim
ali fizikalnim postopkom (razen s kristalizacijo),
vendar ne obsegajo proizvodov, ki so praženi,
kalcinirani, dobljeni z mešanjem ali naprej obdelani
po postopkih, ki niso navedeni v ustrezni tarifni
številki.

  Proizvodom iz tega poglavja smejo biti dodana
sredstva zoper prašenje, če zaradi takega dodajanja
proizvodom ne zožimo namena uporabe.

2. V to poglavje ne spadajo:

(a) sublimirano, usedlinsko in koloidno žveplo (tar.
št. 2802);

(b) zemeljske barve, ki vsebujejo po masi 70% ali več
vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3 (tar. št.
2821);

(c) zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja;

(d) parfumerijski, kozmetični in toaletni proizvodi
(33. poglavje);

(e) kocke, plošče in robniki (tar. št. 6801); kocke
za mozaike in podobno (tar. št. 6802); plošče za
pokrivanje in oblaganje stavb (tar. št. 6803);

(f) dragi in poldragi kamni (tar. št. 7102 ali 7103);

(g) kultivirani kristali natrijevega klorida ali
magnezijevega oksida (razen optičnih elementov iz 90.
poglavja), ki tehtajo vsak zase 2,5 g ali več, iz tar.
št. 3824; optični elementi iz natrijevega klorida ali
magnezijevega oksida (tar. št. 9001);

(h) biljardna kreda (tar. št. 9504);

(ij)   pisalna ali risalna kreda ali krojaška kreda
(tar. št. 9609).

3. Proizvod, ki se lahko uvrsti v tar. št. 2517, pa
tudi katero koli drugo tarifno številko tega poglavja,
se uvršča v tar. št. 2517.

4. Tar. št. 2530 obsega med drugim tudi: vermikulit,
perlit in klorite, neekspandirane; zemeljske barve,
pečene ali nepečene ali med seboj pomešane; naravne
sljudne železove okside; morsko peno (v poliranih ali
nepoliranih kosih); jantar; aglomerirano morsko peno
in aglomerirani jantar, v ploščah, palicah, paličicah
in podobnih oblikah, neobdelanih po oblikovanju;
gagat; stroncianit (kalciniran ali nekalciniran),
razen stroncijevega oksida; odlomke in odpadke
lončarskih izdelkov.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2501 00     Sol (vključno jedilna sol in
        denaturirana sol) in čisti
        natrijev klorid, v vodni
        raztopini ali ne, ali z
        dodatkom snovi proti
        skepljanju ali za sipkost
        ali ne; morska voda
2501 00 100   - Morska voda in slanice          -     5.0
        - Navadna sol (vključno z
        jedilno soljo in
        denaturirano soljo) in čisti
        natrijev klorid, v vodni
        raztopini ali neraztopljen z
        dodatkom ali brez dodatka
        snovi proti skepljanju ali
        za sipkost:
2501 00 310   - - za kemično predelavo
        (ločevanje natrija od
        klora), za proizvodnjo
        drugih proizvodov              -     5.0
        - - drugo:
2501 00 510   - - - denaturirana ali za
        uporabo v industriji
        (vključno za rafiniranje),
        razen za shranjevanje ali
        pripravo hrane za človeško
        ali živalsko prehrano            -     5.0
        - - - drugo:
2501 00 910   - - - - sol, primerna za
        človeško prehrano              -     6.0
2501 00 990   - - - - drugo                -     6.0

2502 00 000   Železovi piriti, nepraženi         -     pr

2503 00     Žveplo vseh vrst, razen
        sublimiranega, usedlinskega
        in koloidnega žvepla
2503 00 100   - Žveplo, surovo ali
        neprečiščeno                -     pr
2503 00 900   - Drugo                   -     4.0 (1)

2504      Grafit, naravni
2504 10 000   - V prahu ali v luskah           -     pr
2504 90 000   - Drug                   -     pr

2505      Pesek, naravni, vseh vrst,
        barvan ali nebarvan, razen
        kovinonosnega peska iz 26.
        poglavja
2505 10 00   - Silikatni in kremenov
        pesek:
* 2505 10 001  - - kremenov pesek za
        proizvodnjo stekla             -     5.0
* 2505 10 002  - - kremenčeva moka za
        glazure v keramični
        industriji                 -     5.0
* 2505 10 009  - - drug                  -     5.0
2505 90 000   - Drug                   -     5.0

2506      Kremen (razen naravnega
        peska); kvarcit, vključno
        grobo klesan ali razžagan
        ali kako drugače razrezan v
        pravokotne (vključno
        kvadratne) bloke ali plošče
2506 10 000   - Kremen                  -     pr
        - Kvarcit (kremenec):
2506 21 000   - - surov ali grobo klesan         -     5.0
2506 29 000   - - drug                  -     5.0

2507 00     Kaolin in druge kaolinske
        gline, žgane ali nežgane
2507 00 200   - Kaolin                  -     pr
2507 00 800   - Druge kaolinske gline           -     pr

2508      Druge gline (razen
        ekspandiranih glin iz tar.
        št. 6806), andaluzit, kianit
        in silimanit, žgani ali
        nežgani; mulit; šamotne in
        dinas zemljine
2508 10 000   - Bentonit                 -     pr
2508 20 000   - Zemljine za razbarvanje in
        fullerjeva zemlja              -     5.0
2508 30 000   - Ognjevarna glina             -     5.0
2508 40 000   - Druge gline                -     5.0
2508 50 000   - Andaluzit, kianit in
        silimanit                  -     5.0
2508 60 000   - Mulit                   -     5.0
2508 70     - Šamotne in dinas zemljine:
2508 70 100   - - šamotna zemljina            -     5.0
2508 70 900   - - dinas zemljina             -     5.0

2509 00 000   Kreda                    -     5.0

2510      Naravni kalcijevi fosfati,
        naravni aluminijevi
        kalcijevi fosfati in
        fosfatna kreda
2510 10 000   - Nezmleti                 -     pr
2510 20 000   - Zmleti                  -     pr

2511      Naravni barijev sulfat
        (bariti); naravni barijev
        karbonat (viterit), žgan ali
        nežgan, razen barijevega
        oksida iz tar. št. 2816
2511 10 000   - Naravni barijev sulfat
        (bariti)                  -     pr
2511 20 000   - Naravni barijev karbonat
        (viterit)                  -     1.0 (1)

2512 00 000   Silikatna fosilna moka
        (npr.: kremenka, tripolit,
        diatomit) in podobne
        silikatne zemljine, žgane
        ali nežgane, navidezne
        specifične mase 1 ali manjše        -     pr

2513      Plovec, smirek, naravni
        korund, naravni granat in
        druge naravne snovi za
        brušenje, termično obdelane
        ali neobdelane
        - Plovec:
2513 11 000   - - surov ali v nepravilnih
        kosih, vključno lomljeni
        plovec                   -     pr
2513 19 000   - - drug                  -     1.0
2513 20 000   - Smirek, naravni korund,
        naravni granat in druge
        naravne snovi za brušenje
        (abrazivi)                 -     5.0

2514 00 000   Skrilavec, vključno grobo
        klesan ali razžagan ali kako
        drugače razrezan v
        pravokotne (vključno
        kvadratne) bloke ali plošče         -     pr

2515      Marmor, travertin, ekozin in
        drug apnenčev kamen za
        spomenike ali gradbeništvo,
        navidezne specifične mase
        2,5 ali večje, in alabaster,
        tudi grobo klesani,
        razžagani ali kako drugače
        razrezani v pravokotne
        (vključno kvadratne) bloke
        ali plošče
        - Marmor in travertin:
2515 11 000   - - surova in grobo klesana         -     5.0
2515 12     - - razžagana ali kako
        drugače razrezana v
        pravokotne (vključno
        kvadratne) bloke ali plošče:
2515 12 200   - - - debeline do vključno 4
        cm                     -     5.0
2515 12 500   - - - debeline nad 4 cm do
        vključno 25 cm               -     5.0
2515 12 900   - - - drugo                 -     5.0
2515 20 000   - Ekozin in drug apnenčev
        kamen za spomenike ali
        gradbeništvo; alabaster           -     pr

2516      Granit, porfir, bazalt,
        peščenec in drug kamen za
        spomenike ali gradbeništvo,
        tudi grobo klesani ali
        razžagani ali kako drugače
        razrezani v kvadratne ali
        pravokotne bloke ali plošče
        - Granit:
2516 11 000   - - surov ali grobo klesan         -     5.0
2516 12     - - razžagan ali kako
        drugače razrezan v kvadratne
        ali pravokotne bloke ali
        plošče:
2516 12 100   - - - debeline do vključno
        25 cm                    -     5.0
2516 12 900   - - - drugo                 -     5.0
        - Peščenec:
2516 21 000   - - surov ali grobo klesan         -     pr
2516 22 00   - - razžagan ali kako
        drugače razrezan v kvadratne
        ali pravokotne bloke ali
        plošče:
* 2516 22 001  - - - debeline do vključno
        25 cm                    -     3.0 (1)
* 2516 22 009  - - - drugo                 -     pr
2516 90 000   - Drug kamen za spomenike
        ali gradbeništvo              -     5.0

2517      Prodniki, gramoz, lomljen
        ali drobljen kamen, ki se
        navadno uporabljajo kot
        agregati za beton, za
        nasipanje cest in
        železniških prog ter za
        druga nasipanja, debeli
        gramoz, vključno termično
        obdelan; makadam iz žlindre,
        troske in podobnih
        industrijskih odpadkov,
        vključno mešani z materiali
        iz prvega dela te tarifne
        številke; termakadam;
        drobljenec, odlomki in prah
        iz kamna iz tar. št. 2515
        ali 2516, vključno termično
        obdelani
2517 10     - Prodniki, gramoz, lomljen
        ali zdrobljen kamen, ki se
        navadno uporabljajo kot
        agregati za beton, za
        nasipanje cest ali
        železniških prog in za druga
        nasipanja, debeli in drobni
        gramoz, vključno termično
        obdelani:
2517 10 100   - - prodniki, gramoz, debeli
        in drobni gramoz              -     5.0
2517 10 200   - - apnenec, dolomit in
        druge apnenčaste kamnine,
        lomljene ali zdrobljene           -     5.0
2517 10 800   - - drugi                  -     5.0
2517 20 000   - Makadam iz žlindre, troske
        ali podobnih industrijskih
        odpadkov, vključno tudi
        pomešani z materiali iz tar.
        podšt. 2517 10               -     pr
2517 30 000   - Termakadam                -     pr
        - Drobljenec, odlomki in
        prah iz kamna iz tar. št.
        2515 ali 2516, vključno
        termično obdelani:
2517 41 000   - - iz marmorja               -     pr
2517 49 000   - - drugo                  -     pr

2518      Dolomit, žgan ali nežgan;
        dolomit, grobo klesan ali
        razžagan ali kako drugače
        razrezan v kvadratne ali
        pravokotne bloke ali plošče,
        aglomerirani dolomit
        (vključno terdolomit)
2518 10 000   - Dolomit, nežgan
        (magnezijev-kalcijev
        karbonat)                  -     5.0
2518 20 000   - Dolomit, žgan (magnezijev-
        kalcijev oksid)               -     2.0 (1)
2518 30 000   - Dolomit aglomeriran
        (vključno terdolomit)            -     5.0

2519      Naravni magnezijev karbonat
        (magnezit); taljeni
        magnezijev oksid; mrtvopečen
        (sintran) magnezijev oksid z
        majhnimi količinami drugih
        oksidov, dodanih pred
        sintranjem, ali brez njih;
        drugi magnezijevi oksidi,
        čisti ali nečisti
2519 10 000   - Naravni magnezijev
        karbonat (magnezit)             -     pr
2519 90     - Drugo:
2519 90 100   - - magnezijev oksid, razen
        žganega naravnega
        magnezijevega karbonata           -     5.0
2519 90 300   - - mrtvopečeni (sintran)
        magnezijev oksid              -     pr
2519 90 900   - - drugo                  -     pr

2520      Surova sadra; anhidrid
        sadre; žgana sadra (ki
        sestoji iz žgane sadre ali
        kalcijevega sulfata),
        barvana ali nebarvana, z
        majhnimi količinami
        pospeševalcev ali zaviralcev
        vezanja ali brez njih
2520 10 000   - Surova sadra (kalcijev
        sulfat dihidrat); anhidrit
        sadre (brezvodni kalcijev
        sulfat)                   -     pr
2520 20     - Žgana sadra (kalcijev
        sulfat 0,5 hidrat):
2520 20 100   - - gradbena                -     pr
2520 20 900   - - druga                  -     pr

2521 00 000   Apnenčev kamen, ki se
        uporablja kot talilo;
        apnenčev kamen in druge
        apnenčaste kamenine, ki se
        uporabljajo za proizvodnjo
        apna in cementa               -     5.0

2522      Živo apno, gašeno apno in
        hidrirano apno, razen
        kalcijevega oksida in
        hidroksida iz tar. št. 2825
2522 10 000   - Živo apno (kalcijev oksid)        -     5.0
2522 20 000   - Gašeno apno (kalcijev
        hidroksid)                 -     8.0
2522 30 000   - Hidravljično apno (skupaj
        žgana apnenec in glina)           -     5.0

2523      Portlandski cement,
        aluminatni cement, žlindrani
        cement, supersulfatni cement
        in podobni cementi, vštevši
        barvane in v obliki
        klinkerja
2523 10 000   - Cement v obliki klinkerja         -     10.0
        - Portlandski cement:
2523 21 000   - - beli cement, umetno
        barvan ali nebarvan             -     10.0
2523 29 000   - - drug                  -     10.0
2523 30 000   - Aluminatni cement             -     10.0
2523 90     - Drugi cementi:
2523 90 100   - - cement iz visokih peči         -     3.0 (1)
2523 90 300   - - pozolanski cement            -     3.0 (1)
2523 90 900   - - drugo                  -     3.0 (1)

2524 00     Azbest
2524 00 300   - Vlakna, kosmiči ali prah         -     pr
2524 00 800   - Drugo                   -     pr

2525      Sljuda, tudi v cepih;
        sljudni odpadki
2525 10 000   - Surova sljuda in sljuda v
        listih ali cepih              -     pr
2525 20 000   - Sljuda v prahu              -     pr
2525 30 000   - Odpadki sljude              -     pr

2526      Steatit (magnezijev silikat
        hidrat), naravni, vključno
        grobo klesan ali razžagan
        ali kako drugače razrezan v
        kvadratne ali pravokotne
        bloke ali plošče; lojevec
2526 10 000   - Nezdrobljen ali nezmlet          -     pr
2526 20 000   - Zdrobljen ali zmlet            -     1.0 (1)

2527 00 000   Kriolit (aluminijev-natrijev
        fluorid), naravni; kiolit
        (natrijev fluoroaluminat),
        naravni                   -     pr

2528      Borati, naravni in njihovi
        koncentrati (žgani ali
        nežgani), razen boratov,
        izločenih iz naravne slane
        vode; naravna borova
        kislina, ki vsebuje do 85 %
        H3BO3, računano na suhi
        izdelek
2528 10 000   - Natrijevi borati, naravni,
        in njihovi koncentrati
        (žgani ali nežgani)             -     pr
2528 90 000   - Drugo                   -     pr

2529      Glinenec; levcit; nefelin in
        nefelin sienit; fluorit
2529 10 000   - Glinenec                 -     pr
        - Fluorit:
2529 21 000   - - s 97 % ali manj
        kalcijevega fluorida            -     pr
2529 22 000   - - z nad 97 % kalcijevega
        fluorida                  -     pr
2529 30 000   - Leucit, nefelin in nefelin
        sienit                   -     pr

2530      Mineralne snovi, ki niso
        navedene in ne zajete na
        drugem mestu
2530 10     - Vermikulit, perlit in
        kloriti, neekspandirani:
2530 10 100   - - perlit                 -     pr
2530 10 900   - - vermikulit in kloriti          -     pr
2530 20 000   - Kieserit, epsomit
        (magnezijevi sulfati,
        naravni)                  -     pr
2530 40 000   - Sljudni železovi oksidi,
        naravni                   -     2.0
2530 90     - Drugo:
2530 90 200   - - morska pena               -     pr
2530 90 950   - - drugo                  -     5.0


26. poglavje

RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) žlindra in podobni industrijski odpadki,
pripravljeni kot makadam (tar. št. 2517);

  (b) naravni magnezijev karbonat (magnezit), žgan
ali nežgan (tar. št. 2519);

  (c) bazična žlindra iz 31. poglavja;

  (d) žlindrna volna, volna iz kamna in podobne
mineralne volne (tar. št. 6806);

  (e) odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin,
platiranih s plemenito kovino; drugi odpadki ali
ostanki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove
spojine in se v glavnem uporabljajo za pridobivanje
plemenitih kovin (tar. št. 7112);

  (f) bakrenec, nikljev in kobaltov kamen,
proizveden po kakršnem koli talilnem postopku (XV.
oddelek).

2. Pri tar. št. 2601 do 2617 so z izrazom "rude"
mišljeni minerali tistih mineraloških vrst, ki se
uporabljajo v metalurgiji za pridobivanje živega
srebra, kovin iz tar. št. 2844 ali kovin iz XIV. ali
XV. oddelka, in to tudi, če so za nemetalurške namene.
V tar. št. 2601 do 2617 pa ne spadajo minerali, ki so
bili v postopkih, neobičajnih v metalurgiji.

3. Tar. št. 2620 obsega pepel in ostanke vrst, ki se
uporabljajo v industriji za pridobivanje kovin ali kot
surovina za proizvodnjo kemičnih kovinskih spojin.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2601      Železove rude in
        koncentrati, tudi praženi
        železovi piriti
        - Železove rude in
        koncentrati, razen praženih
        železovih piritov:
2601 11 000   - - neaglomerirani             -     pr
2601 12 000   - - aglomerirani              -     pr
2601 20 000   - Praženi železovi piriti          -     pr

2602 00 000   Manganove rude in
        koncentrati, vključno železo
        - manganove rude in
        koncentrati z 20% in več
        mangana, računano na suh
        izdelek                   -     pr

2603 00 000   Bakrove rude in koncentrati         -     pr

2604 00 000   Nikljeve rude in koncentrati        -     pr

2605 00 000   Kobaltove rude in
        koncentrati                 -     pr

2606 00 000   Aluminijeve rude in
        koncentrati                 -     pr

2607 00 000   Svinčeve rude in koncentrati        -     pr

2608 00 000   Cinkove rude in koncentrati         -     pr

2609 00 000   Kositrove rude in
        koncentrati                 -     pr

2610 00 000   Kromove rude in koncentrati         -     pr

2611 00 000   Volframove rude in
        koncentrati                 -     pr

2612      Uranove ali torijeve rude in
        koncentrati
2612 10     - Uranove rude in
        koncentrati:
2612 10 100   - - uranove rude in mešanice
        (uraninit) in njihovi
        koncentrati, z vsebnostjo
        urana nad 5% po masi            -     pr
2612 10 900   - - drugo                  -     pr
2612 20     - Torijeve rude in
        koncentrati:
2612 20 100   - - monazit; urano-torianit
        in druge torijeve rude in
        koncentrati, z vsebnostjo
        torija nad 20% po masi           -     pr
2612 20 900   - - drugo                  -     pr

2613      Molibdenove rude in
        koncentrati
2613 10 000   - Praženi                  -     pr
2613 90 000   - Drugo                   -     pr

2614 00     Titanove rude in koncentrati
2614 00 100   - Ilmenit in njegovi
        koncentrati                 -     pr
2614 00 900   - Drugo                   -     pr

2615      Niobijeve, tantalove,
        vanadijeve in cirkonijeve
        rude in koncentrati
2615 10 000   - Cirkonijeve rude in
        koncentrati                 -     pr
2615 90     - Drugo:
2615 90 100   - - niobijeve in tantalove
        rude in koncentrati             -     pr
2615 90 900   - - vanadijeve rude in
        koncentrati                 -     pr

2616      Rude plemenitih kovin in
        koncentrati
2616 10 000   - Srebrove rude in
        koncentrati                 -     pr
2616 90 000   - Drugo                   -     pr

2617      Druge rude in koncentrati
2617 10 000   - Antimonove rude in
        koncentrati                 -     pr
2617 90 000   - Drugo                   -     pr

2618 00 000   Granulirana žlindra
        (žlindrni pesek) pri
        pridobivanju železa ali
        jekla                    -     pr

2619 00     Žlindra (razen granulirane
        ^lindre), škaja in drugi
        odpadki pri pridobivanju
        železa in jekla
2619 00 100   - Prah iz visokih peči           -     pr
        - Drugo:
2619 00 910   - - odpadki, primerni za
        pridobivanje železa ali
        mangana                   -     pr
2619 00 930   - - žlindra, uporabna za
        ekstrakcijo titanovega
        oksida                   -     pr
2619 00 950   - - odpadki, uporabni za
        ekstrakcijo vanadija            -     pr
2619 00 990   - - drugo                  -     pr

2620      Pepeli in ostanki (razen
        tistih od proizvodnje železa
        in jekla), ki vsebujejo
        kovine ali kovinske spojine
        - Ki vsebujejo pretežno
        cink:
2620 11 000   - - trdi nečisti cink, ki je
        nastal kot usedlina pri
        vročem cinkanju               -     pr
2620 19 000   - - drugo                  -     pr
2620 20 000   - Ki vsebujejo pretežno
        svinec                   -     pr
2620 30 000   - Ki vsebujejo pretežno
        baker                    -     pr
2620 40 000   - Ki vsebujejo pretežno
        aluminij                  -     pr
2620 50 000   - Ki vsebujejo pretežno
        vanadij                   -     pr
2620 90     - Drugo:
2620 90 100   - - ki vsebujejo pretežno
        nikelj                   -     pr
2620 90 200   - - ki vsebujejo pretežno
        niobij in tantal              -     pr
2620 90 300   - - ki vsebujejo pretežno
        volfram                   -     pr
2620 90 400   - - ki vsebujejo predvsem
        kositer                   -     pr
2620 90 500   - - ki vsebujejo predvsem
        molibden                  -     pr
2620 90 600   - - ki vsebujejo pretežno
        titan                    -     pr
2620 90 700   - - ki vsebujejo pretežno
        antimon                   -     pr
2620 90 800   - - ki vsebujejo pretežno
        kobalt                   -     pr
2620 90 910   - - ki vsebujejo pretežno
        cirkonij                  -     pr
2620 90 990   - - drugo                  -     pr

2621 00 000   Druge žlindre in pepeli,
        vključno pepel morskih alg         -     pr


27. poglavje

MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE
DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) izločene kemično določene organske spojine, razen
čistega metana in propana, ki se uvrščata v tar. št.
2711;

(b) zdravila, ki se uvrščajo v tar. št. 3003 ali
3004;

(c) mešani nenasičeni ogljikovodiki, ki se uvrščajo v
tar. št. 3301, 3302 ali 3805.

2. Tar. št. 27.10 obsega ne le olja iz nafte in olja,
dobljena iz bituminoznih mineralov, temveč tudi
podobna olja, ki sestoje iz mešanice nenasičenih
ogljikovodikov, dobljena po kakršnem koli postopku, če
masa nearomatskih sestavin presega maso aromatskih
sestavin.

  Ta tarifna številka pa ne obsega tekočih
sintetičnih poliolefinov, pri katerih se pod 60%
prostornine destilira pri 300 stopinj C po konverziji
pri 1.013 milibarih z uporabo destilacije v vakuumu
(39. poglavje).

Opombe k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 2701 11 je z izrazom "antracit"
mišljen črni premog, ki ima največ 14% izparljivih
snovi (računano na suh izdelek brez mineralnih snovi).

2. Pri tar. podšt. 2701 12 je z izrazom "bituminozni
črni premog" mišljen črni premog, ki ima več kot 14%
izparljivih snovi (računano na suh izdelek brez
mineralnih snovi) in kalorično vrednost 5.833 kcal/kg
ali več (računano na vlažen proizvod brez mineralnih
snovi).

3. Pri tar. podšt. 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40
in 2707 60 so z izrazi "benzen", "toluen", "ksilen",
"naftalen" in "fenoli" mišljeni proizvodi, ki
vsebujejo po masi več kot 50% benzena, toluena,
ksilena, naftalena ali fenolov.

Dodatne opombe (1)

(1) Izraz ASTM pomeni, če ni drugače navedeno, metodo,
ki jo je določilo Ameriško društvo za testiranje in
materiale (American Society for Testing and Materials)
v izdaji standardnih definicij in specifikacij za
naftne in mazivne produkte, leta 1976.

1. Pri tar. št. 2710:

(a) "lahka olja" (tar. podšt. 2710 00 11 do 2710 00
39) pomenijo olja in pripravke, katerih vsaj 90%
prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 210
stopinj C (ASTM D 86 metoda);

(b) "posebni bencini" (tar. podšt. 2710 00 21 in 2710
00 25) pomenijo lahka olja, kot so določena v zgornjem
odstavku (a), ki ne vsebujejo nobenih
antidetonacijskih preparatov, z največjo razliko 60
stopinj C med temperaturama, pri katerih destilira 5%
oziroma 90% prostornine (vključno z izgubami);

(c) "beli špirit" (tar. podšt. 2710 00 21) pomeni
posebne špirite, kot so določeni v zgornjem odstavku
(b), z vnetiščem nad 21 stopinj C po Abel-Pensky
metodi (1);

(1) Izraz "Abel-Pensky metoda" pomeni DIN (Deutsche
Industrienorm) metodo 51755 - marec 1974, ki jo je
objavila DNA (Deutsche Normenausschuss), Berlin 15.

(d) "srednja olja" (tar. podšt. 2710 00 410 do 2710
00 590) pomenijo olja in pripravke, katerih manj kot
90% prostornine (vključno z izgubami) destilira pri
210 stopinj C , 65% ali več prostornine (vključno z
izgubami) pa se destilira pri 250 stopinj C (ASTM D 86
metoda);

(e) "težka olja" (tar. podšt. 2710 00 610 do 2710 00
97) pomenijo olja in pripravke, katerih manj kot 65%
prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 250
stopinj C po ASTM D 86 metodi ali pri katerih odstotka
destilacije pri 250 stopinj C ni možno določiti z
omenjeno metodo;

(f) "plinska olja" (tar. podšt. 2710 00 610 do 2710 00
68) pomenijo težka olja, kot so določena v zgornjem
odstavku (e), pri katerih vsaj 85% prostornine
(vključno z izgubami) destilira pri 350 stopinj C
(ASTM D 86 metoda);

(g) "kurilna olja" (tar. podšt. 2710 00 710 do 2710
00 780) pomenijo težka olja, kot so določena v
zgornjem odstavku (e) (razen plinskih olj, kot so
določena v prejšnjem odstavku (f)), ki imajo pri
ustrezni raztopini barve C viskoznost V:

-  ki ne presega vrednosti, prikazane v vrsti I
naslednje tabele, pri vsebnosti sulfatnih pepelov pod
1% po ASTM D 874 metodi in je saponifikacijski indeks
pod 4 po ASTM D 939-54 metodi;

-  ki presega vrednost v vrstici II, če je
temperatura utekočinjenja pod 10 stopinj C po ASTM D
97 metodi;

-  ki presega vrednost v vrstici I, vendar ne presega
vrednosti v vrstici II, kadar vsaj 25% prostornine
destilira pri 300 stopinj C po ASTM D 86 metodi ali če
manj kot 25% prostornine destilira pri 300 stopinj C,
kadar je temperatura utekočinjenja višja od 10 stopinj
C pod ničlo po ASTM D 97 metodi. Ta določila veljajo
le za olja, ki imajo vrednost raztopljene barve C pod
2.
Tabela odvisnosti med raztopino barve C in
viskoznostjo V

-----------------------------------------------------------------------------------------
Barva C  0 0,5 1 1,5 2 2,5  3  3,5   4  4,5  5  5,5  6 6,5  7  7,5 in več
-----------------------------------------------------------------------------------------
Visko- I 4  4  4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
znost   ------------------------------------------------------------------------------
V   II 7  7  7  7  9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
-----------------------------------------------------------------------------------------

  Izraz "viskoznost V" pomeni kinematično viskoznost
pri 50 stopinj C, izraženo v 10-6 m2 s-1 po ASTM D 445
metodi.

  Izraz "raztopina barve C" pomeni barvo proizvoda,
določeno po ASTM D 1500 metodi, ko se en del takega
proizvoda zmeša z 99 volumenskimi deli ogljikovega
tetraklorida. Barvo je treba določiti nemudoma po
razredčenju.
Tar. podšt. od 2710 00 71 do 2710 00 78 vsebujejo le
naravno obarvana kurilna olja.
Pod te tar. podšt. ne spadajo težka olja, ki so
določena v gornjem odstavku (e), pri katerih je
nemogoče določiti:

-  destilacijski odstotek pri 250 stopinj C po ASTM D
86 metodi (ničla se upošteva kot odstotek),

-  kinematično viskoznost pri 50 stopinj C po ASTM D
445 metodi,

-  ali raztopino barve C po ASTM D 1500 metodi.

  Taki proizvodi se uvrščajo v tar. podšt. 2710 00
810 do 2710 00 97

2. Pri tar. št. 2712 izraz "surov vazelin" (tar.
podšt. 2712 10 10) pomeni vazelin z naravno barvo nad
4,5 po ASTM D 1500 metodi.

3. Pri tar. podšt. 2712 90 310 do 2712 90 390 se
izraz "surov" nanaša na proizvode:

(a) z vsebnostjo olja 3,5 ali več po ASTM D 721
metodi, če je njihova viskoznost pri 100 stopinj C pod
9x10-6 m2 s-1 po ASTM D 445 metodi; ali

(b) z naravno barvo nad 3 po ASTM D 1500 metodi, če
je njihova viskoznost pri 100 stopinj C 9x10-6 m2 s-1
ali višja po ASTM D 445 metodi.

4. Pri tar. št. 2710, 2711 in 2712, izraz "specifični
procesi" pomeni naslednje postopke:

(a) vakuumsko destilacijo;

(b) ponovno destilacijo (redestilacijo) z zelo
natančnim procesom frakcioniranja;

(c) razbijanje (kreking);

(d) reforming;

(e) ekstrakcijo s pomočjo selektivnih razredčil
(topil);

(f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivno prstjo,
aktivnim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacijo;

(h) alkilizacijo;

(ij)   izomerizacijo;

(k) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00
610 do 2710 00 97) razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85% vsebine žvepla pri obdelanih
proizvodih (ASTM D 1266-59 T metoda);

(l) (le v zvezi s proizvodi iz tar. št. 2710)
deparafinizacijo z različnimi postopki, razen s
filtriranjem;

(m) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00
610 do 2710 00 97) obdelavo z vodikom pri pritisku nad
20 bari in temperaturi nad 250 stopinj C, z uporabo
katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar
vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji;
nadaljnja obdelava mazalnih olj iz tar. podšt. 2710 00
810 do 2710 00 97 z vodikom (npr. hidrofinalizacija
ali razbarvanje), z namenom še posebej izboljšati
barvo ali stabilnost, se ne obravnava kot specifični
proces;

(n) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00
710 do 2710 00 780) atmosferska (zračna) destilacija,
pod pogojem, da manj kot 30% prostornine teh
proizvodov (vključno z izgubami) destilira pri 300
stopinj C po ASTM D 86 metodi; če po ASTM D 86 metodi
30% ali več prostornine (vključno z izgubami)
destilira pri 300 stopinj C, se količine proizvodov,
ki bi se pridobile z atmosfersko destilacijo in sodijo
v tar. podšt. 2710 00 110 do 2710 00 390 ali 2710 00
410 do 2710 00 590, ocarinijo po istih stopnjah kot
proizvodi, na katere se nanašajo tar. podšt. 2710 00
740 do 2710 00 780, v skladu z vrsto in vrednostjo
proizvoda, ki je bil za to uporabljen, in glede na
neto maso pridobljenih proizvodov; to pravilo ne bo
veljalo za tako pridobljene proizvode, za katere v
obdobju šestih mesecev veljajo drugi pogoji, določeni
od pristojnih oblasti, in ki so namenjeni specifičnim
procesom ali kemičnim spremembam s procesi, ki ne
sodijo med specifične procese;

(o) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00
810 do 2710 00 97) obdelava s sredstvi
visokofrekvenčnih električnih postopkov s praznjenjem
skozi krtačke.

  Če so za izvedbo zgoraj omenjenih postopkov zaradi
tehničnih zahtev nujne pripravljalne obdelave, se
izvzetje plačila carine nanaša le na količine
proizvoda, ki so dejansko namenjene in podvržene takim
(zgoraj omenjenim) obdelavam; vsakršni odpadni
proizvodi, ki so posledica omenjenih pripravljalnih
obdelav, so prav tako izvzeti plačila carine.

5. Količine proizvodov, ki nastanejo med kemično
spremembo ali med pripravljalno obdelavo, ki je nujna
zaradi tehničnih zahtev, in ki sodijo v tar. št. ali
tar. podšt. 2707 10 100, 2707 20 100, 2707 30 100,
2707 50 100, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90
310 do 2712 90 990, 2713 90, 2901 10 100, 2902 20 10 ,
2902 30 100 in 2902 44 100, se carinijo po enakih
stopnjah kot proizvodi, ki sodijo v postavko "za druge
namene", v skladu z vrsto in vrednostjo proizvodov, ki
se uporabljajo, in glede na neto maso pridobljenega
proizvoda. To pravilo ne velja za produkte, ki sodijo
v tar. št. 2710 do 2712, za katere v obdobju šestih
mesecev veljajo drugi pogoji, ki jih določijo
pristojne oblasti, in so namenjeni obdelavi v posebnih
procesih ali nadaljnji kemični spremembi.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

2701      Črni premog, tudi briketi
        raznih oblik iz črnega
        premoga
        - Črni premog, tudi v prahu,
        toda neaglomeriran:
2701 11     - - antracit :
2701 11 100   - - - pri katerem delež
        hlapljivih snovi (na bazi
        suhega proizvoda brez
        mineralnih snovi) ne presega
        10%                     -     pr
2701 11 900   - - - drugo                 -     pr
2701 12     - - bituminozni črni premog
        :
2701 12 100   - - - premog za koksanje          -     pr
2701 12 900   - - - drug                 -     pr
2701 19 000   - - drug črni premog            -     pr
2701 20 00   - Briketi raznih oblik iz
        črnega premoga:
* 2701 20 001  - - z vsebnostjo žvepla pod
        0,7 g S/MJ                 -     pr
* 2701 20 009  - - drugo                  -     5.0

2702      Rjavi premog (lignit),
        aglomeriran ali
        neaglomeriran, razen gagata
2702 10 00   - Rjavi premog (lignit),
        tudi v prahu, neaglomeriran:
* 2702 10 001  - - z vsebnostjo žvepla pod
        0,7 g S/MJ                 -     pr
* 2702 10 009  - - drugo                  -     5.0
2702 20 00   - Aglomeriran rjavi premog
        (lignit):
* 2702 20 001  - - z vsebnostjo žvepla pod
        0,7 g S/MJ                 -     pr
* 2702 20 009  - - drugo                  -     5.0

2703 00 000   Šota (vključno šotna slama),
        neaglomerirana ali
        aglomerirana                -     pr

2704 00     Koks in polkoks iz črnega
        premoga, rjavega premoga,
        lignita ali šote,
        neaglomerirana ali
        aglomerirana; retortno oglje
        - Koks in polkoks iz črnega
        premoga:
2704 00 110   - - za proizvodnjo elektrod         -     2.0
2704 00 190   - - drugo                  -     pr
2704 00 300   - Koks in polkoks iz rjavega
        premoga ali lignita             -     2.0
2704 00 900   - Drugo                   -     2.0

2705 00 000   Plin iz črnega premoga,
        vodni plin, generatorski
        plin in podobni plini, razen
        naftnih plinov in drugih
        plinskih ogljikovodikov           1000 m3  pr

2706 00 000   Katran, dobljen z
        destilacijo črnega premoga,
        rjavega premoga, lignita in
        šote, in drugi mineralni
        katrani, dehidratirani ali
        nedehidratirani ali deloma
        destilirani ali ne, vključno
        rekonstituirani katrani           -     pr

2707      Olja in drugi proizvodi,
        dobljeni z destilacijo
        katrana iz črnega premoga
        pri visoki temperaturi;
        podobni proizvodi, pri
        katerih masa aromatskih
        sestavin presega maso
        nearomatskih sestavin
2707 10     - Benzen:
2707 10 100   - - za pogonsko gorivo ali
        kurjavo                   -     5.0 (1)
2707 10 900   - - za druge namene             -     pr
2707 20     - Toluen:
2707 20 100   - - za pogonsko gorivo ali
        kurjavo                   -     5.0 (1)
2707 20 900   - - za druge namene             -     pr
2707 30     - Ksilen:
2707 30 100   - - za pogonsko gorivo ali
        kurjavo                   -     5.0 (1)
2707 30 900   - - za druge namene             -     pr
2707 40 000   - Naftalen                 -     pr
2707 50     - Mešanice drugih aromatskih
        ogljikovodikov, pri katerih
        65 vol.% ali več (vštevši
        izgube) destilira pri
        temperaturi 250 stopinj C
        (po metodi ASTM D-86):
2707 50 100   - - za pogonsko gorivo ali
        kurjavo                   -     5.0
2707 50 900   - - za druge namene             -     5.0
2707 60 000   - Fenoli                  -     3.0 (1)
        - Drugo:
2707 91 000   - - kreozotna olja             -     4.0
2707 99     - - drugo:
        - - - surova olja:
2707 99 110   - - - - surova lahka olja,
        katerih 90% prostornine ali
        več destilira pri
        temperaturah do 200 stopinj
        C                      -     4.0
2707 99 190   - - - - drugo                -     4.0
2707 99 300   - - - sulfunirane vrhnje
        frakcije                  -     4.0
2707 99 500   - - - temeljni proizvodi          -     4.0
2707 99 700   - - - antracen               -     4.0
        - - - drugo:
2707 99 910   - - - - za proizvodnjo
        proizvodov iz tar.št. 2803         -     4.0
2707 99 990   - - - - drugo                -     4.0

2708      Smola in smolni koks,
        dobljena iz katrana črnega
        premoga ali iz drugih
        mineralnih katranov
2708 10 000   - Smola                   -     pr
2708 20 000   - Smolni koks                -     pr

2709 00     Nafta in olja, dobljeni iz
        bituminoznih mineralov,
        surova
2709 00 100   - Kondenzati naravnega plina        -     pr
2709 00 900   - Drugo                   -     pr

2710 00     Olja, dobljena iz nafte, in
        olja, dobljena iz
        bituminoznih mineralov,
        razen surovih; proizvodi, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu, ki
        vsebujejo po masi 70% ali
        več olj iz nafte ali olj,
        dobljenih iz bituminoznih
        mineralov, če so ta olja
        osnovne sestavine teh
        proizvodov
        - Lahka olja:
2710 00 110   - - za uporabo v specifičnih
        procesih                  -     10.0
2710 00 150   - - za kemično predelavo,
        razen v procesih, ki so
        določeni v skladu s
        tar.podšt. 2710 00 110           -     10.0
        - - za druge namene:
        - - - posebni bencini:
2710 00 210   - - - - beli špirit             -     10.0
2710 00 250   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo:
        - - - - motorni bencin:
2710 00 260   - - - - - letalski bencin          -     10.0
        - - - - - drug, z vsebnostjo
        svinca:
        - - - - - - do vključno
        0,013 g/l (neosvinčen
        bencin):
2710 00 270   - - - - - - - z oktanskim
        številom (RON) manj kot 95         1000 l (1)10.0
(1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.
2710 00 290   - - - - - - - z oktanskim
        številom (RON) 95 ali več do
        manj kot 98                 1000 l (1)10.0
2710 00 320   - - - - - - - z oktanskim
        številom (RON) 98 ali več          1000 l (1)10.0
        - - - - - - nad 0,013 g/l
        (osvinčen bencin):
2710 00 340   - - - - - - - z oktanskim
        številom (RON) do manj kot
        98                     1000 l (1)10.0
2710 00 360   - - - - - - - z oktanskim
        številom (RON) 98 ali več          1000 l (1)10.0
2710 00 370   - - - - bencinska reaktivna
        goriva                   -     10.0
2710 00 390   - - - - druga lahka olja          -     7.0 (1)
        - Srednja olja:
2710 00 410   - - za uporabo v specifičnih
        procesih                  -     10.0
2710 00 450   - - za uporabo v kemijski
        predelavi, razen v procesih,
        ki so določeni v skladu s
        tar.podšt. 2710 00 410           -     10.0
        - - za druge namene:
        - - - kerozini:
2710 00 510   - - - - reaktivno letalsko
        gorivo                   -     7.0 (1)
2710 00 550   - - - - drugo                -     10.0
2710 00 590   - - - drugo                 -     10.0
        - Težka olja:
        - - plinska olja, definirana
        v dodatni opombi 1(f):
2710 00 610   - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     10.0
2710 00 650   - - - za uporabo v kemični
        predelavi, razen v procesih,
        ki so določeni v skladu s
        tar.podšt. 2710 00 610           -     10.0
        - - - za druge namene:
2710 00 66   - - - - z vsebnostjo žvepla
        do vključno 0,05 mas.%:
* 2710 00 661  - - - - - ekstra lahko (EL)
        kurilno olje z dodanim
        rdečim barvilom in
        indikatorjem                -     10.0
* 2710 00 669  - - - - - druga (npr. diesel
        goriva, neobarvana EL
        goriva)                   -     10.0
2710 00 67   - - - - z vsebnostjo žvepla
        več kot 0,05 mas.% do
        vključno 0,2 mas.%:
* 2710 00 671  - - - - - ekstra lahko (EL)
        kurilno olje z dodanim
        rdečim barvilom in
        indikatorjem                -     10.0
* 2710 00 679  - - - - - druga (npr. diesel
        goriva, neobarvana EL
        goriva)                   -     10.0
2710 00 68   - - - - z vsebnostjo žvepla
        več kot 0,2 mas.%:
* 2710 00 681  - - - - - ekstra lahko (EL)
        kurilno olje z dodanim
        rdečim barvilom in
        indikatorjem                -     10.0
* 2710 00 689  - - - - - druga (npr. diesel
        goriva, neobarvana EL
        goriva)                   -     10.0
        - - kurilna olja (brez
        dodanih barvil), definirana
        v dodatni opombi 1(g):
2710 00 710   - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     10.0
2710 00 720   - - - za kemično predelavo,
        razen v procesih, ki so
        določeni v skladu s
        tar.podšt. 2710 00 710           -     10.0
        - - - za druge namene:
2710 00 740   - - - - z vsebnostjo žvepla
        pod 1 mas.%                 -     5.0
2710 00 760   - - - - z vsebnostjo žvepla
        od 1 mas.% do manj kot 2
        mas.%                    -     13.0
2710 00 770   - - - - z vsebnostjo žvepla
        od 2 mas.% do manj kot 2,8
        mas.%                    -     16.0
2710 00 780   - - - - z vsebnostjo žvepla
        od 2,8 mas.% in več             -     20.0
        - - mazalna olja; druga
        olja:
2710 00 810   - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     6.0 (1)
2710 00 830   - - - za kemično predelavo,
        razen v procesih, ki so
        določeni v skladu s
        tar.podšt. 2710 00 810           -     6.0 (1)
        - - - za druge namene:
2710 00 870   - - - - motorna olja,
        kompresijska mazalna olja,
        turbinska mazalna olja           -     6.0 (1)
2710 00 880   - - - - tekočine za
        hidravlične namene             -     6.0 (1)
2710 00 890   - - - - bela olja, tekoči
        parafin                   -     6.0 (1)
2710 00 920   - - - - olja za menjalnike
        in reduktorje                -     6.0 (1)
2710 00 940   - - - - sredstva za obdelavo
        kovin, za ločevanje kalupov,
        antikorozivna olja             -     6.0 (1)
2710 00 960   - - - - elektroizolacijska
        olja                    -     6.0 (1)
2710 00 97   - - - - druga mazalna in
        druga olja ter masti:
* 2710 00 971  - - - - - kurilna in
        pogonska olja, ki ne
        ustrezajo definiciji
        navedeni v dodatni opombi
        1(f) niti 1(g) (npr. mazut)         -     6.0 (1)
* 2710 00 972  - - - - - masti               -     6.0 (1)
* 2710 00 979  - - - - - druga               -     6.0 (1)

2711      Naftni plini in drugi
        plinasti ogljikovodiki
        - Utekočinjeni:
2711 11 000   - - naravni plin              TJ    2.0
2711 12     - - propan:
        - - - propan s čistočo vsaj
        99%:
2711 12 110   - - - - za pogonsko gorivo
        ali kurjavo                 -     15.0 (1)
2711 12 190   - - - - za druge namene           -     pr
        - - - drug:
2711 12 910   - - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     2.0
2711 12 930   - - - - za uporabo v kemični
        predelavi, razen v procesih,
        ki so določeni v skladu s
        tar.podšt. 2711 12 91            -     2.0
        - - - - za druge namene:
2711 12 940   - - - - - čistoče nad 90%,
        toda manj od 99%              -     2.0
2711 12 970   - - - - - drugo (npr.
        mešanice propana in butana v
        katerih prevladuje propan)         -     2.0
2711 13     - - butan:
2711 13 100   - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     2.0
2711 13 300   - - - za uporabo v kemični
        predelavi, razen v procesih,
        ki so določeni v skladu s
        tar.podšt. 2711 13 10            -     2.0
        - - - za druge namene:
2711 13 910   - - - - čistoče nad 90%,
        toda manj od 95%              -     2.0
2711 13 970   - - - - drugo (npr. mešanica
        butana in propana v katerih
        prevladuje butan)              -     2.0
2711 14 000   - - etilen, propilen,
        butilen in butadien             -     2.0
2711 19 000   - - drugo                  -     2.0
        - V plinskem stanju:
2711 21 000   - - naravni plin              TJ    1.0 (1)
2711 29 000   - - drugo                  -     2.0

2712      Vazelin; parafinski vosek,
        mikrokristalni vosek iz
        nafte, stiskani parafini,
        ozokerit, vosek iz rjavega
        premoga ali lignita, vosek
        iz šote, drugi mineralni
        voski in podobni proizvodi,
        dobljeni s sintezo ali
        drugimi postopki, pobarvani
        ali nepobarvani
2712 10     - Vazelin:
2712 10 100   - - surov                  -     2.0
2712 10 900   - - drug                  -     5.0
2712 20     - Parafinski vosek, ki
        vsebuje manj kot 0,75% mase
        olja:
2712 20 100   - - sintetični parafinski
        vosek molekulske mase 460
        ali več, vendar manj kot
        1.560                    -     5.0
2712 20 900   - - drug                  -     5.0
2712 90     - Drugo:
        - - ozokerit, vosek iz
        rjavega premoga ali lignita
        ali vosek iz šote (naraven
        proizvod):
2712 90 110   - - - surov                 -     5.0
2712 90 190   - - - drug                 -     5.0
        - - drugo:
        - - - surov:
2712 90 310   - - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            -     5.0
2712 90 330   - - - - za uporabo v kemični
        predelavi, razen v procesih,
        ki so določeni v skladu s
        tar.podšt. 2712 90 31            -     5.0
2712 90 390   - - - - za druge namene           -     5.0
        - - - drugo:
2712 90 910   - - - - mešanice 1-alkenov,
        ki vsebujejo 80 mas.% ali
        več 1-alkenov dolžine verige
        več kot 24, vendar manj kot
        28 ogljikovih atomov            -     5.0 (1)
2712 90 990   - - - - drugo                -     5.0 (1)

2713      Naftni koks, bitumen in
        drugi ostanki iz nafte ali
        olj iz bituminoznih
        mineralov
        - Naftni koks:
2713 11 000   - - nežgan (surov)             -     pr
2713 12 000   - - žgan                  -     pr
2713 20 000   - Naftni bitumen              -     pr
2713 90     - Drugi ostanki iz nafte ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih mineralov:
2713 90 100   - - za proizvodnjo
        proizvodov iz tar.št. 2803         -     pr
2713 90 900   - - drugo                  -     2.0

2714      Bitumen in asfalt, naravni;
        bituminozni in oljni
        skrilavci in katranski
        pesek; asfaltiti in asfaltne
        kamnine
2714 10 000   - Bituminozni ali oljni
        skrilavci in katranski pesek        -     pr
2714 90 000   - Drugo                   -     pr

2715 00 000   Bitumenske mešanice na
        osnovi naravnega asfalta,
        naravnega bitumna, bitumna
        iz nafte, mineralnega
        katrana ali mineralne
        katranske smole (npr.:
        bituminozni kit, "cutback")         -     6.0

2716 00 000   Električna energija             1000 kWh prVI. oddelek

PROIZVODI KEMIČNE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ

Opombe

1. (a)  Proizvodi (razen radioaktivnih rud), ki
ustrezajo poimenovanjem v tar. št. 2844 ali 2845, se
uvrščajo v omenjeni tarifni številki, ne pa v druge
tarifne številke Nomenklature carinske tarife.

(b) V skladu s prejšnjim odstavkom se proizvodi, ki
ustrezajo poimenovanjem v tar.št. 2843 ali 2846.,
uvrščajo samo v omenjeni tarifni številki, ne pa v
druge tarifne številke tega oddelka.

2. V skladu z opombo št.1 se proizvodi, ki bi se
zaradi pakiranja na drobno končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo embalažo ali v
odmerjene količine uvrstili v tar. št. 3004, 3005,
3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707
ali 3808, se uvrščajo samo v omenjeni tar. št., (2844
ali 2845) ne pa v druge tarifne številke Nomenklature
carinske tarife.

3. Proizvodi, pripravljeni v garniturah, ki sestoje
iz dveh ali več ločenih sestavin, od katerih se
nekatere ali vse uvrščajo v ta oddelek in so namenjene
za to, da se pomešajo skupaj, da bi se dobil proizvod
VI. ali VII. oddelka, se uvrščajo v ustrezno tarifno
številko za ta proizvod pod pogojem, da so sestavine:

(a) take, da je iz tega, kako so pripravljene,
razvidno, da so namenjene za uporabo skupaj, brez
poprejšnjega prepakiranja;

(b) da se skupaj carinijo; in

(c) da so take, da je razvidno po njihovi naravi ali
po sorazmernih količinah, v katerih so zastopane, da
se med seboj dopolnjujejo.


28. poglavje

ANORGANSKI KEMIČNI PROIZVODI; ORGANSKE IN ANORGANSKE
SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN IN
RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV IN IZOTOPOV

Opombe

1. Razen v primerih, ko poimenovanja tarifnih številk
in opombe določajo drugače, obsegajo tarifne številke
tega poglavja samo:

(a) izločene kemične elemente in izločene kemično
določene spojine, kemično čiste ali z nečistočami;

(b) proizvode, navedene pod (a) te opombe,
raztopljene v vodi;

(c) proizvode, navedene pod (a) te opombe, v drugih
topilih, ki so dodana samo zaradi varnosti ali
transporta, pod pogojem, da proizvod zaradi topila, ki
mu je dodano, ni postal bolj primeren za posebno, kot
pa za splošno rabo;

(d) proizvode, navedene pod (a), (b) ali (c) te
opombe, z dodanim stabilizatorjem (vključno s sredstvi
proti skepljanju) potrebnim za njihovo zaščito ali
transport;

(e) proizvode, navedene pod (a), (b), (c) ali (d) te
opombe, ki so jim dodana sredstva proti prašenju ali
barvila zaradi njihovega lažjega prepoznavanja ali
zaradi varnosti, pod pogojem, da proizvod zaradi
dodatkov ni postal bolj primeren za posebno, kot pa za
splošno rabo.

2. Poleg ditionitov in sulfiksilatov, stabiliziranih
z organskimi snovmi (tar. št. 2831), karbonatov in
perkarbonatov anorganskih baz (tar. št. 2836),
cianidov, cianidovih oksidov in kompleksnih cianidov
anorganskih baz (tar. št. 2837), fulminatov, cianatov
in tiocianatov, anorganskih baz (tar. št. 2838),
organskih proizvodov, vključenih v tar. št. 2843 do
2846, in karbidov (tar. št. 2849) se uvrščajo v to
poglavje samo naslednje ogljikove spojine:

(a) ogljikovi oksidi, cianovodik in fulminova,
izocianova, tiocianova in druge enostavne ali
kompleksne cianove kisline (tar. št. 2811);

(b) ogljikovi oksihalogenidi (tar. št. 2812);

(c) ogljikov disulfid (tar. št. 2813);

(d) tiokarbonati, selenokarbonati, telurokarbonati,
selenocianati, telurocianati,
tetratiocianatodiaminokromati (reinekati) in drugi
kompleksni cianati anorganskih baz (tar. št. 2842);

(e) vodikov peroksid, strjen s sečnino (tar. št.
2847), ogljikov oksisulfid, tiokarbonilni halogenid,
cianogen, cianohalogenidi in cianamid in njihove
kovinske spojine (tar. št. 2851) razen kalcijevega
cianamida, čistega ali ne (31. poglavje).

3. V skladu z opombo št. 1 v VI. oddelku v to
poglavje ne spadajo:

(a) natrijev klorid in magnezijev oksid, bodisi
kemično čista ali ne, in drugi proizvodi, ki se
uvrščajo v V. oddelek;

(b) organsko-anorganske spojine, razen tistih iz
predhodne 2. opombe;

(c) proizvodi, navedeni v 2., 3., 4. in 5. opombi k
31. poglavju;

(d) anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
luminofori, iz tar. št. 3206;

(e) umetni grafit (tar. št. 3801); proizvodi, ki so
pripravljeni kot polnila za aparate za gašenje požara,
pripravljeni kot granate ali bombe za gašenje požara
iz tar. št. 3813; proizvodi za brisanje črnila,
pakirani za prodajo na drobno končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo embalažo, iz tar. št.
3824; kultivirani kristali (razen optičnih elementov),
ki vsak zase tehtajo 2,5 g ali več, iz halogenidov
alkalnih ali zemeljsko-alkalnih kovin iz tar. št.
3824;

(f) dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali
rekonstruirani) in prah iz takih kamnov (tar. št. 7102
do 7105) ali plemenite kovine in zlitine plemenitih
kovin iz 71. poglavja;

(g) kovine, kemično čiste ali nečiste, in zlitine
kovin ali kermeti, vključno sintrani kovinski karbidi
(kovinski karbidi sintrani s kovino) iz XV. oddelka;

(h) optični elementi, na primer iz halogenidov
alkalnih ali zemeljsko-alkalnih kovin (tar. št. 9001).

4. Kemično določene kompleksne kisline, ki sestoje iz
nekovinskih kislin iz II. podpoglavja, in kovinske
kisline iz IV. podpoglavja se uvrščajo v tar. št.
2811.

5. Tar. št. 2826 do 2842 obsegajo samo kovinske ali
amonijeve soli in peroksi soli. Če iz poimenovanja
tarifnih številk ne izhaja kaj drugega, se dvojne ali
kompleksne soli uvrščajo v tar. št. 2842.

6. Tar. št. 2844 obsega samo:

(a) tehnecij (atomsko število 43), prometij (atomsko
število 61), polonij (atomsko število 84) in vse
elemente, katerih atomsko število je večje od 84;

(b) naravne in umetne radioaktivne izotope (vključno
tiste iz plemenitih kovin ali iz navadnih kovin iz
XIV. in XV. oddelka), vključno medsebojne mešanice;

(c) anorganske in organske spojine radioaktivnih
elementov ali izotopov, kemično določene ali
nedoločene, vključno medsebojne mešanice;

(d) zlitine, disperzije (vključno kermete), keramične
proizvode in mešanice, ki vsebujejo radioaktivne
elemente ali izotope ali njihove anorganske in
organske spojine, katerih specifična radioaktivnost je
večja od 74 Bq/g (0,002 mikrokirija na gram);

(e) izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih
reaktorjev;

(f) radioaktivne ostanke, uporabne ali neuporabne.

  Pri tar. št. 2844 in 2845 in tej opombi so z
izrazom "izotop" mišljeni:

-  izolirani nuklidi, brez tistih, ki obstajajo v
naravi v monoizotopnem stanju;

-  mešanice izotopov posameznega elementa, obogatene
z enim ali več omenjenih izotopov, t.j. elementov,
katerih naravna izotopna sestava je umetno
modificirana.

7. Tar. št. 28.48 obsega bakrov fosfid (fosfor-
baker), ki vsebuje po masi več kot 15% fosforja.

8. Kemični elementi (npr.: silicij in selen),
namenjeni za uporabo v elektroniki, se uvrščajo v to
poglavje, če so neobdelani ali vlečeni, toda najprej
neobdelani, in so v valjasti obliki ali v obliki
paličic. Če so rezani v ploščice ali kakšno podobno
obliko, se uvrščajo v tar. št. 3818.

Dodatna opomba

1. Če ni drugače določeno, soli iz tar. podšt.
vključujejo tako kisle kot bazične soli.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

        I. KEMIJSKI ELEMENTI

2801      Fluor, klor, brom in jod
2801 10 000   - Klor                   -     11.0
2801 20 000   - Jod                    -     pr
2801 30     - Fluor; brom:
2801 30 100   - - fluor                  -     5.0 (1)
2801 30 900   - - brom                  -     6.0 (1)

2802 00 000   Žveplo, sublimirano ali
        oborjeno; koloidno žveplo          -     5.0 (1)

2803 00     Ogljik (ogljene saje in
        druge oblike ogljika, ki
        niso navedene in ne zajete
        na drugem mestu)
2803 00 100   - Metanske saje               -     pr
2803 00 800   - Drugo                   -     pr

2804      Vodik, žlahtni plini in
        druge nekovine
2804 10 000   - Vodik                   m3(1)   4.0 (1)
(1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri
        temperaturi 15 stopinj
        Celzija.
        - Žlahtni plini:
2804 21 000   - - argon                  m3(1)   4.0 (1)
2804 29     - - drugi:
2804 29 100   - - - helij                 m3(1)   5.0 (1)
2804 29 900   - - - drugi                 m3(1)   5.0 (1)
2804 30 000   - Dušik                   m3(1)   10.0
2804 40 000   - Kisik                   m3(1)   10.0
2804 50     - Bor, telur:
2804 50 100   - - bor                   -     6.0 (1)
2804 50 900   - - telur                  -     3.0 (1)
        - Silicij:
2804 61 000   - - z najmanj 99,99 ut. %
        silicija                  -     5.0 (1)
2804 69 000   - - drug                  -     6.0 (1)
2804 70 000   - Fosfor                  -     6.0 (1)
2804 80 000   - Arzen                   -     3.0 (1)
2804 90 000   - Selen                   -     pr

2805      Alkalijske in zemeljsko-
        alkalijske kovine; redke
        zemeljske kovine in skandij
        in itrij, vključno njihove
        medsebojne mešanice in
        zlitine; živo srebro
        - Alkalijske kovine:
2805 11 000   - - natrij                 -     5.0 (1)
2805 19 000   - - druge                  -     5.0 (1)
        - Zemeljsko-alkalijske
        kovine:
2805 21 000   - - kalcij                 -     6.0 (1)
2805 22 000   - - stroncij in barij            -     6.0 (1)
2805 30     - Redke zemeljske kovine,
        skandij in itrij, vključno
        njihove medsebojne mešanice
        in zlitine:
2805 30 100   - - njihove mešanice ali
        zlitine                   -     12.0 (1)
2805 30 900   - - drugo                  -     3.0 (1)
2805 40     - Živo srebro:
2805 40 100   - - v steklenicah z neto
        vsebino 34,5 kg (standardna
        masa), katerih FOB vrednost
        ( vrednost blaga do meje) po
        steklenici ne presega 224
        EUR                     -     3.0 (1)
2805 40 900   - - drugo                  -     pr
        II. ANORGANSKE KISLINE IN
        ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE
        NEKOVIN

2806      Klorovodik (klorovodikova
        kislina); klorsulfonska
        kislina
2806 10 000   - Klorovodik (klorovodikova
        kislina)                  -     10.0
2806 20 000   - Klorsulfonska kislina           -     6.0 (1)

2807 00     Žveplova kislina; oleum
2807 00 100   - Žveplova kislina             -     10.0
2807 00 900   - Oleum (kadeča se žveplova
        kislina)                  -     3.0 (1)

2808 00 000   Solitrna kislina;
        sulfonitritne kisline            -     6.0 (1)

2809      Difosforjev pentoksid;
        fosforjeva kislina in
        polifosforjeve kisline
2809 10 000   - Difosforjev pentoksid           kg P2O5  11.0 (1)
2809 20 000   - Fosforjeva kislina in
        polifosforjeve kisline           kg P2O5  11.0 (1)

2810 00     Borovi oksidi; borove
        kisline:
2810 00 100   - Diborov trioksid             -     4.0 (1)
2810 00 900   - Drugo                   -     4.0 (1)

2811      Druge anorganske kisline in
        druge anorganske kisikove
        spojine nekovin
        - Druge anorganske kisline:
2811 11 000   - - fluorovodik
        (fluorovodikova kislina)          -     7.0 (1)
2811 19     - - druge:
2811 19 100   - - - vodikov bromid
        (bromovodikova kislina)           -     5.0 (1)
2811 19 200   - - - vodikov cianid
        (cianovodikova kislina)           -     6.0 (1)
2811 19 800   - - - druge                 -     6.0 (1)
        - Druge anorganske kisikove
        spojine nekovin:
2811 21 000   - - ogljikov dioksid            -     10.0
2811 22 000   - - silicijev dioksid            -     5.0 (1)
2811 23 000   - - žveplov dioksid             -     12.0 (1)
2811 29     - - druge:
2811 29 100   - - - žveplov trioksid
        (žveplov anhidrid);
        diarzenov trioksid             -     5.0 (1)
2811 29 300   - - - dušikovi oksidi            -     5.0 (1)
2811 29 900   - - - drugo                 -     6.0 (1)
        III. HALOGENSKE IN ŽVEPLOVE
        SPOJINE NEKOVIN

2812      Halogenidi in oksihalogenidi
        nekovin
2812 10     - Kloridi in oksikloridi:
        - - fosforja:
2812 10 110   - - - fosforjev triklor
        oksid (fosforil triklorid)         -     6.0 (1)
2812 10 150   - - - fosforjev triklorid          -     6.0 (1)
2812 10 160   - - - fosforjev pentaklorid         -     6.0 (1)
2812 10 180   - - - drugo                 -     6.0 (1)
        - - drugo:
2812 10 910   - - - dižveplov diklorid          -     6.0 (1)
2812 10 930   - - - žveplov diklorid           -     6.0 (1)
2812 10 940   - - - fosgen (ogljikov
        klorid)                   -     6.0 (1)
2812 10 950   - - - tionil diklorid
        (tionil klorid)               -     6.0 (1)
2812 10 99   - - - drugo:
* 2812 10 991  - - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     6.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2812 10 999  - - - - drugo                -     6.0 (1)
2812 90 000   - Drugi                   -     6.0 (1)

2813      Sulfidi nekovin; fosforjev
        trisulfid, komercialni
2813 10 000   - Ogljikov disulfid             -     6.0 (1)
2813 90     - Drugi:
2813 90 100   - - fosforjevi sulfidi,
        komercialni fosforjev
        trisulfid                  -     6.0 (1)
2813 90 900   - - drugo                  -     4.0 (1)
        IV. ANORGANSKE BAZE IN
        OKSIDI, HIDROKSIDI IN
        PEROKSIDI KOVIN

2814      Amoniak, brezvodni ali v
        vodni raztopini
2814 10 000   - Amoniak, brezvodni            -     11.0 (1)
2814 20 000   - Amoniak, v vodni raztopini        -     11.0 (1)

2815      Natrijev hidroksid
        (kavstična soda); kalijev
        hidroksid (kavstična
        pepelika); natrijevi ali
        kalijevi peroksidi
        - Natrijev hidroksid
        (kavstična soda):
2815 11 000   - - trden                  -     12.0 (1)
2815 12 000   - - v vodni raztopini
        (tekoča soda)                kg NaOH  12.0
2815 20     - Kalijev hidroksid
        (kavstična pepelika):
2815 20 100   - - trden                  -     11.0 (1)
2815 20 900   - - v vodni raztopini
        (kalijev lug ali tekoči
        kalijev lug)                kg NaOH  11.0 (1)
2815 30 000   - Natrijevi ali kalijevi
        peroksidi                  -     8.0 (1)

2816      Magnezijev hidroksid in
        peroksid; stroncijevi ali
        barijevi oksidi, hidroksidi
        in peroksidi
2816 10 000   - Magnezijev hidroksid in
        peroksid                  -     5.0 (1)
2816 20 000   - Stroncijev oksid,
        hidroksid in peroksid            -     6.0 (1)
2816 30 000   - Barijev oksid, hidroksid
        in peroksid                 -     9.0 (1)

2817 00 000   Cinkov oksid; cinkov
        peroksid                  -     11.0 (1)

2818      Umetni korund, kemično
        določen ali ne; aluminijev
        oksid; aluminijev hidroksid
2818 10     - Umetni korund, kemično
        določen ali ne:
2818 10 100   - - bel, rožnat ali
        rubinasto rdeč, ki vsebuje
        več kot 97,5 mas.%
        aluminijevega oksida            -     6.0 (1)
2818 10 900   - - drug                  -     6.0 (1)
2818 20 000   - Aluminijev oksid, razen
        umetnega korunda              -     6.0 (1)
2818 30 000   - Aluminijev hidroksid           -     6.0 (1)

2819      Kromovi oksidi in hidroksidi
2819 10 000   - Kromov trioksid (CrO3)          -     13.0 (1)
2819 90     - Drugi:
2819 90 100   - - kromov dioksid             -     13.0 (1)
2819 90 900   - - drugi                  -     13.0 (1)

2820      Manganovi oksidi
2820 10 000   - Manganov dioksid             -     6.0 (1)
2820 90     - Drugi:
2820 90 100   - - manganov oksid, ki
        vsebuje 77 mas.% ali več
        mangana                   -     7.0 (1)
2820 90 900   - - drugi                  -     7.0 (1)

2821      Železovi oksidi in
        hidroksidi; zemeljske barve,
        ki vsebujejo po masi 70
        mas.% ali več vezanega
        železa, preračunanega kot
        Fe2O3
2821 10 000   - Železovi oksidi in
        hidroksidi                 -     5.0 (1)
2821 20 000   - Zemeljske barve              -     5.0 (1)

2822 00 000   Kobaltovi oksidi in
        hidroksidi; komercialni
        kobaltovi oksidi              -     5.0 (1)

2823 00 000   Titanovi oksidi               -     5.0

2824      Svinčevi oksidi; minij in
        oranžni svinčev oksid
2824 10 000   - Svinčev monoksid (emajl,
        svinčevo rumenilo)             -     10.0 (1)
2824 20 000   - Minij in oranžni svinčev
        oksid                    -     10.0 (1)
2824 90 000   - Drugo                   -     10.0 (1)

2825      Hidrazin in hidroksilamin in
        njune anorganske soli; druge
        anorganske baze; drugi
        kovinski oksidi, hidroksidi
        in peroksidi
2825 10 000   - Hidrazin in hidroksilamin
        ter njune anorganske soli          -     6.0 (1)
2825 20 000   - Litijev oksid in hidroksid        -     6.0 (1)
2825 30 000   - Vanadijevi oksidi in
        hidroksidi                 -     6.0 (1)
2825 40 000   - Nikljevi oksidi in
        hidroksidi                 -     pr
2825 50 000   - Bakrovi oksidi in
        hidroksidi                 -     4.0 (1)
2825 60 000   - Germanijevi oksidi in
        cirkonijev dioksid             -     7.0 (1)
2825 70 000   - Molibdenovi oksidi in
        hidroksidi                 -     6.0 (1)
2825 80 000   - Antimonovi oksidi             -     11.0 (1)
2825 90     - Drugo:
        - - kalcijev oksid,
        hidroksid in peroksid:
2825 90 110   - - - kalcijev hidroksid
        čistote 99% ali več,
        računano na suho snov, v
        obliki delcev od katerih
        ima:
        - ne več kot 1 mas.%
        velikost delcev večjo od 75
        ?m in
        - ne več kot 4 mas.%
        velikost delcev manj kot 1,3
        ?m                     -     10.0
2825 90 190   - - - drugo                 -     10.0
2825 90 200   - - berilijev oksid in
        hidroksid                  -     6.0 (1)
2825 90 300   - - kositrovi oksidi            -     6.0 (1)
2825 90 400   - - volframovi oksidi in
        hidroksidi                 -     5.0 (1)
2825 90 500   - - živosrebrovi oksidi           -     5.0 (1)
2825 90 600   - - kadmijev oksid             -     10.0 (1)
2825 90 800   - - drugi                  -     11.0 (1)
        V. SOLI IN PEROKSI SOLI
        ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN

2826      Fluoridi; fluorosilikati,
        fluoroaluminati in druge
        kompleksne fluorove soli
        - Fluoridi:
2826 11 000   - - amonija ali natrija           -     10.0 (1)
2826 12 000   - - aluminija                -     6.0 (1)
2826 19 000   - - drugi                  -     6.0 (1)
2826 20 000   - Natrijevi ali kalijevi
        fluorosilikati               -     12.0 (1)
2826 30 000   - Natrijev
        heksafluoroaluminat
        (sintetični kriolit)            -     8.0 (1)
2826 90     - Drugo:
2826 90 100   - - dikalijev
        heksafluorocirkonat             -     5.0 (1)
2826 90 900   - - drugo                  -     8.0 (1)

2827      Kloridi, oksikloridi in
        hidroksikloridi; bromidi in
        oksibromidi; jodidi in
        oksijodidi
2827 10 000   - Amonijev klorid              -     7.0 (1)
2827 20 000   - Kalcijev klorid              -     5.0 (1)
        - Drugi kloridi:
2827 31 000   - - magnezija                -     5.0 (1)
2827 32 000   - - aluminija                -     7.0 (1)
2827 33 000   - - železa                 -     3.0 (1)
2827 34 000   - - kobalta                 -     10.0 (1)
2827 35 000   - - niklja                 -     10.0 (1)
2827 36 000   - - cinka                  -     6.0 (1)
2827 38 000   - - barija                 -     6.0 (1)
2827 39     - - drugi:
2827 39 100   - - - kositra                -     5.0 (1)
2827 39 900   - - - drugi                 -     6.0 (1)
        - Oksikloridi in
        hidroksikloridi:
2827 41 000   - - bakra                  -     4.0 (1)
2827 49     - - drugi:
2827 49 100   - - - svinca                -     4.0 (1)
2827 49 900   - - - drugi                 -     6.0 (1)
        - Bromidi in oksibromidi:
2827 51 000   - - natrijevi in kalijevi
        bromidi                   -     7.0 (1)
2827 59 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
2827 60 000   - Jodidi in oksijodidi           -     7.0 (1)

2828      Hipokloriti; komercialni
        kalcijev hipoklorit (klorovo
        apno); kloriti; hipobromiti
2828 10 000   - Komercialni kalcijev
        hipoklorit in drugi
        kalcijevi hipokloriti            -     7.0 (1)
2828 90 00   - Drugo:
* 2828 90 001  - - natrijev hipoklorit           -     10.0
* 2828 90 009  - - drugo                  -     7.0 (1)

2829      Klorati in perklorati;
        bromati in perbromati;
        jodati in perjodati
        - Klorati:
2829 11 000   - - natrija                 -     8.0 (1)
2829 19 000   - - drugi                  -     8.0 (1)
2829 90     - Drugo:
2829 90 100   - - perklorati               -     5.0 (1)
2829 90 400   - - bromati kalija ali
        natrija                   -     6.0 (1)
2829 90 800   - - drugi                  -     7.0 (1)

2830      Sulfidi; polisulfidi
2830 10 000   - Natrijevi sulfidi             -     7.0 (1)
2830 20 000   - Cinkov sulfid               -     7.0 (1)
2830 30 000   - Kadmijev sulfid              -     7.0 (1)
2830 90     - Drugi:
2830 90 110   - - sulfidi kalcija;
        antimona; železa              -     5.0 (1)
2830 90 800   - - drugi                  -     7.0 (1)

2831      Ditioniti in sulfoksilati
2831 10 000   - Natrija                  -     12.0 (1)
2831 90 000   - Drugi                   -     12.0 (1)

2832      Sulfiti; tiosulfati
2832 10 000   - Natrijevi sulfiti             -     8.0 (1)
2832 20 000   - Drugi sulfiti               -     8.0 (1)
2832 30 000   - Tiosulfati                -     8.0 (1)

2833      Sulfati; galuni;
        peroksisulfati (persulfati)
        - Natrijevi sulfati:
2833 11 000   - - dinatrijev sulfat            -     7.0 (1)
2833 19 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Drugi sulfati:
2833 21 000   - - magnezija                -     9.0 (1)
2833 22 000   - - aluminija                -     10.0
2833 23 000   - - kroma                  -     9.0 (1)
2833 24 000   - - niklja                 -     5.0 (1)
2833 25 000   - - bakra                  -     4.0 (1)
2833 26 000   - - cinka                  -     9.0
2833 27 000   - - barija                 -     9.0 (1)
2833 29     - - drugi:
2833 29 100   - - - kadmija                -     7.0 (1)
2833 29 300   - - - kobalta; titana            -     6.0 (1)
2833 29 500   - - - železa                -     5.0 (1)
2833 29 700   - - - živega srebra; svinca         -     5.0 (1)
2833 29 900   - - - drugi                 -     6.0 (1)
2833 30 00   - Galuni:
* 2833 30 001  - - aluminijev amonijev
        bisulfat                  -     6.0 (1)
* 2833 30 009  - - drugo                  -     10.0 (1)
2833 40 000   - Peroksisulfati
        (persulfati)                -     6.0 (1)

2834      Nitriti; nitrati
2834 10 000   - Nitriti                  -     7.0 (1)
        - Nitrati:
2834 21 000   - - kalija                 -     8.0 (1)
2834 22 000   - - bizmuta                 -     5.0 (1)
2834 29     - - drugi:
2834 29 20   - - - barija; berilija;
        kadmija; kobalta; niklja;
        svinca:
* 2834 29 201  - - - - barija; berilija;
        kadmija; kobalta; niklja          -     8.0 (1)
* 2834 29 209  - - - - svinca               -     7.0 (1)
2834 29 300   - - - bakra; živega srebra         -     5.0 (1)
2834 29 900   - - - drugi                 -     3.0 (1)

2835      Fosfinati (hipofosfiti),
        fosfonati (fosfiti), fosfati
        in polifosfati
2835 10 000   - Fosfinati (hipofosfiti) in
        fosfonati (fosfiti)             -     6.0 (1)
        - Fosfati:
2835 22 000   - - mononatrija in dinatrija        -     10.0
2835 23 000   - - trinatrija               -     10.0
2835 24 000   - - kalija                 -     10.0
2835 25     - - kalcijev
        hidrogenortofosfat
        ("dikalcijev fosfat" -
        CaHPO4):
2835 25 100   - - - z vsebnostjo fluora do
        0,005 mas.%, v suhem,
        anhidridnem proizvodu            -     10.0 (1)
2835 25 900   - - - z vsebnostjo fluora
        0,005 mas.% ali več, toda
        manj kot 0,2 mas.%, v suhem
        anhidridnem proizvodu            -     10.0 (1)
2835 26     - - drugi kalcijevi fosfati:
2835 26 100   - - - z vsebnostjo fluora do
        0,005 mas.%, v suhem
        anhidridnem proizvodu            -     10.0 (1)
2835 26 900   - - - z vsebnostjo fluora
        0,005 mas.% ali več, v suhem
        anhidridnem proizvodu            -     10.0 (1)
2835 29     - - drugi:
2835 29 100   - - - triamonija              -     10.0
2835 29 900   - - - drugi                 -     10.0
        - Polifosfati:
2835 31 000   - - natrijev trifosfat
        (natrijev tripolifosfat)          -     15.0
2835 39 000   - - drugi                  -     10.0

2836      Karbonati; peroksikarbonati
        (perkarbonati); komercialni
        amonijev karbonat, ki
        vsebuje amonijev karbamat
2836 10 000   - Komercialni amonijev
        karbonat in drugi amonijevi
        karbonati                  -     6.0 (1)
2836 20 000   - Dinatrijev karbonat            -     10.0 (1)
2836 30 000   - Natrijev hidrogenkarbonat
        (natrijev bikarbonat)            -     10.0 (1)
2836 40 000   - Kalijevi karbonati            -     8.0 (1)
2836 50 000   - Kalcijev karbonat             -     5.0 (1)
2836 60 000   - Barijev karbonat             -     8.0 (1)
2836 70 000   - Svinčev karbonat             -     8.0 (1)
        - Drugo:
2836 91 000   - - litijevi karbonati           -     6.0 (1)
2836 92 000   - - stroncijev karbonat           -     8.0 (1)
2836 99     - - drugo:
        - - - karbonati:
2836 99 110   - - - - magnezija; bakra          -     4.0 (1)
2836 99 180   - - - - drugi                -     8.0 (1)
2836 99 900   - - - peroksikarbonati
        (perkarbonati)               -     10.0

2837      Cianidi, oksicianidi in
        kompleksni cianidi
        - Cianidi in oksicianidi:
2837 11 000   - - natrija                 -     7.0 (1)
2837 19 000   - - drugi                  -     6.0 (1)
2837 20 000   - Kompleksni cianidi            -     12.0 (1)

2838 00 000   Fulminati, cianati in
        tiocianati                 -     6.0 (1)

2839      Silikati; komercialni
        silikati alkalijskih kovin
        - Natrija:
2839 11 000   - - natrijevi metasilikati         -     5.0 (1)
2839 19 000   - - drugi (npr. vodno steklo
        - natrijev silikat)             -     10.0
2839 20 000   - Kalija                  -     5.0 (1)
2839 90 000   - Drugi                   -     5.0 (1)

2840      Borati; peroksiborati
        (perborati)
        - Dinatrijev tetraborat
        (rafinirani boraks):
2840 11 000   - - brezvodni                -     4.0 (1)
2840 19     - - drug:
2840 19 100   - - - dinatrijev
        tetraboratni pentahidrat          -     10.0
2840 19 900   - - - drug                 -     10.0
2840 20     - Drugi borati:
2840 20 100   - - natrijevi borati,
        brezvodni                  -     4.0 (1)
2840 20 900   - - drugo                  -     6.0 (1)
2840 30 000   - Peroksiborati (perborati)         -     10.0

2841      Oksi in peroksi soli
        kovinskih kislin
2841 10 000   - Aluminati                 -     7.0 (1)
2841 20 000   - Kromati cinka ali svinca         -     13.0 (1)
2841 30 000   - Natrijev dikromat             -     12.0 (1)
2841 40 000   - Kalijev dikromat             -     12.0 (1)
2841 50 000   - Drugi kromati in
        dikromati; peroksikromati          -     13.0 (1)
        - Manganiti; manganati in
        permanganati:
2841 61 000   - - kalijev permanganat           -     7.0 (1)
2841 69 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
2841 70 000   - Molibdati                 -     7.0 (1)
2841 80 000   - Volframati                -     6.0 (1)
2841 90     - Druge:
2841 90 100   - - antimonati               -     7.0 (1)
2841 90 300   - - cinkati in vanadati           -     5.0 (1)
2841 90 900   - - druge                  -     6.0 (1)

2842      Druge soli anorganskih
        kislin ali peroksi kislin,
        razen azidov
2842 10 000   - Dvojni ali kompleksni
        silikati                  -     10.0
2842 90     - Drugo:
2842 90 100   - - soli, dvojne ali
        kompleksne soli selenove in
        telurjeve kisline              -     6.0 (1)
2842 90 900   - - drugo                  -     6.0 (1)
        VI. RAZNO

2843      Plemenite kovine v koloidnem
        stanju, anorganske in
        organske spojine plemenitih
        kovin, kemično določene ali
        nedoločene; amalgami
        plemenitih kovin
2843 10     - Plemenite kovine v
        koloidnem stanju:
2843 10 100   - - srebro                 -     6.0 (1)
2843 10 900   - - drugo                  -     4.0 (1)
        - Srebrove spojine:
2843 21 000   - - srebrov nitrat             -     6.0 (1)
2843 29 000   - - druge                  -     6.0 (1)
2843 30 000   - Spojine zlata               g     3.0 (1)
2843 90     - Druge spojine; amalgami:
2843 90 100   - - amalgami                -     6.0 (1)
2843 90 900   - - drugo                  g     3.0 (1)

2844      Radioaktivni kemični
        elementi in radioaktivni
        izotopi (vključno fisijski
        in obogateni kemični
        elementi in izotopi) in
        njihove spojine; mešanice in
        ostanki, ki vsebujejo te
        proizvode
2844 10     - Uran, naravni in njegove
        spojine, zlitine, disperzije
        (vključno kermete),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo
        naravni uran ali spojine
        naravnega urana:
        - - naravni uran:
2844 10 100   - - - surov; odpadki in
        ostanki                   kg/U   pr
2844 10 300   - - - obdelan                kg/U   pr
2844 10 500   - - fero-uran                kg/U   pr
2844 10 900   - - drugo                  kg/U   pr
2844 20     - Uran, obogaten z U 235, in
        njegove spojine; plutonij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno
        kermete), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo uran, obogaten z U
        235, plutonij ali spojine
        teh proizvodov:
        - - uran, obogaten z U 235,
        in njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno
        kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo uran, obogaten z U
        235, ali spojine teh
        proizvodov:
2844 20 250   - - - fero-uran               gi F/S  pr
2844 20 350   - - - drugo                 gi F/S  pr
        - - plutonij in njegove
        spojine; zlitine, raztopine
        (vštevši kermete), keramični
        proizvodi in zmesi, ki
        vsebujejo plutonij ali
        spojine teh proizvodov:
        - - - zmesi urana in
        plutonija:
2844 20 510   - - - - fero-uran              gi F/S  pr
2844 20 590   - - - - drugo                gi F/S  pr
2844 20 990   - - - drugo                 gi F/S  pr
2844 30     - Uran, osiromašen z U 235,
        in njegove spojine; torij in
        njegove spojine; zlitine,
        disperzije (vključno
        kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo uran, osiromašen z
        U 235, torij in spojine teh
        proizvodov:
        - - uran, osiromašen z U
        235; zlitine, disperzije
        (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo uran,
        osiromašen z U 235, ali
        spojine tega proizvoda:
2844 30 110   - - - kermeti                -     8.0 (1)
2844 30 190   - - - drugo                 -     3.0 (1)
        - - torij; zlitine,
        disperzije (vključno
        kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo torij ali spojine
        tega proizvoda:
2844 30 510   - - - kermeti                -     8.0 (1)
        - - - drugo :
2844 30 550   - - - - surovi, odpadki in
        ostanki                   -     pr
        - - - - obdelani:
2844 30 610   - - - - - palice, kotniki,
        profili in druge oblike,
        listi in trakovi              -     pr
2844 30 690   - - - - - drugo               -     pr
        - - spojine urana,
        osiromašenega z U 235 ali
        torija, v zmesi ali ne:
2844 30 910   - - - torija ali urana,
        osiromašenega z U 235, v
        zmesi ali ne, razen
        torijevih soli               -     pr
2844 30 990   - - - drugo                 -     pr
2844 40     - Radioaktivni elementi in
        izotopi ter spojine, razen
        tistih iz tar. podšt. 2844
        10, 2844 20 ali 2844 30;
        zlitine, disperzije
        (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo te
        elemente, izotope ali
        spojine; radioaktivni
        ostanki:
2844 40 100   - - uran, dobljen iz U 233
        in njegove spojine;
        disperzije zlitin (vštevši
        kermete), keramični
        proizvodi ter zmesi in
        spojine, dobljene iz teh
        proizvodov                 -     pr
        - - drugo:
2844 40 200   - - - umetni radioaktivni
        izotopi                   -     pr
2844 40 300   - - - spojine umetnih
        radioaktivnih izotopov           -     pr
2844 40 80   - - - drugo:
* 2844 40 801  - - - - diagnostični ali
        terapeutski preparati, ki se
        uporabljajo v medicini           -     pr
* 2844 40 809  - - - - drugo                -     pr
2844 50 000   - Izrabljeno (izsevano)
        gorivo (polnjenja) jedrskih
        reaktorjev                 gi F/S  pr

2845      Izotopi, razen izotopov iz
        tar. št. 2844; anorganske in
        organske spojine teh
        izotopov, kemično določene
        ali nedoločene
2845 10 000   - Težka voda (devterijev
        oksid)                   -     10.0 (1)
2845 90     - Drugo:
2845 90 100   - - devterij in njegove
        spojine; vodik in njegove
        spojine; obogaten z
        devterijem; mešanice in
        raztopine, ki vsebujejo te
        proizvode                  -     10.0 (1)
2845 90 90   - - drugo:
* 2845 90 901  - - - diagnostični ali
        terapeutski preparati, ki se
        uporabljajo v medicini           -     6.0 (1)
* 2845 90 909  - - - drugo                 -     6.0 (1)

2846      Anorganske in organske
        spojine redkih zemeljskih
        kovin, itrija ali skandija
        ali iz mešanic teh kovin
2846 10 000   - Cerijeve spojine             -     4.0 (1)
2846 90 000   - Druge                   -     4.0 (1)

2847 00 000   Vodikov peroksid, utrjen s
        sečnino ali ne               kg H2O2  10.0

2848 00 000   Fosfidi, kemično določeni
        ali nedoločeni, razen
        železovih fosfidov             -     7.0 (1)

2849      Karbidi, kemično določeni
        ali nedoločeni
2849 10 000   - Kalcija                  -     14.0
2849 20 000   - Silicija                 -     8.0 (1)
2849 90     - Drugi:
2849 90 100   - - bora                  -     5.0 (1)
2849 90 300   - - volframa                -     8.0 (1)
2849 90 500   - - aluminija; kroma;
        molibdena; vanadija;
        tantala; titana               -     8.0 (1)
2849 90 900   - - drugi                  -     6.0 (1)

2850 00     Hidridi, nitridi, azidi,
        silicidi in boridi, kemično
        določeni ali ne; razen
        spojin, ki so tudi karbidi
        iz tar. št. 2849
2850 00 200   - Hidridi; nitridi             -     5.0 (1)
2850 00 500   - Azidi                   -     6.0 (1)
2850 00 700   - Silicidi                 -     9.0 (1)
2850 00 900   - Boridi                  -     6.0 (1)

2851 00     Druge anorganske spojine
        (vključno z destilirano ali
        elektroneprevodno vodo in
        vodo podobne čistoče);
        utekočinjen zrak (z
        izločenimi ali neizločenimi
        žlahtnimi plini); stisnjen
        zrak; amalgami, razen
        amalgamov plemenitih kovin
2851 00 100   - Destilirana in
        elektroneprevodna voda in
        voda podobne čistoče            -     10.0
2851 00 300   - Tekoči zrak (z
        odstranjenimi ali
        neodstranjenimi žlahtnimi
        plini); stisnjeni zrak           -     10.0
2851 00 500   - Cianogen klorid (klorcian)        -     6.0 (1)
2851 00 800   - Drugo                   -     6.0 (1)


29. poglavje

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

Opombe

1. Če v poimenovanjih tarifnih številk ni določeno
drugače, obsegajo tarifne številke tega poglavja samo:

(a) izločene kemično določene organske spojine,
bodisi da vsebujejo nečistoče ali ne;

(b) mešanice dveh ali več izomerov iste organske
spojine (bodisi da vsebujejo nečistoče ali ne), razen
mešanic izomerov acikličnih ogljikovodikov (razen
stereoizomerov), bodisi da so nasičeni ali ne (27.
poglavje);

(c) proizvode iz tar. št. 2936 do vključno 2939 ali
sladkorne etre in sladkorne estre in njihove soli iz
tar. št. 2940 ali proizvode iz tar. št. 2941, kemično
določene ali nedoločene;

(d) proizvode, navedene pod (a), (b) in (c) te
opombe, raztopljene v vodi;

(e) proizvode, navedene pod (a), (b) in (c) te
opombe, raztopljene v drugih topilih, ki so dodani
samo zaradi varnosti ali transporta, če proizvod
zaradi topila, ki mu je dodano, ne postane bolj
primeren za posebno kot pa za splošno rabo;

(f) proizvode, navedene pod (a), (b), (c), (d) ali (e)
te opombe, z dodanimi stabilizatorji, vključno z
dodanimi sredstvi proti skepljanju, potrebnimi za
njihovo ohranjanje ali transport;

(g) proizvode, navedene pod (a), (b), (c), (d), (e)
ali (f) te opombe, z dodanim sredstvom zoper prašenje
ali snovmi, ki dajejo barvo ali vonj, da bi jih bilo
lažje spoznati ali zaradi varnosti, če proizvodom
zaradi teh dodatkov ne zožimo namena uporabe;

(h) naslednje proizvode, razredčene do standardne
moči, za izdelavo azo-barvil: diazonijeve soli,
"kuplerji", ki se uporabljajo za te soli, in amine, ki
se lahko diazotirajo, in njihove soli.

2. V to poglavje ne spadajo:

(a) proizvodi, ki se uvrščajo v tar. št. 1504, ali
surovi glicerin iz tar. št. 1520;

(b) etilalkohol (tar. št. 2207 ali 2208);

(c) metan ali propan (tar. št. 2711);

(d) ogljikove spojine, navedene v 2. opombi k 28.
poglavju;

(e) sečnina (tar. št. 3102 ali 3105);

(f) barvila rastlinskega ali živalskega izvora (tar.
št. 3203), sintetična organska barvila, sintetični
organski proizvodi vrst, ki se uporabljajo kot
fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori
(tar. št. 3204), ter barve ali druga barvila v oblikah
ali pakiranjih za prodajo na drobno končnemu
porabniku brez predhodnega pakiranja v manjšo embalažo
(tar. št. 3212);

(g) encimi (tar. št. 3507);

(h) metaldehid, heksametilentetramin in podobne
snovi, pripravljene v različnih oblikah (npr.:
tablete, paličice in podobne oblike), ki se
uporabljajo kot gorivo, utekočinjena ali plinasta
goriva v tekočem stanju, ki se uporabljajo v
vžigalnikih za cigarete ali podobnih vžigalnikih, v
posodah s prostornino do 300 cm3 (tar. št. 3606);

(ij) proizvodi, pripravljeni kot polnila za aparate za
gašenje požara in pripravljene protipožarne bombe ali
granate iz tar. št. 3813; proizvodi za brisanje črnila
v pakiranjih za prodajo na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v manjšo embalažo iz tar.
št. 3824;

(k) optični elementi, npr. iz etilendiamintartrata
(tar. št. 9001).

3. Proizvodi, ki bi se lahko uvrstili v dve ali več
tarifnih številk iz tega poglavja, se uvrstijo v
zadnjo po vrsti teh tarifnih številk.

4. V tar. št. 2904 do 2906, 2908 do 2911 in 2913 do
2920 zajema katera koli tarifna številka, ki se nanaša
na halogenske, sulfonske, nitro- ali nitrozo-
derivate, tudi katere koli kombinacije ter derivatov,
kot so: sulfohalogenski, nitrohalogenski,
nitrosulfonski in nitrosulfohalogenski derivati.

  Nitro- in nitrozo- skupine se ne štejejo za
"dušikove funkcije" iz tar. št. 2929.

  V tar. št. 2911, 2912, 2914, 2918 in 2922 je
"kisikova funkcija" omejena samo na funkcije
(značilnih organskih skupin, ki vsebujejo kisik),
navedene v tar. št. 2905 do 2920.

5. (a)  Estri organskih spojin s kislinsko funkcijo,
ki se uvrščajo v l. do VII. podpoglavje z organskimi
spojinami istih podpoglavij, se uvrščajo s tisto
spojino, ki je uvrščena v zadnjo tarifno številko
danega podpoglavja.

(b) Estri etilalkohola ali glicerina z organskimi
spojinami s kislinsko funkcijo iz I. do VII.
podpoglavja se uvrščajo v isto tarifno številko kot
ustrezne spojine s kislinsko funkcijo.

(c) V skladu s 1. opombo v VI. oddelku in 2. opombo v
28. poglavju se:

(1) anorganske soli organskih spojih, kot so spojine
s kislinsko, fenolno ali enolno funkcijo ali organske
baze iz I. do X. podpoglavja ali tar. št. 2942, se
uvrščajo v tarifno številko ustrezne organske spojine;

(2) soli, dobljene z reakcijo med organskimi
spojinami iz I. do X. podpoglavja ali tar. št. 2942,
se uvrščajo v ustrezno tarifno številko po bazi ali
kislini (vključno spojine s fenolno ali enolno
funkcijo), iz katerih so dobljene, in ki je zadnja po
vrsti v tem poglavju.

(d) Alkoholati kovin se uvrščajo v isto tarifno
številko kot ustrezni alkoholi, razen v primeru
etanola in glicerina (tar. št. 2905).

(e) Halogenidi karboksilnih kislin se uvrščajo v isto
tarifno številko kot ustrezne kisline.

6. Spojine iz tar. št. 2930 in 2931 so organske
spojine, katerih molekule vsebujejo poleg vodikovega,
kisikovega ali dušikovega atoma tudi atome drugih
nekovin ali kovin (kot so: žveplo, arzen, živo srebro
ali svinec), neposredno vezane na ogljikove atome.

  Tar. št. 2930 (organske žveplove spojine) in tar.
št. 2931 (druge organsko-anorganske spojine) ne
obsegajo sulfo derivatov ali halogenskih derivatov
(vključno kombiniranih derivatov), ki imajo poleg
vodika, kisika in dušika samo neposredno na ogljik
vezane atome žvepla ali halogenih elementov, ki jim
dajejo lastnosti sulfo derivatov ali halogenskih
derivatov (ali kombiniranih derivatov).

7. Tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne obsegajo epoksidov
s tremi atomi v obroču, ketonperoksidov, cikličnih
polimerov aldehidov ali tioaldehidov, anhidridov
polibaznih karboksilnih kislin, cikličnih estrov
polihidroksilnih alkoholov ali fenolov s polibaznimi
kislinami in amidov polibaznih kislin.

  Te določbe se uporabljajo le takrat, ko hetero-
atomi na položaju v obroču nastanejo iz postopka
ciklizacije ali tukaj navedenih funkcij.

Opomba k podštevilki

1. V kateri koli tarifni številki tega poglavja se
derivati kemičnih spojin (ali skupine kemičnih spojin)
uvrščajo v isto podštevilko kot ta spojina (ali
skupina spojin), če niso bolj specifično zajeti v
kateri koli drugi podštevilki in če ni podštevilke s
poimenovanjem "drugo" v vrsti ustreznih podštevilk.

Dodatna opomba:

1  V tar. podšt. 2937 22 000 izraz "adrenokortikalni
hormoni" pomeni naravne adrenokortikalne hormone ali
sintetično pridobljene hormone ter njihove derivate,
če imajo le-ti določeno hormonsko delovanje.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

        I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI
        HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-,
        IN NITROZO DERIVATI
2901      Aciklični ogljikovodiki
2901 10     - Nasičeni:
2901 10 100   - - za uporabo kot pogonsko
        gorivo ali ogrevanje            -     11.0 (1)
2901 10 900   - - za druge namene             -     pr
        - Nenasičeni:
2901 21     - - etilen:
2901 21 100   - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 21 900   - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2901 22     - - propen (propilen):
2901 22 100   - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 22 900   - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2901 23     - - buten (butilen) in
        njegovi izomeri:
        - - - but-1-en in but-2-en:
2901 23 110   - - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 23 190   - - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
        - - - drugo:
2901 23 910   - - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 23 990   - - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2901 24     - - buta-1,3-dien in
        izopren:
        - - - buta-1,3-dien:
2901 24 110   - - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 24 190   - - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
        - - - izopren:
2901 24 910   - - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2901 24 990   - - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2901 29     - - drugo:
2901 29 200   - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     10.0
2901 29 80   - - - ki se uporablja za
        druge namene:
* 2901 29 801  - - - - acetilen              -     10.0
* 2901 29 809  - - - - drugo                -     pr

2902      Ciklični ogljikovodiki
        - Cikloalkani, cikloalkeni
        in cikloterpeni:
2902 11     - - cikloheksan
2902 11 100   - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2902 11 900   - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2902 19     - - drugi:
2902 19 100   - - - cikloterpeni             -     5.0 (1)
2902 19 300   - - - azulen in njegovi
        alkilni derivati              -     6.0 (1)
        - - - drugo:
2902 19 910   - - - - ki se uporablja kot
        gorivo ali za ogrevanje           -     pr
2902 19 990   - - - - ki se uporablja za
        druge namene                -     pr
2902 20     - Benzen:
2902 20 100   - - za uporabo kot pogonsko
        gorivo ali za kurjavo            -     7.0 (1)
2902 20 900   - - za druge namene             -     pr
2902 30     - Toluen:
2902 30 100   - - za uporabo kot pogonsko
        gorivo ali za kurjavo            -     7.0 (1)
2902 30 900   - - za druge namene             -     pr
        - Ksileni (čistoče nad 95%):
2902 41 000   - - o-ksilen                -     pr
2902 42 000   - - m-ksilen                -     pr
2902 43 000   - - p-ksilen                -     pr
2902 44     - - izomeri ksilenov v
        mešanici:
2902 44 100   - - - za uporabo kot
        pogonsko gorivo ali za
        kurjavo                   -     7.0 (1)
2902 44 900   - - - za druge namene            -     pr
2902 50 000   - Stiren                  -     5.0 (1)
2902 60 000   - Etilbenzen                -     4.0 (1)
2902 70 000   - Kumen                   -     7.0 (1)
2902 90     - Drugi:
2902 90 100   - - naftalen in antracen          -     pr
2902 90 300   - - bifenil in terfenili          -     6.0 (1)
2902 90 500   - - viniltolueni              -     5.0 (1)
2902 90 600   - - 1,3-diizopropilbenzen          -     5.0 (1)
2902 90 800   - - drugo                  -     5.0 (1)

2903      Halogenski ogljikovodiki
        derivati
        - Nasičeni klorirani
        derivati acikličnih
        ogljikovodikov:
2903 11 000   - - monoklormetan
        (metilklorid) in
        monokloretan (etilklorid) -
        C2H5Cl                   -     12.0 (1)
2903 12 000   - - diklormetan
        (metilenklorid) - CH2Cl2          -     12.0 (1)
2903 13 000   - - kloroform (triklormetan)
        - CHCl3                   -     12.0 (1)
2903 14 000   - - ogljikov tetraklorid -
        CCl4                    -     12.0 (1)
2903 15 000   - - 1,2-dikloretan
        (etilenklorid) - C2H4Cl2          -     12.0 (1)
2903 16 000   - - 1,2-diklorpropan
        (propilen-diklorid) in
        diklorbutani                -     12.0 (1)
2903 19     - - drugi:
2903 19 100   - - - 1,1,1,-trikloretan
        (metil kloroform) - C2H3Cl3         -     12.0 (1)
2903 19 900   - - - drugi                 -     12.0 (1)
        - Klorirani derivati
        nenasičenih acikličnih
        ogljikovodikov:
2903 21 000   - - vinilklorid (kloretilen)        -     12.0 (1)
2903 22 000   - - trikloretilen - C2HCl3         -     pr
2903 23 000   - - tetrakloretilen
        (perkloretilen) - C2Cl4           -     12.0 (1)
2903 29 000   - - drugi                  -     12.0 (1)
2903 30     - Fluorirani, bromirani ali
        jodirani derivati acikličnih
        ogljikovodikov:
        - - bromirani:
2903 30 330   - - - bromometan - CH3Br          -     8.0 (1)
2903 30 350   - - - dibromometan - CHBr2         -     8.0 (1)
2903 30 36   - - - drugo:
* 2903 30 361  - - - - bromoetan in
        vinilklorid                 -     6.0 (1)
* 2903 30 369  - - - - drugo                -     8.0 (1)
2903 30 80   - - fluoridi in jodidi:
* 2903 30 801  - - - tetrafluoroetan (HFC
        134a)                    -     8.0 (1)
* 2903 30 802  - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2903 30 809  - - - drugo                 -     8.0 (1)
        - Halogenirani derivati
        acikličnih ogljikovodikov,
        ki vsebujejo dva ali več
        različnih halogenskih
        elementov:
2903 41 000   - - triklorofluorometan -
        (CFC - 11)                 -     7.0 (1)
2903 42 000   - - diklordifluorometan -
        (CFC - 12)                 -     7.0 (1)
2903 43 000   - - triklrotrifluoroetani -
        (CFC - 113)                 -     7.0 (1)
2903 44     - - diklortetrafluoroetani
        in klorpentafluoretan:
2903 44 100   - - - diklortetrafluoroetani
        - (CFC - 114))               -     7.0 (1)
2903 44 900   - - - klorpentafluoroetan -
        (CFC - 115)                 -     7.0 (1)
2903 45     - - drugi perhalogenirani
        derivati, samo z fluorom in
        klorom:
2903 45 100   - - - klorotrifluorometan -
        (CFC - 13)                 -     7.0 (1)
2903 45 150   - - - pentaklorofluoroetan -
        (CFC - 111)                 -     7.0 (1)
2903 45 200   - - -
        tetraklorodifluoroetani -
        (CFC - 112)                 -     7.0 (1)
2903 45 250   - - -
        heptaklorofluoropropani -
        (CFC - 211)                 -     7.0 (1)
2903 45 300   - - -
        heksaklorodifluoropropani -
        (CFC - 212)                 -     7.0 (1)
2903 45 350   - - -
        pentaklorotrifluoropropani -
        (CFC - 213)                 -     7.0 (1)
2903 45 400   - - -
        tetraklorotetrafluoropropani
        - (CFC - 214)                -     7.0 (1)
2903 45 450   - - -
        trikloropentafluoropropani -
        (CFC - 215)                 -     7.0 (1)
2903 45 500   - - -
        dikloroheksafluoropropani -
        (CFC - 216)                 -     7.0 (1)
2903 45 550   - - -
        kloroheptafluoropropani -
        (CFC - 217)                 -     7.0 (1)
2903 45 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2903 46     - - bromoklorodifluorometan,
        bromotrifluorometan in
        dibromtetrafluoroetani:
2903 46 100   - - -
        bromoklorodifluorometan -
        HALON - 1211                -     7.0 (1)
2903 46 200   - - - bromotrifluorometan -
        HALON - 1301                -     7.0 (1)
2903 46 900   - - - dibromtetrafluoroetani
        - HALON - 2402               -     7.0 (1)
2903 47 000   - - drugi perhalogenirani
        derivati                  -     7.0 (1)
2903 49     - - drugi:
        - - - halogenirani samo s
        fluorom in klorom:
2903 49 100   - - - - iz metana, etana ali
        propana (npr. F-22
        (klordifluormetan), F-141b
        (diklor-1-fluoroetan))           -     7.0 (1)
2903 49 200   - - - - drugi                -     7.0 (1)
        - - - halogenirani samo s
        fluorom in bromom:
2903 49 300   - - - - iz metana, etana in
        propana                   -     7.0 (1)
2903 49 400   - - - - drugi                -     7.0 (1)
2903 49 800   - - - drugi                 -     7.0 (1)
        - Halogenirani derivati
        ciklanskih, ciklenskih in
        cikloterpenskih
        ogljikovodikov:
2903 51 000   - - 1,2,3,4,5,6-
        heksaklorcikloheksan            -     7.0 (1)
2903 59     - - drugi:
2903 59 100   - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-
        dibromoetil)cikloheksan           -     6.0 (1)
2903 59 300   - - - tetrabromociklooktani         -     6.0 (1)
2903 59 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
        - Halogenirani derivati
        aromatičnih ogljikovodikov:
2903 61 000   - - klorbenzen, o-
        diklorbenzen in p-
        diklorbenzen                -     8.0 (1)
2903 62 000   - - heksaklorbenzen in DDT
        (1,1,1-triklor-2,2 bis(p-
        klorfenil) etan)              -     8.0 (1)
2903 69     - - drugi:
2903 69 100   - - - 2,3,4,5,6-
        pentabromoetilbenzen            -     7.0 (1)
2903 69 900   - - - drugi                 -     8.0 (1)

2904      Sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati ogljikovodikov,
        halogenirani ali
        nehalogenirani
2904 10 000   - Derivati, ki vsebujejo
        samo sulfo- skupine, njihove
        soli in etil estre             -     7.0 (1)
2904 20 00   - Derivati, ki vsebujejo
        samo nitro- ali nitrozo-
        skupine:
* 2904 20 001  - - trinitrotolueni in
        dinitronaftaleni (TNT in
        DNT)                    -     8.0 (1)
* 2904 20 002  - - 1-2-3
        propantrioltrinitrat            -     7.0 (1)
* 2904 20 009  - - drugi                  -     7.0 (1)
2904 90     - Drugi:
2904 90 200   - - sulfohalogenirani
        derivati                  -     7.0 (1)
2904 90 400   - - trikloronitrometan
        (kloropikrin)                -     11.0 (1)
2904 90 850   - - drugi                  -     11.0 (1)
        II. ALKOHOLI IN NJIHOVI
        HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-
        ALI NITROZO DERIVATI

2905      Aciklični alkoholi in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati
        - Nasičeni enohidroksilni
        alkoholi:
2905 11 000   - - metanol (metilalkohol)         -     13.0 (1)
2905 12 000   - - propan-1-ol
        (propilalkohol) in propan- 2-
        ol (izopropil- alkohol)           -     7.0 (1)
2905 13 000   - - butan-1-ol (n-
        butilalkohol)                -     7.0 (1)
2905 14     - - drugi butanoli:
2905 14 100   - - - 2-metilpropan-2-ol
        (terc-butil alkohol)            -     5.0 (1)
2905 14 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
2905 15 000   - - pentanol (amilalkohol)
        in njegovi izomeri             -     8.0 (1)
2905 16     - - oktanol (oktilalkohol)
        in njegovi izomeri:
2905 16 100   - - - 2-etilheksan-1-ol           -     8.0 (1)
2905 16 200   - - - oktan-2-ol              -     8.0 (1)
2905 16 800   - - - drugi                 -     8.0 (1)
2905 17 000   - - dodekan-1-ol
        (laurilalkohol), heksadekan-
        1-ol (cetilalkohol) in
        oktadekan-1-ol
        (stearilalkohol)              -     8.0 (1)
2905 19 00   - - drugi:
* 2905 19 001  - - - kovinski alkoholati          -     10.0 (1)
* 2905 19 002  - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2905 19 009  - - - drugi                 -     8.0 (1)
        - Nenasičeni enohidroksilni
        alkoholi:
2905 22     - - aciklični terpenski
        alkohol:
2905 22 100   - - - geraniol, citronelol,
        linalol, rodinol in nerol          -     7.0 (1)
2905 22 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
2905 29     - - drugi:
2905 29 100   - - - alilalkohol              -     7.0 (1)
2905 29 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
        - Dioli:
2905 31 000   - - etilenglikol (etandiol)         -     13.0 (1)
2905 32 000   - - propilenglikol (propan-
        1,2-diol)                  -     13.0 (1)
2905 39     - - drugi:
2905 39 100   - - - 2-metilpentan-2,4-diol
        (heksilenglikol)              -     13.0 (1)
2905 39 200   - - - butan-1,3-diol            -     13.0 (1)
2905 39 300   - - - 2,4,7,9-tetrametildeka-
        5-in-4,7-diol                -     13.0 (1)
2905 39 800   - - - drugi                 -     13.0 (1)
        - Drugi večhidroksilni
        alkoholi:
2905 41 000   - - 2-etil-2-(hidroksimetil)
        propan-1,3-diol
        (trimetilolpropan)             -     3.0 (1)
2905 42 000   - - pentaeritritol             -     13.0 (1)
2905 43 000   - - manitol                 -     12.0 (1)
2905 44     - - D-glucitol (sorbitol):
        - - - v vodni raztopini:
2905 44 110   - - - - ki vsebuje do
        vključno 2% po masi D-
        manitola, računano na
        vsebnost D-glucitola            -     12.0 (1)
2905 44 190   - - - - drugi                -     12.0 (1)
        - - - drugi:
2905 44 910   - - - - ki vsebuje do
        vključno 2% po masi D-
        manitola, računano na
        vsebnost D-glucitola            -     12.0 (1)
2905 44 990   - - - - drugi                -     12.0 (1)
2905 45 000   - - glicerol                -     pr
2905 49     - - drugi:
2905 49 100   - - - trioli; tetroli            -     13.0 (1)
        - - - drugi:
        - - - - estri glicerola s
        spojinami, ki vsebujejo
        kislinske funkcije iz tar.
        št. 2904:
2905 49 510   - - - - - s
        sulfohalogeniranimi derivati        -     7.0 (1)
2905 49 590   - - - - - drugi               -     7.0 (1)
2905 49 900   - - - - drugi                -     7.0 (1)
2905 50     - Halogenski, sulfo-,nitro-
        ali nitrozo-derivati
        acikličnih alkoholov:
2905 50 20   - - iz monohidridnih
        alkoholov:
* 2905 50 201  - - - iz nasičenih
        monohidridnih alkoholov           -     8.0 (1)
* 2905 50 202  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2905 50 209  - - - drugo                 -     7.0 (1)
        - - iz polihidridnih
        alkoholov:
2905 50 910   - - - 2,2-
        bis(bromoetil)propandiol          -     7.0 (1)
2905 50 990   - - - drugi                 -     8.0 (1)

2906      Ciklični alkoholi in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Ciklanski, ciklenski ali
        cikloterpenski:
2906 11 000   - - mentol                 -     8.0 (1)
2906 12 000   - - cikloheksanol,
        metilcikloheksanoli in
        dimetilcikloheksanoli            -     8.0 (1)
2906 13     - - steroli in inozitoli:
2906 13 100   - - - steroli                -     6.0 (1)
2906 13 900   - - - inozitoli               -     7.0 (1)
2906 14 000   - - terpinoli (terpineoli)         -     7.0 (1)
2906 19 000   - - drugo                  -     7.0 (1)
        - Aromatski:
2906 21 000   - - benzilalkohol              -     pr
2906 29 00   - - drugo:
* 2906 29 001  - - - cinamil (cimetni)
        alkohol                   -     6.0 (1)
* 2906 29 009  - - - drugi                 -     7.0 (1)
        III. FENOLI, FENOLNI
        ALKOHOLI IN NJIHOVI
        HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-
        ALI NITROZO- DERIVATI

2907      Fenoli; fenolni alkoholi
        - Monofenoli:
2907 11 000   - - fenol (hidroksibenzen)
        in njegove soli               -     3.0 (1)
2907 12 000   - - krezoli in njihove soli         -     3.0 (1)
2907 13 000   - - oktilfenol, nonilfenol
        in njuni izomeri; njune soli        -     7.0 (1)
2907 14 000   - - ksilenoli in njihove
        soli                    -     3.0 (1)
2907 15     - - naftoli in njihove soli:
2907 15 100   - - - 1-naftol               -     14.0 (1)
2907 15 900   - - - drugi                 -     14.0 (1)
2907 19 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Polifenoli:
2907 21 000   - - rezorcinol in njegove
        soli                    -     7.0 (1)
2907 22     - - hidrokinon (kinol) in
        njegove soli:
2907 22 100   - - - hidrokinon (kinol)          -     8.0 (1)
2907 22 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2907 23 00   - - 4,4-izopropilidendifenol
        (bisfenol A,
        difenilolpropan) in njegove
        soli:
* 2907 23 001  - - - 4, 4-
        izopropilidendifenol
        (bisfenol A,
        difenilolpropan)              -     6.0 (1)
* 2907 23 009  - - - drugi                 -     7.0 (1)
2907 29 00   - - drugo:
* 2907 29 001  - - - dihidroksinaftaleni in
        njihove soli                -     7.0 (1)
* 2907 29 009  - - - drugo                 -     7.0 (1)
2907 30 000   - Fenol alkoholi              -     8.0 (1)

2908      Halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        fenolov ali fenol alkoholov
2908 10 00   - Derivati, ki vsebujejo
        samo halogenske skupine in
        njihove soli
* 2908 10 001  - - bromirani derivati           -     6.0 (1)
* 2908 10 009  - - drugi                  -     7.0 (1)
2908 20 000   - Derivati,ki vsebujejo samo
        sulfo- skupine, njihove soli
        in estri                  -     8.0 (1)
2908 90 000   - Drugo                   -     8.0 (1)
        IV. ETRI, PEROKSIDI
        ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV,
        PEROKSIDI KETONOV, EPOKSIDI
        S TRIČLENSKIM OBROČEM,
        ACETALI IN POLACETALI IN
        NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-,
        NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2909      Etri,eter-alkoholi, eter-
        fenoli, eter-alkohol-
        fenoli, peroksidi alkoholov,
        peroksidi etrov, peroksidi
        ketonov (kemično določeni
        ali nedoločeni) in njihovi
        halogenski,
        sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati
        - Aciklični etri in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 11 000   - - dietileter               -     8.0 (1)
2909 19 000   - - drugo                  -     7.0 (1)
2909 20 000   - Ciklanski, ciklenski ali
        cikloterpenski etri in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati        -     7.0 (1)
2909 30     - Aromatski etri in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 30 100   - - difenileter               -     12.0 (1)
        - - bromirani derivati:
2909 30 310   - - - pentabromodifenil
        eter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-
        bis (pentabromofenoksi)
        benzen                   -     3.0 (1)
2909 30 350   - - - 1,2-bis(2,4,6-
        tribromofenoksi)etan,
        namenjen za proizvodnjo
        akrilonitril-butadien-
        stirena (ABS)                -     6.0 (1)
2909 30 380   - - - drugi                 -     6.0 (1)
2909 30 900   - - drugo                  -     7.0 (1)
        - Eter-alkoholi in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 41 000   - - 2,2-oksidietanol
        (dietilenglikol, digol)           -     8.0 (1)
2909 42 000   - - monometil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               -     8.0 (1)
2909 43 000   - - monobutil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               -     8.0 (1)
2909 44 000   - - drugi monoalkil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               -     8.0 (1)
2909 49     - - drugo:
        - - - aciklični:
2909 49 110   - - - - 2-(2-
        kloroetoksi)etanol             -     8.0 (1)
2909 49 190   - - - - drugo                -     8.0 (1)
2909 49 900   - - - ciklični               -     7.0 (1)
2909 50     - Eter-fenoli, eter-alkohol-
        fenoli in njihovi
        halogenski, sulfo- nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 50 100   - - gvajakol in
        gvajakolsulfonati kalija          -     11.0 (1)
2909 50 900   - - drugo                  -     7.0 (1)
2909 60 000   - Peroksidi alkoholov,
        peroksidi etrov, peroksidi
        ketonov in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati            -     7.0 (1)

2910      Epoksidi, epoksialkoholi,
        epoksifenoli in epoksietri s
        tričlenskim obročem in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati
2910 10 000   - Etilenoksid (oksiran)           -     8.0 (1)
2910 20 000   - Propilenoksid
        (metiloksiran)               -     8.0 (1)
2910 30 000   - Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-
        epoksipropan)                -     12.0 (1)
2910 90 000   - Drugo                   -     8.0 (1)

2911 00 000   Acetali in polacetali z
        drugimi kisikovimi
        funkcijami ali brez njih in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati        -     5.0 (1)
        V. SPOJINE Z ALDEHIDNO
        FUNKCIJO

2912      Aldehidi, z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali
        brez njih; ciklični polimeri
        aldehidov; paraformaldehid
        - Akciklični aldehidi brez
        drugih kisikovih funkcij:
2912 11 000   - - metanal (formaldehid)          -     10.0
2912 12 000   - - etanal (acetaldehid)          -     18.0 (1)
2912 13 000   - - butanal (butiraldehid,
        normalni izomeri)              -     8.0 (1)
2912 19 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Ciklični aldehidi brez
        drugih kisikovih funkcij:
2912 21 000   - - benzaldehid               -     7.0 (1)
2912 29 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
2912 30 000   - Aldehid-alkoholi             -     7.0 (1)
        - Aldehid-etri, aldehid-
        fenoli in aldehidi z drugimi
        kisikovimi funkcijami:
2912 41 000   - - vanilin (4-hidroksi-3-
        metoksibenzaldehid)             -     8.0 (1)
2912 42 000   - - etilvanilin (3-etoksi-4-
        hidroksibenzaldehid)            -     8.0 (1)
2912 49 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
2912 50 000   - Ciklični polimeri
        aldehidov                  -     7.0 (1)
2912 60 000   - Paraformaldehid              -     8.0

2913 00 000   Halogenski,sulfo-,nitro- ali
        nitrozo- derivati proizvodov
        iz tar. št. 2912              -     7.0 (1)
        VI. SPOJINE S KETONSKO IN
        KINONSKO FUNKCIJO

2914      Ketoni in kinoni z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali
        brez njih in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Akciklični ketoni brez
        drugih kisikovih funkcij:
2914 11 000   - - aceton                 -     7.0 (1)
2914 12 000   - - butanon (metil etil
        keton)                   -     7.0 (1)
2914 13 000   - - 4-metilpentan-2-on
        (metil izobutil keton)           -     7.0 (1)
2914 19     - - drugi:
2914 19 100   - - - 5-metiloheksan-2-on          -     7.0 (1)
2914 19 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
- Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski
        ketoni brez drugih kisikovih
        funkcij:
2914 21 000   - - kafra                  -     7.0 (1)
2914 22 000   - - cikloheksanon in
        metilcikloheksanoni             -     7.0 (1)
2914 23 000   - - jononi in metiljononi          -     7.0 (1)
2914 29 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Aromatski ketoni brez
        drugih kisikovih funkcij:
2914 31 000   - - fenilaceton (fenilpropan-
        2-on)                    -     8.0 (1)
2914 39 000   - - drugo                  -     8.0 (1)
2914 40     - Ketonski alkoholi in
        ketonski aldehidi:
2914 40 100   - - 4-hidroksi-4-metilpentan-
        2-on (diaceton alkohol)           -     7.0 (1)
2914 40 900   - - drugi                  -     3.0 (1)
2914 50 000   - Ketonski fenoli in ketoni
        z drugimi kisikovimi
        funkcijami                 -     8.0 (1)
        - Kinoni:
2914 61 000   - - antrakinon               -     7.0 (1)
2914 69     - - drugi:
2914 69 100   - - - 1,4-naftokinon            -     7.0 (1)
2914 69 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
2914 70     - Halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2914 70 100   - - 4'-terc-butil-2',6'-
        dimetil-3',5'-
        dinitroacetofenon (mošusni
        keton)                   -     11.0 (1)
2914 70 900   - - drugi                  -     7.0 (1)
        VII. KARBOKSILNE KISLINE IN
        NJIHOVI ANHIDRIDI,
        HALOGENIDI, PEROKSIDI IN
        PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI
        HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-
        ALI NITROZO- DERIVATI

2915      Nasičene aciklične
        monokarboksilne kisline in
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline, njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo derivati
        - Mravljinčna kislina, njene
        soli in estri:
2915 11 000   - - mravljinčna kislina           -     8.0 (1)
2915 12 000   - - soli mravljinčne kisline        -     8.0 (1)
2915 13 000   - - estri mravljinčne
        kisline                   -     8.0 (1)
        - Ocetna kislina in njene
        soli; anhidrid ocetne
        kisline:
2915 21 000   - - ocetna kislina             -     16.0 (1)
2915 22 000   - - natrijev acetat             -     15.0 (1)
2915 23 000   - - kobaltovi acetati            -     11.0 (1)
2915 24 000   - - anhidrid ocetne kisline         -     8.0 (1)
2915 29 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Estri ocetne kisline:
2915 31 000   - - etilacetat               -     11.0 (1)
2915 32 000   - - vinilacetat               -     11.0 (1)
2915 33 000   - - n-butilacetat              -     8.0 (1)
2915 34 000   - - izobutilacetat             -     8.0 (1)
2915 35 000   - - 2-etoksietilacetat           -     7.0 (1)
2915 39     - - drugi:
2915 39 100   - - - propilacetat in
        izopropilacetat               -     11.0 (1)
2915 39 300   - - - metilacetat,
        pentilacetat (amilacetat),
        izopentilacetat
        (izoamilacetat) in glicerol
        acetati                   -     8.0 (1)
2915 39 500   - - - p-tolilacetat,
        fenilpropilacetati,
        benzilacetati,
        rodinilacetati,
        santalilacetati in acetati
        feniletan-1,2-diola             -     10.0 (1)
2915 39 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2915 40 000   - Mono-, di- ali
        triklorocetna kislina, njene
        soli in estri                -     7.0 (1)
2915 50 000   - Propionska kislina, njene
        soli in estri                -     5.0 (1)
2915 60     - Maslena kislina (butanovna
        kislina), valerijanska
        kislina (pentanojeva
        kislina), njihove soli in
        estri:
        - - maslene kisline, njihove
        soli in estri:
2915 60 110   - - - 1-izopropil-2,2-
        dimetiltrimetilen
        diizobutirat                -     7.0 (1)
2915 60 190   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2915 60 900   - - valerijanske kisline,
        njihove soli in estri            -     6.0 (1)
2915 70     - Palmitinska kislina,
        stearinska kislina, njune
        soli in estri:
2915 70 150   - - palmitinska kislina           -     6.0 (1)
2915 70 200   - - soli in estri
        palmitinske kisline             -     6.0 (1)
2915 70 250   - - stearinska kislina           -     6.0 (1)
2915 70 300   - - soli stearinske kisline         -     6.0 (1)
2915 70 800   - - estri stearinske kisline        -     6.0 (1)
2915 90     - Drugo:
2915 90 100   - - lavrinska kislina            -     7.0 (1)
2915 90 200   - - kloroformati              -     7.0 (1)
2915 90 800   - - drugo                  -     7.0 (1)

2916      Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline,
        ciklične monokarboksilne
        kisline in njihovi
        anhidridi, halogenidi,
        peroksidi in peroksikisline,
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati
        - Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2916 11     - - akrilna kislina in njene
        soli:
2916 11 100   - - - akrilna kislina            -     8.0 (1)
2916 11 900   - - - soli akrilne kisline         -     10.0 (1)
2916 12     - - estri akrilne kisline:
2916 12 100   - - - metilakrilat             -     10.0 (1)
2916 12 200   - - - etilakrilat              -     10.0 (1)
2916 12 900   - - - drugo                 -     10.0 (1)
2916 13 000   - - metakrilna kislina in
        njene soli                 -     7.0 (1)
2916 14     - - estri metakrilne
        kisline:
2916 14 100   - - - metil metakrilat           -     7.0 (1)
2916 14 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2916 15 000   - - oleinska, linolna in
        linoleinska kislina, njihove
        soli in estri                -     10.0 (1)
2916 19     - - drugo:
2916 19 100   - - - undecenske kisline,
        njihove soli in estri            -     6.0 (1)
2916 19 300   - - - heksa-2,4-dienoična
        kislina (sorbinska kislina)         -     8.0 (1)
2916 19 400   - - - krotonska kislina           -     10.0 (1)
2916 19 800   - - - drugo                 -     10.0 (1)
2916 20 000   - Ciklanske, ciklenske in
        cikloterpenske
        monokarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati                  -     7.0 (1)
        - Aromatične monokarboksilne
        kisline, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2916 31 000   - - benzojska kislina, njene
        soli in estri                -     7.0 (1)
2916 32     - - benzoilperoksid in
        benzoilklorid:
2916 32 100   - - - benzoilperoksid            -     7.0 (1)
2916 32 900   - - - benzoilklorid             -     7.0 (1)
2916 34 000   - - fenilocetna kislina, in
        njene soli                 -     7.0 (1)
2916 35 000   - - estri fenilocetne
        kisline                   -     7.0 (1)
2916 39 000   - - drugo                  -     7.0 (1)

2917      Polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Aciklične polikarboksilne
        kisline, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2917 11 000   - - oksalna kislina, njene
        soli in estri                -     8.0 (1)
2917 12     - - adipinska kislina, njene
        soli in estri:
2917 12 100   - - - adipinska kislina in
        njene soli                 -     13.0 (1)
2917 12 900   - - - estri adipinske
        kisline                   -     13.0 (1)
2917 13     - - azelainska kislina,
        sebacinska kislina, njune
        soli in estri:
2917 13 100   - - - sebacinska kislina          -     6.0 (1)
2917 13 900   - - - drugo                 -     6.0 (1)
2917 14 000   - - anhidrid maleinske
        kisline                   -     10.0
2917 19     - - drugo:
2917 19 100   - - - malonska kislina,
        njene soli in estri             -     13.0 (1)
2917 19 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2917 20 000   - Ciklanske, ciklenske in
        cikloterpenske
        polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati                  -     6.0 (1)
        - Aromatske polikarboksilne
        kisline, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2917 31 000   - - dibutil ortoftalati           -     13.0
2917 32 000   - - dioktil ortoftalati           -     13.0
2917 33 000   - - dinonil ali didecil
        ortoftalati                 -     13.0
2917 34 000   - - drugi estri ortoftalne
        kisline                   -     13.0
2917 35 000   - - anhidrid ftalne kisline         -     13.0
2917 36 000   - - tereftalna kislina in
        njene soli                 -     10.0 (1)
2917 37 000   - - dimetiltereftalat            -     10.0 (1)
2917 39     - - drugo:
        - - - bromirani derivati:
2917 39 110   - - - - ester ali anhidrid
        tetrabromoftalne kisline          -     13.0 (1)
2917 39 190   - - - - drugo                -     13.0 (1)
        - - - drugo:
2917 39 300   - - - - benzen-1,2,4-
        trikarboksilna kislina           -     13.0 (1)
2917 39 400   - - - - izoftaloilov
        diklorid, ki vsebuje 0,8
        mas.% ali manj
        tetraftaloilovega diklorida         -     13.0 (1)
2917 39 500   - - - - naftaleno-1,4,5,8-
        tetrakarboksilna kislina          -     13.0 (1)
2917 39 600   - - - - tetrakloroftalov
        anhidrid                  -     13.0 (1)
2917 39 700   - - - - natrijev 3,5-
        bis(metoksikarbonil)benzensu
        lfonat                   -     13.0 (1)
2917 39 800   - - - - drugo                -     13.0 (1)

2918      Karboksilne kisline z
        dodatno kisikovo funkcijo in
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Karboksilne kisline z
        alkoholno funkcijo, toda
        brez druge kisikove
        funkcije, njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline ali njihovi
        derivati
2918 11 000   - - mlečna kislina, njene
        soli in estri                -     7.0 (1)
2918 12 000   - - vinska kislina             -     8.0 (1)
2918 13 000   - - soli in estri vinske
        kisline                   -     8.0 (1)
2918 14 000   - - citronska kislina            -     13.0 (1)
2918 15 000   - - soli in estri citronske
        kisline                   -     8.0 (1)
2918 16 000   - - glukonska kislina, njene
        soli in estri                -     9.0 (1)
2918 17 000   - - fenilglikolna kislina
        (mandeljnova kislina) njene
        soli in estri                -     8.0 (1)
2918 19     - - drugo:
2918 19 300   - - - holna kislina, 3-alfa,
        12-alfa-dihidroksi-5-beta-
        holan-24-ojska kislina
        (dezoksiholna kislina),
        njune soli in estri             -     7.0 (1)
2918 19 400   - - - 2,2-
        bis(hidroksimetil)propionska
        kislina                   -     7.0 (1)
2918 19 99   - - - drugo:
* 2918 19 991  - - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     7.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2918 19 999  - - - - drugo                -     7.0 (1)
        - Karboksilne kisline s
        fenolno funkcijo, toda brez
        drugih kisikovih funkcij,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2918 21 000   - - salicilna kislina in
        njene soli                 -     8.0 (1)
2918 22 000   - - 0-acetilsalicilna
        kislina, njene soli in estri        -     12.0 (1)
2918 23     - - drugi estri salicilne
        kisline in njihove soli:
2918 23 100   - - - metilsalicilat in
        fenilsalicilat (salol)           -     17.0 (1)
2918 23 900   - - - drugo                 -     8.0 (1)
2918 29     - - drugo:
2918 29 100   - - - sulfosalicilne
        kisline, hidroksinaftonske
        kisline; njihove soli in
        estri                    -     8.0 (1)
2918 29 300   - - - 4-hidroksibenzojska
        kislina, njene soli in estri        -     8.0 (1)
2918 29 500   - - - galna kislina, njene
        soli in estri                -     7.0 (1)
2918 29 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2918 30 000   - Karboksilne kisline z
        aldehidno ali ketonsko
        funkcijo, toda brez drugih
        kisikovih funkcij, njihovi
        anhidridi, halogenidi,
        peroksidi, peroksikisline in
        njihovi derivati              -     7.0 (1)
2918 90     - Drugo:
2918 90 100   - - 2,6-dimetoksibenzojska
        kislina                   -     7.0 (1)
2918 90 200   - - dikamba (ISO)              -     7.0 (1)
2918 90 300   - - natrijev fenoksiacetat         -     7.0 (1)
2918 90 900   - - drugo                  -     7.0 (1)
        VIII. ESTRI ANORGANSKIH
        KISLIN IN NJIHOVE SOLI,
        NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-,
        NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2919 00     Estri fosforne kisline in
        njene soli, vključno z
        laktofosfati; njeni
        halogenski, sulfo-, nitro
        ali nitrozo- derivati
2919 00 100   - Tributil fosfati, trifenil
        fosfati, tritolil fosfati,
        triksilil fosfati in tris(2-
        kloretil) fosfat              -     7.0 (1)
2919 00 900   - Drugo                   -     7.0 (1)

2920      Estri drugih anorganskih
        kislin (razen estrov
        vodikovih halogenidov) in
        njihove soli; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
2920 10 000   - Estri tiofosforne kisline
        (fosfortioati) in njihove
        soli; njihovi halogenski,
        sulfo-, nitro-, ali nitrozo-
        derivati                  -     7.0 (1)
2920 90     - Drugo:
2920 90 100   - - estri žveplove kisline
        in estri ogljikove kisline
        ter njihove soli, njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati            -     8.0 (1)
2920 90 200   - - dimetil fosfonat
        (dimetil fosfit)              -     7.0 (1)
2920 90 300   - - trimetil fosfit
        (trimetoksifosfin)             -     7.0 (1)
2920 90 400   - - trietil fosfit             -     7.0 (1)
2920 90 500   - - dietil fosfonat (dietil
        vodikfosfit) (dietil fosfit)        -     7.0 (1)
2920 90 85   - - drugi proizvodi:
* 2920 90 851  - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP1)                   -     7.0 (1)
* 2920 90 859  - - - drugi proizvodi            -     7.0 (1)

        IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO
        FUNKCIJO

2921      Spojine z amino funkcijo
        - Aciklični monoamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 11     - - metilamin, di- ali tri-
        metilamin in njihove soli:
2921 11 100   - - - metilamin, di- ali
        trimetilamin                kg met.am.12.0 (1)
2921 11 900   - - - soli                 -     12.0 (1)
2921 12 000   - - dietilamin in njegove
        soli                    -     6.0 (1)
2921 19     - - drugo:
2921 19 100   - - - trietilamin in njegove
        soli                    -     7.0 (1)
2921 19 300   - - - izopropilamin in
        njegove soli                -     7.0 (1)
2921 19 400   - - - 1,1,3,3-
        tetrametilbutilamin             -     7.0 (1)
2921 19 80   - - - drugo:
* 2921 19 801  - - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     7.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2921 19 809  - - - - drugo                -     7.0 (1)
        - Aciklični poliamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 21 000   - - etilendiamin in njegove
        soli                    -     6.0 (1)
2921 22 000   - - heksametilendiamin in
        njegove soli                -     7.0 (1)
2921 29 000   - - drugo                  -     6.0 (1)
2921 30     - Ciklanski, ciklenski in
        cikloterpenski mono- ali
        poliamini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2921 30 100   - - cikloheksilamin in
        cikloheksildimetilamin in
        njune soli                 -     7.0 (1)
2921 30 910   - - cikloheksa-1,3-
        ilenediamin (1,3-
        diaminocikloheksan)             -     7.0 (1)
2921 30 990   - - drugo                  -     7.0 (1)
        - Aromatski monoamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 41 000   - - anilin in njegove soli         -     12.0 (1)
2921 42     - - derivati anilina in
        njihove soli:
2921 42 100   - - - halogenirani,
        sulfonirani, nitrirani in
        nitrozirani derivati in
        njihove soli                -     12.0 (1)
2921 42 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
2921 43 000   - - toluidini in njihovi
        derivati; njihove soli           -     7.0 (1)
2921 44 000   - - difenilamin in njegovi
        derivati; njihove soli           -     7.0 (1)
2921 45 000   - - 1-naftilamin (alfa-
        naftilamin), 2-naftilamin
        (beta- naftilamin) in
        njihovi derivati; njihove
        soli                    -     7.0 (1)
2921 49     - - drugo:
2921 49 100   - - - ksilidini in njihovi
        derivati; njihove soli           -     7.0 (1)
2921 49 90   - - - drugo:
* 2921 49 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS (2))                 -     7.0 (1)
(2) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2921 49 909  - - - - drugo                -     7.0 (1)
        - Aromatski poliamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 51     - - o-,m-, p-fenilendiamini,
        diaminotolueni in njihovi
        derivati; njihove soli:
        - - - o-, m-, p-
        fenilendiamin,
        diaminotolueni in njihovi
        halogenirani, sulfonirani,
        nitrirani in nitrozirani
        derivati; njihove soli:
2921 51 110   - - - - m-fenilendiamin
        čistote 99 % ali več, ki
        vsebuje:
        - 1mas.% ali manj vode;
        - 200 mg/kg ali manj o-
        fenilendiamina in
        - 450 mg/kg ali manj p-
        fenilendiamina               -     7.0 (1)
2921 51 190   - - - - drugo                -     7.0 (1)
2921 51 900   - - - drugo                 -     10.0 (1)
2921 59     - - drugo:
2921 59 100   - - - m-
        fenilenbis(metilamin)            -     10.0 (1)
2921 59 200   - - - 2,2'-diklor-4,4'-
        metilendianilin               -     10.0 (1)
2921 59 300   - - - 4,4'-bi-o-toluidin          -     10.0 (1)
2921 59 400   - - - 1,8-naftalendiamin          -     10.0 (1)
2921 59 900   - - - drugo                 -     10.0 (1)

2922      Aminospojine s kisikovo
        funkcijo
        - Aminoalkoholi in njihovi
        etri in estri razen tistih,
        ki vsebujejo več kot eno
        vrsto kisikove funkcije;
        njihove soli:
2922 11 000   - - monoetanolamin in
        njegove soli                -     7.0 (1)
2922 12 000   - - dietanolamin in njegove
        soli                    -     7.0 (1)
2922 13     - - trietanolamin in njegove
        soli:
2922 13 100   - - - trietanolamin             -     7.0 (1)
2922 13 900   - - - soli trietanolamina          -     7.0 (1)
2922 19     - - drugo:
2922 19 100   - - - n-etildietanolamin          -     7.0 (1)
2922 19 200   - - - 2,2'-
        metiliminodietanol (n-
        metildietanolamin)             -     7.0 (1)
2922 19 90   - - - drugo:
* 2922 19 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  -     7.0 (1)
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2922 19 902  - - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP (1))                  -     7.0 (1)
(2) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2922 19 909  - - - - drugo                -     7.0 (1)
        - Aminonaftoli in drugi
        aminofenoli, njihovi etri in
        estri, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno vrsto
        kisikove funkcije; njihove
        soli:
2922 21 000   - -
        aminohidroksinaftalensulfons
        ke kisline in njihove soli         -     10.0 (1)
2922 22 000   - - anizidini, dianizidini,
        fenetidini in njihove soli         -     8.0 (1)
2922 29 000   - - drugo                  -     10.0 (1)
2922 30 00   - Aminoaldehidi, aminoketoni
        in aminokinoni, razen
        tistih, ki vsebujejo več kot
        eno vrsto kisikove funkcije;
        njihove soli:
* 2922 30 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2922 30 009  - - drugo                  -     7.0 (1)
        - Amino kisline in njihovi
        estri, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno vsrto
        kisikove funkcije; njihove
        soli:
2922 41 000   - - lizin in njegovi estri;
        njegove soli                -     7.0 (1)
2922 42 000   - - glutaminska kislina in
        njene soli                 -     pr
2922 43 000   - - antranilna kislina (2-
        aminobenzojska kislina) in
        njene soli                 -     7.0 (1)
2922 49     - - drugo:
2922 49 100   - - - glicin                -     pr
2922 49 200   - - - b-alanin               -     7.0 (1)
2922 49 70   - - - drugo:
* 2922 49 701  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2922 49 709  - - - - drugo                -     7.0 (1)
2922 50 00   - Fenoli aminoalkoholov,
        fenoli amino-kislin in druge
        aminospojine s kisikovo
        funkcijo:
* 2922 50 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2922 50 009  - - drugo                  -     7.0 (1)

2923      Kvarterne amonijeve soli in
        hidroksidi; lecitini in
        drugi fosfoaminolipidi
2923 10 000   - Holin in njegove soli           -     pr
2923 20 000   - Lecitini in drugi
        fosfoaminolipidi              -     6.0 (1)
2923 90 000   - Drugo                   -     7.0 (1)

2924      Spojine s karboksiamidno
        funkcijo, spojine ogljikove
        kisline z amidno funkcijo
2924 10 00   - Aciklični amidi (vključno
        aciklični karbamati) in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
* 2924 10 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     8.0 (1)
* 2924 10 009  - - drugo                  -     8.0 (1)
        - Ciklični amidi (vključno
        ciklični karbamati) in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2924 21     - - ureini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2924 21 100   - - - izoproturon (ISO)           -     7.0 (1)
2924 21 900   - - - druge                 -     7.0 (1)
2924 22 000   - - 2-acetamidobenzojska
        kislina (N-
        acetilantranilična kislina)         -     7.0 (1)
2924 29     - - drugo:
2924 29 100   - - - lidokain (INN)            -     pr
2924 29 300   - - - paracetamol (INN)           -     7.0 (1)
2924 29 90   - - - drugo:
* 2924 29 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2924 29 909  - - - - drugo (npr.
        aspartam)                  -     7.0 (1)

2925      Spojine s karboksiimidno
        funkcijo (vključno saharin
        in njegove soli) in spojine
        z imino funkcijo
        - Imidi in njihovi derivati;
        njihove soli:
2925 11 000   - - saharin in njegove soli         -     7.0 (1)
2925 19     - - drugo:
2925 19 100   - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-
        oktabromo-N,N'-
        etilenediftalimid              -     7.0 (1)
2925 19 300   - - -
        etilenbisdibromonorbornandik
        arboksimid                 -     6.0 (1)
2925 19 80   - - - drugi:
* 2925 19 801  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2925 19 809  - - - - drugo                -     7.0 (1)
2925 20 000   - Imini in njihovi derivati;
        njihove soli                -     7.0 (1)

2926      Spojine z nitrilno funkcijo
2926 10 000   - Akrilonitril               -     13.0 (1)
2926 20 000   - 1-cianogvanidin
        (diciandiamid)               -     13.0 (1)
2926 90     - Drugo:
2926 90 200   - - izoftalonitril             -     13.0 (1)
2926 90 99   - - drugo:
* 2926 90 991  - - - verapamil               -     13.0 (1)
* 2926 90 992  - - - klosantel               -     13.0 (1)
* 2926 90 993  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS (1))                 -     13.0 (1)
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2926 90 994  - - - benzil cianid (benzen
        acetonitril)                -     13.0 (1)
* 2926 90 999  - - - drugo                 -     13.0 (1)

2927 00 000   Diazo-, azo- ali azoksi
        spojine                   -     7.0 (1)

2928 00     Organski derivati hidrazina
        ali hidroksilamina
2928 00 100   - N,N-bis(2-
        metoksetil)hidroksilamin          -     7.0 (1)
2928 00 900   - Drugo                   -     7.0 (1)

2929      Spojine z drugimi dušikovimi
        funkcijami
2929 10     - Izocianati:
2929 10 100   - - metilfenilen
        diizocianati (toluenovi
        diizocianati) (MDI, TDI),
        razen mešanic oligomerov          -     13.0 (1)
2929 10 900   - - drugo                  -     13.0 (1)
2929 90 000   - Drugo                   -     13.0
        X. ORGANSKO - ANORGANSKE
        SPOJINE, HETEROCIKLIČNE
        SPOJINE,
        NUKLEINSKE KISLINE IN
        NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI

2930      Organske žveplove spojine
2930 10 000   - Ditiokarbonati (ksantati)         -     7.0 (1)
2930 20 000   - Tiokarbamati in
        ditiokarbamati               -     8.0 (1)
2930 30 000   - Tiuram mono-, di- ali
        tetra-sulfidi                -     8.0 (1)
2930 40     - Metionin:
2930 40 100   - - metionin (INN)             -     8.0 (1)
2930 40 900   - - drugo                  -     8.0 (1)
2930 90     - Drugo:
2930 90 120   - - cistein                 -     8.0 (1)
2930 90 140   - - cistin                 -     8.0 (1)
2930 90 160   - - derivati cisteina in
        cistina                   -     8.0 (1)
2930 90 200   - - tiodiglikol (INN) (2, 2'-
        tiodietanol)                -     pr
2930 90 300   - - DL-2-hidroksi-4-
        (metiltio)maslena kislina
        (npr. alimet)                -     pr
2930 90 400   - - 2,2'-tiodietil bis[3-
        (3,5-di-tert-butil-4-
        hidroksifenil)propionat]          -     8.0 (1)
2930 90 500   - - mešanice izomerjev, ki
        vsebujejo 4-metil-2,6-bis
        (metiltio) -
        metafenilendiamin in 2-metil-
        4,6-bis(metiltio)-
        metafenilendiamin              -     8.0 (1)
2930 90 70   - - druge:
2930 90 701   - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
2930 90 709   - - - druge                 -     8.0 (1)

2931 00     Druge organsko-anorganske
        spojine
2931 00 100   - Dimetil metilfosfonat           -     8.0 (1)
2931 00 200   - Metilfosfonoil difluorid
        (metilfosfonski difluorid)         -     8.0 (1)
2931 00 300   - Metilfosfonoil diklorid
        (metilfosfonski diklorid)          -     8.0 (1)
2931 00 95   - Drugo:
* 2931 00 951  - - glifosfatna kislina in
        njene soli                 -     15.0
* 2931 00 952  - - spojine iz Priloge 2
        (BSP1)                   -     8.0 (1)
* 2931 00 959  - - drugo                  -     8.0 (1)

2932      Heterociklične spojine samo
        s heteroatomom ali
        heteroatomi kisika
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        furanov obroč (hidrogenirane
        ali ne):
2932 11 000   - - tetrahidrofuran             -     8.0 (1)
2932 12 000   - - 2-furaldehid
        (furfuraldehid)               -     7.0 (1)
2932 13 000   - - furfurilalkohol in
        tetrahidrofurfuril alkohol         -     7.0 (1)
2932 19 000   - - drugo                  -     8.0 (1)
        - Laktoni:
2932 21 000   - - kumarin, metilkumarini
        in etilkumarini               -     8.0 (1)
2932 29     - - drugi laktoni:
2932 29 100   - - - fenolftalein             -     pr
2932 29 200   - - - 1-hidroksi-4-[1-(4-
        hidroksi-3-metoksikarbonil-1-
        naftil)-3-okso-1H, 3H-
        benzo[de]izokromen-1-il]-6-
        oktadekaloksi-2-naftojska
        kislina                   -     2.0 (1)
2932 29 300   - - - 3'kloro-6'-
        cikloheksaminospiro[izobenzo
        furan-1(3H), 9'-ksanten]-3-
        on                     -     2.0 (1)
2932 29 400   - - - 6'-(N-etil-
        paratoluidino)-2'-
        metilspiro[izobenzofuran-
        1(3H),9'-ksanten]-3-on           -     2.0 (1)
2932 29 500   - - - metil-6-dikosaloksi-1-
        hidroksi-4- [1-(4-hidroksi-3-
        metil-1-fenantril)-3-okso-
        1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-
        il]naftalen-2-karboksilat          -     2.0 (1)
2932 29 800   - - - drugo                 -     2.0 (1)
        - Drugi:
2932 91 000   - - izosafrol                -     2.0 (1)
2932 92 000   - - 1-(1,3-benzodioksol-5-
        il)propan-2-on               -     2.0 (1)
2932 93 000   - - piperonal                -     2.0 (1)
2932 94 000   - - safrol                 -     2.0 (1)
2932 99     - - drugi:
2932 99 100   - - - benzofuran (kumaron)         -     2.0 (1)
2932 99 500   - - - epoksidi s štiričlenim
        obročem                   -     2.0 (1)
2932 99 700   - - - ciklični acetali in
        interni hemiacetali, z
        drugimi kisikovimi
        funkcijami ali brez njih, in
        njihovi halogeni, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo- derivati        -     2.0 (1)
2932 99 80   - - - drugo:
* 2932 99 801  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS (2))                 -     2.0 (1)
(2) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2932 99 809  - - - - drugo                -     2.0 (1)

2933      Heterociklične spojine samo
        s heteroatomom ali
        heteroatomi dušika
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        pirazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 11     - - fenazon (antipirin) in
        njegovi derivati:
2933 11 100   - - - propifenazon (INN)          -     pr
2933 11 900   - - - drugo                 -     16.0 (1)
2933 19     - - druge:
2933 19 100   - - - fenilbutazon (INN)          -     pr
2933 19 90   - - - drugo:
* 2933 19 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     8.0 (1)
* 2933 19 909  - - - - drugo                -     8.0 (1)
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        imidazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 21 000   - - hidantoin in njegovi
        derivati                  -     7.0 (1)
2933 29     - - drugo:
2933 29 100   - - - nafazolin hidroklorid
        (INNM) in nafazolin nitrat
        (INNM); fentolamin (INN);
        tolazolin hidroklorid (INNM)        -     pr
2933 29 90   - - - drugo:
* 2933 29 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     2.0 (1)
* 2933 29 909  - - - - drugo                -     2.0 (1)
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        piridinov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 31 000   - - piridin in njegove soli         -     6.0 (1)
2933 32 000   - - piperidin in njegove
        soli                    -     8.0 (1)
2933 39     - - druge:
2933 39 100   - - - iproniazid (INN);
        ketobemidon hidroklorid
        (INNM); piridostigmin bromid
        (INN)                    -     pr
2933 39 200   - - - 2,3,5,6-
        tetraklorpiridin              -     8.0 (1)
2933 39 250   - - - 3,6-diklorpiridin-2-
        karboksilna kislina             -     8.0 (1)
2933 39 350   - - - 2-hidroksiletilamonij-
        3.6-diklorpiridin-2-
        karboksilat                 -     8.0 (1)
2933 39 400   - - - 2-butoksietil(3,5,6-
        triklor-2-piridiloksi)acetat        -     8.0 (1)
2933 39 450   - - - 3,5-diklor-2,4,6-
        trifluorpiridin               -     8.0 (1)
2933 39 500   - - - fluoroksipir (ISO),
        metilni ester                -     8.0 (1)
2933 39 550   - - - 4-metilpiridin            -     8.0 (1)
2933 39 95   - - - drugo:
* 2933 39 951  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2933 39 952  - - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(2))                  -     8.0 (1)
(2) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 2933 39 959  - - - - drugo                -     8.0 (1)
2933 40     - Spojine, ki imajo
        kinolinsko ali izokinolinsko
        obročasto strukturo
        (hidrogenirane ali ne),
        nadalje nekondenzirane:
2933 40 100   - - halogeni derivati
        kinolina; derivati
        kinolinkarboksilne kisline         -     6.0 (1)
2933 40 300   - - dekstrometorfan (INN) in
        njegove soli                -     pr
2933 40 90   - - drugo:
* 2933 40 901  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     8.0 (1)
* 2933 40 909  - - - drugo                 -     8.0 (1)
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi pirimidinski obroč
        (hidrogenirane ali ne) ali
        piperazinski obroč:
2933 51     - - malonilurea (barbiturna
        kislina) in njeni derivati;
        njene soli:
2933 51 200   - - - fenobarbital (INN),
        barbital (INN), in njune
        soli                    -     pr
2933 51 90   - - - drugo:
* 2933 51 901  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     7.0 (1)
* 2933 51 909  - - - - drugo                -     7.0 (1)
2933 59     - - drugo:
2933 59 100   - - - diazinon (ISO)            -     pr
2933 59 200   - - - 1,4-
        diazobiciklol[2.2.2.]oktan
        (trietilendiamin)              -     8.0 (1)
2933 59 70   - - - drugo:
* 2933 59 701  - - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     8.0 (1)
* 2933 59 709  - - - - drugo                -     8.0 (1)
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        obroč triazina
        (hidrogenirane ali ne):
2933 61 000   - - melamin                 -     8.0 (1)
2933 69     - - druge:
2933 69 100   - - - atrazin (ISO);
        propazin (ISO); simazin
        (ISO); heksahidro- 1,3,5-
        trinitro-1,3,5-triazin
        (heksogen,
        trimetilentrinitramin)           -     2.0 (1)
2933 69 200   - - - metenamin (INN)
        (heksametilentetramin)           -     pr
2933 69 300   - - - 2,6-di-tert-butil-4-
        [4,6-bis(oktiltio)-1,3,3-
        triazin-2-ilamino]fenol           -     2.0 (1)
2933 69 800   - - - drugo                 -     2.0 (1)
        - Laktami:
2933 71 000   - - 6-heksanlaktam
        (epsilonkaprolaktam)            -     8.0 (1)
2933 79 00   - - drugi laktami:
* 2933 79 001  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     8.0 (1)
* 2933 79 009  - - - drugo                 -     8.0 (1)
2933 90     - Drugo:
2933 90 200   - - benzimidazol-2-tiol
        (merkaptobenzimidazol)           -     14.0 (1)
2933 90 400   - - indol, 3-metilindol
        (skatol-, 6-alil-6,7-dihidro-
        5H-dibenz(c,e)azepin
        (azapetin), klordiazepoksid
        (INN), fenindamin (INN) in
        njihove soli; imipramin
        hidroklorid (INNM)             -     6.0 (1)
2933 90 500   - - monoazepini               -     8.0 (1)
2933 90 600   - - diazepini                -     8.0 (1)
2933 90 650   - - 2,4-di-tert-butil-6-(5-
        klorobenzotriazol-2-il)fenol        -     2.0 (1)
2933 90 95   - - drugo:
* 2933 90 951  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     2.0 (1)
* 2933 90 959  - - - drugo                 -     2.0 (1)

2934      Nukleinske kisline in
        njihove soli; druge
        heterociklične spojine
2934 10 000   - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        tiazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne)           -     8.0 (1)
2934 20     - Spojine, ki imajo v
        strukturi benzotiazolov
        obroč (hidrogenirane ali ne)
        naprej nekondenzirane:
2934 20 200   - - di(benzotiazol-2-
        il)disulfid; benzotiazol-2-
        tiol (merkaptobenzotiazol)
        in njegove soli               -     14.0 (1)
2934 20 800   - - drugo                  -     8.0 (1)
2934 30     - Spojine, ki imajo v
        strukturi fenotiazinov obroč
        (hidrogenirane ali ne),
        naprej nekondenzirane:
2934 30 100   - - tietilperazin (INN);
        tioridazin (INN) in njegove
        soli                    -     pr
2934 30 900   - - drugo                  -     2.0 (1)
2934 90     - Drugo:
2934 90 300   - - klorpotiksen (INN),
        tenalidin (INN) in njuni
        tartrati in maleati             -     pr
2934 90 400   - - furazolidon (INN)            -     pr
2934 90 850   - - 7-aminocefalosporanska
        kislina                   -     8.0 (1)
2934 90 910   - - soli in estri (6R, 7R)-3-
        acetoksimetil-7-[(R)-2-
        formiloksi-2-fenilacetamido]-
        8-okso-5-tia-1-
        azabiciklo[4.2.0.]okt-2-en-2-
        karboksilne kisline             -     8.0 (1)
2934 90 930   - - 1-[2-(1,3-dioksan-2-
        il)etil]-2-metilpiridinijev
        bromid                   -     8.0 (1)
2934 90 96   - - drugo:
* 2934 90 961  - - - tiofen                -     7.0 (1)
* 2934 90 962  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  -     8.0 (1)
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2934 90 969  - - - drugo                 -     8.0 (1)

2935 00     Sulfonamidi:
2935 00 100   - 3-{1-[7-
        (heksadecilsulfonilamino)-1H-
        indol-3-il]-3-okso-1H, 3H-
        nafto [1,8-cd]piran-1-il}-
        N,N-dimetil-1H-indol-7-
        sulfonamid                 -     7.0 (1)
2935 00 200   - metosulam (ISO)              -     7.0 (1)
2935 00 900   - drugo                   -     7.0 (1)
        XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN
        HORMONI

2936      Provitamini in vitamini,
        naravni ali sintetični
        (vključno z naravnimi
        koncentrati), njihovi
        derivati, ki se uporabljajo
        predvsem kot vitamini, in
        medsebojne mešanice
        navedenih proizvodov,
        vključno s tistimi, ki so v
        kakršnem koli topilu
2936 10 000   - Provitamini, nepomešani          -     pr
        - Vitamini in njihovi
        derivati, nepomešani:
2936 21 000   - - vitamini A in njihovi
        derivati                  -     pr
2936 22 000   - - vitamin B 1 in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 23 000   - - vitamin B 2 in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 24 000   - - D ali DL pantotenska
        kislina (vitamin B 3 ali
        vitamin B 5) in njeni
        derivati                  -     pr
2936 25 000   - - vitamin B 6 in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 26 000   - - vitamin B 12 in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 27 000   - - vitamin C in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 28 000   - - vitamin E in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 29     - - drugi vitamini in
        njihovi derivati:
2936 29 100   - - - vitamin B9 in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 29 300   - - - vitamin H in njegovi
        derivati                  -     pr
2936 29 900   - - - drugo                 -     pr
2936 90     - Drugi, vključno z
        naravnimi koncentrati:
        - - naravni koncentrati
        vitamninov:
2936 90 110   - - - naravni koncentrati
        vitaminov A+D                -     pr
2936 90 190   - - - drugo                 -     pr
2936 90 900   - - medsebojne mešanice, v
        topilu ali ne                -     pr

2937      Hormoni, naravni ali
        sintetični; njihovi
        derivati, ki se uporabljajo
        predvsem kot hormoni; drugi
        steroidi, ki se uporabljajo
        predvsem kot hormoni
2937 10 000   - Hormon hipofize
        (sprednjega režnja) in
        podobni hormoni ter njihovi
        derivati                  g     pr
        - Adrenokortikalni hormoni
        in njihovi derivati:
2937 21 000   - - kortizon, hidrokortizon,
        prednizon (dehidrokortizon)
        in prednizolon
        (dehidrohidrokortizon)           g     pr
2937 22 000   - - halogenski derivati
        adrenokortikalnih hormonov         g     pr
2937 29 000   - - drugo                  g     pr
        - Drugi hormoni in njihovi
        derivati; drugi steroidi, ki
        se uporabljajo predvsem kot
        hormoni:
2937 91 000   - - insulin in njegove soli         g     pr
2937 92 000   - - estrogeni in
        progestogeni                g     pr
2937 99 000   - - drugo                  g     pr
        XII. GLIKOZIDI IN RASTLINSKI
        ALKALOIDI, NARAVNI ALI
        SINTETIČNI, NJIHOVE SOLI,
        ETRI, ESTRI IN DRUGI
        DERIVATI

2938      Glikozidi, naravni ali
        sintetični, in njihove soli,
        etri, estri in drugi
        derivati
2938 10 000   - Rutozid (rutin) in njegovi
        derivati                  -     8.0 (1)
2938 90     - Drugo:
2938 90 100   - - digitalis glikozidi           -     6.0 (1)
2938 90 300   - - glicirizinska kislina in
        glicirizati                 -     6.0 (1)
2938 90 900   - - drugo                  -     7.0 (1)

2939      Rastlinski alkaloidi,
        naravni ali sintetični,
        njihove soli, etri, estri in
        drugi derivati
2939 10 00   - Alkaloidi opija in njihovi
        derivati; njihove soli:
* 2939 10 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  g     pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
        substance.
* 2939 10 009  - - drugo                  g     pr
        - Alkaloidi kininovca in
        njihovi derivati, njihove
        soli:
2939 21     - - kinin in njegove soli:
2939 21 100   - - - kinin in kininov
        sulfat                   -     pr
2939 21 900   - - - drugo                 -     pr
2939 29 000   - - drugo                  -     pr
2939 30 000   - Kofein in njegove soli          -     pr
        - Efedrini in njihove soli:
2939 41 000   - - efedrin in njegove soli         -     pr
2939 42 000   - - psevdoefedrin (INN) in
        njegove soli                -     pr
2939 49 00   - - drugo:
* 2939 49 001  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     pr
* 2939 49 009  - - - drugo                 -     pr
2939 50 00   - Teofilin in aminofilin
        (teofilin-etilendiamin) in
        njuni derivati; njune soli:
* 2939 50 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     pr
* 2939 50 009  - - drugo                  -     pr
        - Alkaloidi rženih rožičkov
        in njihovi derivati; njihove
        soli:
2939 61 000   - - ergometrin (INN) in
        njegove soli                -     pr
2939 62 000   - - ergotamin (INN) in
        njegove soli                -     pr
2939 63 000   - - lizergična kislina in
        njene soli                 -     pr
2939 69 000   - - drugo                  -     pr
2939 70 000   - Nikotin in njegove soli          -     pr
2939 90     - Drugo:
        - - kokain in njegove soli:
2939 90 110   - - - surovi kokain             g     pr
2939 90 190   - - - drugo                 g     pr
2939 90 300   - - emetin in njegove soli         -     pr
2939 90 90   - - drugo:
* 2939 90 901  - - - spojine iz priloge 1
        (MIPS1)                   -     pr
* 2939 90 909  - - - drugo                 -     pr
        XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE

2940 00     Sladkorji, kemično čisti,
        razen saharoze, laktoze,
        maltoze, glukoze in
        fruktoze; sladkorni etri in
        sladkorni estri in njihove
        soli, razen proizvodov iz
        tar. št. 2937, 2938 ali 2939
2940 00 100   - Ramnoza, rafinoza in
        manoza                   -     15.0 (1)
2940 00 900   - Drugo                   -     19.0 (1)

2941      Antibiotiki
2941 10     - Penicilini in njihovi
        derivati s strukturo
        penicilanske kisline;
        njihove soli:
2941 10 100   - - amoksicilin (INN) in
        njegove soli                -     pr
2941 10 200   - - ampicilin (INN),
        metampicilin (INN),
        pivampicilin in njihove soli        -     pr
2941 10 900   - - drugo                  -     pr
2941 20     - Streptomicini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2941 20 300   - - dihidrostreptomicin,
        njegove soli, estri in
        hidrati                   -     6.0 (1)
2941 20 800   - - drugi                  -     pr
2941 30 000   - Tetraciklini in njihovi
        derivati; njihove soli           -     pr
2941 40 000   - Kloramfenikol in njegovi
        derivati; njihove soli           -     pr
2941 50 000   - Eritromicin in njegovi
        derivati; njihove soli           -     pr
2941 90 000   - Drugo                   -     pr

2942 00 000   Druge organske spojine           -     10.0 (1)


30. poglavje

FARMACEVTSKI PROIZVODI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) hrana in pijača (kot so dietetična in diabetična
hrana ali hrana za krepitev, dodatki za hrano, tonične
pijače in mineralne vode), (IV. oddelek);

(b) sadra, specialno žgana ali fino mleta, za uporabo
v zobarstvu (tar. št. 2520);

(c) vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj,
primerne za medicinsko rabo (tar. št. 3301);

(d) preparati iz tar. št. 3303 do 3307, vključno tudi
preparati s terapevtskimi ali profilaktičnimi
lastnostmi;

(e) milo in drugi proizvodi iz tar. št. 3401, ki so
jim dodana zdravila;

(f) preparati na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu
(tar. št. 3407);

(g) albumin iz krvi, nepripravljen za terapevtsko ali
profilaktično rabo (tar. št. 3502).

2. Pojem "modificirani imunološki proizvodi" v tar.
št. 3002 se nanaša samo na monoklonalna anititelesa
(MABs), fragmente antiteles, združke antiteles in
fragmente združkov antiteles.

3. Pri tar. št. 3003 in 3004 in 4. opombi pod d) k
temu poglavju so mišljeni:

(a) z nepomešanimi proizvodi:

(1) nepomešani proizvodi, raztopljeni v vodi;

(2) vsi proizvodi, ki se uvrščajo v 28. in 29.
poglavje;

(3) enostavni rastlinski ekstrakti, ki se uvrščajo v
tar. št. 1302, samo standardizirani ali raztopljeni v
katerem koli topilu;

(b) s pomešanimi proizvodi:

(1) koloidne raztopine in suspenzije (razen
koloidnega žvepla);

(2) rastlinski ekstrakt, dobljen z obdelavo mešanic
rastlinskih snovi;

(3) soli in koncentrati, dobljeni z izhlapevanjem
naravnih mineralnih voda.

4. Tar. št. 3006 obsega samo naslednje proizvode, ki
jih je treba uvrstiti v to tarifno številko, ne pa v
druge tarifne številke te tarife:

(a) sterilni kirurški katgut in drug sterilni
material za kirurško šivanje oziroma zapiranje ran
(sterilna lepila), razen šivnih sponk (tar. št. 9018);

(b) sterilno laminarijo in sterilni tamponi;

(c) sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje
krvavitev v kirurgiji in zobarstvu;

(d) kontrastna sredstva za radiografske preiskave in
diagnostična sredstva, ki se uporabljajo pri bolnikih,
če gre za nepomešane proizvode, pripravljene v
odmerjenih dozah, ali za preparate, ki sestoje iz dveh
ali več sestavin, ki so pomešane za te namene;

(e) reagente za določanje krvnih skupin;

(f) zobarske cemente in druga polnila za zobarstvo;
cemente za rekonstrukcijo kosti;

(g) omarice in komplete za prvo pomoč;

(h) kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
hormonov ali spermicidov.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3001      Žleze in drugi organi za
        organoterapevtske namene,
        sušeni, tudi v prahu;
        ekstrakti iz žlez in drugih
        organov ali njihovih
        izločkov za
        organoterapevtske namene;
        heparin in njegove soli;
        druge človeške ali živalske
        snovi, pripravljene za
        terapevtske ali
        profilaktične namene, ki
        niso navedene in ne zajete
        na drugem mestu
3001 10     - Žleze in drugi organi,
        sušeni, v prahu ali ne:
3001 10 100   - - v prahu                 -     pr
3001 10 900   - - drugo                  -     pr
3001 20     - Ekstrakti iz žlez ali
        drugih organov ali iz
        njihovih izločkov:
3001 20 100   - - človeškega izvora            -     pr
3001 20 900   - - drugi                  -     pr
3001 90     - Drugo:
3001 90 100   - - človeškega izvora            -     pr
        - - drugo:
3001 90 910   - - - heparin in njegove
        soli                    -     pr
3001 90 990   - - - drugo                 -     pr

3002      Človeška kri; živalska kri,
        pripravljena za uporabo v
        terapevtske, profilaktične
        ali diagnostične namene;
        antiserumi in druge frakcije
        krvi ter modificirani
        imunološki proizvodi,
        dobljeni po biotehničnih
        postopkih ali kako drugače;
        cepiva, toksini, kulture
        mikroorganizmov (razen
        kvasovk) in podobni
        proizvodi
3002 10     - Antiserumi in druge
        frakcije krvi ter
        modificirani imunološki
        proizvodi, dobljeni po
        biotehničnih postopkih ali
        kako drugače:
3002 10 100   - - antiserumi               -     pr
        - - drugo:
3002 10 910   - - - hemoglobin, krvni
        globulin in serumski
        globulini                  -     pr
        - - - drugo:
3002 10 950   - - - - človeškega izvora          -     pr
3002 10 990   - - - - drugo                -     pr
3002 20 000   - Cepiva za humano medicino         -     pr
3002 30 000   - Cepiva za uporabo v
        veterini                  -     pr
3002 90     - Drugo:
3002 90 100   - - človeška kri              -     pr
3002 90 300   - - živalska kri,
        pripravljena za terapevtsko,
        profilaktično ali
        diagnostično rabo              -     pr
3002 90 500   - - kulture mikroorganizmov         -     pr
3002 90 90   - - drugo:
* 3002 90 901  - - - diagnostični reagenti
        v setih, ki vsebujejo
        najmanj eno komponento iz
        tar. št. 3002                -     pr
* 3002 90 902  - - - spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     pr
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 3002 90 909  - - - drugo                 -     pr

3003      Zdravila (razen proizvodov
        iz tar. št. 3002, 3005 ali
        3006), ki sestoje iz dveh
        ali več sestavin in ki so
        pomešana za terapevtsko ali
        profilaktično uporabo, toda
        niso pripravljena v
        odmerjenih dozah in ne v
        oblikah ali pakiranjih za
        prodajo na drobno
3003 10 000   - Ki vsebujejo peniciline
        ali njihove derivate s
        strukturo penicilanske
        kisline ali streptomicine
        ali njihove derivate            -     pr
3003 20 000   - Ki vsebujejo druge
        antibiotike                 -     pr
        - Ki vsebujejo hormone ali
        druge proizvode iz tar. št.
        2937, toda ne vsebujejo
        antibiotikov:
3003 31 000   - - ki vsebujejo insulin          -     pr
3003 39 000   - - druga                  -     pr
3003 40 000   - Ki vsebujejo alkaloide ali
        njihove derivate, toda ne
        vsebujejo hormonov ali
        drugih proizvodov iz tar.
        št. 2937 ali antibiotikov          -     pr
3003 90     - Druga:
3003 90 100   - - ki vsebujejo jod ali
        jodove spojine               -     pr
3003 90 900   - - druga                  -     pr

3004      Zdravila (razen proizvodov
        iz tar. št. 3002, 3005 ali
        3006), ki sestoje iz
        pomešanih ali nepomešanih
        proizvodov za terapevtsko
        ali profilaktično uporabo,
        pripravljena v odmerjenih
        dozah ali v oblikah ali
        pakiranjih za prodajo na
        drobno
3004 10     - Ki vsebujejo peniciline
        ali njihove derivate s
        strukturo penicilanske
        kisline ali streptomicine
        ali njihove derivate:
3004 10 100   - - ki kot aktivne substance
        vsebujejo le penicilin ali
        njegove derivate s strukturo
        penicilanske kisline            -     15.0
3004 10 900   - - drugo                  -     15.0
3004 20     - Ki vsebujejo druge
        antibiotike:
3004 20 100   - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno              -     15.0
3004 20 900   - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
        - Ki vsebujejo hormone ali
        druge proizvode iz tar.št.
        2937, toda ne vsebujejo
        antibiotikov:
3004 31     - - ki vsebujejo insulin:
3004 31 100   - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno            -     15.0
3004 31 900   - - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
3004 32     - - ki vsebujejo
        adrenokortikalne hormone:
3004 32 100   - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno            -     15.0
3004 32 900   - - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
3004 39     - - druga:
3004 39 100   - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno            -     2.0
3004 39 900   - - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
3004 40     - Ki vsebujejo alkaloide ali
        njihove derivate, toda ne
        vsebujejo hormonov, drugih
        proizvodov iz tar.št. 2937
        ali antibiotikov:
3004 40 100   - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno              -     15.0
3004 40 900   - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
3004 50     - Druga zdravila, ki
        vsebujejo vitamine ali druge
        proizvode iz tar. št. 2936:
3004 50 100   - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno              -     2.0
3004 50 900   - - drugo, dozirana v
        razsutem stanju               -     pr
3004 90     - Drugo:
        - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno:
3004 90 110   - - - ki vsebujejo jod ali
        jodove spojine               -     10.0
3004 90 190   - - - drugo                 -     10.0
        - - drugo, dozirano v
        razsutem stanju:
3004 90 910   - - - ki vsebujejo jod ali
        jodove spojine               -     10.0
3004 90 990   - - - drugo                 -     10.0

3005      Vata, gaza, obveze in
        podobni proizvodi (npr.
        obliži, obkladki),
        impregnirani, premazani ali
        prevlečeni s farmacevtskimi
        snovmi ali pripravljeni v
        oblikah ali pakiranjih za
        prodajo na drobno, za
        medicinske, kirurške,
        zobarske ali veterinarske
        namene
3005 10 000   - Lepljive obveze in drugi
        proizvodi z lepljivo plastjo        -     10.0
3005 90     - Drugo:
3005 90 100   - - vata in proizvodi iz
        vate                    -     10.0
        - - drugo:
        - - - iz tekstilnih
        materialov:
3005 90 310   - - - - gaza in proizvodi iz
        gaze                    -     10.0
        - - - - drugo:
3005 90 510   - - - - - iz netkanega blaga        -     10.0
3005 90 550   - - - - - drugo               -     10.0
3005 90 990   - - - drugo                 -     10.0

3006      Farmacevtsko blago, navedeno
        v 4. opombi k temu poglavju
3006 10     - Sterilni kirurški katgut,
        sterilni material in
        sterilni adhezivi v
        kirurgiji za zapiranje ran;
        sterilna laminarija in
        sterilni tamponi; sterilna
        absorpcijska sredstva za
        ustavljanje krvavite v
        kirurgiji in zobarstvu:
3006 10 100   - - sterilni kirurški katgut        -     pr
3006 10 900   - - drugo                  -     pr
3006 20 000   - Reagenti za določanje
        krvnih skupin                -     pr
3006 30 000   - Kontrastna sredstva za
        rentgenske preiskave;
        diagnostični reagenti,
        namenjeni za uporabo na
        bolnikih                  -     pr
3006 40 000   - Zobarski cementi in druga
        zobarska polnila; cementi za
        rekonstrukcijo kosti            -     pr
3006 50 000   - Omarice in kompleti za
        prvo pomoč                 -     10.0
3006 60     - Kemična sredstva za
        kontracepcijo na osnovi
        hormonov ali spermicidov:
        - - na osnovi hormonov:
3006 60 110   - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno
        končnemu porabniku brez
        predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo               -     10.0
3006 60 190   - - - drugo                 -     pr
3006 60 900   - - na osnovi spermicidov          -     pr


31. poglavje

GNOJILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) živalska kri iz tar. št. 0511;

(b) izločene kemično določene spojine (razen tistih,
ki ustrezajo določbam v 2. opombi pod (A), 3. opombi
pod (A), 4. opombi pod (A) in v 5. opombi k temu
poglavju);

(c) kultivirani kristali kalijevega klorida (razen
optičnih elementov), ki imajo vsak zase maso 2,5 g ali
več, iz tar. št. 3824; optični elementi iz kalijevega
klorida (tar. št. 9001).

2. Tar. št. 3102 obsega samo naslednje proizvode,
razen če niso pripravljeni v oblikah ali pakiranjih,
navedenih v tar. št. 3105;

(A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od spodaj
navedenih opisov;

  (i) natrijev nitrat, čist ali ne;

  (ii) amonijev nitrat, čist ali ne;

  (iii) dvojne soli amonijevega sulfata in
amonijevega nitrata, čiste ali ne;

  (iv) amonijev sulfat, čist ali ne;

  (v) dvojne soli (čiste ali ne) ali mešanice
kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata;

  (vi) dvojne soli (čiste ali ne) ali mešanice
kalcijevega nitrata in magnezijevega nitrata;

  (vii) kalcijev cianamid, čist ali ne ali obdelan z
oljem;

  (viii) sečnino, čisto ali ne;

(B) gnojila, ki so sestavljena iz mešanic proizvodov,
navedenih v predhodnih določbah pod (A);

(C) gnojila, ki so sestavljena iz amonijevega klorida
ali iz katerih koli proizvodov, navedenih v predhodnih
določbah pod (A) ali (B), pomešanih s kredo, sadro ali
drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi;

(D) tekoča gnojila, ki so sestavljena iz proizvodov
iz predhodne določbe pod (A) pod (ii) ali pod (viii)
ali mešanice teh proizvodov v vodni ali amoniakalni
raztopini.

3. Tar. št. 3103 obsega samo naslednje proizvode, če
niso v oblikah ali pakiranjih, navedenih v tar. št.
31.05:

  (A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od naslednjih
opisov;

(i) bazično žlindro;

(ii)   naravne fosfate iz tar. št. 2510,
kalcinirane ali naprej termično obdelane, razen po
postopkih, predvidenih za odstranjevanje nečistoče;

(iii)   superfosfate (navadne, dvojne ali trojne);

(iv)   kalcijev hidrogenortofosfat, ki vsebuje po
masi 0,2% ali več fluora, računano na suh brezvodni
proizvod;

(B) gnojila, ki so sestavljena iz katerih koli
proizvodov, navedenih v predhodni določbi pod (A), med
seboj pomešanih, ne glede na delež fluora;

(C) gnojila, ki so sestavljena iz katerih koli
proizvodov, navedenih v predhodnih določbah pod (A)
ali (B), ne glede na kvantitativni delež fluora,
pomešana s kredo, sadro ali drugimi negnojilnimi
anorganskimi snovmi.

4. Tar. št. 3104 obsega samo naslednje proizvode, če
niso v oblikah ali pakiranjih, navedenih v tar. št.
3105:

(A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od naslednjih
opisov:

  (i) surove naravne kalijeve soli (npr.: karnalit,
kainit in silvit);

  (ii) kalijev klorid, čist ali ne, razen tistega iz
1. opombe pod (c);

  (iii) kalijev sulfat, čist ali ne;

  (iv) magnezijev kalijev sulfat, čist ali ne;

(B) gnojila, ki so sestavljena iz mešanih proizvodov,
navedenih v predhodni določbi pod (A).

5. Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev
fosfat) in diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev
fosfat), čist ali ne, in njune medsebojne mešanice se
uvrščajo v tar. št. 3105.

6. Pri tar. št. 3105 so z izrazom "druga gnojila"
mišljeni samo proizvodi, ki se uporabljajo kot gnojila
in vsebujejo kot bistveno sestavino najmanj en
gnojilni element - dušik, fosfor ali kalij.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3101 00 000   Gnojila živalskega ali
        rastlinskega izvora,
        nepomešana ali med seboj
        pomešana ali kemično
        obdelana; gnojila, dobljena
        z mešanjem ali kemično
        obdelavo proizvodov
        živalskega ali rastlinskega
        izvora                   -     pr

3102      Dušikova gnojila, mineralna
        ali kemična
3102 10     - Sečnina, vključno s
        sečnino v vodni raztopini:
3102 10 100   - - sečnina, ki vsebuje nad
        45% po masi dušika v suhem
        brezvodnem proizvodu            kg N   11.0 (1)
3102 10 900   - - drugo                  kg N   8.0 (1)
        - Amonijev sulfat; dvojne
        soli in mešanice amonijevega
        sulfata in amonijevega
        nitrata:
3102 21 000   - - amonijev sulfat             kg N   8.0 (1)
3102 29 000   - - drugo                  kg N   8.0 (1)
3102 30     - Amonijev nitrat, vključno
        amonijev nitrat v vodni
        raztopini:
3102 30 100   - - v vodni raztopini            kg N   8.0 (1)
3102 30 900   - - drugo                  kg N   8.0 (1)
3102 40     - Mešanice amonijevega
        nitrata s kalcijevim
        karbonatom (KAN) ali drugimi
        anorganskimi negnojilnimi
        snovmi:
3102 40 100   - - pri katerih delež dušika
        ne presega 28% po masi           kg N   8.0 (1)
3102 40 900   - - pri katerih delež dušika
        presega 28% po masi             kg N   8.0 (1)
3102 50     - Natrijev nitrat:
3102 50 100   - - naravni natrijev nitrat         -     pr
3102 50 900   - - drugo                  kg N   8.0 (1)
3102 60 000   - Dvojne soli in mešanice
        kalcijevega nitrata in
        amonijevega nitrata             kg N   8.0 (1)
3102 70 000   - Kalcijev cianamid             kg N   8.0 (1)
3102 80 000   - Mešanice sečnine in
        amonijevega nitrata v vodni
        ali amoniakalni raztopini          kg N   8.0 (1)
3102 90 000   - Druga, tudi mešanice, ki
        niso določene v predhodnih
        podštevilkah                kg N   8.0 (1)

3103      Fosfatna gnojila, mineralna
        ali kemična
3103 10     - Superfosfati:
3103 10 100   - - ki vsebujejo nad 35%
        difosforjevega pentaoksida
        po masi                   kg P2O5  5.0 (1)
3103 10 900   - - drugo                  kg P2O5  5.0 (1)
3103 20 000   - Bazična žlindra              kg P2O5  pr
3103 90 000   - Druga                   kg P2O5  pr

3104      Kalijeva gnojila, mineralna
        ali kemična
3104 10 000   - Karnalit, silvit in druge
        surove naravne kalijeve soli        kg K2O  pr
3104 20     - Kalijev klorid:
3104 20 100   - - z deležem kalija,
        računanega kot K2O po masi
        do vključno 40% v suhem
        brezvodnem proizvodu            kg K2O  pr
3104 20 500   - - z deležem kalija,
        računanega kot K2O po masi
        presega 40%, vendar do
        vključno 62% v suhem
        brezvodnem proizvodu            kg K2O  pr
3104 20 900   - - z deležem kalija,
        računanega kot K2O po masi
        presega 62% v suhem
        brezvodnem proizvodu            kg K2O  pr
3104 30 000   - Kalijev sulfat              kg K2O  pr
3104 90 000   - Drugo                   kg K2O  pr

3105      Mineralna ali kemična
        gnojila, ki vsebujejo dva
        ali tri gnojilne elemente -
        dušik, fosfor in kalij;
        druga gnojila; proizvodi iz
        tega poglavja v tabletah ali
        podobnih oblikah ali
        pakiranjih do vključno 10 kg
        bruto mase
3105 10 000   - Proizvodi iz tega poglavja
        v tabletah ali podobnih
        oblikah ali pakiranjih do
        vključno 10 kg bruto mase          -     9.0
3105 20     - Mineralna ali kemična
        gnojila, ki vsebujejo tri
        gnojilne elemente - dušik,
        fosfor in kalij:
3105 20 100   - - v katerih delež dušika
        presega 10% po masi v suhem
        brezvodnem proizvodu            -     7.0
3105 20 900   - - druga                  -     7.0
3105 30 000   -
        Diamonijevhidrogenortofosfat
        (diamonijev fosfat)             -     7.0
3105 40 000   -
        Amonijevdihidrogenortofosfat
        (monoamonijev fosfat) in
        njegove mešanice z
        diamonijevim
        hidrogenortofosfatom
        (diamonijev fosfat)             -     7.0
        - Druga mineralna in kemična
        gnojila, ki vsebujejo dva
        gnojilna elementa - dušik in
        fosfor:
3105 51 000   - - ki vsebujejo nitrate in
        fosfate                   -     7.0
3105 59 000   - - druga                  -     8.0
3105 60     - Mineralna in kemična
        gnojila, ki vsebujejo dva
        gnojilna elementa - fosfor
        in kalij:
3105 60 100   - - kalijevi superfosfati          -     4.0
3105 60 900   - - druga                  -     4.0
3105 90     - Druga:
3105 90 100   - - naravni kalijev natrijev
        nitrat, sestavljen iz
        naravne mešanice natrijevega
        nitrata in kalijevega
        nitrata (delež kalijevega
        nitrata je lahko do 44%),
        pri kateri skupni delež
        dušika ne sme presegati
        16,3% po masi v suhem
        brezvodnem proizvodu            -     6.0
        - - druga:
3105 90 910   - - - z deležem dušika nad
        10% po masi v suhem
        brezvodnem proizvodu            -     6.0
3105 90 990   - - - druga                 -     6.0


32. poglavje

EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI
DERIVATI; BARVE, PIGMENTI IN DRUGA BARVILA;
PRIPRAVLJENA PREMAZNA SREDSTVA IN LAKI; KITI IN DRUGE
TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ČRNILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) izločeni kemično določeni elementi ali spojine
(razen tistih iz tar. št. 3203 ali 3204, anorganskih
proizvodov, ki se uporabljajo kot luminofori (tar. št.
3206), steklo, dobljeno s taljenjem kremena ali drugih
vrst silicijevih spojin, v oblikah, predvidenih v tar.
št. 3207, pa tudi barve za tekstil in druga barvila,
pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
drobno končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo - iz tar. št. 3212);

(b) tanati ali drugi taninski derivati proizvodov iz
tar. št. 2936 do 2939, 2941 ali 3501 do 3504;

(c) asfaltne ali druge bituminozne mase (tar. št.
2715).

2. Tar. št. 3204 obsega mešanice stabiliziranih
diazonijevih soli in spojin (kuplerjev) za proizvodnjo
azo- barvil.

3. Tar. št. 3203 do 3206 obsegajo tudi preparate na
osnovi barvil (vključno pri tar. št. 3206 pigmentna
barvila iz tar. št. 2530 ali 28. poglavja, kovinske
kosmiče in kovinski prah), ki se uporabljajo za
barvanje katerega koli materiala ali se uporabljajo
kot sestavine pri proizvodnji barvnih preparatov. Te
tarifne številke pa ne obsegajo pigmentov,
dispergiranih v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali
v pasti, ki se uporabljajo za proizvodnjo premaznih
sredstev, vključno emajlov (tar. št. 3212) ali drugih
preparatov iz tar. št. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,
3213 in 3215.

4. Tar. št. 3208 obsega raztopine (razen kolodijev),
ki so sestavljene iz katerih koli proizvodov,
navedenih v tar. št. 3901 do 3913, v izhlapljivih
organskih topilih, če masa topila presega 50% mase
raztopine.

5. Z izrazom "barvilo" v tem poglavju niso mišljeni
proizvodi, ki se uporabljajo kot polnila v oljnatih
barvah, ne glede na to, ali so primerni za obarvanje
ali ne.

6. Pri tar. št. 3212 so z izrazom "tiskarske folije"
mišljeni samo tanki listi, ki se uporabljajo za
tiskanje npr.: platnic za knjige ali trakov za
klobuke, in so sestavljeni iz:

(a) kovinskega prahu (vključno s prahom iz plemenitih
kovin) ali pigmenta, aglomeriranega z lepilom,
^elatino ali drugimi vezivi;

(b) kovine (vključno plemenite kovine) ali pigmenta,
nanesenega na list kakršnega koli materiala, ki se
uporablja kot podlaga.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3201      Strojilni ekstrakti
        rastlinskega izvora; tanini
        in njihove soli, etri, estri
        in drugi derivati
3201 10 000   - Quebrachev ekstrakt            -     pr
3201 20 000   - Ekstrakt mimoze              -     9.0 (1)
3201 90     - Drugo:
3201 90 200   - - ekstrakt Sumach,
        ekstrakt Vallonia, hrastovi
        ali kostanjevi ekstrakt           -     10.0
3201 90 900   - - drugo                  -     6.0 (1)

3202      Sintetična organska
        strojila; anorganska
        strojila; strojilni
        preparati ne glede na to,
        ali vsebujejo naravna
        strojila; encimski preparati
        za predstrojenje
3202 10 000   - Sintetična organska
        strojila                  -     6.0 (1)
3202 90 000   - Drugo                   -     6.0 (1)

3203 00     Barvila rastlinskega ali
        živalskega izvora (vključno
        z ekstrakti za barvanje,
        toda brez živalskega črnega
        pigmenta, nastalega z
        žganjem živalskih snovi),
        kemično določena ali
        nedoločena; preparati na
        osnovi barvil rastlinskega
        ali živalskega izvora,
        navedeni v 3. opombi v tem
        poglavju
        - Barvila rastlinskega
        izvora in preparati na
        njihovi osnovi:
3203 00 110   - - črna akacija (Acacia
        catechu)                  -     pr
3203 00 190   - - drugo                  -     pr
3203 00 900   - Barvila živalskega izvora
        in preparati na njihovi
        osnovi                   -     3.0 (1)

3204      Sintetična organska barvila,
        kemično določena ali
        nedoločena; preparati na
        osnovi sintetičnih organskih
        barvil, navedeni v 3. opombi
        v tem poglavju; sintetični
        organski proizvodi, ki se
        uporabljajo kot sredstva za
        fluorescenčna belila ali kot
        luminofori, kemično določeni
        ali nedoločeni
        - Sintetična organska
        barvila in preparati na
        osnovi teh barvil, navedeni
        v 3. opombi v tem poglavju:
3204 11 000   - - disperzijska barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   -     7.0 (1)
3204 12 000   - - kisla barvila,
        metalizirana ali
        nemetalizirana, in preparati
        na osnovi teh barvil;
        jedkalna barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   -     2.0 (1)
3204 13 000   - - bazična barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   -     2.0 (1)
3204 14 000   - - direktna barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   -     7.0 (1)
3204 15 000   - - redukcijska barvila
        (vključno tista, ki so v tem
        stanju uporabna kot
        pigmenti) in preparati na
        osnovi teh barvil              -     7.0 (1)
3204 16 000   - - reaktivna barvila in
        preparati na osnovi ter
        barvil                   -     2.0 (1)
3204 17 000   - - pigmenti in preparati na
        osnovi pigmentov              -     7.0 (1)
3204 19 000   - - drugo, vključno mešanice
        barvil iz dveh ali več
        tarifnih podštevilk 3204.11
        do 3204.19                 -     2.0 (1)
3204 20 000   - Sintetični organski
        proizvodi, ki se uporabljajo
        kot fluorescenčna belilna
        sredstva                  -     6.0 (1)
3204 90 000   - Drugo                   -     10.0 (1)

3205 00 000   Lak barve; preparati
        predvideni v 3. opombi v tem
        poglavju na osnovi "lak
        barv"                    -     10.0 (1)

3206      Druga barvila; preparati,
        navedeni v 3. opombi v tem
        poglavju, razen tistih iz
        tar. št. 3203, 3204 ali
        3205; anorganski proizvodi,
        ki se uporabljajo kot
        luminofori, kemično določeni
        ali nedoločeni
        - Pigmenti in preparati na
        osnovi titanovega dioksida:
3206 11 000   - - ki vsebujejo 80 mas.%
        ali več titanovega dioksida,
        računano na suhi izdelek          -     10.0
3206 19 00   - - drugi:
* 3206 19 001  - - - koncentrirane
        disperzije v plastičnih
        masah (masterbači)             -     10.0
* 3206 19 009  - - - drugi                 -     10.0
3206 20 000   - Pigmenti in preparati na
        osnovi kromovih spojin           -     7.0 (1)
3206 30 000   - Pigmenti in preparati na
        osnovi kadmijevih spojin          -     7.0 (1)
        - Druga barvila in drugi
        preparati:
3206 41 000   - - ultramarin in preparati
        na osnovi ultramarina            -     7.0 (1)
3206 42 000   - - litopon in drugi
        pigmenti ter preparati na
        osnovi cinkovega sulfida          -     7.0 (1)
3206 43 000   - - pigmenti in preparati na
        osnovi heksacianoferatov
        (ferocianidov in
        fericianidov)                -     7.0 (1)
3206 49     - - drugo:
3206 49 100   - - - magnetit               -     pr
3206 49 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
3206 50 000   - Anorganski proizvodi, ki
        se uporabljajo kot
        luminofori                 -     6.0 (1)

3207      Pripravljeni pigmenti,
        pripravljena sredstva za
        motnjenje in pripravljanje
        barve, steklasti emajli in
        glazure, lošči, tekoči
        keramični laki in podobni
        preparati, ki se uporabljajo
        v keramični, emajlni in
        steklarski industriji;
        steklena frita in drugo
        steklo v prahu, zrnih ali
        luskah
3207 10 000   - Pripravljeni pigmenti,
        pripravljena sredstva za
        motnenje, pripravljene barve
        in podobni preparati            -     10.0
3207 20     - Steklasti emajli in
        glazure, lošči in podobni
        preparati:
3207 20 100   - - glineni lošči              -     10.0
3207 20 900   - - drugi                  -     10.0
3207 30 000   - Tekoči keramični laki in
        podobni preparati              -     10.0
3207 40     - Steklena frita in drugo
        steklo v prahu, zrnih ali
        luskah:
3207 40 100   - - steklo, znano pod
        nazivom "emajlirano steklo"         -     10.0
3207 40 200   - - steklo v luskah dolžine
        0,1 mm ali več, vendar ne
        več kot 3,5 mm ter debeline
        2 mm ali več, vendar ne več
        kot 5 mm                  -     10.0
3207 40 300   - - steklo v obliki prahu
        ali zrnc, ki vsebuje 99
        mas.% ali več silicijevega
        dioksida                  -     10.0
3207 40 800   - - drugo                  -     10.0

3208      Premazna sredstva (barve in
        laki) na osnovi sintetičnih
        polimerov ali kemično
        modificiranih naravnih
        polimerov, dispergiranih ali
        raztopljenih v nevodnem
        mediju; raztopine,
        definirane v 4. opombi v tem
        poglavju
3208 10     - Na osnovi poliestrov
        (vključno alkidov):
3208 10 100   - - raztopine, kot so
        določene v 4. opombi k temu
        poglavju                  -     18.0
3208 10 90   - - druge:
* 3208 10 901  - - - za uporabo v
        proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v
        prehrambeni, kozmetični in
        sorodnih industrijah            -     18.0
* 3208 10 909  - - - druge                 -     18.0
3208 20     - Na osnovi akrilnih ali
        vinilnih polimerov:
3208 20 100   - - raztopine, kot so
        določene v 4. opombi k temu
        poglavju                  -     18.0
3208 20 90   - - druge:
* 3208 20 901  - - - za uporabo v
        proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v
        prehrambeni, kozmetični in
        sorodnih industrijah            -     18.0
* 3208 20 902  - - - termovarljivi premazi
        za uporabo v prehrambeni in
        farmacevtski industriji           -     18.0
* 3208 20 909  - - - druge                 -     18.0
3208 90     - Drugo:
        - - raztopine, kot so
        določene v 4. opombi k temu
        poglavju:
3208 90 110   - - - poliuretan iz 2,2'-
        (tert-butilamino)dietanola
        in iz 4,4'-
        metilendicikloheksil
        diizocianata, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki vsebuje
        48 mas.% ali več polimerov         -     18.0
3208 90 130   - - - kopolimer parakreozola
        in divinilbenzena, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki
        vsebuje 48 mas.% ali več
        polimerov                  -     18.0
3208 90 19   - - - druge:
* 3208 90 191  - - - - zaščitni premazi za
        uporabo v prehrambeni, in
        farmacevtski industriji           -     18.0
* 3208 90 199  - - - - druge                -     18.0
        - - drugo:
3208 90 91   - - - na osnovi sintetičnih
        polimerov:
* 3208 90 911  - - - - za uporabo v
        proizvodnji pločevinaste
        embalaže, ki se uporablja v
        prehrambeni, kozmetični in
        sorodnih industrijah            -     18.0
* 3208 90 919  - - - - druge                -     18.0
3208 90 990   - - - na osnovi kemično
        spremenjenih naravnih
        polimerov                  -     18.0

3209      Premazna sredstva (barve in
        laki) na osnovi sintetičnih
        polimerov ali kemično
        modificiranih naravnih
        polimerov, dispergiranih ali
        raztopljenih v vodni sredini
3209 10 000   - Na osnovi akrilnih ali
        vinilnih polimerov             -     8.0
3209 90 000   - Drugo                   -     8.0

3210 00     Druga premazna sredstva
        (emajli, laki in vodne
        barve); pigmenti,
        pripravljeni v vodi, ki se
        uporabljajo za dodelavo
        usnja
3210 00 100   - Oljne barve in laki
        (vključno emajli)              -     8.0
3210 00 900   - Drugo                   -     8.0

3211 00 000   Pripravljeni sikativi            -     12.0

3212      Pigmenti (vključno kovinski
        prah in luske), dispergirani
        v nevodnih medijih, v
        tekočem stanju ali v pasti,
        ki se uporabljajo pri
        proizvodnji premaznih
        sredstev (vključno emajlov);
        tiskarske folije, barve in
        druga barvila, ki so
        pripravljena v oblikah ali
        pakiranjih za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo
3212 10     - Tiskarske folije:
3212 10 100   - - na osnovi kovin             -     7.0 (1)
3212 10 900   - - drugo                  -     7.0 (1)
3212 90     - Drugo:
        - - pigmenti (vključno s
        kovinskim prahom in
        lističi), dispergirani v
        nevodnih medijih, v tekoči
        obliki ali v obliki paste,
        vrste, ki se uporablja za
        proizvodnjo barv (vključno z
        emajli):
3212 90 100   - - - biserna esenca            -     13.0
        - - - drugo:
3212 90 310   - - - - z osnovo iz
        aluminijevega prahu             -     13.0
3212 90 390   - - - - drugo                -     13.0
3212 90 900   - - barvila in druge barvne
        snovi v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno
        končnemu porabniku brez
        predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo               -     13.0

3213      Barve za umetniško
        slikarstvo, pouk ali za
        črkoslikarstvo, barve za
        niansiranje, barve in
        podobno za razvedrilo in
        zabavo, v tabletah, tubah,
        kozarčkih, stekleničkah,
        skodelicah ali podobnih
        oblikah ali pakiranjih
3213 10 000   - Barve v kompletih             -     15.0
3213 90 000   - Drugo                   -     15.0

3214      Kiti (steklarski, za
        cepljenje idr.), smolni
        ometi, druge tesnilne mase,
        polnila za pleskarsko-
        barvarska dela; preparati za
        površinsko obdelavo fasad,
        notranjih zidov, tal,
        stropov in podobno, ki niso
        ognjevarni
3214 10     - Steklarski kiti, kiti za
        cepljenje dreves, smolni
        cementi, tesnile mase in
        drugi kiti; polnila za
        pleskarskobarvarska dela:
3214 10 10   - - steklarski kiti, kiti za
        cepljenje dreves, smolni
        cementi, tesnile mase in
        drugi kiti:
* 3214 10 101  - - - tesnilne mase na
        osnovi PVC ali sintetičnega
        kavčuka                   -     10.0
* 3214 10 109  - - - drugo                 -     10.0
3214 10 900   - - pleskarskobarvarska
        polnila                   -     10.0
3214 90 000   - Drugo                   -     10.0

3215      Tiskarska črnila barve, tuši
        in črnila za pisanje ali
        risanje in druga črnila,
        vključno nekoncentrirana ali
        v trdnem stanju
        - Tiskarska črnila in barve:
3215 11 00   - - črna:
* 3215 11 001  - - - za tisk na belo ali
        Alu pločevino                -     7.0
* 3215 11 009  - - - drugo                 -     7.0
3215 19 00   - - druge:
* 3215 19 001  - - - zaščitne barve za
        tiskanje mednarodnih
        papirjev, dokumentov,ipd.
        (barve, ki spreminjajo barvo
        pod UV-svetlobo)              -     7.0
* 3215 19 002  - - - za tisk na belo ali
        Alu pločevino                -     7.0
* 3215 19 009  - - - druge                 -     7.0
3215 90     - Drugo:
3215 90 100   - - črnilo za pisanje ali
        risanje                   -     7.0 (1)
3215 90 800   - - drugo                  -     7.0 (1)
33. poglavje

ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI
IN TOALETNI IZDELKI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) naravni izvlečki oleosmol ali rastlin tar. št.
1301 ali 1302;

(b) milo in drugi proizvodi iz tar. št. 3401;

(c) smolni, lesni ali sulfatni terpentin in drugi
proizvodi iz tar. št. 3805.

2. Pojem "dišave" v tar. št. 3302 se nanaša na dišeče
snovi pridobljene iz tar. št. 3301 ali iz sintetičnih
arom.

3. Tar. št. 3303 do 3307 obsegajo med drugim
proizvode, nepomešane ali pomešane (razen vodnih
destilatov in vodnih raztopin eteričnih olj), ki so
primerni za uporabo kot blago iz teh tarifnih številk
ter za te namene, pakirani za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo.

4. Z izrazom "parfumerijski, kozmetični ali toaletni
preparati" v tar. št. 3307 so med drugim mišljeni tile
proizvodi: vrečke z deli aromatične rastline; dišeči
preparati, ki učinkujejo z zgorevanjem; parfumirani
papir in papir, impregniran ali premazan s kozmetičnim
sredstvom; raztopine za kontaktne leče ali umetne oči;
vata, klobučevina ali netkani materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti z dišavami ali
kozmetičnimi preparati; toaletni preparati za živali.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3301      Eterična olja (brez terpenov
        ali s terpeni), vključno
        zgoščena (trda) olja
        (concretes) in čista olja;
        rezinoidi; izvlečki
        oleosmol; koncentrati
        eteričnih olj in maščob v
        masteh, neeteričnih oljih,
        voskih ali podobnem,
        dobljeni z ekstrakcijo
        eteričnih olj z mastjo ali
        maceracijo; stranski
        terpenski proizvodi,
        dobljeni z deterpenacijo
        eteričnih olj; vodni
        destilati in vodne raztopine
        eteričnih olj
        - Eterična olja agrumov:
3301 11     - - iz bergamota:
3301 11 100   - - - nedeterpenirana            -     7.0 (1)
3301 11 900   - - - deterpenirana             -     7.0 (1)
3301 12     - - iz pomaranče:
3301 12 100   - - - nedeterpenirana            -     7.0 (1)
3301 12 900   - - - deterpenirana             -     7.0 (1)
3301 13     - - iz limone:
3301 13 100   - - - nedeterpenirana            -     7.0 (1)
3301 13 900   - - - deterpenirana             -     7.0 (1)
3301 14     - - iz citronovca:
3301 14 100   - - - nedeterpenirana            -     7.0 (1)
3301 14 900   - - - deterpenirana             -     7.0 (1)
3301 19     - - drugo:
3301 19 100   - - - nedeterpenirana            -     7.0 (1)
3301 19 900   - - - deterpenirana             -     7.0 (1)
        - Eterična olja, druga,
        razen iz citronskega sadja
        (agrumov):
3301 21     - - iz geranije:
3301 21 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 21 900   - - - deterpenirana             -     3.0 (1)
3301 22     - - iz jasmina:
3301 22 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 22 900   - - - deterpenirana             -     3.0 (1)
3301 23     - - iz sivke ali lavandina:
3301 23 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 23 900   - - - deterpenirana             -     5.0 (1)
3301 24     - - iz mete (Mentha
        piperita):
3301 24 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 24 900   - - - deterpenirana             -     5.0 (1)
3301 25     - - iz drugih met:
3301 25 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 25 900   - - - deterpenirana             -     5.0 (1)
3301 26     - - iz vetivera:
3301 26 100   - - - nedeterpenirana            -     pr
3301 26 900   - - - deterpenirana             -     3.0 (1)
3301 29     - - druga:
        - - - nageljnova, niaouli in
        ylang-ylang:
3301 29 110   - - - - nedeterpenirana           -     pr
3301 29 310   - - - - deterpenirana            -     3.0 (1)
        - - - druga:
3301 29 610   - - - - nedeterpenirana           -     pr
3301 29 910   - - - - deterpenirana            -     3.0 (1)
3301 30 000   - Rezinoidi                 -     2.0 (1)
3301 90     - Drugo:
3301 90 100   - - terpenski stranski
        produkti deterpenizacije
        eteričnih olj                -     3.0 (1)
        - - ekstrahirane oleo-smole:
3301 90 210   - - - sladkih koreninic in
        hmelja                   -     25.0
3301 90 290   - - - iz piretra ali iz
        korenin rastlin, ki
        vsebujejo rotenon;
        medsebojne mešanice
        zelenjavnih ekstraktov za
        proizvodnjo pijač ali
        prehrambenih izdelkov            -     3.0 (1)
        - - - drugo:
3301 90 310   - - - - medicinski             -     pr
3301 90 390   - - - - drugo                -     pr
3301 90 900   - - drugo                  -     3.0 (1)

3302      Mešanice dišav in mešanice
        (vključno alkoholne
        raztopine) na osnovi ene ali
        več teh snovi, ki se
        uporabljajo kot surovine v
        industriji; drugi preparati
        na osnovi dišav vrst, ki se
        uporabljajo v proizvodnji
        pijač
3302 10     - Za uporabo v industriji
        hrane in pijač:
        - - za uporabo v industriji
        pijač:
        - - - preparati, ki
        vsebujejo vse arome,
        značilne za določeno vrsto
        pijače:
3302 10 100   - - - - z volumsko
        vsebnostjo alkohola, ki
        presega 0,5 vol.%              -     10.0
        - - - - drugo:
3302 10 210   - - - - - ki ne vsebujejo
        mlečnih maščob, saharoze,
        izoglukoze, glukoze ali
        škroba, ali ki vsebujejo
        manj kot 1,5 mas.% mlečnih
        maščob, manj kot 5 mas.%
        saharoze ali izoglukoze,
        manj kot 5 mas.% glukoze ali
        škroba                   -     12.0
3302 10 290   - - - - - drugo               -     12.0
3302 10 400   - - - drugo                 -     10.0
3302 10 900   - - za uporabo v industriji
        hrane                    -     10.0
3302 90     - Drugo:
3302 90 100   - - alkoholne raztopine           -     10.0
3302 90 90   - - drugo:
* 3302 90 901  - - - mešanice dišav za
        uporabo v industriji
        detergentov                 -     10.0
* 3302 90 909  - - - drugo                 -     10.0

3303 00     Dišave (parfumi) in toaletne
        vode
3303 00 100   - Parfumi                  -     10.0
3303 00 900   - Toaletne vode               -     15.0

3304      Izdelki za lepotenje in
        ličenje ter izdelki za nego
        kože (razen zdravil),
        vključno preparati za
        zaščito pred soncem ali za
        pojačenje pigmentacije pri
        sončenju ali za rjavenje, in
        preparati za manikiranje in
        pedikiranje
3304 10 00   - Izdelki za ličenje ustnic:
* 3304 10 001  - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo         -     10.0
* 3304 10 009  - - drugi (in bulk)             -     3.0
3304 20 00   - Izdelki za ličenje oči:
* 3304 20 001  - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo         -     10.0
* 3304 20 009  - - drugi (in bulk)             -     3.0
3304 30 00   - Preparati za manikiranje
        in pedikiranje:
* 3304 30 001  - - v obliki ali embalaži za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo         -     10.0
* 3304 30 009  - - drugi (in bulk)             -     3.0
        - Drugo:
3304 91 00   - - pudri, vključno
        kompaktni:
* 3304 91 001  - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno
        končnemu porabniku brez
        predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo               -     10.0
* 3304 91 009  - - - drugi (in bulk)            -     3.0
3304 99 00   - - drugo:
* 3304 99 001  - - - v obliki ali embalaži
        za prodajo na drobno
        končnemu porabniku brez
        predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo               -     10.0
* 3304 99 009  - - - drugi (in bulk)            -     3.0

3305      Preparati za lase
3305 10 000   - Šamponi                  -     15.0
3305 20 000   - Preparati za trajno
        kodranje in ravnanje            -     15.0
3305 30 000   - Laki za lase               -     15.0
3305 90     - Drugo:
3305 90 100   - - losioni za lase             -     15.0
3305 90 900   - - drugo                  -     15.0

3306      Preparati za higieno ust in
        zob, vključno s praški in
        pastami za pritrjevanje
        protez; nitke za čiščenje
        zob, v posameznih pakiranjih
        za prodajo na drobno
        končnemu porabniku brez
        predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo
3306 10 000   - Zobne paste                -     15.0
3306 20 000   - Nitke za čiščenje zob           -     15.0
3306 90 000   - Drugo                   -     15.0

3307      Preparati za britje,
        vključno s preparati za
        uporabo pred britjem in po
        njem, dezodoranti za osebno
        nego, preparati za kopanje,
        depilatorji ter drugi
        parfumerijski, kozmetični
        ali toaletni preparati, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu;
        pripravljeni dezodoranti za
        prostore, parfumirani ali
        neparfumirani, vključno s
        tistimi z dezinfekcijskimi
        lastnostmi
3307 10 000   - Preparati za britje,
        vključno s tistimi za
        uporabo pred britjem in po
        njem                    -     15.0
3307 20 000   - Dezodoranti za osebno nego
        in preparati proti potenju         -     15.0
3307 30 000   - Parfumirane soli in drugi
        preparati za kopanje            -     15.0
        - Preparati za parfumiranje
        ali dezodoriranje prostorov,
        vključno z dišečimi
        preparati za verske obrede:
3307 41 000   - - "agarbatti" in drugi
        dišeči preparati, ki dišijo
        pri zgorevanju               -     15.0
3307 49 000   - - drugo                  -     15.0
3307 90 000   - Drugo                   -     15.0
34. poglavje

MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI
PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI,
PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LOŠČENJE ALI
ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA
MODELIRANJE IN "ZOBARSKI VOSKI" TER ZOBARSKI PREPARATI
NA OSNOVI SADRE

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) mešanice ali preparati iz užitnih masti ali olj
živalskega ali rastlinskega izvora, ki se uporabljajo
za ločevanje kalupov (tar. št. 1517);

(b) izločene kemično določene spojine;

(c) šamponi, zobne paste, kreme in pene za britje ter
preparati za kopanje, ki vsebujejo milo ali druga
organska površinsko aktivna sredstva (tar. št. 3305,
3306 ali 3307).

2. Pri tar. št. 3401 je z izrazom "milo" mišljeno
samo milo, topno v vodi. Milo in drugi proizvodi, ki
se uvrščajo v tar. št. 3401, imajo lahko dodane snovi
(npr.: dezinfektante, abrazivni prah, polnila ali
zdravila). Proizvodi, ki vsebujejo abrazivni prah, se
uvrščajo v tar. št. 3401 le, če so v paličicah,
kolutih in oblikovanih ali litih kosih. V drugih
oblikah se uvrščajo v tar. št. 3405 kot "čistilni
praški in podobni preparati".

3. Pri tar. št. 3402 so z izrazom "organska
površinsko aktivna sredstva" mišljeni proizvodi, ki
takrat ko se pomešajo z vodo v koncentraciji 0,5% pri
20 stopinj C in se pustijo pri isti temperaturi eno
uro:

(a) dajo prozorno ali prosojno tekočino ali stabilno
emulzijo brez izločanja netopnih snovi;

(b) zmanjšajo površinsko napetost vode na 4,5 x 10-2
N/m (45 dyn/cm) ali manj.

4. Z izrazom "naftna olja in olja bituminoznih
mineralov", ki so navedena v poimenovanju tar. št.
3403, so mišljeni proizvodi, definirani z 2. opombo k
27. poglavju.

5. Z izrazom "umetni voski in pripravljeni voski" so
pri tar. št. 3404 z upoštevanjem v nadaljevanju
navedenih izključitev mišljeni samo:

(A) kemično proizvedeni organski proizvodi z
voskastimi lastnostmi, netopni ali topni v vodi;

(B) proizvodi, dobljeni z mešanjem različnih voskov;

(C) proizvodi z voskastimi lastnostmi na osnovi enega
ali več voskov z dodatkom maščob, smol, mineralnih
snovi ali drugih materialov.

  V to tar.št. ne spadajo:

(a) proizvodi, ki se uvrščajo v tar. št. 1516, 3402
ali 3823, tudi če imajo lastnosti voska;

(b) nemešani voski živalskega izvora in nemešani
voski rastlinskega izvora, nebarvani ali barvani, ki
se uvrščajo v tar. št. 1521;

(c) mineralni voski in podobni proizvodi iz tar. št.
2712, ne glede na to, ali so med seboj pomešani ali
samo barvani;

(d) mešanice voskov, dispergirane ali raztopljene v
tekočem mediju (tar.št. 3405, 3809, itd.).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3401      Milo; organski površinsko
        aktivni proizvodi in
        preparati, ki se uporabljajo
        kot milo, v obliki paličic,
        kolutov, litih ali
        oblikovanih kosov z dodatkom
        mila ali brez njega; papir,
        vata, polst in netkane
        tkanine, impregnirani ali
        premazani z milom ali
        detergentom
        - Milo in organski
        površinsko aktivni proizvodi
        in preparati v paličicah,
        kolutih, litih ali
        oblikovanih kosih ter papir,
        vata, polst in netkane
        tkanine, impregnirani ali
        premazani z milom ali
        detergentom:
3401 11 000   - - za toaletno uporabo
        (vključno proizvode z
        zdravilnimi substancami)          -     15.0
3401 19 000   - - drugo                  -     15.0
3401 20     - Milo v drugih oblikah:
3401 20 100   - - kosmiči, lističi, zrna
        ali praški                 -     15.0
3401 20 900   - - drugo                  -     15.0

3402      Organska površinsko aktivna
        sredstva (razen mila);
        površinsko aktivni
        preparati, preparati za
        pranje (tudi pomožni
        preparati za pranje) in
        preparati za čiščenje z
        dodatkom mila ali brez
        njega, razen tistih iz tar.
        št. 3401
        - Organska površinsko
        aktivna sredstva,
        pripravljena in
        nepripravljena za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo:
3402 11     - - anionska:
3402 11 100   - - - vodna raztopina, ki
        vsebuje 30 mas.% ali več,
        vendar ne več kot 50 mas.%
        dinatrijevega alkil
        [oksidi(benzensulfonata)]          -     10.0
3402 11 900   - - - drugo                 -     10.0
3402 12 000   - - kationska                -     7.0
3402 13 000   - - neionogena               -     10.0
3402 19 000   - - druga                  -     10.0
3402 20     - Preparati, pripravljeni za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo:
3402 20 100   - - površinsko aktivni
        preparati                  -     10.0
3402 20 900   - - pralni preparati in
        histilni preparati             -     10.0
3402 90     - Drugo:
3402 90 100   - - površinsko aktivni
        preparati                  -     10.0
3402 90 900   - - pralni preparati in
        čistilni preparati             -     10.0

3403      Mazalni preparati (vključno
        s preparati na osnovi olj za
        hlajenje, kaljenje in
        preparati za popuščanje
        vijakov in matic, preparati
        zoper rjo in korozijo ter
        preparati za ločevanje
        kalupov na osnovi mazalnih
        sredstev) ter preparati, ki
        se uporabljajo za pooljitev
        in maščenje tekstilnih
        materialov, usnja, krzna ali
        drugih materialov, toda brez
        preparatov, ki vsebujejo 70
        mas.% ali več naftnega olja
        ali olj, dobljenih iz
        bituminoznih mineralov, kot
        osnovne sestavine
        - Ki vsebujejo naftna olja
        ali olja iz bituminoznih
        mineralov:
3403 11 000   - - preparati za obdelavo
        tekstilnih materialov,
        usnja, krzna ali drugih
        materialov                 -     10.0
3403 19     - - drugo:
3403 19 100   - - - ki vsebujejo nad 70%
        po masi naftnih olj ali olj,
        pridobljenih iz bituminoznih
        mineralov, ki pa niso
        temeljna sestavina             -     10.0
        - - - drugo:
3403 19 910   - - - - preparati za mazanje
        strojev, naprav in vozil          -     10.0
3403 19 990   - - - - drugo                -     10.0
        - Drugo:
3403 91 000   - - preparati za obdelavo
        tekstilnih materialov,
        usnja, krzna in drugih
        materialov                 -     10.0
3403 99     - - drugo:
3403 99 100   - - - preparati za mazanje
        strojev, naprav in vozil          -     10.0
3403 99 900   - - - drugo                 -     10.0

3404      Umetni voski in pripravljeni
        voski
3404 10 000   - Iz kemično modificiranega
        lignita ali rjavega premoga         -     5.0 (1)
3404 20 000   - Iz polietilenglikola           -     5.0 (1)
3404 90     - Drugo:
3404 90 100   - - pripravljeni voski,
        vključno s tesnilnimi voski         -     5.0 (1)
3404 90 900   - - drugo                  -     5.0 (1)

3405      Loščila in kreme za obutev,
        pohištvo, tla, karoserije,
        steklo ali kovine, paste in
        praški za čiščenje in
        podobni preparati (ne glede
        na to, ali so v obliki
        papirja, vate, polsti,
        netkanih tkanin, gobastih
        materialov, iz plastike ali
        gume, impregnirani ali
        premazani s takimi
        preparati), razen voskov iz
        tar. št. 3404
3405 10 000   - Loščila, kreme in podobni
        preparati za obutev in usnje        -     14.0
3405 20 000   - Loščila, kreme in podobni
        preparati za vzdrževanje
        lesenega pohištva, tal in
        drugih lesenih predmetov          -     14.0
3405 30 000   - Loščila in podobni
        preparati za karoserije,
        razen loščil za kovine           -     14.0
3405 40 000   - Paste, praški in drugi
        preparati za čiščenje            -     14.0
3405 90     - Drugo:
3405 90 100   - - loščila za kovine            -     14.0
3405 90 900   - - drugo                  -     14.0

3406 00     Sveče, svečke in podobno
        - Sveče:
3406 00 110   - - navadne, neparfumirane         -     14.0
3406 00 190   - - druge                  -     14.0
3406 00 900   - Drugo                   -     14.0

3407 00 000   Mase za modeliranje (tudi
        pripravljene za otroško
        igro); t.i. "zobarski voski"
        ali "zmesi za zobne odtise"
        v kompletih, pakiranjih za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo,
        v ploščicah, podkvicah,
        paličicah in podobno; drugi
        preparati, ki se uporabljajo
        v zobarstvu, na osnovi sadre
        (žgane sadre ali kalcijevega
        sulfata)                  -     10.0


35. poglavje

BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA;
ENCIMI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) kvasi (tar. št. 2102);

(b) frakcije krvi (razen krvnega albumina,
nepripravljenega za terapevtsko ali profilaktično
uporabo), zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja;

(c) encimski preparati za predstrojenje (tar. št.
3202);

(d) encimski preparati za namakanje in pranje ter
drugi proizvodi iz 34. poglavja;

(e) strjene beljakovine (tar. št. 3913);

(f) proizvodi grafične industrije na podlagi želatine
(49. poglavje).

2. Pri tar. št. 3505 so z izrazom "dekstrin" mišljeni
proizvodi razgradnje škroba z reduciranim deležem
sladkorja, ki je izražen kot dekstroza, računano na
suho snov do vključno 10%.

  Proizvodi, ki imajo več kot 10% reduciranega
sladkorja, se uvrščajo v tar. št. 1702.

Dodatna opomba

1. Tar.št. 3504 vključuje koncentrirane mlečne
beljakovine z deležem beljakovin nad 85% po masi,
računano na suho snov.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3501      Kazein, kazeinati in drugi
        kazeinski derivati;
        kazeinska lepila
3501 10     - Kazein:
3501 10 100   - - za proizvodnjo
        regeneriranih tekstilnih
        vlaken                   -     2.0 (1)
3501 10 500   - - za industrijsko rabo,
        razen za proizvodnjo hrane
        ali krme                  -     5.0 (1)
3501 10 900   - - drugo                  -     5.0 (1)
3501 90     - Drugo:
3501 90 100   - - kazeinska lepila            -     5.0
3501 90 900   - - drugo                  -     5.0

3502      Albumini (vključno
        koncentrati dveh ali več
        proteinov iz sirotke z
        vsebnostjo 80 mas.% ali več
        proteinov iz sirotke,
        računano na suho snov),
        albuminati in drugi
        albuminski derivati
        - Jajčni albumin:
3502 11     - - posušen:
3502 11 100   - - - neustrezen ali ki bo s
        predelavo postal neustrezen
        za človeško prehrano            -     pr
3502 11 900   - - - drugo                 -     10.0 (1)
3502 19     - - drugo:
3502 19 100   - - - neustrezen ali ki bo s
        predelavo postal neustrezen
        za človeško prehrano            -     pr
3502 19 900   - - - drugo                 -     10.0 (1)
        - Mlečni albumin, vključno
        koncentrati iz dveh ali več
        mlečnih proteinov:
3502 20 100   - - neustrezen ali ki bo s
        predelavo postal neustrezen
        za človeško prehrano            -     pr
        - - drugo:
3502 20 910   - - - posušen (na primer v
        lističih, kosmičih, prahu)         -     10.0 (1)
3502 20 990   - - - drugo                 -     10.0 (1)
3502 90     - Drugo:
        - - albumini, razen jajčnih
        albuminov in mlečnih
        albuminov (laktoalbuminov):
3502 90 200   - - - za človeško prehrano
        neprimeren ali ki bo s
        predelavo postal neprimeren         -     pr
3502 90 700   - - - drugo                 -     10.0 (1)
3502 90 900   - - albuminati in drugi
        derivati albumina              -     12.0 (1)

3503 00     Želatina (vključno z
        želatino v kvadratnih in
        pravokotnih listih; po
        površini obdelano ali
        neobdelano ali barvano) in
        njeni derivati; ribje
        lepilo; drugo lepilo
        živalskega izvora, razen
        kazeinskih lepil iz tar. št.
        3501
3503 00 100   - Želatina in njeni derivati        -     12.0 (1)
3503 00 800   - Drugo (npr. lepila)            -     12.0 (1)

3504 00 00   Peptoni in njihovi derivati;
        druge proteinske snovi in
        njihovi derivati, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu; prah iz kože
        ali usnja, vključno tudi
        prah iz kromovo strojenega
        usnja
* 3504 00 001  - Spojine iz Priloge 2
        (BSP(1))                  -     6.0 (1)
(1) Glej prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
        predhodniki.
* 3504 00 009  - Drugo                   -     6.0 (1)

3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi (npr.
        preželatinizirani in
        estrificirani škrobi);
        lepila na osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina in
        drugih modificiranih škrobov
3505 10     - Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi:
3505 10 100   - - dekstrini                -     14.0
        - - drugi modificirani
        škrobi:
3505 10 500   - - - škrobi, esterificirani
        ali eterificirani              -     14.0
3505 10 900   - - - drugo                 -     14.0
3505 20     - Lepila:
3505 20 100   - - ki po masi vsebujejo do
        25% škrobov ali dekstrinov
        ali drugih modificiranih
        škrobov                   -     13.0
3505 20 300   - - ki po masi vsebujejo od
        vključno 25% do 55% škrobov
        ali dekstrinov ali drugih
        modificiranih škrobov            -     13.0
3505 20 500   - - ki po masi vsebujejo od
        vključno 55% do 80% škrobov
        ali dekstrinov ali drugih
        modificiranih škrobov            -     13.0
3505 20 900   - - ki po masi vsebujejo 80%
        ali več škrobov ali
        dekstrinov ali drugih
        modificiranih škrobov            -     13.0

3506      Pripravljena lepila in druga
        pripravljena sredstva za
        lepljenje, ki niso navedena
        in ne zajeta na drugem
        mestu; proizvodi, ki so
        primerni za uporabo kot
        lepila ali sredstva za
        lepljenje, pripravljeni za
        prodajo na drobno končnemu
        porabniku brez predhodnega
        pakiranja v manjšo embalažo
        kot lepila in sredstva za
        lepljenje v pakiranjih do
        vključno 1 kg neto mase
3506 10 000   - Proizvodi, ki so ustrezni
        za uporabo kot lepila ali
        sredstva za lepljenje,
        pripravljeni za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo kot lepila
        ali sredstva za lepljenje v
        pakiranjih do vključno 1 kg
        neto mase                  -     15.0
        - Drugo:
3506 91 000   - - sredstva za lepljenje na
        osnovi kavčuka ali
        plastičnih mas (vključno
        umetne smole)                -     15.0
3506 99 000   - - drugo                  -     15.0

3507      Encimi; pripravljeni encimi,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu
3507 10 000   - Sirilo in njegovi
        koncentrati                 -     7.0 (1)
3507 90     - Drugo:
3507 90 100   - - lipoproteinska lipaza          -     7.0 (1)
3507 90 200   - - aspergilna alkalna
        proteaza                  -     7.0 (1)
3507 90 900   - - drugo                  -     7.0 (1)


36. poglavje

RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE;
PIROFORNE ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI

Opombi
1. To poglavje ne obsega izločenih kemično določenih
spojin, razen tistih, ki so opisane v 2. opombi pod
(a) ali (b) v tem poglavju.

2. Z izrazom "proizvodi iz vnetljivih snovi" iz
poimenovanja tar. št. 3606 so mišljeni samo:

(a) metaldehid, heksametilentetramin in podobne
snovi, pripravljene v oblikah (npr. table, paličice in
podobno), ki se uporabljajo kot gorivo; goriva na
osnovi alkohola in podobna pripravljena goriva v trdni
ali poltrdni obliki;

(b) tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se
uporabljajo v vžigalnikih za cigarete in podobnih
vžigalnikih, v posodah, katerih prostornina ne presega
300 cm3;

(c) smolne bakle, netilna sredstva in podobno.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3601 00 00   Smodniki:
* 3601 00 001  - Črni                   -     10.0
* 3601 00 009  - Malodimni                 -     10.0

3602 00 00   Pripravljena razstreliva,
        razen smodnika:
* 3602 00 001  - Brizantni eksplozivi, z
        detonacijsko hitrostjo nad
        6000 m/s                  -     22.0
* 3602 00 009  - Drugo                   -     22.0

3603 00     Počasi goreče vžigalne
        vrvice; detonirne vrvice;
        udarne in razstrelilne
        kapice; vžigalniki;
        električni detonatorji
3603 00 10   - Počasi goreče vžigalne
        vrvice; detonirne vrvice:
* 3603 00 101  - - počasi goreče vžigalne
        vrvice                   -     15.0
* 3603 00 109  - - detonirne vrvice            -     6.0 (1)
3603 00 90   - Drugo:
* 3603 00 901  - - neelektrični sestavljen
        inicialni komplet, ki
        sestoji iz vžigalne cevke in
        detonatorja s povezovalnimi
        elementi ali brez njih,
        razen dvojno oploščen            -     15.0
* 3603 00 909  - - drugo                  -     9.0 (1)

3604      Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete, signalne rakete,
        rakete proti toči, signalne
        rakete za gosto meglo in
        drugi pirotehnični proizvodi
3604 10 000   - Pirotehnični proizvodi za
        ognjemete                  -     15.0
3604 90 000   - Drugo                   -     15.0

3605 00 000   Vžigalice, razen
        pirotehničnih proizvodov iz
        tar. št. 3604                -     10.0 (1)

3606      Ferocerij in druge piroforne
        zlitine v vseh oblikah;
        proizvodi iz vnetljivih
        snovi, navedeni v 2. opombi
        k temu poglavju
3606 10 000   - Tekoča ali utekočinjena
        plinasta goriva, ki se
        uporabljajo za vžigalnike za
        cigarete in podobne
        vžigalnike, v posodah s
        prostornino do vključno 300
        cm3                     -     8.0 (1)
3606 90     - Drugo:
3606 90 100   - - ferocerijske in druge
        piroforne zlitine v vseh
        oblikah                   -     15.0
3606 90 900   - - drugo                  -     15.0


37. poglavje

PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo odpadki in ostanki
materialov (tar. št. 3915, 4707 ali 7112).

2. V tem poglavju se izraz "fotografski" nanaša na
postopek, ki omogoča ustvarjanje vidne slike z
neposrednim ali s posrednim delovanjem svetlobe ali
drugih oblik sevanja na občutljivo površino.

Dodatni opombi

1. V primeru, da se zvočni filmi uvažajo na dveh
trakovih (trak, ki vsebuje le slike, in trak, na
katerem je zvočni zapis), je treba vsakega izmed
trakov uvrstiti v ustrezno tar.št.

2. Izraz "filmske novice" (tar.podšt. 3706 90 51) se
bo uporabljal za filme dolžine do 330 m, ki opisujejo
tekoče dogodke na političnem, športnem, vojnem,
znanstvenem, literarnem, foklornem, turističnem,
družbenem področju itd.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3701      Fotografske plošče in plan
        filmi, občutljivi za
        svetlobo, neosvetljeni, iz
        kakršnega koli materiala,
        razen iz papirja, kartona
        ali tekstila; plan filmi za
        trenutno (hitro)
        fotografijo, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni, v
        kasetah ali brez njih
3701 10     - Za rentgensko snemanje:
3701 10 100   - - za medicinsko, zobarsko
        ali veterinarsko rabo            m2    7.0 (1)
3701 10 900   - - drugi                  m2    7.0 (1)
3701 20 000   - Plan filmi za trenutno
        (hitro) fotografijo
        (polaroid)                 kos    8.0 (1)
3701 30 000   - Druge plošče in plan
        filmi, katerih ena stran je
        daljša od 255 mm              m2    10.0
        - Drugo:
3701 91 000   - - za barvne fotografije
        (večbarvne)                 -     7.0 (1)
3701 99 000   - - drugo:                 -     7.0 (1)

3702      Fotografski filmi v zvitkih,
        občutljivi na svetlobo,
        neosvetljeni, iz kakršnega
        koli materiala, razen iz
        papirja, kartona ali
        tekstila; filmi v zvitkih za
        trenutne (hitre)
        fotografije, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni
3702 10 000   - Za rentgenska snemanja          m2    7.0 (1)
3702 20 000   - Film za trenutno (hitro)
        fotografijo (polaroid -
        instant print film)             kos    7.0 (1)
        - Drugi filmi,
        neperforirani, široki do
        vključno 105 mm:
3702 31     - - za barvno fotografijo
        (večbarvno):
3702 31 100   - - - dolžine do vključno 30
        m                      kos    7.0 (1)
        - - - dolžine nad 30 m:
3702 31 910   - - - - barvni negativni
        film:
        - širine 75 mm ali več,
        vendar ne več kot 105 mm in
        - dolžine 100 m ali več
        za proizvodnjo vložkov za
        trenutne fotografije            m     7.0 (1)
3702 31 990   - - - - drugi                m     7.0 (1)
3702 32     - - drugi, z emulzijo
        srebrovega halogenida:
        - - - širine do vključno 35
        mm:
3702 32 110   - - - - mikrofilm; film za
        grafične namene               -     7.0 (1)
3702 32 190   - - - - drug                -     6.0 (1)
        - - - širine nad 35 mm:
3702 32 310   - - - - mikrofilm              -     7.0 (1)
3702 32 510   - - - - film za grafične
        namene                   -     7.0 (1)
3702 32 900   - - - - drugi                -     7.0 (1)
3702 39 000   - - drugi                  -     7.0 (1)
        - Drugi filmi,
        neperforirani, široki nad
        105 mm:
3702 41 000   - - široki nad 610 mm in
        dolgi nad 200 m, za barvno
        fotografijo (večbarvno)           m2    7.0 (1)
3702 42 000   - - široki nad 610 mm in
        dolgi nad 200 m, razen za
        barvno fotografijo             m2    7.0 (1)
3702 43 000   - - široki nad 610 mm in
        dolgi do vključno 200 m           m2    7.0 (1)
3702 44 000   - - široki nad 105 mm do
        vključno 610 mm               m2    7.0 (1)
        - Drugi filmi, za barvno
        fotografijo (večbarvno):
3702 51 000   - - široki do vključno 16 mm
        in dolgi do vključno 14 m          kos    6.0 (1)
3702 52     - - široki do vključno 16 mm
        in dolgi nad vključno 14 m:
3702 52 100   - - - dolžine do vključno 30
        m                      kos    6.0 (1)
3702 52 900   - - - dolžine nad 30 m           m     6.0 (1)
3702 53 000   - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m za diapozitive        kos    6.0 (1)
3702 54     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m, razen za
        diapozitive:
3702 54 100   - - - široki nad 16 mm do
        vključno 24 mm               kos    6.0 (1)
3702 54 900   - - - široki nad 24 mm do
        vključno 35 mm               kos    6.0 (1)
3702 55 000   - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi nad
        30 m                    m     6.0 (1)
3702 56     - - široki nad 35 mm:
3702 56 100   - - - dolžine do vključno 30
        m                      kos    7.0 (1)
3702 56 900   - - - dolžine nad 30 m           m     7.0 (1)
        - Drugo:
3702 91     - - široki do vključno 16 mm
        in dolgi do vključno 14 m:
3702 91 100   - - - filmi za grafične
        namene                   -     7.0 (1)
3702 91 900   - - - drugi                 kos    6.0 (1)
3702 92     - - široki do vključno 16 mm
        in dolgi nad 14 m:
3702 92 100   - - - filmi za grafične
        namene                   -     7.0 (1)
3702 92 900   - - - drugi                 m     6.0 (1)
3702 93     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m:
3702 93 100   - - - mikrofilm; film za
        grafične namene               -     7.0 (1)
3702 93 900   - - - drug                 kos    6.0 (1)
3702 94     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi nad
        30 m:
3702 94 100   - - - mikrofilm; film za
        grafične namene               -     7.0 (1)
3702 94 900   - - - drug                 m     6.0 (1)
3702 95 000   - - široki nad 35 mm            -     7.0 (1)

3703      Fotografski papir, karton in
        tekstil, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni
3703 10 000   - V zvitkih, širokih nad 610
        mm                     -     8.0 (1)
3703 20     - Drugo, za barvno
        fotografijo (večbarvno):
3703 20 100   - - za fotografije, za
        katere se uporablja negativ
        film                    -     8.0 (1)
3703 20 900   - - drugo                  -     8.0 (1)
3703 90     - Drugo:
3703 90 100   - - senzitivirani s
        srebrovimi ali platinovimi
        solmi                    -     8.0 (1)
3703 90 900   - - drugo                  -     8.0 (1)

3704 00     Fotografske plošče, filmi,
        papir, karton in tekstil,
        osvetljeni toda nerazviti
3704 00 100   - Plošče in film              -     pr
3704 00 900   - Drugo                   -     8.0 (1)

3705      Fotografske plošče in filmi,
        osvetljeni in razviti, razen
        kinematografskih filmov
3705 10 000   - Za ofsetno reprodukcijo          -     6.0 (1)
3705 20 000   - Mikrofilmi                -     4.0 (1)
3705 90 000   - Drugo                   -     6.0 (1)

3706      Kinematografski filmi,
        osvetljeni in razviti, s
        posnetim zvočnim zapisom ali
        brez njega ali samo s
        posnetim zvočnim zapisom
3706 10     - Široki 35 mm in več:
3706 10 100   - - samo z zvočnim zapisom         m     pr
        - - drugo:
3706 10 910   - - - negativi; vmesni
        pozitivi                  m     pr
3706 10 990   - - - drugi pozitivi            m     2.0 (1)
3706 90     - Drugo:
3706 90 100   - - samo z zvočnim zapisom         m     pr
        - - drugo:
3706 90 310   - - - negativi; vmesni
        pozitivi                  m     pr
        - - - drugi pozitivi:
3706 90 510   - - - - filmske novice           m     pr
        - - - - drugi, širine:
3706 90 910   - - - - - do 10 mm             m     1.0 (1)
3706 90 990   - - - - - 10 mm ali več           m     2.0 (1)

3707      Kemični preparati za
        fotografske namene (razen
        lakov, lepil, sredstev za
        lepljenje in podobnih
        preparatov); nepomešani
        proizvodi za fotografsko
        uporabo, pripravljeni v
        odmerjene količine ali
        pripravljeni za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo v obliki
        pripravljeni za uporabo
3707 10 000   - Emulzije, občutljive na
        svetlobo                  -     6.0 (1)
3707 90     - Drugo:
        - - razvijalci in fiksirji:
        - - - za barvno fotografijo
        (polychrome):
3707 90 110   - - - - za fotografske filme
        in plošče                  -     6.0 (1)
3707 90 190   - - - - drugi                -     6.0 (1)
3707 90 300   - - - drugi                 -     6.0 (1)
3707 90 900   - - drugi                  -     6.0 (1)


38. poglavje

RAZNI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) izločeni kemično določeni elementi in spojine,
razen naslednjih proizvodov:

(1) umetnega grafita (tar. št. 3801);

(2) insekticidov, rodenticidov, fungicidov,
herbicidov, sredstev proti klitju, sredstev za
urejanje rasti, sredstev za dezinfekcijo in podobnih
proizvodov, pripravljenih v oblikah, predvidenih v
tar. št. 3808;

(3) proizvodov, pripravljenih kot polnila za aparate
za gašenje požara ter protipožarne bombe in granate
(tar. št. 3813);

(4) proizvodov, navedenih v naslednji, 2. opombi, pod
(a) ali pod (c);

(b) mešanice kemičnih proizvodov ter živilskih ali
drugih snovi, ki imajo hranljivo vrednost in se
uporabljajo pri pripravljanju hrane za ljudi (običajno
tar. št. 2106);

(c) zdravila (tar. št. 3003 ali 3004).

(d) izrabljeni katalizatorji, ki se uporabljajo za
pridobivanje navadnih kovin ali njihovih spojin (tar.
št. 2620, izrabljeni katalizatorji vrste, ki se
uporabljajo za ponovno pridobivanje plemenitih kovi
(tar. št. 7112) ali katalizatorji, ki vsebujejo kovine
ali zlitine in so v oblikah, npr. prahu, tkanine, gaze
(oddelek XIV ali XV).

2. Tar. št. 3824 obsega tudi naslednje proizvode, ki
se ne uvrščajo v druge tarifne številke te tarife:

(a) kultivirane kristale (razen optičnih elementov),
ki imajo vsak zase maso 2,5 g ali več, iz
magnezijevega oksida ali halogenov alkalnih ali
zemeljsko alkalnih kovin;

(b) fuzelno olje (patoko); dipelovo olje;

(c) proizvode za brisanje črnila, pakirane za prodajo
na drobno končnemu porabniku brez predhodnega
pakiranja v manjšo embalažo;

(d) proizvode za popravljanje matric ter druge
korekturne tekočine, pakirane za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo;

(e) taljive keramične proizvode za določanje
temperature v pečeh (npr. Segerjeve stožce).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

3801      Umetni grafit, koloidni ali
        polkoloidni grafit;
        preparati na osnovi grafita
        ali drugih vrst ogljika v
        obliki paste, blokov, plošč
        in drugih polizdelkov
3801 10 000   - Umetni grafit               -     4.0 (1)
3801 20     - Koloidni ali polkoloidni
        grafit:
3801 20 100   - - koloidni grafit v oljni
        suspenziji; polkoloidni
        grafit                   -     8.0 (1)
3801 20 900   - - drug                  -     5.0 (1)
3801 30 000   - Ogljikove paste za
        elektrode in podobne paste
        za oblaganje peči              -     6.0 (1)
3801 90 000   - Drugi                   -     4.0 (1)

3802      Aktivno oglje; aktivni
        naravni mineralni proizvodi;
        živalsko oglje, vključno
        rabljeno živalsko oglje
3802 10 000   - Aktivno oglje               -     6.0 (1)
3802 90 000   - Drugo                   -     6.0 (1)

3803 00     Tal-olje, surovo ali
        rafinirano
3803 00 100   - Surovo                  -     pr
3803 00 900   - Drugo                   -     5.0 (1)

3804 00     Lužnice iz proizvodnje lesne
        celuloze, nekoncentrirane
        ali koncentrirane,
        razsladkane ali kemično
        obdelane, vključno z lignin
        sulfonati, toda brez tal-
        olja iz tar. št. 3803
3804 00 100   - Koncentrirana sulfitna
        lužnica                   -     5.0
3804 00 900   - Drugo                   -     8.0 (1)

3805      Smolni ali sulfatni lesni
        terpentin ter druga
        terpentinova olja, dobljena
        z destilacijo ali po
        drugačnem postopku iz lesa
        iglavcev; surovi dipenten;
        sulfitni terpentin in drugi
        surovi paracimeni; borovo
        olje, ki vsebuje alfa-
        terpineol kot glavno
        sestavino
3805 10     - Smolna (gumijeva) ali
        sulfatna lesna terpentinova
        olja:
3805 10 100   - - smolni terpentin            -     4.0 (1)
3805 10 300   - - lesni terpentin             -     4.0 (1)
3805 10 900   - - sulfatni terpentin           -     4.0 (1)
3805 20 000   - Borovo olje                -     4.0 (1)
3805 90 000   - Drugo                   -     4.0 (1)

3806      Kolofonija in druge smolne
        kisline ter njihovi
        derivati; smolni špirit in
        smolna olja; tekoče smole
3806 10     - Kolofonija in smolne
        kisline:
3806 10 100   - - dobljene iz svežih
        oljnatih smol (oleo smol)          -     5.0 (1)
3806 10 900   - - druge                  -     5.0 (1)
3806 20 00   - Soli kolofonije, smolnih
        kislin ali derivatov
        kolofonije ali smolnih
        kislin, razen soli aduktov
        kolofonije:
* 3806 20 001  - - spojine iz priloge 1
        (MIPS(1))                  -     5.0 (1)
* 3806 20 009  - - druge                  -     5.0 (1)
3806 30 000   - Smolni estri (ester gums)         -     7.0 (1)
3806 90 000   - Drugo                   -     5.0 (1)

3807 00     Lesni katran; olja iz
        lesnega katrana; lesni
        kreozot; lesna nafta;
        rastlinska smola; pivovarska
        smola in podobni preparati
        na osnovi kolofonije,
        smolnih kislin ali
        rastlinskih smol
3807 00 100   - Lesni katran               -     3.0 (1)
3807 00 900   - Drugo                   -     5.0 (1)

3808      Insekticidi, rodenticidi,
        fungicidi, herbicidi,
        sredstva zoper klitje,
        sredstva za urejanje rasti
        rastlin, dezinfektanti in
        podobni proizvodi,
        pripravljeni v oblikah ali
        pakiranjih za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja v
        manjšo embalažo ali kot
        preparati ali proizvodi
        (npr.: žveplani trakovi,
        stenji, sveče in muholovke)
3808 10     - Insekticidi (vključno tudi
        taki, ki insekte samo
        privabljajo ali odbijajo):
3808 10 100   - - na osnovi piretroidov          -     10.0
3808 10 200   - - na osnovi kloriranih
        ogljikovodikov               -     10.0
3808 10 300   - - na osnovi karbamatov          -     10.0
3808 10 400   - - na osnovi
        organofosfornih spojin           -     10.0
3808 10 900   - - drugi                  -     10.0
3808 20     - Fungicidi:
        - - anorganski:
3808 20 100   - - - preparati na osnovi
        bakrovih spojin               -     10.0
3808 20 150   - - - drugi                 -     10.0
        - - drugi:
3808 20 300   - - - na osnovi
        ditiokarbamatov               -     10.0
3808 20 400   - - - na osnovi
        benzimidazolov               -     10.0
3808 20 500   - - - na osnovi diazolov ali
        triazolov                  -     10.0
3808 20 600   - - - na osnovi diazinov ali
        morfolinov                 -     10.0
3808 20 800   - - - drugi                 -     10.0
3808 30     - Herbicidi, sredstva zoper
        klitje in sredstva za
        urejanje rasti rastlin:
        - - herbicidi:
3808 30 110   - - - na osnovi fenoksi -
        fitohormonov                -     10.0
3808 30 130   - - - na osnovi triazinov          -     10.0
3808 30 150   - - - na osnovi amidov           -     10.0
3808 30 170   - - - na osnovi karbamatov         -     10.0
3808 30 210   - - - na osnovi
        dinitroanilinovih derivatov         -     10.0
3808 30 230   - - - na osnovi derivatov
        sečnine, uracila ali
        sulfonil sečnine              -     10.0
3808 30 270   - - - drugi                 -     10.0
3808 30 300   - - proizvodi proti klitju         -     10.0
3808 30 900   - - regulatorji rastlinske
        rasti                    -     10.0
3808 40     - Dezinfektanti (vključno
        algicidi):
3808 40 100   - - na osnovi kvarternih
        amonijevih soli               -     10.0
3808 40 200   - - na osnovi
        halogeniziranih spojin           -     10.0
3808 40 900   - - drugi                  -     10.0
3808 90     - Drugo:
3808 90 100   - - rodenticidi               -     10.0
3808 90 900   - - drugi                  -     10.0

3809      Sredstva za dodelavo,
        nosilci barv, sredstva za
        pospeševanje barvanja in
        fiksiranje barvil ter drugi
        proizvodi (npr.: sredstva za
        apreturo in jedkanje), ki se
        uporabljajo v tekstilni,
        papirni, usnjarski in
        podobnih industrijah, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu
3809 10     - Na osnovi škrobnih snovi:
3809 10 100   - - ki po masi vsebujejo do
        55% takih substanc             -     13.0 (1)
3809 10 300   - - ki po masi vsebujejo 55%
        ali več, vendar do 70% takih
        substanc                  -     13.0 (1)
3809 10 500   - - ki po masi vsebujejo od
        vključno 70% do 83% takih
        substanc                  -     13.0 (1)
3809 10 900   - - ki po masi vsebujejo 83%
        ali več takih substanc           -     13.0 (1)
        - Drugo:
3809 91 000   - - ki se uporabljajo v
        tekstilni ali podobnih
        industrijah                 -     7.0 (1)
3809 92 000   - - ki se uporabljajo v
        papirni ali podobnih
        industrijah                 -     7.0 (1)
3809 93 000   - - ki se uporabljajo v
        usnjarski ali podobnih
        industrijah                 -     7.0 (1)

3810      Preparati za dekapiranje
        kovinskih površin; talila in
        drugi pomožni preparati za
        spajkanje in varjenje;
        praški in paste za spajkanje
        in varjenje, ki so
        sestavljeni iz kovin in
        drugih materialov;
        preparati, ki se uporabljajo
        kot jedra ali obloge za
        elektrode ali varilne palice
3810 10 000   - Preparati za dekapiranje
        kovinskih površin; praški in
        paste, ki so sestavljeni iz
        kovin in drugih materialov,
        za spajkanje ali varjenje          -     10.0
3810 90     - Drugo:
3810 90 100   - - preparati, ki se
        uporabljajo kot jedra ali
        prevleke za varilne
        elektrode in palice             -     10.0
3810 90 900   - - drugo                  -     10.0

3811      Preparati zoper detonacijo,
        antioksidanti, preparati za
        preprečevanje kopičenja
        smole, za zboljšanje
        viskoznosti, preparati za
        preprečevanje korozije in
        drugi pripravljeni aditivi,
        za mineralna olja (vključno
        bencin) ali za druge
        tekočine, ki se uporabljajo
        v iste namene kot mineralna
        olja
        - Preparati zoper
        detonacijo:
3811 11     - - na osnovi svinčevih
        spojin:
3811 11 100   - - - na osnovi tetraetil-
        svinca                   -     7.0 (1)
3811 11 900   - - - drugi                 -     6.0 (1)
3811 19 000   - - drugi                  -     6.0 (1)
        - Aditivi za mazalna olja:
3811 21 000   - - ki vsebujejo naftna olja
        in olja iz bituminoznih
        mineralov                  -     6.0 (1)
3811 29 000   - - drugi                  -     6.0 (1)
3811 90 000   - Drugo                   -     6.0 (1)

3812      Pripravljeni pospeševalci
        vulkanizacije, sestavljeni
        plastifikatorji za gumo in
        plastične mase, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu, antioksidanti
        in drugi sestavljeni
        stabilizatorji za gumo ali
        plastične mase
3812 10 000   - Pripravljeni pospeševalci
        vulkanizacije za gumo            -     7.0 (1)
3812 20     - Sestavljeni mehčalci za
        gumo in plastične mase:
3812 20 100   - - reagenčne mešanice, ki
        vsebujejo benzil3-
        izobutiriloksi-1-izopropil-
        2,2-dimetilpropilftalat in
        benzil3-izobutiriloksi-2,2,4-
        trimetilpentilftalat            -     8.0 (1)
3812 20 900   - - drugo                  -     8.0 (1)
3812 30     - Antioksidanti in drugi
        sestavljeni stabilizatorji
        za gumo ali plastične mase:
3812 30 200   - - antioksidanti              -     8.0 (1)
3812 30 800   - - drugi                  -     8.0 (1)

3813 00 000   Preparati in polnila za
        aparate za gašenje požara;
        napolnjene granate za
        gašenje požara               -     7.0 (1)

3814 00     Sestavljena organska topila
        in razredčila, ki niso
        navedena in ne zajeta na
        drugem mestu; pripravljena
        sredstva za odstranjevanje
        premazov ali lakov
3814 00 100   - Na osnovi butil acetata          -     10.0
3814 00 90   - Druga:
* 3814 00 901  - - ki vsebujejo kloro,
        fluoro ali bromo
        ogljikovodike                -     7.0 (1)
* 3814 00 909  - - druga                  -     7.0 (1)

3815      Pobudniki reakcije,
        pospeševalci reakcije in
        katalitični preparati, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu
        - Katalizatorji na nosilcu:
3815 11 000   - - z nikljem ali nikljevimi
        spojinami kot aktivnimi
        snovmi                   -     7.0 (1)
3815 12 000   - - s plemenitimi kovinami
        ali spojinami plemenitih
        kovin kot aktivnimi snovmi         -     7.0 (1)
3815 19     - - drugi:
3815 19 100   - - - katalizatorji v obliki
        zrnc, katerih 90 mas.% ali
        več delcev ne presega 10
        mikronov in ki sestoje iz
        mešanic oksidov na nosilcu
        iz magnezijevega silikata,
        in ki vsebujejo:
        - 20 mas.% ali več, vendar
        ne več kot 35 mas.% bakra in
        - 2 ut% ali več, vendar ne
        več kot 3 mas.% bizmuta,
        katerih specifična masa je
        0,2 ali več, vendar ne več
        kot 1,0                   -     7.0 (1)
3815 19 900   - - - drugi                 -     7.0 (1)
3815 90     - Drugo:
3815 90 100   - - katalizatorji, ki
        sestoje iz
        etilentrifenilfosfonijevega
        acetata v obliki raztopine v
        metanolu                  -     7.0 (1)
3815 90 900   - - drugo                  -     7.0 (1)

3816 00 000   Ognjevarni cementi,
        ognjevarne malte, ognjevarni
        betoni in podobne ognjevarne
        mase, razen proizvodov iz
        tar. št. 3801                -     3.0 (1)

3817      Mešani alkilbenzeni in
        mešani alkilnaftaleni, razen
        tistih iz tar. št. 2707 ali
        2902
3817 10     - Mešani alkilbenzeni:
3817 10 100   - - dodecilbenzen              -     7.0 (1)
3817 10 500   - - linearni alkilbenzen          -     7.0 (1)
3817 10 800   - - drugi                  -     7.0 (1)
3817 20 000   - Mešani alkilnaftaleni           -     7.0 (1)

3818 00     Kemični elementi, dopirani
        za uporabo v elektroniki, v
        obliki kolutov, ploščic ali
        podobnih oblikah; kemične
        spojine, dopirane za uporabo
        v elektroniki
3818 00 100   - Dopirani silicij             -     8.0 (1)
3818 00 900   - Drugi                   -     8.0 (1)

3819 00 000   Tekočine za hidravlične
        zavore in druge pripravljene
        tekočine za hidravlični
        prenos, ki po masi ne
        vsebujejo ali vsebujejo pod
        70 % naftnega olja ali olj,
        dobljenih iz bituminoznih
        mineralov                  -     8.0 (1)

3820 00 000   Preparati zoper zmrzovanje
        in pripravljene tekočine za
        odtajanje                  -     10.0

3821 00 000   Pripravljene podlage za
        razvoj mikroorganizmov           -     5.0 (1)

3822 00 00   Diagnostični ali
        laboratorijski reagenti na
        podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni diagnostični
        ali laboratorijski reagenti
        na nosilcu ali brez njega,
        razen tistih iz tar. št.
        3002 ali 3006:
* 3822 00 001  - Diagnostični reagenti na
        podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni diagnostični
        reagenti na nosilcu ali brez
        njega, razen tistih iz tar.
        št. 3002 ali 3006              -     8.0
* 3822 00 009  - Laboratorijski reagenti na
        podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni laboratorijski
        reagenti na nosilcu ali brez
        njega, razen tistih iz tar.
        št. 3002 ali 3006              -     8.0 (1)

3823      Industrijske maščobne
        monokarbonske kisline; kisla
        olja iz rafinacije;
        industrijski maščobni
        alkoholi
        - Industrijske maščobne
        monokarbonske kisline; kisla
        olja iz rafinacije:
3823 11 000   - - stearinska kislina
        (razen tiste iz tar. št.
        2915.70)                  -     5.0 (1)
3823 12 000   - - oleinska kislina (razen
        tiste iz tar. št. 2916.15)         -     5.0
3823 13 000   - - maščobne kisline
        talovega olja                -     5.0
3823 19     - - drugo:
3823 19 100   - - - destilirane maščobne
        kisline                   -     5.0
3823 19 300   - - - destilati maščobnih
        kislin                   -     5.0
3823 19 900   - - - drugo                 -     5.0
3823 70 000   - Industrijski maščobni
        alkoholi                  -     pr

3824      Pripravljena vezivna
        sredstva za livarske modele
        in livarska jedra, kemični
        proizvodi in preparati
        kemijske industrije in
        sorodnih industrij (vključno
        tudi tisti, ki so
        sestavljeni iz mešanic
        naravnih proizvodov), ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu; ostanki iz
        proizvodnje kemijske
        industrije ali sorodnih
        industrij, ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem mestu
3824 10 000   - Pripravljena vezivna
        sredstva za livarske modele
        ali livarska jedra             -     8.0 (1)
3824 20 000   - Naftenske kisline, njihove
        v vodi netopne soli in
        njihovi estri                -     4.0 (1)
3824 30 000   - Neaglomerirani karbidi
        kovin, med seboj pomešani
        ali pomešani s kovinskimi
        vezivi                   -     6.0 (1)
3824 40 000   - Pripravljeni aditivi za
        cemente, malte ali betone          -     8.0 (1)
3824 50     - Neognjevarne malte in
        betoni:
3824 50 100   - - beton, pripravljen za
        vlivanje                  -     8.0
3824 50 900   - - drugo                  -     8.0
3824 60     - Sorbitol, razen sorbitola
        iz tar. podšt. 2905 44:
        - - v vodni raztopini:
3824 60 110   - - - ki vsebuje 2 mas.% ali
        manj D-manitola, računano
        glede na vsebnost D-
        glucitola                  -     12.0 (1)
3824 60 190   - - - drug                 -     12.0 (1)
        - - drug:
3824 60 910   - - - ki vsebuje 2 mas.% ali
        manj D-manitola, računano
        glede na vsebnost D-
        glucitola                  -     12.0 (1)
3824 60 990   - - - drug                 -     12.0 (1)
        - Mešanice, ki vsebujejo
        perhalogenirane derivate
        acikličnih ogljikovodikov,
        ki vsebujejo dva ali več
        različnih halogenov:
3824 71 000   - - ki vsebujejo aciklične
        ogljikovodike, ki so
        perhalogenirani zgolj s
        fluorom in klorom              -     8.0 (1)
3824 79 000   - - drugi                  -     8.0 (1)
3824 90     - Drugo:
3824 90 100   - - petrolejevi sulfonati,
        razen petrolejevih
        sulfonatov alkalnih kovin,
        amonijaka ali etanolaminov;
        tiofenirane sulfonske
        kisline, iz olj pridobljenih
        iz bituminoznih mineralov in
        njihovih soli                -     6.0 (1)
3824 90 150   - - ionski izmenjalci            -     7.0 (1)
3824 90 200   - - sušilci (getterji) za
        vakuumske cevi               -     6.0 (1)
3824 90 250   - - piroligniti (na primer
        kalcijevi); surovi kalcijev
        tartrat; surovi kalcijev
        citrat                   -     6.0 (1)
3824 90 300   - - alkalni železovi oksidi
        za prečiščevanje plina           -     5.0 (1)
3824 90 350   - - antikorozijski
        preparati, ki vsebujejo
        amine kot aktivne sestavine         -     7.0 (1)
3824 90 400   - - anorganska sestavljena
        topila in razredčila za lake
        in podobne proizvode            -     10.0
        - - drugo:
3824 90 450   - - - preparati, ki
        preprečujejo tvorbo vodnega
        kamna in podobni preparati,
        ki odstranjujejo vodni kamen        -     8.0 (1)
3824 90 500   - - - preparati za elektro-
        galvanizacijo                -     10.0
3824 90 550   - - - mešanice mono-, di- in
        tri- estrov maščobnih kislin
        z glicerinom (emulgatorji za
        maščobe)                  -     10.0
        - - - proizvodi in preparati
        za farmacevtsko ali kirurško
        uporabo:
3824 90 610   - - - - vmesni proizvodi pri
        proizvodnji antibiotikov,
        dobljeni s fermentacijo
        Streptomyces tenebarius,
        posušeni ali neposušeni,
        namenjeni za proizvodnjo
        človeških zdravil iz tar.
        številke 3004                -     8.0 (1)
3824 90 620   - - - - vmesni proizvodi iz
        proizvodnje monensinskih
        soli                    -     8.0 (1)
3824 90 640   - - - - drugi                -     8.0 (1)
3824 90 650   - - - pomožni proizvodi za
        livarne (razen tistih,
        uvrščenih v tar.podšt. 3824
        10 00)                   -     10.0
3824 90 700   - - - ognjevarni, vodotesni
        in podobni zaščitni
        preparati, ki se uporabljajo
        v gradbeništvu               -     10.0
        - - - drugi:
3824 90 750   - - - - vaferji litijevega
        niobata, nedopirani             -     8.0 (1)
3824 90 800   - - - - mešanice aminov iz
        dimerizacije maščobnih
        kislin, povprečne molekulske
        mase 520 ali več, vendar ne
        več kot 550                 -     8.0 (1)
3824 90 850   - - - - 3-(1-etil-1-
        metilpropil)izoksazol-5-
        ilamin, v obliki raztopine v
        toluenu                   -     8.0 (1)
3824 90 95   - - - - drugo:
* 3824 90 951  - - - - - odpadna organska
        topila ali razredčila, ki ne
        vsebujejo halogenov (Y6, Y42
        (1)                     -     8.0 (1)
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
        prehoda nevarnih odpadkov
        preko meje in njihovega
        odstranjevanja (Ur. list RS
        48/93)
* 3824 90 952  - - - - - odpadna organska
        topila ali razredčila, ki
        vsebujejo halogene (Y41(1))         -     8.0 (1)
* 3824 90 953  - - - - - odpadki in
        ostanki, ki vsebujejo poleg
        organskih topil še druge
        substance, razen emulzij
        (Y6(1))                   -     8.0 (1)
* 3824 90 954  - - - - - tekoči odpadki in
        ostanki v obliki emulzij
        (npr. voda/olje,
        voda/organska topila ipd.)
        (Y9(1))                   -     8.0 (1)
* 3824 90 955  - - - - - blata, brozge,
        usedline in slične oblike
        odpadkov in ostankov, ki
        niso zajeti in omenjeni na
        drugem mestu (Y12, Y13(1))         -     8.0 (1)
* 3824 90 956  - - - - - odpadki in ostanki
        nastali pri uporabi ali
        proizvodnji mineralnih
        goriv, olj, masti in drugih
        proizvodov destilacije,
        vključno bituminoznih
        substanc in mineralnih
        voskov (Y11(1))               -     8.0 (1)
* 3824 90 957  - - - - - proizvodi iz 30.
        do 38. poglavja, katerih rok
        uporabnosti je potekel ali
        so kako drugače postali
        neuporabni za uporabo, za
        katero so bili prvotno
        namenjeni                  -     8.0 (1)
* 3824 90 958  - - - - - drugi odpadki in
        ostanki, ki niso omenjeni
        ali zajeti na drugem mestu
        (navesti Y oznako iz
        Baselske konvencije(1))           -     8.0 (1)
* 3824 90 959  - - - - - drugo               -     8.0 (1)
VII. oddelek

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS, KAVČUK
IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

Opombi

1. Proizvodi, ki so pripravljeni v kompletih in so iz
dveh ali več posebnih sestavin, od katerih se nekatere
ali vse urščajo v ta oddelek in so namenjene za to, da
bodo pomešane med seboj, da bi dobili proizvode iz VI.
ali VII. oddelka, se uvrščajo v tarifno številko, ki
ustreza temu proizvodu, če so sestavljene:

(a) takšne, da je mogoče s stališča njihovega
doziranja glede na način, kako so pripravljene, jasno
spoznati, da so namenjene za uporabo skupaj, ne da bi
jih bilo treba prej prepakirati;

(b) skupaj carinjene:

(c) takšne, da je mogoče po njihovi naravi ali po
relativnih deležih, v katerih so navzoče, spoznati, da
se med seboj dopolnjujejo.

2. Proizvodi iz plastičnih mas, kavčuka in gume, na
katerih so tiskani motivi, besedilo, ilustracije ipd.,
in pri katerih je tisk bistven pri glavni uporabi
proizvodov, se uvrščajo v 49. poglavje, razen
proizvodov iz tar. št. 3918 in 3919.


39. poglavje

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS

Opombe

1. Z izrazom "plastične mase" so v tarifi mišljeni
tisti materiali iz tar. št. 3901 do 3914, katere je
mogoče ali je bilo mogoče bodisi v trenutku
polimerizacije ali na kaki naslednji stopnji, medtem
ko so bili pod kakšnim zunanjim vplivom (običajno pod
vplivom toplote ali tlaka, po potrebi pa tudi topila
ali plastifikatorja), oblikovati z litjem,
ekstrudiranjem, valjanjem ali po drugem postopku v
oblike, ki se ohranijo po prenehanju zunanjega vpliva.

  Z izrazom "plastične mase" je v tej tarifi mišljen
tudi vulkanfiber. Z izrazom "plastične mase" pa niso
mišljeni tekstilni materiali iz XI. oddelka.

2. V to poglavje ne spadajo:

(a) voski iz tar. št. 2712 ali 3404;

(b) izločene kemično določene organske spojine (29.
poglavje);

(c) heparin in njegove soli (tar. št. 3001);

(d) raztopine (razen kolodijev) plastičnih mas iz tar.
št. 3901 do 3913 v hlapljivih organskih topilih (voda
ni organsko topilo) z vsebnostjo topila več kot 50
mas.% (tar. št. 3208); tiskarske folije iz tar. št.
3212, barve iz tar. št. 3203 do 3206;

(e) organska površinsko aktivna sredstva in preparati
iz tar. št. 3402;

(f) staljene smole ali smolni estri (tar. št. 3806);

(g) diagnostični lističi (reagenti) na podlogi iz
plastičnih mas (tar. št. 3822);

(h) sintetični kavčuk, definiran v 40. poglavju, in
proizvodi iz sintetičnega kavčuka;

(ij)   sedlarski in jermenarski izdelki (tar. št.
4201), kovčki, ročne torbe in druga embalaža iz tar.
št. 4202;

(k) pletarski izdelki, košarski izdelki in drugi
izdelki iz 46. poglavja;

(l) tapete iz tar. št. 4814;

(m) blago iz XI. oddelka (tekstil in tekstilni
proizvodi, npr. monofilamenti debeline pod 1mm,
trakovi širine pod 5mm);

(n) izdelki in deli iz XII. oddelka (npr.: obutev,
kape, klobuki itd.; dežniki, sončniki, palice, biči,
korobači in njihovi deli);

(o) imitacije nakita iz tar. št. 7117;

(p) izdelki, deli in oprema iz XVI. oddelka (stroji
ter mehanske ali električne naprave);

(q) deli letal ali vozil iz XVII. oddelka;

(r) izdelki, deli in oprema iz 90. poglavja (npr.:
optični elementi, okviri za očala, risalni
instrumenti);

(s) izdelki, deli in oprema iz 91. poglavja (npr.:
urni okrovi);

(t) izdelki, deli in oprema iz 92. poglavja (npr.:
glasbila in njihovi deli);

(u) izdelki, deli in oprema iz 94. poglavja (npr.:
pohištvo, svetilke in njihov pribor, svetlobni znaki,
montažne zgradbe);

(v) izdelki, deli in oprema iz 95. poglavja (npr.:
igrače, rekviziti za šport in igre);

(w) izdelki, deli in oprema iz 96. poglavja (npr.:
ščetke, gumbi, zadrge, glavniki, ustniki ali cevke za
pipe; ustniki za cigarete in podobno, deli termovk in
podobno, peresa, patentni svinčniki).

3. Tar. št. 3901 do 3911 obsegajo samo naslednje
blago, ki je proizvedeno s kemično sintezo:

(a) tekoče sintetične poliolefine, od katerih pod 60%
prostornine destilira pri 300 stopinj C po konverziji
pri 1.013 milibarih z destilacijo pod zmanjšanim
tlakom (tar.št. 3901 in 3902);

(b) smole, ki niso visoko polimerizirane, vrsta
kumaron-inden smole (tar. št. 3911);

(c) druge sintetične polimere s povprečjem najmanj 5
monomernih enot;

(d) silikone (tar. št. 3910);

(e) rezole (tar. št. 3909) in druge predpolimere.

4. Z izrazom "kopolimeri" so mišljeni vsi polimeri, v
katerih ni posameznega monomera, ki sestavlja po masi
95% ali več celotne vsebnosti polimera.

  Če ni določeno drugače, se po tem poglavju
kopolimeri (vključno kopolikondenzate, proizvode
kopoliadicije, blok kopolimere in cepljene kopolimere)
in polimerne mešanice uvrščajo v tarifne številke, ki
obsegajo polimere tega komonomera, ki prevladuje po
masi nad vsakim drugim posameznim komonomerom, pri
čemer je treba komonomere, katerih polimeri se
uvrščajo v isto tarifno številko, šteti, kot da
sestavljajo posamezni komonomer.

  Če posamezni komonomer ne prevladuje po masi, se
kopolimeri in polimerne mešanice uvrščajo v zadnjo po
vrsti izmed tistih tarifnih številk, ki jih je treba
zaradi pomembnosti enako upoštevati.

5. Kemično modificirani polimeri, pri katerih so
opravljene spremembe s kemično reakcijo samo z dodatki
h glavni polimerni verigi, se uvrščajo v ustrezno
tarifno številko nemodificiranega polimera. Ta določba
se ne uporablja za cepljene (graft) kopolimere.

6. V tar. št. 3901 do 3914 so z izrazom "primarne
oblike" mišljene samo naslednje oblike:

  (a) tekočine in paste, vključno disperzije
(emulzije in suspenzije) in raztopine;

  (b) bloki nepravilne oblike, kepe, prah (vključno
prah za oblikovanje), zrnca, luske in podobne oblike.

7. Tar. št. 3915 ne obsega odpadkov, ostružkov in
ostankov posameznih termoplastičnih materialov,
predelanih v primarne oblike (tar. št. 3901 do 3914).

8. Pri tar. št. 3917 so z izrazom "cevi in gibke
cevi" mišljeni votli proizvodi, ne glede na to, ali so
polizdelki ali končni proizvodi, ki se običajno
uporabljajo za transport ali razdeljevanje plinov ali
tekočin (npr. rebraste cevi za zalivanje, perforirane
cevi). Ta izraz obsega tudi čreva za klobasne izdelke
in druge sploščene cevi. Običajne oblike notranjih
prečnih prerezov cevi, katerih debeline sten morajo
biti po celem preseku in dolžini enake, so: krožni,
ovalni, kvadratni, pravilni mnogokotniki in
pravokotni. Vendar pa pri pravokotnem prečnem prerezu
daljša stranica ne sme presegati 1.5 kratne dolžine
krajše stranice. Če so prerezi drugačni od pravkar
naštetih, se ne štejejo za cevi, ampak za profilne
oblike (tar. št. 3916).

9. Pri tar. št. 3918 so z izrazom "plastične tapete
za stene in strope" mišljeni proizvodi v zvitkih,
širokih 45 cm ali več, primerni za dekoracijo sten in
stropov, ki so sestavljeni iz plastične mase, trajno
pritrjene na podlago iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, če je plast plastične mase (na
sprednji strani) šagrinirana - zrnate površine,
reliefno okrašena, površinsko pobarvana, s tiskanimi
vzorci ali drugače okrašena.

10. V tar. št. 3920 in 3921 so z izrazom "plošče,
listi, filmi, folije in trakovi" mišljene samo plošče,
listi, filmi, folije in trakovi (razen tistih iz 54.
poglavja) in bloki pravilne geometrijske oblike,
tiskani ali netiskani ali drugače površinsko obdelani,
nerazrezani ali razrezani v pravokotne oblike
(vključno kvadratne), toda nadalje neobdelani (tudi če
so z rezanjem izdelki postali končni - za uporabo).

11. Tar.št. 3925 obsega samo naslednje izdelke, če
niso zajeti v kateri koli tarifni številki II.
razdelka tega poglavja:

(a) rezervoarje, cisterne (vključno septične
cisterne), kadi in podobne posode s prostornino nad
300 l;

(b) gradbene elemente, ki se uporabljajo npr. za
pode, stene, pregrade, strope ali strehe;

(c) žlebove in pribor zanje;

(d) vrata, okna in njihove okvire ter prage za vrata;

(e) balkonske, stopniščne in druge ograje, vrata in
podobne ovire;

(f) oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) in
podobne proizvode, njihove dele in pribor;

(g) police velikih dimenzij, ki se lahko zložijo ali
se trajno vgradijo, na primer v prodajalnah,
delavnicah, skladiščih;

(h) okrasne arhitekturne značilnosti, na primer:
žlebasti okraski, kupole in podobno;

(ij)   pribor za trajno vgraditev v vrata ali na
vrata, okna, stopnišča, stene ali druge dele zgradbe,
npr.: gumbi, ročice, kljuke, držala, držala za
brisače, stikalne plošče in druge zaščitne plošče.

Opomba k tarifni podštevilki

1. Znotraj katere koli tarifne številke tega poglavja
se bodo polimer (vključno kopolimeri) in kemično
modificirani polimeri uvrščali po naslednjih pravilih:

(a) če obstoja podštevilka "drugo" v isti seriji:

(1) označba v podštevilki polimera s predpono "poli"
(npr. polietilen in poliamid-6,6 ) pomeni, da je
monomera ali monomerne enote imenovanega polimera
vzetega skupaj več kot 95 mas.% od celotnega polimera;

(2) kopolimeri imenovani v podštevilkah 3901 30, 3903
20, 3903 30 in 3904 30, se uvrščajo v te podštevilke,
pod pogojem, da komonomerna enota v imenovanem
kopolimeru sodeluje s 95 mas.% ali več v celotnem
polimeru;

(3) kemično modificirani polimeri, se uvrščajo v
podštevilko "drugo" po pogojem, da niso kemično
modificirani polimeri bolj specifično zajeti v drugi
podštevilki;

(4) polimeri, ki se ne morejo razvrstiti po zgoraj
navedenih pravilih (1), (2) ali (3) se uvrščajo v
podštevilko med ostalimi podštevilkami v seriji po
masi prevladujočega monomera v polimeru. V ta namen je
potrebno monomere v polimeru, ki se uvrščajo v isto
tar. št. vzeti skupaj;

(b) če ne obstoja podštevilka "drugo" v isti seriji:

(1) polimeri se uvrstijo v podštevilko polimera
monomerne enote, ki prevladuje po masi nad katero koli
komonomerno enoto;

(2) kemično modificirani polimeri, se uvrščajo v
podštevilko, ki odgovarja nemodificiranemu polimeru.

  Kadar v kopolimerih nobena monomerna enota ne
prevladuje, se uporabi temeljno pravilo TP3(c).

  Polimerne mešanice se uvrščajo v tar. podšt.
prevladujočega polimera.

Opomba za gostoto polietilena (PE)(standard ISO 1183)

1. Pri določevanju gostote PE se vrednosti
zaokrožujejo na dve decimalki. Npr. izmerjena gostota
- 0.937 g/cm3, zaokrožena gostota 0.94 g/m3, izmerjena
gostota 0.934 g/cm3, zaokrožena gostota 0.93 g/m3.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

        I.PRIMARNE OBLIKE

3901      Polimeri etilena (PE) v
        primarnih oblikah
3901 10     - Polietilen z gostoto pod
        0,94 (LDPE):
3901 10 100   - - linearni polietilen
        (LLDPE)                   -     12.0 (1)
3901 10 900   - - drug                  -     12.0 (1)
3901 20     - Polietilen z gostoto 0,94
        ali več:
3901 20 100   - - polietilen v eni izmed
        oblik, navedenih v opombi
        št. 6 (b) k temu poglavju,
        specifične gostote 0,958 ali
        več pri 23 stopinj C, in ki
        vsebuje:
        - 50 mg/kg ali manj
        aluminija;
        - 2 mg/kg ali manj kalcija;
        - 2 mg/kg ali manj kroma;
        - 2mg/kg ali manj železa;
        - 2mg/kg ali manj niklja;
        - 2 mg/kg ali manj titana in
        - 8 mg/kg ali manj vanadija,
        in
        ki je namenjen za
        proizvodnjo
        klorosulfoniranega
        polietilena.                -     12.0 (1)
3901 20 900   - - drug.                  -     12.0 (1)
3901 30 000   - Kopolimeri etilen-vinil
        acetata (EVA)                -     12.0 (1)
3901 90     - Drugo:
3901 90 100   - - ionomerska smola, ki
        vsebuje sol terpolimera
        etilena z izobutilnim
        akrilatom in metakrilno
        kislino                   -     12.0 (1)
3901 90 200   - - A-B-A blok-polimer
        polistirena, kopolimer
        etilen-butilena in
        polistirena, ki vsebuje 35
        mas.% ali manj stirena, v
        eni izmed oblik, navedenih v
        opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  -     12.0 (1)
3901 90 900   - - drugo                  -     12.0 (1)

3902      Polimeri propilena (PP) ali
        drugih olefinov, v primarnih
        oblikah
3902 10 000   - Polipropilen (PP)             -     12.0 (1)
3902 20 000   - Poliizobutilen              -     12.0 (1)
3902 30 000   - Kopolimeri propilena           -     12.0 (1)
3902 90     - Drugo:
3902 90 100   - - A-B-A blok-kopolimer
        polistirena, kopolimer
        etilen-butilena in
        polistirena, ki vsebuje 35
        mas.% ali manj stirena, v
        eni izmed oblik, navedenih v
        opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  -     12.0 (1)
3902 90 200   - - Polibut-1-en, kopolimer
        but-1-ena z etilenom, ki
        vsebuje 10 ut% ali manj
        etilena, in mešanice polibut-
        1-ena s polietilenom in/ali
        s polipropilenom, ki
        vsebujejo 10 mas.% ali manj
        polietilena in/ali 25 mas.%
        ali manj polipropilena, v
        eni izmed oblik, navedenih v
        opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  -     12.0 (1)
3902 90 900   - - drugo                  -     12.0 (1)

3903      Polimeri stirena (PS) v
        primarnih oblikah
        - Polistiren (PS):
3903 11 000   - - za ekspandiranje            -     12.0 (1)
3903 19 000   - - drugi                  -     12.0 (1)
3903 20 000   - Kopolimeri stiren-
        akrilnitrila (SAN)             -     12.0 (1)
3903 30 000   - Kopolimeri akrilnitril-
        butadien-stirena (ABS)           -     12.0 (1)
3903 90     - Drugo:
3903 90 100   - - kopolimer izključno iz
        stirena z alilnim alkoholom,
        acetilne vrednosti 175 ali
        več                     -     12.0 (1)
3903 90 200   - - bromirani polistiren, ki
        vsebuje 58 mas.% ali več,
        vendar ne več kot 71 mas.%
        broma, v eni izmed oblik,
        navedenih v opombi št 6 b k
        temu poglavju                -     12.0 (1)
3903 90 900   - - drugo                  -     12.0 (1)

3904      Polimeri viniklorida (PVC)
        ali drugih halogeniranih
        olefinov, v primarnih
        oblikah
3904 10 000   - Polivinilklorid (PVC),
        nepomešan z drugimi snovmi         -     12.0 (1)
        - Drug polivinilklorid
        (PVC):
3904 21 000   - - nemehčan                -     12.0 (1)
3904 22 000   - - mehčan                 -     10.0 (1)
3904 30 000   - Kopolimeri vinilklorida-
        vinilacetata                -     12.0 (1)
3904 40 000   - Drugi kopolimeri
        vinilklorida                -     12.0 (1)
3904 50     - Polimeri viniliden
        klorida:
3904 50 100   - - kopolimeri
        vinilidenklorida z
        akrilonitrilom, v obliki
        razteznostnih venčkov
        premera 4 mm ali več, vendar
        ne več kot 20 mm              -     12.0 (1)
3904 50 900   - - drugo                  -     12.0 (1)
        - Fluoro-polimeri:
3904 61 000   - - politetrafluoroetilen
        (PTFE)                   -     pr
3904 69     - - drugi:
3904 69 100   - - - polivinil fluorid v
        eni izmed oblik, navedenih v
        opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  -     12.0 (1)
3904 69 900   - - - drugi                 -     12.0 (1)
3904 90 000   - Drugi                   -     12.0 (1)

3905      Polimeri vinilacetata (PVAC)
        ali drugih vinilestrov, v
        primarnih oblikah; drugi
        polimeri vinila, v primarnih
        oblikah
        - Polimeri vinilacetata
        (PVAC):
3905 12 000   - - v vodni disperziji           -     12.0 (1)
3905 19 000   - - drugi                  -     12.0 (1)
        - Kopolimeri vinilacetata:
3905 21 00   - - v vodni disperziji:
* 3905 21 001  - - - kopolimer
        etilenvinilacetata             -     12.0 (1)
* 3905 21 009  - - - drugi                 -     12.0
3905 29 000   - - drugi                  -     12.0 (1)
3905 30 000   - Polivinilalkoholi (PVAL),
        s hidroliziranimi ali
        nehidroliziranimi acetatnimi
        skupinami                  -     12.0 (1)
        - Drugi:
3905 91 000   - - Kopolimeri               -     12.0 (1)
3905 99     - - drugi:
3905 99 100   - - - poli(vinilformal), v
        eni izmed oblik, navedenih v
        opombi št. 6 b k temu
        poglavju, molekulske mase
        10.000 ali več, vendar ne
        več kot 40.000, ki vsebuje:
        - 9,5 mas.% ali več, vendar
        ne več kot 13 mas.%
        acetilnih skupin,
        vrednotenih kot vinilni
        acetati in
        - 5 mas.% ali več, vendar ne
        več kot 6,5 mas.%
        hidroksilnih skupin,
        vrednotenih kot vinilni
        alkohol                   -     12.0 (1)
3905 99 900   - - - drugi                 -     12.0 (1)

3906      Akrilni polimeri v primarnih
        oblikah
3906 10 00   - Polimetilmetakrilat
        (PMMA):
* 3906 10 001  - - gotovi laki v prahu           -     12.0 (1)
* 3906 10 009  - - drugo                  -     12.0 (1)
3906 90     - Drugi:
3906 90 100   - - poli[N-(3-hidroksiamino-
        1,1-dimetilbutil)akrilamid]         -     12.0
3906 90 200   - - kopolimer 2-
        diizopropilaminoetil
        metakrilata z
        decilmetakrilatom, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki vsebuje
        55 mas.% ali več kopolimerov        -     12.0
3906 90 300   - - kopolimer akrilne
        kisline z 2-etilheksil
        akrilatom, ki vsebuje 10
        mas.% ali več, vendar ne več
        kot 11 mas.% 2-etilheksil
        akrilata                  -     12.0
3906 90 400   - - kopolimer akrilonitrila
        z metilakrilatom,
        modificiran z polibutadien-
        akrilonitrilom (NBR)            -     12.0
3906 90 500   - - polimerizacijski
        proizvodi akrilne kisline z
        alkilnim metakrilatom in z
        majhnimi količinami drugih
        monomerov, namenjeni za
        uporabo kot zgoščevalca v
        proizvodnji tekstilnih
        barvnih past                -     12.0
3906 90 600   - - kopolimer metilnega
        akrilata z etilenom in
        monomerom, ki kot
        substituenta vsebuje
        neterminalne karboksilne
        skupine in ki vsebuje 50
        mas.% ali več metil
        akrilata, spojenega ali
        nespojenega s silicijem           -     12.0
3906 90 90   - - drugi:
* 3906 90 901  - - - policianoakrilat           -     12.0
* 3906 90 902  - - - natrijeve soli
        poliakrilne kisline             -     12.0
* 3906 90 903  - - - raztopine akrilnih
        polimerov v organskih
        topilih                   -     12.0
* 3906 90 909  - - - drugi                 -     12.0

3907      Poliacetali, drugi polietri
        in epoksidne smole, v
        primarnih oblikah;
        polikarbonati, alkidne
        smole, polialilestri in
        drugi poliestri, v primarnih
        oblikah
3907 10 000   - Poliacetali                -     8.0 (1)
3907 20     - Drugi polietri:
        - - polieter alkoholi:
3907 20 110   - - - polietilen glikoli          -     8.0 (1)
        - - - drugi:
3907 20 210   - - - - s hidroksilnim
        številom do vključno 100          -     8.0 (1)
3907 20 290   - - - - drugo                -     8.0 (1)
        - - drugi:
3907 20 910   - - - kopolimer 1-kloro-2,3-
        epoksipropana z etilenovim
        oksidom                   -     8.0 (1)
3907 20 990   - - - drugi                 -     8.0 (1)
3907 30 00   - Epoksidne smole (vključno
        epoksi-estri):
* 3907 30 001  - - gotovi laki v prahu           -     8.0 (1)
* 3907 30 009  - - drugo                  -     8.0 (1)
3907 40 000   - Polikarbonati (PC)            -     8.0 (1)
3907 50 000   - Alkidne smole               -     8.0 (1)
3907 60     - Polietilentereftalat
        (PET):
3907 60 200   - - z viskoznim številom 183
        ml/g ali več                -     8.0 (1)
3907 60 800   - - drug                  -     8.0 (1)
        - Drugi poliestri:
3907 91     - - nenasičeni:
3907 91 100   - - - tekoči                -     10.0
3907 91 900   - - - drugi                 -     10.0
3907 99     - - drugi:
        - - - s hidroksilnim
        številom do vključno 100:
3907 99 110   - - - - poli(etilen naftalen-
        2,6-dikarboksilat)             -     10.0
3907 99 190   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo:
3907 99 910   - - - - poli(etilen naftalen-
        2,6-dikarboksilat)             -     8.0 (1)
3907 99 990   - - - - drugo                -     8.0 (1)

3908      Poliamidi (PAM) v primarnih
        oblikah
3908 10 000   - Poliamid (PAM) -6, -11, -
        12, -6,6, -6,9, -6,10 ali
        6,12                    -     8.0 (1)
3908 90 000   - Drugi                   -     8.0 (1)

3909      Amino smole, fenolne smole
        in poliuretani, v primarnih
        oblikah
3909 10 000   - Sečninske smole;
        tiosečninske smole             -     10.0
3909 20 000   - Melaminske smole             -     10.0
3909 30 000   - Druge amino smole             -     10.0
3909 40 000   - Fenolne smole               -     10.0
3909 50     - Poliuretani (PU):
3909 50 100   - - poliuretan iz 2,2'-(tert-
        butiloamino)dietanola in
        4,4'-metilendicikloheksil
        diizocianata, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki vsebuje
        50 mas.% ali več polimerov         -     10.0
3909 50 900   - - drugi                  -     10.0

3910 00 000   Silikoni v primarnih oblikah        -     8.0 (1)

3911      Naftne smole; kumaron-inden
        smole, politerpeni,
        polisulfidi, polisulfoni in
        drugi proizvodi, navedeni v
        3. opombi v tem poglavju, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu, v primarnih
        oblikah
3911 10 000   - Naftne smole, kumaron,
        inden ali kumaron-inden
        smole in politerpeni            -     12.0 (1)
3911 90     - Drugo:
        - - proizvodi kondenzacije
        ali preureditvene
        polimerizacije, kemično
        modificirani ali
        nemodificirani:
3911 90 110   - - - poli(oksi-1,4-
        fenilensulfonil-1,4-
        fenilenoksi-1,4-
        fenilenizopropiliden-1,4-
        fenilen), v eni izmed oblik,
        navedenih v opombi št. 6 b k
        temu poglavju                -     8.0 (1)
3911 90 130   - - - poli(tio-1,4-fenilen)         -     8.0 (1)
3911 90 190   - - - drugo                 -     8.0 (1)
        - - drugo:
3911 90 910   - - - kopolimer parakreozola
        z divinilbenzenom, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki vsebuje
        50 mas.% ali več polimerov         -     12.0 (1)
3911 90 930   - - - hidrogenirani
        kopolimeri viniltoluena z a-
        metilstirenom                -     12.0 (1)
3911 90 990   - - - drugo                 -     12.0 (1)

3912      Celuloza in njeni kemični
        derivati, ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu, v primarnih oblikah
        - Celulozni acetati (CA):
3912 11 000   - - nemehčani                -     8.0 (1)
3912 12 000   - - mehčani                 -     7.0 (1)
3912 20     - Nitrati celuloze (vključno
        s kolodiji):
        - - nemehčani:
3912 20 110   - - - kolodije in keloidin
        (celulozni tetranitrat)           -     16.0 (1)
3912 20 190   - - - drugo                 -     6.0 (1)
3912 20 900   - - mehčani                 -     7.0 (1)
        - Celulozni etri:
3912 31 000   - - karboksimetilceluloza
        (CMC) in njene soli             -     8.0 (1)
3912 39     - - drugi:
3912 39 100   - - - etilceluloza             -     7.0 (1)
3912 39 200   - - - hidroksipropilna
        celuloza                  -     8.0 (1)
3912 39 800   - - - drugo                 -     8.0 (1)
3912 90     - Drugo:
3912 90 100   - - celulozni estri             -     7.0 (1)
3912 90 900   - - drugo, vključno
        mikrokristalna celuloza           -     8.0 (1)

3913      Naravni polimeri (npr.:
        alginska kislina) in
        modificirani naravni
        polimeri (npr.: strjene
        beljakovine, kemični
        derivati naravnega kavčuka),
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu, v
        primarnih oblikah
3913 10 000   - Alginska kislina, njene
        soli in estri                -     5.0 (1)
3913 90     - Drugi:
3913 90 100   - - kemični derivati
        naravnega kavčuka              -     7.0 (1)
3913 90 200   - - amilopektin               -     12.0 (1)
3913 90 300   - - amiloza                 -     10.0 (1)
3913 90 800   - - drugo                  -     12.0 (1)

3914 00 000   lonski izmenjalci na osnovi
        polimerov iz tar. št. 3901
        do 3913, v primarnih oblikah        -     8.0 (1)
        II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN
        OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI

3915      Odpadki, ostružki in ostanki
        iz plastičnih mas
3915 10 000   - Iz polimerov etilena           -     15.0
3915 20 000   - Iz polimerov stirena           -     15.0
3915 30 000   - Iz polimerov viniklorida         -     15.0
3915 90     - Iz drugih plastičnih mas:
        - - iz proizvodov adicijske
        polimerizacije:
3915 90 110   - - - iz polimerov propilena        -     15.0
3915 90 130   - - - iz akrilnih polimerov         -     15.0
3915 90 190   - - - drugi                 -     15.0
        - - drugi:
3915 90 910   - - - iz epoksidnih smol          -     15.0
3915 90 930   - - - iz celuloze in njenih
        kemičnih derivatov             -     15.0
3915 90 990   - - - drugo                 -     15.0

3916      Monofilamenti, katerih
        kateri koli prečni prerez
        presega 1 mm, palice,
        paličice in profilne oblike
        iz plastičnih mas,
        površinsko obdelane ali ne,
        toda drugače neobdelane
3916 10 000   - Iz polimerov etilena           -     15.0
3916 20     - Iz polimerov viniklorida:
3916 20 100   - - iz polivinilklorida           -     15.0
3916 20 900   - - drugo (kopolimeri)           -     15.0
3916 90     - Iz drugih plastičnih mas:
        - - iz proizvodov dobljenih
        s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificirani ali
        nemodificirani:
3916 90 110   - - - iz poliestrov             -     8.0 (1)
3916 90 130   - - - iz poliamidov             -     8.0 (1)
3916 90 150   - - - iz epoksidnih smol          -     8.0 (1)
3916 90 190   - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                -     8.0 (1)
        - - iz proizvodov adicijske
        polimerizacije:
3916 90 510   - - - iz polimerov propilena        -     12.0 (1)
3916 90 590   - - - drugo                 -     12.0 (1)
3916 90 900   - - drugo                  -     7.0 (1)

3917      Cevi, tulci in pribor zanje
        (na primer: spojnice,
        kolena, prirobnice) iz
        plastičnih mas
3917 10     - Umetna čreva (čreva za
        klobasne izdelke) iz
        strjenih beljakovin ali
        celuloznih materialov:
3917 10 100   - - iz strjenih beljakovin         -     6.0 (1)
3917 10 900   - - iz celuloznih snovi           -     9.0 (1)
        - Cevi in tulci, togi:
3917 21     - - iz polimerov etilena:
3917 21 100   - - - brezšivne, dolžine, ki
        presega največjo dimenzijo
        prečnega preseka, površinsko
        obdelani ali neobdelani,
        vendar drugače neobdelani          -     13.0
        - - - drugi:
3917 21 910   - - - - z dodanim priborom
        za uporabo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
3917 21 990   - - - - drugo                -     15.0
3917 22     - - iz polimerov propilena:
3917 22 100   - - - brezšivne, dolžine, ki
        presega največjo dimenzijo
        prečnega preskea, površinsko
        obdelani ali neobdelani,
        vendar drugače neobdelani          -     15.0
        - - - drugo:
3917 22 910   - - - - z dodanim priborom
        za uporabo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
3917 22 990   - - - - drugo                -     13.0
3917 23     - - iz polimerov
        viniklorida:
3917 23 100   - - - brezšivne, dolžine, ki
        presega največjo dimenzijo
        prečnega preseka, površinsko
        obdelani ali neobdelani,
        vendar drugače neobdelani          -     15.0
        - - - drugo:
3917 23 910   - - - - z dodano opremo za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
3917 23 990   - - - - drugo                -     13.0
3917 29     - - iz drugih plastičnih
        mas:
        - - - brezšivne, z dolžino,
        ki presega največjo
        dimenzijo prečnega preseka,
        površinsko obdelani ali
        neobdelani, drugače
        neobdelani:
3917 29 120   - - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificirani ali
        nemodificirani (npr.
        poliestrov, polikarbonatov,
        poliuretanov itd.)             -     15.0
3917 29 150   - - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije          -     15.0
3917 29 190   - - - - drugi                -     15.0
        - - - drugo:
3917 29 910   - - - - z dodano opremo za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
3917 29 990   - - - - drugo                -     8.0 (1)
        - Druge cevi in tulci:
3917 31     - - gibke cevi, ki lahko
        zdržijo tlak 27,6 MPa (276
        barov) ali več:
3917 31 100   - - - z dodano opremo za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
3917 31 900   - - - drugo                 -     15.0
3917 32     - - druge, ki niso ojačene
        in ne kombinirane z drugimi
        materiali, brez pribora:
        - - - brezšivne, razrezane
        na dolžine, ki so večje od
        največje dimenzije prečnega
        preseka, površinsko obdelane
        ali neobdelane, toda drugače
        neobdelane:
3917 32 100   - - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih               -     15.0
        - - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3917 32 310   - - - - - iz polimerov
        etilena                   -     15.0
3917 32 350   - - - - - iz polimerov
        vinilklorida                -     15.0
3917 32 390   - - - - - drugo               -     13.0
3917 32 510   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo (npr. šivne,
        perforirane):
3917 32 910   - - - - umetna čreva za
        klobase                   -     8.0 (1)
3917 32 990   - - - - drugo                -     10.0
3917 33     - - druge, ki niso ojačene
        in ne kombinirane z drugimi
        materiali, s priborom:
3917 33 100   - - - z dodano opremo za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
3917 33 900   - - - drugo                 -     10.0
3917 39     - - druge:
        - - - brezšivne, razrezane
        na dolžine, ki so večje od
        največje dimenzije prečnega
        preseka, površinsko obdelane
        ali neobdelane, toda drugače
        neobdelane:
3917 39 120   - - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih (npr.
        poliestrov, polikarbonatov,
        poliuretanov itd.)             -     15.0
3917 39 150   - - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije          -     13.0
3917 39 190   - - - - drugo                -     10.0
        - - - drugo (npr. šivne,
        perforirane):
3917 39 910   - - - - z dodanim priborom
        za uporabo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
3917 39 990   - - - - drugo                -     10.0
3917 40     - Pribor:
3917 40 100   - - za uporabo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
3917 40 900   - - drugo                  -     10.0

3918      Talne obloge iz plastičnih
        mas, samolepilne ali ne, v
        zvitkih ali v ploščah;
        tapete za stene ali strope,
        definirane z 9. opombo v tem
        poglavju
3918 10     - Iz polimerov viniklorida:
3918 10 100   - - na nosilcu, ki je
        impregniran, prevlečen ali
        premazan s polivinilkloridom        m2    15.0
3918 10 900   - - druge                  m2    13.0
3918 90 000   - Iz drugih plastičnih mas         m2    12.0 (1)

3919      Samolepilne plošče, listi,
        filmi, folije, trakovi in
        druge podobne ploščate
        oblike iz plastičnih mas,
        vključno tudi tiste v
        zvitkih
3919 10     - V zvitkih, širokih do
        vključno 20 cm:
        - - trakovi, prevlečeni z
        nevulkaniziranim naravnim
        ali sintetičnim kavčukom:
3919 10 110   - - - iz mehčanega
        polivinilklorida ali
        polietilena                 -     15.0
3919 10 130   - - - iz nemehčanega
        polivinilklorida              -     15.0
3919 10 150   - - - iz polipropilena           -     15.0
3919 10 190   - - - drugo                 -     15.0
        - - drugo:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3919 10 310   - - - - iz poliestrov            -     13.0 (1)
3919 10 380   - - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                -     8.0 (1)
        - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3919 10 610   - - - - iz mehčanega
        polivinilklorida ali
        polietilena                 -     15.0
3919 10 690   - - - - drugo                -     15.0
3919 10 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
3919 90     - Drugo:
3919 90 100   - - nadalje obdelane (npr.
        potiskane) razen površinsko
        obdelanih ali rezane v druge
        ploščate oblike razen
        pravokotnih (vključno s
        kvadratnimi)                -     15.0
        - - drugo:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3919 90 310   - - - - iz polikarbonatov,
        alkidnih smol, polialilnih
        estrov ali drugih poliestrov        -     13.0 (1)
3919 90 380   - - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                -     8.0 (1)
        - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3919 90 61   - - - - iz mehčanega
        polivinilklorida ali
        polietilena:
* 3919 90 611  - - - - - iz mehkega PVC z
        elektroizolacijskim lepilnim
        nanosom                   -     15.0
* 3919 90 619  - - - - - drugo (npr. trdi
        PVC, PE)                  -     15.0
3919 90 690   - - - - drugo (npr. PTFE)          -     15.0
3919 90 900   - - - drugo (npr. celofan)         -     7.0 (1)

3920      Druge plošče, listi, filmi,
        folije in trakovi iz
        plastičnih mas, ki nimajo
        celičaste strukture,
        neojačeni, nelaminirani,
        brez podloge, ali ki niso
        kombinirani z drugimi
        materiali
3920 10     - Iz polimerov in
        kopolimerov etilena:
        - - debeline do vključno
        0,125 mm (skupna debelina):
        - - - iz polietilena s
        specifično maso:
        - - - - manj od 0,94:
3920 10 230   - - - - - polietilenski film
        debeline 20 mm ali več,
        vendar ne več kot 40 mm, za
        proizvodnjo fotoobstojnih
        filmov, ki se uporabljajo v
        proizvodnji polprevodnikov
        in tiskanih vezij             -     15.0
        - - - - - drugo:
        - - - - - - nepotiskani:
3920 10 240   - - - - - - - raztegljivi
        film                    -     15.0
3920 10 26   - - - - - - - drugo:
* 3920 10 261  - - - - - - - - večslojne
        folije iz različnih vrst
        plastičnih mas s
        prevladujočim polietilenskim
        slojem                   -     15.0
* 3920 10 269  - - - - - - - - drugo            -     15.0
3920 10 27   - - - - - - potiskani:
* 3920 10 271  - - - - - - - večslojne
        folije iz različnih vrst
        plastičnih mas s
        prevladujočim polietilenskim
        slojem                   -     15.0
* 3920 10 279  - - - - - - - drugi             -     15.0
3920 10 28   - - - - 0,94 ali več:
* 3920 10 281  - - - - - večslojne folije
        iz različnih vrst plastičnih
        mas s prevladujočim
        polietilenskim slojem            -     15.0
* 3920 10 289  - - - - - drugo               -     15.0
3920 10 400   - - - drugo (kopolimeri)          -     15.0
        - - debeline več od 0.125
        mm:
3920 10 810   - - - sintetična papirna
        pulpa v obliki vlažnih
        listov, izdelanih iz
        nepovezanih fino
        razcepljenih polietilenskih
        vlaken, pomešana ali
        nepomešana s celuloznimi
        vlakni do 15%, ki vsebuje
        polivinilni alkohol,
        razredčen v vodi kot
        vlažilcu                  -     15.0
* 3920 10 89  - - - drugo:
* 3920 10 891  - - - - debeline do vključno
        0.6 mm                   -     15.0
* 3920 10 892  - - - - večplastna folija
        "tuba laminate"               -     15.0
* 3920 10 899  - - - - drugo                -     15.0
3920 20     - Iz polimerov in
        kopolimerov propilena:
        - - debeline do vključno
        0,10 mm:
3920 20 210   - - - biaksialno usmerjenih         -     15.0 (1)
3920 20 290   - - - drugo                 -     15.0
        - - debeline nad 0,10 mm:
        - - - trakovi širine nad 5
        mm vendar do vključno 20 mm,
        vrste, ki se uporablja za
        pakiranje:
3920 20 710   - - - - dekorativni trakovi         -     15.0
3920 20 790   - - - - drugi                -     15.0
3920 20 900   - - - drugo                 -     15.0
3920 30 000   - Iz polimerov in
        kopolimerov stirena             -     15.0
        - Iz polimerov in
        kopolimerov vinilklorida:
3920 41     - - togi (negibki):
        - - - nemehčani, debeline:
3920 41 110   - - - - do vključno 1 mm          -     15.0
3920 41 190   - - - - nad 1 mm              -     15.0
        - - - mehčani, debeline:
3920 41 910   - - - - do vključno 1 mm          -     15.0
3920 41 990   - - - - nad 1 mm              -     15.0
3920 42     - - gibki:
        - - - nemehčani, debeline:
3920 42 110   - - - - do vključno 1 mm          -     12.0 (1)
3920 42 190   - - - - nad 1 mm              -     12.0 (1)
        - - - mehčani, debeline:
3920 42 910   - - - - do vključno 1 mm          -     12.0 (1)
3920 42 990   - - - - nad 1 mm              -     12.0 (1)
        - Iz akrilnih polimerov in
        kopolimerov:
3920 51 000   - - iz polimetilmetakrilata
        in njegovih kopolimerov           -     13.0
3920 59     - - drugo:
3920 59 100   - - - kopolimer akrilnih in
        metakrilnih estrov, v obliki
        filma debeline, ki ne
        presega 150 mm               -     12.0 (1)
3920 59 900   - - - drugo                 -     12.0 (1)
        - Iz polikarbonatov,
        alkidnih smol, polialilnih
        estrov ali drugih poliestrov
3920 61 000   - - iz polikarbonatov            -     13.0 (1)
3920 62     - - iz
        polietilentereftalata:
        - - - debeline do vključno
        0,35 mm:
3920 62 110   - - - - film
        polietilenterftalata
        debeline 72 mm ali več,
        vendar ne več kot 79 mm, za
        proizvodnjo gibkih magnetnih
        diskov                   -     13.0 (1)
3920 62 130   - - - - film
        polietilenterftalata
        debeline 100 mm ali več,
        vendar ne več kot 150 mm, za
        proizvodnjo fotopolimerskih
        tiskarskih plošč              -     13.0 (1)
3920 62 190   - - - - drugo                -     13.0 (1)
3920 62 900   - - - debeline nad 0,35 mm         -     13.0 (1)
3920 63 000   - - iz nenasičenih
        poliestrov                 -     13.0
3920 69 000   - - iz drugih poliestrov          -     13.0 (1)
        - Iz celuloze ali njenih
        kemičnih derivatov:
3920 71     - - iz regenerirane
        celuloze:
3920 71 100   - - - folije, filmi ali
        trakovi, naviti ali
        nenaviti, debeline pod 0,75
        mm                     -     13.0 (1)
3920 71 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
3920 72 000   - - iz vulkanfibra             -     6.0 (1)
3920 73     - - iz celuloznega acetata:
3920 73 100   - - - filmi v kolutih ali
        trakovih, za kinematografijo
        ali fotografijo               -     7.0 (1)
3920 73 500   - - - listi, filmi ali
        trakovi, naviti na tuljavo
        ali nenaviti, debeline pod
        0,75 mm                   -     13.0 (1)
3920 73 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)
3920 79 000   - - iz drugih derivatov
        celuloze                  -     7.0 (1)
        - Iz drugih plastičnih mas:
3920 91 000   - - iz polivinilbutirala          -     12.0 (1)
3920 92 000   - - iz poliamidov              -     10.0
3920 93 000   - - iz amino smol              -     10.0
3920 94 000   - - iz fenolnih smol            -     10.0
3920 99     - - iz drugih plastičnih
        mas:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3920 99 210   - - - - poliimidni listi ali
        trakovi, neprevlečeni, ali
        pa prevlečeni ali prekriti
        le s plastiko                -     8.0 (1)
3920 99 280   - - - - drugo (npr.
        poliuretani)                -     8.0 (1)
        - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3920 99 510   - - - - listi
        polivinilfluorida              -     12.0 (1)
3920 99 530   - - - - membrane za
        izmenjavo ionov iz
        fluoriranega plastičnega
        materiala, namenjene za
        uporabo v kloroalkalnih
        elektrolitskih celicah           -     12.0 (1)
3920 99 550   - - - - biaksialno usmerjen
        film polivinilalkohola, ki
        vsebuje 97 mas.% ali več
        polivinilalkohola,
        neprevlečen in debeline, ki
        ne presega 1 mm               -     12.0 (1)
3920 99 590   - - - - drugo                -     12.0 (1)
3920 99 900   - - - drugo                 -     7.0 (1)

3921      Druge plošče, listi, filmi,
        folije in trakovi iz
        plastičnih mas (vključno
        kombinirani z materiali, ki
        niso iz 39. poglavja)
        - Celičaste strukture:
3921 11 00   - - iz polimerov stirena:
* 3921 11 001  - - - iz ekstrudiranega, z
        zaprtimi porami za toplotno
        izolacijo (npr. vrsta
        STYRODUR)                  -     15.0
* 3921 11 009  - - - drugo                 -     15.0
3921 12 000   - - iz polimerov viniklorida        -     12.0 (1)
3921 13     - - iz poliuretanov:
3921 13 100   - - - gibkih                -     15.0
3921 13 900   - - - drugih                -     15.0
3921 14 000   - - iz regenerirane celuloze        -     8.0 (1)
3921 19 000   - - iz drugih plastičnih mas        -     12.0 (1)
3921 90     - Drugo:
        - - iz proizvodov dobljenih
        s kondenzacijo ali
        preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
        - - - iz poliestrov:
3921 90 110   - - - - valoviti listi in
        plošče                   -     12.0
3921 90 190   - - - - drugo                -     12.0
3921 90 300   - - - iz fenolnih smol           -     12.0
        - - - iz amino smol:
        - - - - laminirani:
3921 90 410   - - - - - laminirani
        proizvodi, izdelani pod
        visokim pritiskom z
        dekorativno površino na eni
        ali na obeh straneh             -     12.0
3921 90 430   - - - - - drugi               -     12.0
3921 90 490   - - - - drugi                -     12.0
3921 90 550   - - - drugi (npr.
        poliuretani)                -     12.0
3921 90 60   - - iz proizvodov adicijske
        polimerizacije:
* 3921 90 601  - - - tekstilna tkanina
        popolnoma (obojestransko)
        vgrajena v polivinilklorid
        (PVC)                    -     12.0
* 3921 90 609  - - - drugo                 -     12.0
3921 90 900   - - drugo                  -     12.0

3922      Kadi, pršne kadi, lijaki,
        bideji, straniščne školjke,
        deske in pokrovi,
        izplakovalni kotliči in
        podobni sanitarni proizvodi
        iz plastičnih mas
3922 10 000   - Kadi, pršne kadi in lijaki        -     15.0
3922 20 000   - Straniščne deske in
        pokrovi                   -     10.0
3922 90 000   - Drugo                   -     10.0

3923      Izdelki za prevoz ali
        pakiranje blaga (embalaža),
        iz plastičnih mas; zamaški,
        pokrovi, pokrovke in druga
        zapirala iz plastičnih mas
3923 10 000   - Škatle, zaboji, gajbe in
        podobni proizvodi              -     15.0
        - Vreče in vrečke (vključno
        trikotne):
3923 21 000   - - iz polimerov etilena          -     15.0
3923 29     - - iz drugih plastičnih
        mas:
3923 29 100   - - - iz polivinilklorida          -     15.0
3923 29 900   - - - druge                 -     15.0
3923 30     - Baloni, plastenke,
        plastenčice in podobni
        proizvodi (vključno samo
        predoblikovani):
3923 30 100   - - z vsebnostjo do vključno
        dveh litrov                 -     20.0
3923 30 900   - - z vsebnostjo nad dva
        litra                    -     20.0
3923 40     - Motki, kopsi, vretena in
        podobne podloge:
3923 40 100   - - motki, koluti in podobni
        nosilci za fotografske ali
        kinematografske filme ali za
        trakove, filme in podobno,
        ki se uvrščajo v tar.št.
        8523 in 8524                -     15.0
3923 40 900   - - drugo                  -     15.0
3923 50     - Zamaški, pokrovi, pokrovke
        in druga zapirala:
3923 50 100   - - pokrovčki in zapirala za
        steklenice, plastenke in
        podobne posode               -     15.0
3923 50 900   - - drugo                  -     15.0
3923 90     - Drugo:
3923 90 100   - - mreže, vlečene v cevno
        obliko                   -     15.0
3923 90 900   - - drugo                  -     15.0

3924      Namizna posoda, kuhinjska
        posoda in drugi gospodinjski
        proizvodi in toaletni
        izdelki iz plastičnih mas
3924 10 000   - Namizna in kuhinjska
        posoda                   -     15.0
3924 90     - Drugo:
        - - iz regenerirane
        celuloze:
3924 90 110   - - - spužve                -     9.0 (1)
3924 90 190   - - - drugo                 -     15.0
3924 90 900   - - drugo                  -     15.0

3925      Gradbeni proizvodi za
        vgraditev iz plastičnih mas,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu
3925 10 000   - Rezervoarji, cisterne,
        kadi in podobne posode s
        prostornino nad 300 l            -     15.0
3925 20 000   - Vrata, okna in okvirji
        zanje, pragi za vrata            -     15.0
3925 30 000   - Oknice, okenske navojnice
        (tudi žaluzije) ter podobni
        proizvodi in njihovi deli          -     15.0
3925 90     - Drugo:
3925 90 10   - - pribor in armatura,
        namenjeni stalni vgradnji v
        vratih ali na njih, oknih,
        stopniščih, zidovih ali
        drugih delih stavb:
* 3925 90 101  - - - iz ekstrudiranega
        polistirena, z zaprtimi
        porami in utori ali žlebovi
        na robovih za toplotno
        izolacijo (npr. vrste
        STYRODUR)                  -     15.0
* 3925 90 109  - - - drugo                 -     15.0
3925 90 200   - - razdelilne doze,
        instalacijski vodniki in
        kabelske armature za
        električno napeljavo            -     15.0
3925 90 800   - - drugo                  -     15.0

3926      Drugi proizvodi iz
        plastičnih mas in proizvodi
        iz drugih materialov iz tar.
        št. 3901 do 3914
3926 10 000   - Proizvodi za pisarne in
        šole                    -     15.0
3926 20 000   - Obleka in pribor zanjo
        (vključno rokavice)             -     20.0
3926 30 000   - Fitingi za pohištvo,
        karoserije in podobno            -     15.0
3926 40 000   - Kipci in drugi okrasni
        predmeti                  -     15.0
3926 90     - Drugo:
3926 90 100   - - za tehnične namene, za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
        - - drugo:
3926 90 500   - - - perforirana vedra in
        podobni predmeti, ki se
        uporabljajo za precejanje
        (filtriranje) vode pri
        dotoku v drenažo              -     12.0
        - - - drugo:
3926 90 910   - - - - narejeni iz plošč
        ali folij                  -     12.0
3926 90 99   - - - - drugo:
* 3926 90 991  - - - - - plastične mreže za
        zemljine iz polietilena
        visoke gostote (PEHD),
        kombinirana ali ne z
        geotekstilom iz
        polipropilena                -     12.0
* 3926 90 999  - - - - - drugo               -     12.0


40. poglavje

KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

Opombe

1. Razen če iz besedila ne izhaja kaj drugega, so z
izrazom "kavčuk" mišljeni v nomenklaturi naslednji
proizvodi, vulkanizirani ali nevulkanizirani, trjeni
ali netrjeni: naravni kavčuk, balata, gutaperča,
gvajala, čikl in podobne naravne gume, sintetični
kavčuk, faktis, dobljen iz olja, in regenerirane
navedene snovi.

2. V to poglavje ne spadajo:

(a) proizvodi iz XI. oddelka (tekstil in tekstilni
izdelki);

(b) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

(c) kape, klobuki itd. in njihovi deli (tudi kopalne
kape) iz 65. poglavja;

(d) mehanični in električni aparati ali naprave in
njihovi deli iz XVI. oddelka (vključno električno
blago vseh vrst) iz trde gume;

(e) proizvodi iz 90., 92., 94. ali 96. poglavja;

(f) proizvodi iz 95. poglavja (razen športnih rokavic
in proizvodov iz tar. št. 4011 do 4013).

3. V tar. št. 4001 do 4003 in 4005 so z izrazom
"primarne oblike" mišljene samo tele oblike:

(a) tekočine in paste (vključno lateks,
predvulkaniziran ali ne, ter druge disperzije in
raztopine);

(b) bloki nepravilne oblike, koščki, kroglice, prah,
zrna, drobci in podobne oblike.

4. V 1. opombi v tem poglavju in v tar. št. 4002 so z
izrazom "sintetični kavčuk" mišljeni:

(a) nenasičene sintetične snovi, ki se lahko
nepovratno spremenijo v netermoplastične snovi z
vulkanizacijo z žveplom pri temperaturi med 18 in 29
stopinj C, ki se ne pretrgajo ob raztegnitvi na
trikratno prvotno dolžino, ob raztegnitvi na dvakratno
prvotno dolžino pa se v petih minutah vrnejo na
dolžino, ki ni večja od 1,5 prvotne dolžine. Za
omenjeno preskušanje so lahko dodane snovi, potrebne
za zamreževanje, kot so sredstva za aktiviranje in
pospeševanje vulkanizacije; snovi, predvidene s 5.
opombo pod (b) (ii) in (iii) so tudi dovoljene. Katere
koli snovi, ki niso nujne za zamreževanje, kot so
ekstenderji, plastifikatorji in polnila, niso
dovoljene;

(b) tioplasti (TM);

(c) naravni kavčuk, modificiran s cepljenjem
(grafting) ali mešanjem s plastičnimi masami,
depolimeriziranim naravnim kavčukom, mešanicami
nenasičenih snovi z nasičenimi sintetičnimi višjimi
polimeri, če vsi prej omenjeni proizvodi izpolnjujejo
pogoje, ki so dani glede vulkanizacije in raztezanja
ter vprašanja vrnitve v prvotno stanje iz predhodne
določbe pod (a).

5. (a)  Tar. št. 4001 in 4002 se ne nanašata na
kavčuk ali mešanico kavčukov, ki so pred koagulacijo
ali po njej pomešani:

(i) s sredstvi za vulkanizacijo, pospeševalci,
zaviralci ali aktivatorji (razen tistih, ki so dodani
za pripravljanje predvulkaniziranega lateksa iz
kavčuka);

(ii)   s pigmenti ali drugimi barvili, razen
tistih, ki so dodani samo zaradi identifikacije;

(iii)   s plastifikatorji ali ekstenderji (razen
mineralnega olja in kavčuka, ekstendiranega z oljem),
s polnili, s sredstvi za ojačenje, organskimi topili
ali s katero koli drugo snovjo, razen tistih, ki so
dovoljene z določbami pod (b) te opombe;

(b) naslednje snovi v kavčuku ali v mešanicah
kavčukov ne vplivajo na njihovo uvrščanje v tar. št.
4001 ali 4002, če ta kavčuk ali mešanica kavčukov
ohrani bistven značaj surovega materiala;

(i) sredstva za emulgiranje in sredstva zoper
lepljivost;

(ii)   majhne količine proizvodov zoper razbijanje
emulgatorjev;

(iii)   zelo majhne količine naslednjih sredstev:
toplotno občutljivih sredstev (običajno za
pridobivanje toplotno občutljivega lateks kavčuka),
kationskih površinsko aktivnih sredstev (običajno za
pridobivanje elektropozitivnega lateks kavčuka),
antioksidantov, koagulatorjev, sredstev za drobljenje
in sredstev zoper zmrzovanje, peptizatorjev,
konzervansov, stabilizatorjev, sredstev za uravnavanje
viskoznosti ali podobnih aditivov za posebne namene.

6. Pri tar. št. 4004 so z izrazom "odpadki, ostružki
in ostanki" mišljeni odpadki, ostružki in ostanki iz
proizvodnje ali obdelave gume in gumastih izdelkov, ki
se kot taki dokončno ne morejo več uporabiti zaradi
razrezanosti, dotrajanosti ali iz drugih razlogov.

7. Cele niti iz vulkaniziranega kavčuka (gume),
katerih največji prečni prerez presega 5 mm, se
uvrščajo kot trakovi, palice ali profilne oblike iz
tar. št. 4008.

8. Tar. št. 4010 obsega trakove ali jermene za
transport ali transmisijo iz tekstilnih tkanin,
impregniranih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih
z gumo, ali izdelanih iz tekstilne preje ali vrvi,
impregniranih, prevlečenih, prekritih ali oplaščenih z
gumo.

9. V tar. št. 4001, 4002, 4003, 4005 in 4008 so z
izrazi "listi", "trakovi" mišljeni samo plošče, listi,
trakovi in bloki pravilne geometrijske oblike,
nerazrezani ali razrezani samo v pravokotne (vključno
kvadratne) oblike, ki imajo lastnosti izdelka ali ne,
tiskani ali netiskani ali drugače površinsko obdelani,
toda drugače nerazrezani, v določene oblike ali
nadalje neobdelani.

  V tar. št. 4008 so z izrazom "palice" in "profilne
oblike" mišljeni samo proizvodi, razrezani ali
nerazrezani na določene dolžine, površinsko obdelani
ali neobdelani, toda drugače neobdelani.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4001      Naravni kavčuk, balata,
        gutaperča, gvajala, čikl in
        podobne naravne gume, v
        primarnih oblikah ali
        ploščah, listih ali trakovih
        - nevulkanizirani
4001 10 000   - Lateks iz naravnega
        kavčuka, predvulkaniziran
        ali ne                   -     pr
        - Naravni kavčuk v drugih
        oblikah:
4001 21 000   - - dimljeni kavčuk v obliki
        listov                   -     pr
4001 22 000   - - naravni kavčuk, tehnično
        specificiran (TSNR)             -     pr
4001 29 000   - - drug                  -     pr
4001 30 000   - Balata, gutaperča,
        gvajala, čikl in podobne
        naravne gume                -     pr

4002      Sintetični kavčuk in faktis
        dobljen iz olja, v primarnih
        oblikah ali ploščah, listih
        ali trakovih; mešanice
        katerega koli proizvoda iz
        tar. št. 4001 s katerim koli
        proizvodom iz te tarifne
        številke, v primarnih
        oblikah ali ploščah, listih
        ali trakovih -
        nevulkanizirani
        - Stiren-butadien kavčuk
        (SBR); karboksilirani stiren-
        butadien kavčuk (XSBR):
4002 11 000   - - lateks                 -     pr
4002 19 000   - - drugo                  -     pr
4002 20 000   - Butadien kavčuk (BR)           -     pr
        - Izobuten-izopren (butil)
        kavčuk (IIR);
        haloizobutenizopren kavčuk
        (CIIR ali BIIR):
4002 31 000   - - izobuten-izopren (butil)
        kavčuk (IIR)                -     pr
4002 39 000   - - drugo                  -     pr
        - Kloropren (klorobutadien)
        kavčuk (CR):
4002 41 000   - - lateks                 -     pr
4002 49 000   - - drugo                  -     pr
        - Akrilonitril-butadien
        kavčuk (NBR):
4002 51 000   - - lateks                 -     pr
4002 59 000   - - drugo                  -     pr
4002 60 000   - Izopren kavčuk (IR)            -     pr
4002 70 000   - Etilen-propilen
        nekonjugirani dien kavčuk
        (EPDM)                   -     pr
4002 80 000   - Mešanica proizvodov iz
        tar. št. 4001 s katerim koli
        proizvodom iz te tarifne
        številke                  -     pr
        - Drugo:
4002 91 000   - - lateks                 -     pr
4002 99     - - drugo:
4002 99 100   - - - proizvodi,
        modificirani z vgradnjo
        plastike                  -     4.0 (1)
4002 99 900   - - - drugo                 -     pr

4003 00 000   Regenerirana guma v
        primarnih oblikah ali v
        ploščah, listih ali trakovih        -     pr

4004 00 000   Odpadki, ostružki in ostanki
        iz gume (razen trde gume),
        prah in zrna, dobljeni iz
        teh proizvodov               -     10.0

4005      Mešanice kavčuka,
        nevulkanizirane, v primarnih
        oblikah ali ploščah, v
        listih ali trakovih
4005 10 000   - Mešanice s sajami ali
        silicijevim dioksidom (bele
        saje), vključno "masterbači"
        v primarnih oblikah ali v
        obliki plošč, listov, trakov        -     5.0
4005 20 000   - Raztopine; disperzije,
        razen tistih iz tar. podšt.
        4005 10                   -     6.0
        - Drugo:
4005 91 000   - - plošče, listi in trakovi        -     5.0
4005 99 000   - - drugo                  -     5.0

4006      Druge oblike (npr.: palice,
        cevi in profili) in
        proizvodi (npr. koluti in
        obroči) iz nevulkaniziranega
        kavčuka
4006 10 000   - Profilirani trakovi z
        vzorci za protektiranje
        pnevmatike                 -     5.0
4006 90 000   - Drugo                   -     5.0

4007 00 000   Niti (debeline do 5 mm) in
        kord iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume)               -     4.0 (1)

4008      Plošče, listi, trakovi,
        palice (debeline nad 5 mm)
        in profili iz
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume), razen iz trde gume
        - Iz celularne gume:
4008 11 000   - - plošče, listi in trakovi        -     10.0
4008 19 000   - - drugo                  -     10.0
        - Iz necelularne gume:
4008 21     - - plošče, listi in
        trakovi:
4008 21 100   - - - talne obloge in
        predpražniki                m2    10.0
4008 21 90   - - - drugo:
* 4008 21 901  - - - - elastika v obliki
        trakov                   -     10.0
* 4008 21 902  - - - - tiskarske in lakirne
        gumi prevleke za aplikacijo
        tiskarskih barv in lakov na
        pločevino                  -     10.0
* 4008 21 909  - - - - drugo                -     10.0
4008 29     - - drugo:
4008 29 100   - - - profili, rezani po
        meri, za uporabo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
4008 29 900   - - - drugo                 -     10.0

4009      Cevi iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume), razen iz
        trde gume, s priborom ali
        brez njega (npr. spojnice,
        kolena, prirobnice)
4009 10 000   - Neojačene in nekombinirane
        z drugimi materiali, brez
        pribora                   -     12.0
4009 20 000   - Ojačene ali kombinirane
        samo s kovino, brez pribora         -     5.0 (1)
4009 30 000   - Ojačene ali kombinirane
        samo s tekstilnimi
        materiali, brez pribora           -     12.0
4009 40 000   - Ojačene ali kombinirane z
        drugimi materiali, brez
        pribora                   -     5.0
4009 50     - S priborom:
4009 50 100   - - ustrezne za prenos
        plinov ali tekočin, za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     12.0
        - - drugo:
4009 50 300   - - - neojačane ali drugače
        kombinirane z drugimi
        materiali                  -     12.0
4009 50 500   - - - ojačane ali drugače
        kombinirane zgolj s kovinami        -     12.0
4009 50 700   - - - ojačane ali drugače
        kombinirane zgolj s
        tekstilnimi materiali            -     12.0
4009 50 900   - - - ojačane ali drugače
        kombinirane z drugimi
        materiali                  -     12.0

4010      Trakovi ali jermeni iz
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume) za transport ali
        transmisijo
        - Transportni trakovi in
        jermeni:
4010 11 000   - - ojačani zgolj s kovino         -     15.0
4010 12 000   - - ojačani zgolj s
        tekstilnimi materiali            -     15.0
4010 13 000   - - ojačani zgolj s
        plastičnimi materiali            -     15.0
4010 19 000   - - drugi                  -     15.0
        - Transmisijski jermeni ali
        trakovi:
4010 21 000   - - neskončni transmisijski
        jermeni trapezastega preseka
        (V-jermeni), nažlebljeni ali
        nenažlebljeni, obsega več
        kot 60 cm, vendar ne več kot
        180 cm                   -     15.0
4010 22 000   - - neskončni transmisijski
        jermeni trapezastega preseka
        (V-jermeni), nažlebljeni ali
        nenažlebljeni, obsega več
        kot 180 cm, vendar ne več
        kot 240 cm                 -     15.0
4010 23 000   - - neskončni sinhroni
        jermeni, obsega več kot 60
        cm, vendar ne več kot 150 cm        -     15.0
4010 24 000   - - neskončni sinhroni
        jermeni, obsega več kot 150
        cm, vendar ne več kot 198 cm        -     15.0
4010 29 000   - - drugi                  -     15.0

4011      Nove zunanje pnevmatične
        gume (plašči)
4011 10 000   - Za osebne avtomobile
        (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile)            kos    15.0
4011 20     - Za avtobuse ali
        tovornjake:
4011 20 100   - - z indeksom obremenitve
        do vključno 121               kos    15.0
4011 20 900   - - z indeksom obremenitve
        nad 121                   kos    15.0
4011 30     - Za letala:
4011 30 100   - - za uporabo v civilnem
        letalstvu                  kos    pr
4011 30 900   - - druge                  kos    6.0 (1)
4011 40     - Za motorna kolesa:
4011 40 200   - - za kolesa s premerom
        platišča do vključno 33 cm         kos    15.0
4011 40 800   - - druge                  kos    15.0
4011 50     - Za dvokolesa:
4011 50 100   - - gume (plašči ) z všitimi
        zračnicami                 kos    15.0
4011 50 900   - - druge                  kos    15.0
        - Druge:
4011 91     - - z vzorcem ribje kosti
        ali podobnim vzorcem:
4011 91 100   - - - ki se uporabljajo za
        kmetijska in gozdarska
        vozila                   kos    15.0
4011 91 300   - - - ki se uporabljajo za
        gradbeno mehanizacijo            kos    15.0
4011 91 900   - - - druge                 kos    15.0
4011 99     - - druge:
4011 99 100   - - - ki se uporabljajo za
        kmetijska in gozdarska
        vozila                   kos    15.0
4011 99 300   - - - ki se uporabljajo za
        gradbeno mehanizacijo            kos    15.0
4011 99 900   - - - druge                 kos    15.0

4012      Protektirane ali rabljene
        zunanje gume (plašči); polne
        gume in gume z zračnimi
        komorami, zamenljivi
        protektorji (plasti) in
        ščitniki iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume)
4012 10     - Protektirane gume
4012 10 100   - - za uporabo v civilnem
        letalstvu                  kos    pr
        - - druge:
4012 10 300   - - - ki se uporabljajo za
        motorna vozila (vključno z
        avtohišami in dirkalnimi
        avtomobili)                 kos    15.0
4012 10 500   - - - ki se uporabljajo za
        avtobuse ali tovornjake           kos    15.0
4012 10 800   - - - druge                 kos    15.0
4012 20     - Rabljene zunanje gume
        (plašči):
4012 20 10   - - za uporabo v civilnem
        letalstvu:
* 4012 20 101  - - - za protektiranje           kos    pr
* 4012 20 109  - - - druge                 kos    pr
4012 20 90   - - druge:
* 4012 20 901  - - - za protektiranje           kos    6.0
* 4012 20 909  - - - druge                 kos    15.0
4012 90     - Drugo:
4012 90 200   - - trdne gume ali gume z
        zračnimi komorami              -     15.0
4012 90 300   - - zamenljivi protektorji         -     15.0
4012 90 900   - - zaščitne "zavesice"
        (ščitniki iz gume)             -     15.0

4013      Notranje gume (zračnice)
4013 10     - Za osebne avtomobile
        (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile),
        avtobuse in tovornjake:
4013 10 100   - - za osebne avtomobile
        (vključno za avtodome in
        dirkalne avtomobile)            kos    15.0
4013 10 900   - - za tovornjake in
        avtobuse                  kos    15.0
4013 20 000   - Za dvokolesa               kos    15.0
4013 90     - Druge:
4013 90 100   - - za motorna kolesa            kos    15.0
4013 90 900   - - druge                  kos    15.0

4014      Higienski in farmacevtski
        izdelki (vključno s cuclji),
        iz vulkaniziranega kavčuka
        (gume), razen iz trdega
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume) s priborom iz trde
        gume ali brez njega
4014 10 000   - Preservativi               -     pr
4014 90     - Drugo:
4014 90 100   - - cuclji in podobni
        proizvodi za dojenčke            -     pr
4014 90 900   - - drugo                  -     13.0

4015      Oblačilni predmeti in pribor
        za oblačila (vključno
        rokavice) za vse vrste
        namenov, iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume), razen trdega
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume)
        - Rokavice:
4015 11 000   - - kirurške - sterilne           pa    3.0 (1)
4015 19     - - druge:
4015 19 100   - - - gospodinjske rokavice         pa    5.0
4015 19 900   - - - druge                 pa    5.0
4015 90 000   - Drugo                   -     10.0

4016      Drugi izdelki iz
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume), razen iz trdega
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume)
4016 10     - Iz celularnega
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume):
4016 10 100   - - za tehnične namene, ki
        se uporabljajo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
4016 10 900   - - drugo                  -     15.0
        - Drugo:
4016 91 000   - - talne obloge,
        pregrinjala in predpražniki         -     15.0
4016 92 000   - - radirke                 -     7.0
4016 93     - - tesnila:
4016 93 100   - - - za tehnične namene, ki
        se uporabljajo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
4016 93 900   - - - drugo                 -     13.0
4016 94 000   - - odbijala za ladje ali
        doke (bokobrani), napihljiva
        ali ne                   -     15.0
4016 95 000   - - drugi napihljivi
        proizvodi                  -     15.0
4016 99     - - drugo:
4016 99 100   - - - za tehnične namene, ki
        se uporabljajo v civilnem
        letalstvu                  -     pr
        - - - drugo:
4016 99 300   - - - - ekspanderji             -     15.0
        - - - - drugo:
        - - - - - za vozila iz
        tarifnih številk 8701 do
        8705:
4016 99 520   - - - - - - sestavljeni deli
        iz vulkaniziranega kavčuka
        (gume) in kovine              -     15.0
4016 99 580   - - - - - - drugo              -     15.0
        - - - - - drugo:
4016 99 820   - - - - - - sestavljeni deli
        iz vulkaniziranega kavčuka
        (gume) in kovine              -     15.0
4016 99 880   - - - - - - drugo              -     10.0

4017 00     Trdi vulkaniziran
        kavčuk(guma) (npr.: ebonit)
        v vseh oblikah, vključno z
        odpadki in ostanki; izdelki
        iz trdega vulkaniziranega
        kavčuka (gume)
4017 00 100   - Trda guma (na primer
        ebonit) v kateri koli
        obliki, vključno z odpadki
        in ostanki                 -     14.0
4017 00 900   - Izdelki iz trde gume           -     5.0
VIII. oddelek

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN
KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI;
PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI;
IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV


41. poglavje

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN
USNJE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) obrezki in podobni odpadki iz surove kože
(tar.št. 0511);

(b) ptičje kože in deli ptičjih kož z njihovim perjem
in puhom, ki se uvrščajo v tar.št. 0505 ali 6701;

(c) surove kože z dlako ali volno, strojene ali
obdelane (43. poglavje). V 41. poglavje se uvrščajo
surove kože z dlako ali z volno goved (tudi bivolov),
kopitarjev, ovc in jagnjet (razen astrahanskih,
jagnjet z debelim repom iz Male Azije, karakul,
perzijskih in podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
mongolskih in tibetskih jagnjet), koz in kozličkov
(razen jemenskih, mongolskih in tibetskih koz ter
kozličkov), prašičev (vključno "pekare"), gamsov,
antilop, gazel, jelenov, losov (severnih jelenov),
srnjakov in psov.

2. Z izrazom "umetno usnje" so v tej tarifi mišljeni
samo materiali iz tar.št. 4111.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4101      Surove kože govedi ali
        kopitarjev (sveže ali
        nasoljene, sušene, lužene,
        piklane ali drugače
        konservirane, toda
        nestrojene niti pergamentno
        obdelane niti nadalje
        obdelane), z dlako ali brez
        dlake, cepljene ali
        necepljene
4101 10     - Cele kože, govedi, ki
        tehtajo do vključno 8 kg, če
        so suhe, do vključno 10 kg,
        če so suho nasoljene, ali do
        vključno 14 kg, če so sveže,
        mokro soljene ali drugače
        konservirane:
4101 10 100   - - sveže ali mokro
        nasoljene                  -     pr
4101 10 900   - - druge                  -     pr
        - Druge goveje, sveže ali
        mokro nasoljene:
4101 21 000   - - cele                  -     pr
4101 22 000   - - kruponi ali polkruponi         -     pr
4101 29 000   - - drugo                  -     pr
4101 30     - Druge goveje, drugače
        konservirane:
4101 30 100   - - posušene ali nasoljene
        na suho                   -     pr
4101 30 900   - - druge                  -     pr
4101 40 000   - Kože kopitarjev              -     pr

4102      Surove kože ovc ali jagnjet
        (sveže ali nasoljene,
        sušene, lužene, piklane ali
        drugače konservirane, toda
        nestrojene, pergamentno
        neobdelane in tudi ne kako
        drugače naprej obdelane), z
        volno ali brez nje, cepljene
        ali necepljene, razen
        tistih, ki so izključene s
        prvo opombo pod (c) k temu
        poglavju
4102 10     - Z volno:
4102 10 100   - - jagnjet                 kos    pr
4102 10 900   - - druge                  kos    pr
        - Brez volne:
4102 21 000   - - piklane                 kos    pr
4102 29 000   - - druge                  kos    pr

4103      Druge surove kože (sveže ali
        nasoljene, sušene, lužene,
        piklane ali drugače
        konservirane, toda
        nestrojene in pergamentno
        neobdelane niti nadalje
        obdelane), z dlako ali brez
        dlake, cepljene ali
        necepljene, razen tistih, ki
        so izključene s prvo opombo
        pod (b) ali (c) k temu
        poglavju
4103 10     - Kozje ali kozličje:
4103 10 100   - - sveže, nasoljene ali
        sušene                   kos    pr
4103 10 900   - - druge                  kos    pr
4103 20 000   - Plazilcev                 -     pr
4103 90 000   - Druge (svinjske, psov,
        kozorogov i dr.)              -     pr

4104      Usnje goveda ali kopitarjev,
        brez dlake, razen usnja iz
        tar.št. 4108 ali 4109
4104 10     - Cele goveje kože,
        strojene, skupne površine do
        vključno 28 kvadratnih
        čevljev (2,6 m2):
4104 10 100   - - vzhodnoindijske kože,
        cele, z odstranjenimi ali
        neodstranjenimi glavami in
        nogami, posamične mase do
        vključno 4,5 kg, drugače
        neobdelane, razen rastlinsko
        strojene, obdelane ali
        neobdelane na določen način,
        vendar očitno neustrezne za
        takojšnjo uporabo v
        proizvodnji usnjenih
        izdelkov                  -     pr
4104 10 300   - - drugo usnje, neobdelano,
        razen strojeno s kromom (wet-
        blue)                    -     pr
        - - druge:
4104 10 910   - - - neobdelane, razen
        strojene                  -     7.0 (1)
        - - - drugače pripravljene:
4104 10 950   - - - - goveji boks             m2    7.0 (1)
4104 10 990   - - - - drugo                m2    7.0 (1)
        - Druge strojene ali
        dostrojene goveje kože ali
        kože kopitarjev, toda
        nadalje neobdelane, cepljene
        ali necepljene:
4104 21 000   - - goveje kože, strojene z
        rastlinskim predstrojem           -     7.0 (1)
4104 22     - - goveje kože, strojene z
        drugo vrsto predstroja:
4104 22 100   - - - neobdelane, razen
        strojene s kromom (wet-blue)        -     pr
4104 22 900   - - - druge                 -     7.0 (1)
4104 29 000   - - druge                  -     7.0 (1)
        - Druge strojene kože,
        goveje in kopitarjev,
        pergamentno obdelane ali
        dodelane po strojenju:
4104 31     - - nebrušene kože na
        sprednji strani (lice) in
        nebrušene cepljene:
        - - - goveje usnje:
        - - - - nebrušene kože na
        sprednji strani (lice):
4104 31 110   - - - - - usnje za podplate         -     7.0 (1)
4104 31 190   - - - - - drugo               -     7.0 (1)
4104 31 300   - - - - nebrušene cepljene         m2    7.0 (1)
4104 31 900   - - - usnje kopitarjev           m2    7.0 (1)
4104 39     - - drugo:
4104 39 100   - - - goveje usnje             m2    7.0 (1)
4104 39 900   - - - usnje kopitarjev           m2    7.0 (1)

4105      Ovčje ali jagnječje usnje,
        brez volne, razen usnja iz
        tar.št. 4108 ali 4109
        - Strojeno ali dostrojeno,
        toda naprej neobdelano,
        cepljeno ali necepljeno:
4105 11     - - z rastlinskim
        predstrojem:
4105 11 100   - - - indijskih kosmatih
        ovac, obdelano ali
        neobdelano na določen način,
        vendar očitno neustrezno za
        takojšnjo uporabo v
        proizvodnji usnjenih
        proizvodov                 -     pr
        - - - drugo:
4105 11 910   - - - - necepljeno             -     5.0
4105 11 990   - - - - cepljeno              -     5.0
4105 12     - - z drugimi vrstami
        predstroja:
4105 12 100   - - - necepljeno              -     3.0 (1)
4105 12 900   - - - cepljeno               -     5.0 (1)
4105 19     - - drugo:
4105 19 100   - - - necepljeno              -     3.0 (1)
4105 19 900   - - - cepljeno               -     5.0
4105 20 000   - Pergamentno obdelano ali
        dodelano po strojenju            m2    4.0 (1)

4106      Kozje ali kozličje usnje,
        brez dlake, razen uznja iz
        tar.št. 4108 in 4109
        - Strojeno ali dostrojeno,
        toda naprej neobdelano,
        cepljeno ali necepljeno:
4106 11     - - z rastlinskim
        predstrojem:
4106 11 100   - - - indijskih koz ali
        kozličkov, obdelano ali
        neobdelano na določen način,
        vendar očitno neustrezno za
        takojšnjo uporabo v
        proizvodnji usnjenih
        izdelkov                  -     pr
4106 11 900   - - - drugo                 -     5.0
4106 12 000   - - z drugo vrsto predstroja        -     3.0 (1)
4106 19 000   - - drugo                  -     3.0 (1)
4106 20 000   - Pergamentno obdelano ali
        dodelano po strojenju            m2    5.0

4107      Usnje drugih živali, brez
        dlake, razen usnja iz
        tar.št. 4108 ali 4109
4107 10     - Prašičev:
4107 10 100   - - samo strojeno, drugače
        neobdelano                 -     3.0 (1)
4107 10 900   - - drugo                  m2    5.0
        - Plazilcev:
4107 21 000   - - z rastlinskim
        predstrojem                 -     5.0
4107 29     - - drugo:
4107 29 100   - - - samo strojeno, drugače
        neobdelano                 -     5.0
4107 29 900   - - - drugo                 -     5.0
4107 90     - Drugih živali:
4107 90 100   - - neobdelano, razen s
        strojenjem                 -     3.0 (1)
4107 90 900   - - drugo                  m2    4.0 (1)

4108 00     Semiš usnje (vključno s
        kombinacijo semiš usnja)
4108 00 100   - Ovac in jagnjet              -     5.0
4108 00 900   - Drugih živali               -     5.0

4109 00 000   Lakasto usnje in lakasto
        plastovito usnje;
        metalizirano usnje             m2    5.0

4110 00 000   Obrezki in drugi ostanki
        usnja ali umetnega usnja,
        neprimerni za proizvodnjo
        usnjenih izdelkov; prah in
        moka iz usnja                -     pr

4111 00 000   Umetno usnje na osnovi usnja
        ali usnjenih vlaken v
        ploščah, listih ali
        trakovih, tudi v zvitkih          -     10.0


42. poglavje

USNJENI IZDELKI, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI;
PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI;
IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) sterilni katgut in drugi sterilni materiali za
kirurška šivanja (tar.št. 3006);

(b) oblačila in pribor za oblačila (razen rokavic),
podloženi s krznom ali umetnim krznom ali na katerih
je krzno ali umetno krzno pritrjeno z zunanje strani,
razen če gre za navadne okraske (tar.št. 4303 ali
4304);

(c) tekstilni izdelki iz mrežastih materialov
(tar.št. 5608);

(d) proizvodi, ki se uvrščajo v 64. poglavje;

(e) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli, ki
se uvrščajo v 65. poglavje;

(f) biči, korobači in drugi izdelki, ki se uvrščajo v
tar.št. 6602;

(g) manšetni gumbi, zapestnice in druge imitacije
nakita (tar.št. 7117);

(h) pribor in okraski za jermenarske izdelke, kot so
stremena, brzde, zaponke itd., če se posebej carinijo
(običajno XV. oddelek);

(ij) strune za glasbila, usnje za bobne in podobno ali
drugi deli za glasbila (tar.št. 9209);

(k) izdelki, ki se uvrščajo v 94. poglavje (npr.
pohištvo, svetilke in svetila);

(l) proizvodi, ki se uvrščajo v 95. poglavje (npr.
igrače, rekviziti za igro in šport);

(m) gumbi, pritiskači, gumbi za preoblačenje in drugi
deli teh proizvodov; nedokončani gumbi, ki se uvrščajo
v tar.št. 9606.

2. (A)  Poleg izključitev iz 1. opombe ne spadajo v
tar.št. 4202:

(a) vreče iz listov ali folij iz plastičnih mas,
tiskanih ali netiskanih, z ročaji, ki niso namenjene
za trajno uporabo (tar.št. 3923);

(b) izdelki iz pletarskih materialov (tar.št. 4602);

(B) izdelki iz tar. št. 4202 in 4203, ki imajo dele iz
plemenitih kovin ali navadnih kovin, navaljanih s
plemenitimi kovinami (platirani), iz naravnih ali
vzgojenih biserov, dragih ali poldragih kamnov
(naravni ali sintetični) se uvrščajo v ti dve tar. št.
četudi ti deli predstavljajo več kot male spojke ali
male okraske, pod pogojem, da ti deli ne spremenijo
bistveni karakter izdelkjov. Če ti deli spremenijo
bistveni karakter izdelka se uvrščajo v 71. poglavje.

3. Pri tar.št. 4203 so z izrazom "oblačila in pribor
za oblačila" mišljeni poleg drugega tudi rokavice
(vključno športne rokavice), predpasniki in druga
zaščitna oblačila, naramnice, pasovi, jermeni,
nabojniki, usnjene zapestnice, toda brez jermenčkov za
ure (tar.št. 9113).

Dodatna opomba

1. V smislu tarifnih podštevilk, ki spadajo pod tar.
številko 4202, se izraz "zunanja površina" nanaša na
material, iz katerega je s prostim očesom vidna
zunanja površina kontejnerja, in to tudi takrat, kadar
ta material predstavlja zunanjo plast kombinacije več
materialov, ki sestavljajo zunanjo površino
kontejnerja.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4201 00 000   Sedlarski in jermenarski
        proizvodi za katero koli
        žival (vključno vprežne vrvi
        za komate, povodci, ščitniki
        za kolena, nagobčniki,
        podstavki in blazine za
        sedla, torbe-bisage, plašči
        za pse in podobno), iz
        kakršnega koli materiala          -     15.0

4202      Kovčki za obleko, neseserji,
        ataše kovčki, aktovke,
        šolske torbe, etuiji za
        očala, toki za daljnoglede,
        toki za fotoaparate, toki za
        glasbila, toki za puške,
        toki za samokrese in podobni
        izdelki; potne torbe,
        toaletne torbe, nahrbtniki,
        ^enske torbice, nakupovalne
        torbe, listnice, denarnice
        za kovance, tulci in mape za
        zemljevide ali dokumente,
        tobačnice, mošnjički za
        tobak, torbe za orodje,
        športne torbe, škatle za
        steklenice, škatle za nakit,
        škatle za puder, škatle za
        jedilni pribor in podobne
        škatle iz usnja, umetnega
        usnja, iz folij iz
        plastičnih mas, iz
        tekstilnih materialov,
        vulkanfibra ali iz kartona,
        v celoti ali pretežno
        prevlečeni s temi materiali
        ali papirjem
        - Kovčki za obleko,
        neseserji, ataše kovčki,
        aktovke, šolske torbe in
        podobne torbe:
4202 11     - - z zunanjo površino iz
        usnja, umetnega usnja ali
        lakiranega usnja:
4202 11 100   - - - ataše kovčki, aktovke,
        šolske torbice in podobne
        torbe                    kos    20.0
4202 11 900   - - - drugo                 -     20.0
4202 12     - - z zunanjo površino iz
        plastičnih mas ali
        tekstilnih materialov:
        - - - v obliki plastične
        prevleke:
4202 12 110   - - - - ataše kovčki,
        aktovke, šolske torbice in
        podobne torbe                kos    20.0
4202 12 190   - - - - drugo                -     20.0
4202 12 500   - - - iz lite plastike           -     20.0
        - - - iz drugih materialov,
        vključno z vulkaniziranimi
        vlakni:
4202 12 910   - - - - ataše kovčki,
        aktovke, šolske torbice in
        podobne torbe                kos    20.0
4202 12 990   - - - - drugo                -     20.0
4202 19     - - drugo:
4202 19 100   - - - iz aluminija             -     20.0
4202 19 900   - - - iz drugih materialov         -     20.0
        - Ročne torbe z naramnim
        jermenom ali brez, tudi
        tiste brez ročajev:
4202 21 000   - - z zunanjo površino iz
        usnja, umetnega usnja ali
        lakastega usnja               kos    20.0
4202 22     - - z zunanjo površino iz
        plastičnih mas ali
        tekstilnih materialov:
4202 22 100   - - - s plastično prevleko         kos    20.0
4202 22 900   - - - iz tekstilnih
        materialov                 kos    20.0
4202 29 000   - - druge                  kos    20.0
        - Izdelki, ki se običajno
        nosijo v žepu ali ročni
        torbici:
4202 31 000   - - z zunanjo površino iz
        usnja, umetnega usnja ali
        lakastega usnja               -     20.0
4202 32     - - z zunanjo površino iz
        plastične mase ali
        tekstilnih materialov:
4202 32 100   - - - s plastično prevleko         -     20.0
4202 32 900   - - - iz tekstilnih
        materialov                 -     20.0
4202 39 000   - - drugi                  -     20.0
        - Drugo:
4202 91     - - z zunanjo površino iz
        usnja, umetnega usnja ali
        lakastega usnja:
4202 91 100   - - - potovalke, toaletne
        torbice, nahrbtniki in
        športne torbe                -     20.0
4202 91 800   - - - drugo                 -     20.0
4202 92     - - z zunanjo površino iz
        plastične mase ali
        tekstilnih materialov:
        - - - s plastično prevleko:
4202 92 110   - - - - potovalke, toaletne
        torbice, nahrbtniki in
        športne torbe                -     20.0
4202 92 150   - - - - kovčki za glasbene
        instrumente                 -     20.0
4202 92 190   - - - - drugo                -     20.0
        - - - iz tekstilnih
        materialov:
4202 92 910   - - - - potovalke, toaletne
        torbice, nahrbtniki in
        športne torbe                -     20.0
4202 92 980   - - - - drugo                -     20.0
4202 99 000   - - drugo                  -     20.0

4203      Oblačila in pribor za
        oblačila, iz usnja ali
        umetnega usnja
4203 10 000   - Oblačilni predmeti            -     20.0
        - Rokavice, palčniki in
        rokavice brez prstov:
4203 21 000   - - športne                 pa    20.0
4203 29     - - druge:
4203 29 100   - - - zaščitne za vse
        poklice                   pa    20.0
        - - - druge:
4203 29 910   - - - - moške in fantovske         pa    20.0
4203 29 990   - - - - druge                pa    20.0
4203 30 000   - Pasovi in čezramenski
        jermeni z žepi za naboje          -     20.0
4203 40 000   - Drug pribor za oblačila          -     20.0

4204 00     Izdelki iz usnja ali
        umetnega usnja, ki se
        uporabljajo v strojih ali
        mehaničnih napravah ali za
        druge tehnične namene
4204 00 100   - Tekoči ali pogonski
        jermeni ali trakovi             -     12.0
4204 00 900   - Drugi                   -     12.0

4205 00 000   Drugi proizvodi iz usnja ali
        umetnega usnja               -     15.0

4206      Izdelki iz črev,
        pozlatarskih open, mehurjev
        ali kit
4206 10 000   - Katgut (kirurška nit za
        šivanje)                  -     5.0
4206 90 000   - Drugi                   -     5.0


43. poglavje

NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI

Opombe

1. Z izrazom "krzno" so v tarifi, razen surovega
krzna iz tar. št. 4301, mišljene kože vseh vrst
živali, ki so strojene ali obdelane, z dlako ali
volno.

2. V to poglavje ne spadajo:

(a) ptičje kože in deli teh kož s perjem ali puhom
(tar.št. 0505 ali 6701);

(b) surove kože z dlako ali volno iz 41. poglavja
(glej 1. opombo pod (c)) k 41. poglavju);

(c) rokavice iz usnja in krzna ali iz usnja in
umetnega krzna (tar.št. 4203);

(d) proizvodi iz 64. poglavja;

(e) klobuki in druga pokrivala iz 65. poglavja;

(f) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače,
rekviziti za šport in igro).

3. Tar.št. 4303 obsega krzna in njihove dele, sešita
krzna, ki so jim dodani drugi materiali, in
sestavljena krzna ali dele krzna, sešita kot oblačila,
deli oblačil ali pribor za oblačila ali v obliki
drugih izdelkov.

4. Oblačila in pribor za oblačila (razen tistih, ki
so izključena z 2. opombo), podložena s krznom ali
umetnim krznom ali ki imajo krzno ali umetno krzno na
zunanji strani, razen če gre za običajne okraske, se
uvrščajo v tar.št. 4303 ali 4304.

5. Z izrazom "umetno krzno" je v tej tarifi mišljena
katera koli imitacija krzna, ki je sestavljena iz
volne, dlake ali drugih vlaken, ki so lepljena ali
prišita na usnje, tkanino ali drug material, ni pa
vključena imitacija krzna, dobljena s tkanjem ali
pletenjem (v glavnem tar. št. 5801 ali 6001).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4301      Surovo neustrojeno krzno
        (vključno z glavami, repi,
        tacami in drugimi kosi ali
        odrezki, primernimi za
        krznarsko rabo), razen
        surovih kož, ki se uvrščajo
        v tar. št. 4101, 4102 ali
        4103
4301 10 000   - Nerca, celega, z glavo,
        repom ali tacami ali brez
        njih                    kos    pr
4301 20 000   - Zajca ali kunca, celega, z
        glavo, repom ali tacami ali
        brez njih                  kos    pr
4301 30 000   - Naslednjih vrst jagnjet:
        astrahanskih, jagnjet s
        širokim repom, karakut,
        perzijskih in podobnih
        jagnjet, indijskih,
        kitajskih, mongolskih ali
        tibetskih jagnjet, celo, z
        glavo, repom ali tacami ali
        brez                    kos    pr
4301 40 000   - Bobra, celega, z glavo,
        repom ali tacami ali brez
        njih                    kos    pr
4301 50 000   - Pižmovke, cele, z glavo,
        repom ali tacami ali brez
        njih                    kos    pr
4301 60 000   - Lisice, cele, z glavo,
        repom ali tacami ali brez
        njih                    kos    pr
4301 70     - Tjulnja, celega, z glavo,
        repom ali tacami ali brez
        njih:
4301 70 100   - - mladičev sedlastega ali
        grenlandskega belega tjulnja
        in mladičev kapucinastega
        ali kapucastega tjulnja           kos    pr
4301 70 900   - - drugo                  kos    pr
4301 80     - Drugo krzno, celo, z
        glavo, repom ali tacami ali
        brez njih:
4301 80 100   - - morske vidre ali nutrije
        (coypu)                   kos    pr
4301 80 300   - - svizcev                 kos    pr
4301 80 500   - - divjih mačk (zveri)           kos    pr
4301 80 900   - - drugo                  -     pr
4301 90 000   - Glave, repi, tace in drugi
        kosi ali odrezki, primerni
        za krznarsko rabo              -     pr

4302      Strojeno ali obdelano krzno
        (vključno z glavami, repi,
        tacami ali drugimi kosi ali
        odrezki), nesestavljeno ali
        sestavljeno (z dodajanjem
        drugih materialov ali brez
        dodajanja), razen tistega,
        ki se uvršča v tar. št. 4303
        - Celo krzno, z glavo, repom
        ali tacami ali brez,
        nesestavljeno:
4302 11 000   - - nerca                  kos    4.0
4302 12 000   - - zajca ali kunca             kos    4.0
4302 13 000   - - naslednjih vrst jagnjet:
        astrahanskih, jagnjet s
        širokim repom, karakul,
        perzijskih in podobnih
        jagnjet, indijskih,
        kitajskih, mongolskih ali
        tibetskih jagnjet              kos    4.0
4302 19     - - drugo:
4302 19 100   - - - bobra                 kos    4.0
4302 19 200   - - - pižmovke               kos    4.0
4302 19 300   - - - lisice                kos    4.0
        - - - tjulnja:
4302 19 410   - - - - mladičev sedlastega
        ali grenlandskega belega
        tjulnja in mladičev
        kapucinastega ali
        kapucastega tjulnja             kos    4.0
4302 19 490   - - - - drugo                kos    4.0
4302 19 500   - - - morske vidre ali
        nutrije (coypu)               kos    4.0
4302 19 600   - - - svizcev                kos    4.0
4302 19 700   - - - divjih mačk (zveri)         kos    4.0
4302 19 800   - - - ovac ali jagnjet           kos    4.0
4302 19 950   - - - drugo                 -     4.0
4302 20 000   - Glave, repi, tace in drugi
        kosi ali odrezki,
        nesestavljeni                -     pr
4302 30     - Celo krzno in deli ali
        odrezki iz njega,
        sestavljeno:
4302 30 100   - - spuščeno krzno             -     6.0
        - - drugo:
4302 30 210   - - - nerca                 kos    4.0
4302 30 250   - - - zajca ali kunca            kos    4.0
4302 30 310   - - - ovac vrst astrahan,
        širokorepih, karakul,
        perzijskih in podobnih ovac,
        indijskih, kitajskih,
        mongolskih ali tibetskih
        jagnjet                   kos    4.0
4302 30 350   - - - bobrov                kos    4.0
4302 30 410   - - - pižmovk                kos    4.0
4302 30 450   - - - lisic                 kos    4.0
        - - - tjulnja:
4302 30 510   - - - - mladičev sedlastega
        ali grenlandskega belega
        tjulnja ali mladičev
        kapucinastega ali
        kapucastega tjulnja             kos    4.0
4302 30 550   - - - - drugo                kos    4.0
4302 30 610   - - - morske vidre ali
        nutrije (coypu)               kos    4.0
4302 30 650   - - - svizcev                kos    4.0
4302 30 710   - - - divjih mačk (zveri)          kos    4.0
4302 30 750   - - - drugo                 -     4.0

4303      Oblačila, pribor za oblačila
        in drugi krzneni izdelki
4303 10     - Oblačila in pribor za
        oblačila:
4303 10 100   - - iz krzna mladičev
        sedlastega ali grenlandskega
        belega tjulna ali mladičev
        kapucinastega ali
        kapucastega tjulnja             -     17.0
4303 10 900   - - drugo                  -     17.0
4303 90 000   - Drugo                   -     17.0

4304 00 00   Umetno krzno in proizvodi iz
        umetnega krzna
* 4304 00 001  - Umetno krzno (tj. s
        prilepljenimi ali prišitimi
        vlakni)                   -     pr
* 4304 00 009  - Proizvodi iz umetnega
        krzna                    -     15.0
IX. oddelek

LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI
IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH
MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI
IZDELKI


44. poglavje

LES IN LESNI IZDELKI, LESNO OGLJE

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) les v obliki iverja, skobljencev, drobljen ali
zmlet ali v prahu, ki se uporablja predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticide, fungicide
ali za podobne namene (tar. št. 1211);

(b) bambus in drugi materiali za pletarstvo iz tar.
št. 1401;

(c) les v obliki iverja, skobljencev, zmlet ali v
prahu, ki se uporablja predvsem za barvanje ali
strojenje (tar. št. 1404);

(d) aktivno oglje (tar. št 3802);

(e) proizvodi iz tar. št. 4202;

(f) blago iz 46. poglavja;

(g) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

(h) blago iz 66. poglavja (npr.: dežniki, sprehajalne
palice in njihovi deli);

(ij)   blago iz tar. št. 6808;

(k) imitacije nakita iz tar. št. 7117;

(l) blago iz XVI. in XVII. oddelka (npr.: deli
strojev, okrovi, pokrovi, omarice za stroje in aparate
ter kolarski proizvodi);

(m) blago iz XVIII. oddelka (npr. okrovi za ure in
glasbila ter njihovi deli);

(n) deli strelnega orožja (tar št. 9305);

(o) izdelki iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, svetilke
in svetila, montažne zgradbe);

(p) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače,
rekviziti za igro in šport);

(q) izdelki iz 96. poglavja (npr.: pipe za kajenje in
njihovi deli, gumbi, svinčniki), razen lesenih teles
in držajev za izdelke iz tar. št. 9603;

(r) izdelki iz 97. poglavja (npr. umetniški
predmeti).

2. Z izrazom "zgoščen les" je v tem poglavju mišljen
les, ki je bil v kemičnem ali fizikalnem postopku (pri
čemer je z vezavo plasti mišljena obdelava, ki presega
postopek, ki naj bi zagotovil dobro vezavo), zaradi
česar se je povečala njegova gostota ali trdota ter
izboljšala mehanska trdnost in odpornost proti
kemičnim ali električnim učinkom.

3. Tar.št. 4414 do 4421 obsegajo proizvode, ki so
navedeni v teh tarifnih številkah, iz ivernih plošč
ali podobnih plošč, vlaknenih plošč, laminiranega
(plastastega) lesa ali zgoščenega lesa.

4. Proizvodi iz tar.št. 4410, 4411 in 4412 so lahko
obdelani tako, da se dobijo profili, predvideni za
blago iz tar.št. 4409, upognjeni, valoviti,
perforirani, razrezani ali oblikovani v nepravokotne
oblike ali obdelani po kakršnem koli postopku, če s
tem niso dobili lastnosti izdelkov, ki se uvrščajo v
druge tarifne številke.

5. Tar.št. 4417 ne obsega orodij, v katerih je
rezilo, ostrina, delovna površina ali drug delovni del
izdelan iz kakršnega koli materiala, ki je naveden v
1. opombi k 82. poglavju.

6. Pri tem poglavju in v skladu s predhodno 1. opombo
pod (b) in (f) so z izrazom "les" mišljeni tudi bambus
ter drugi materiali lesnega izvora.

Opomba k tarifni podštevilki

1. Za potrebe tar. podšt. 4403 41 do 4403 49, 4407 24
do 4407 29, 4408 31 do 4408 39 in 4412 13 do 4412 99,
izraz "tropski les" pomeni eno od sledečih vrst lesa:
abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako alan,
andiroba, iningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé
clair, bossé fonce, cativo, cedro, dabema, dark red
meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro,
maçaranduba, mahagoni, makoré, mansonia, mengkulang,
marenti bakau, merawan, merbau, marpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili,
Rose, pau marfim, pulai, punah, ramin, sapelli, saqui-
saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, teak, tiama,
tola, virola, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti.

Dodatne opombe

1. Za potrebe tar.št. 4405 izraz "lesna moka" pomeni
lesni prah, katerega največ 8 mas.% zadrži sito z
odprtino 0,63 mm.

2. Za potrebe tar.podšt. 4414 00 100, 4418 20 100,
4419 00 100, 4420 10 110, 4420 90 110 in 4420 90 910
izraz "tropski les" pomeni naslednje vrste tropskega
lesa: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique,
makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
limba, azobé, dark red meranti, light red meranti,
meranti bakau, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, baboen,
mahagoni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre
du Brésil in bois de rose femelle.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4401      Les za ogrevanje v
        okroglicah, cepanicah,
        vejah, butarah ali podobnih
        oblikah; iverje in podobni
        drobci, žagovina, lesni
        odpadki in ostanki,
        aglomerirani ali
        neaglomerirani v okroglice,
        brikete, pelete ali podobne
        oblike
4401 10 000   - Les za ogrevanje v
        okroglicah, cepanicah,
        vejah, butarah ali podobnih
        oblikah                   -     pr
        - Iverji, sekanci in
        podobno:
4401 21 000   - - iglavcev                -     pr
4401 22 000   - - neiglavcev               -     pr
4401 30     - Žagovina, odpadki in
        ostanki, aglomerirani ali
        neaglomerirani v okroglice,
        brikete, pelete ali podobne
        oblike:
4401 30 100   - - žagovina                -     pr
4401 30 900   - - drugo                  -     pr

4402 00 000   Lesno oglje (vključno oglje
        iz lusk), aglomerirano ali
        neaglomerirano               -     pr

4403      Les, neobdelan, z lubjem ali
        brez lubja ali beljavine,
        ali grobo obdelan
        (razčetverjen)
4403 10 00   - Obdelan z barvo, lužili,
        kreozotom ali drugimi
        zaščitnimi sredstvi:
* 4403 10 001  - - hlodi iglavcev,
        inicirani ali drugače
        impregnirani do katere koli
        stopnje, dolgi med 6 m in 18
        m, z obsegom spodnjega konca
        več kot 45 cm, pa do
        vključno 90 cm               m3    3.0
* 4403 10 009  - - drugo                  m3    pr
4403 20     - Drugo, iglavcev:
4403 20 100   - - smreka vrste Picea abies
        Karst. ali srebrna (bela)
        jelka (Abies alba Mill.)          m3    pr
4403 20 300   - - rdeči bor vrste Pinus
        sylvestris L                m3    pr
4403 20 900   - - drugo                  m3    pr
        - Drugo, iz vrst tropskega
        drevja, ki je navedeno v
        opombi 1. k tar. podštevilki
        v tem poglavju:
4403 41 000   - - dark red meranti, light
        red meranti in meranti bakau        m3    pr
4403 49     - - drugo:
4403 49 100   - - - sapelli, acajou
        d'afrique, in iroko             m3    pr
4403 49 200   - - - okoumé                m3    pr
4403 49 400   - - - sipo                 m3    pr
4403 49 800   - - - drugo                 m3    pr
        - Drugo:
4403 91 000   - - hrastov (Quercus spp.)         m3    pr
4403 92 000   - - bukov (Fagus spp.)           m3    pr
4403 99     - - drugo:
4403 99 100   - - - topolov                m3    pr
4403 99 300   - - - evkaliptusov             m3    pr
4403 99 500   - - - brezov                m3    pr
4403 99 980   - - - drugo                 m3    pr

4404      Les za obroče; klani,
        količi; zašiljeni količi,
        planke, letve in stebri za
        lesene ograje, zašiljeni,
        toda ne žagani po dolžini;
        les, grobo skrajšan, toda ne
        stružen, neupognjen ali
        drugače obdelan, primeren za
        izdelavo sprehajalnih palic,
        dežnikov, ročajev za orodje
        ali podobne proizvode,
        trakovi, cepke in podobno iz
        lesa
4404 10 000   - Iglavcev                 -     3.0
4404 20 000   - Drugo                   -     3.0

4405 00 000   Lesna volna; lesna moka           -     4.0

4406      Leseni železniški ali
        tramvajski pragovi
4406 10 000   - Neimpregnirani              m3    3.0
4406 90 000   - Ostali                  m3    4.0

4407      Les, vzdolžno žagan ali
        rezan, cepljen ali luščen,
        skobljan ali ne, topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm
4407 10     - Iglavcev:
4407 10 15   - - brušen; skobljan ali ne,
        topo ali zobato dolžinsko
        spojen, brušen ali ne:
* 4407 10 151  - - - skobljan ali ne, topo
        ali zobato dolžinsko spojen,
        brušen ali ne                m3    2.0 (1)
* 4407 10 152  - - - brušen                m3    4.0 (1)
        - - drugo:
        - - - skobljan:
4407 10 310   - - - - smreka vrste Picea
        abies Karst. ali srebrna
        (bela) jelka (Abies alba
        Mill.)                   m3    4.0 (1)
4407 10 330   - - - - rdeči bor vrste
        Pinus sylvestris L.             m3    pr
4407 10 380   - - - - drug                m3    pr
        - - - drugo:
4407 10 910   - - - - smreka vrste Picea
        abies Karst. ali srebrna
        (bela) jelka (Abies alba
        Mill.)                   m3    pr
4407 10 930   - - - - rdeči bor vrste
        Pinus sylvestris L.             m3    pr
4407 10 98   - - - - drugo:
* 4407 10 981  - - - - - deščice za
        proizvodnjo svinčnikov           m3    pr
* 4407 10 982  - - - - - les dolžine do
        vključno 125 cm in debeline
        manjše od 12,5 mm              m3    3.0 (1)
* 4407 10 989  - - - - - drugo               m3    pr
        - Iz vrst tropskega drevja,
        ki je navedeno v opombi 1. k
        tar. podštevilki v tem
        poglavju:
4407 24     - - virola, mahagoni
        (Swietenia spp.), imbula in
        balsa:
4407 24 150   - - - brušen; topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     -     3.0 (1)
        - - - drugo:
4407 24 300   - - - - skobljan              m3    2.0 (1)
4407 24 900   - - - - drugo                m3    pr
4407 25     - - dark red meranti, light
        red meranti in meranti
        bakau:
4407 25 100   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     3.0 (1)
        - - - drugo:
4407 25 300   - - - - skobljan              m3    2.0 (1)
4407 25 500   - - - - brušen               -     3.0 (1)
        - - - - drugo:
4407 25 600   - - - - - dark red meranti,
        light red meranti              m3    pr
4407 25 800   - - - - - meranti bakau           m3    pr
4407 26     - - white lauan in white
        meranti, white seraya,
        yellow meranti in alan:
4407 26 100   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     3.0 (1)
        - - - drugo:
4407 26 300   - - - - skobljan              m3    2.0 (1)
4407 26 500   - - - - brušen               -     3.0 (1)
4407 26 900   - - - - drugo                -     pr
4407 29     - - drugo:
4407 29 050   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     3.0 (1)
        - - - drugo:
        - - - - keruing, ramin,
        kapur, teak, jongkong,
        merbau, jelutong, kempas,
        okoumé, obeche, sapelli,
        sipo, acajou d'Afrique,
        makoré, iroko, tiama,
        mansonia, ilomba, dibetou,
        limba, azobé, palissandre de
        Rio, palissandre de para in
        palissandre de rose:
        - - - - - skobljan:
4407 29 200   - - - - - - palissandre de
        Rio, palissandre de para in
        palissandre de rose             -     2.0 (1)
        - - - - - - drugo:
4407 29 310   - - - - - - - bloki,
        deščice, frizi in ploščice
        za parket ali ladijski pod,
        nesestavljeni                m2    2.0 (1)
4407 29 390   - - - - - - - drugo             m3    2.0 (1)
4407 29 500   - - - - - brušen              -     3.0 (1)
        - - - - - drugo:
4407 29 610   - - - - - - azobé              -     pr
4407 29 690   - - - - - - drugo              -     pr
        - - - - drugo:
4407 29 830   - - - - - skobljan             m3    4.0 (1)
4407 29 850   - - - - - brušen              -     5.0 (1)
4407 29 990   - - - - - drugo               m3    pr
        - Drugo:
4407 91     - - hrastov (Quercus spp.):
4407 91 150   - - - brušen; topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     -     4.0 (1)
        - - - drugo:
        - - - - skobljan:
4407 91 310   - - - - - bloki, deščice,
        frizi in ploščice za parket
        ali ladijski pod,
        nesestavljeni                m2    4.0 (1)
4407 91 390   - - - - - drugo               m3    4.0 (1)
4407 91 900   - - - - drugo                m3    pr
4407 92 00   - - bukov (Fagus spp.):
* 4407 92 001  - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     4.0 (1)
        - - - drugo:
* 4407 92 002  - - - - skobljan              m3    4.0 (1)
* 4407 92 003  - - - - brušen               -     4.0 (1)
* 4407 92 009  - - - - drugo                m3    pr
4407 99     - - drugo:
4407 99 100   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     4.0 (1)
        - - - drugo:
4407 99 300   - - - - skobljan              m3    4.0 (1)
4407 99 500   - - - - brušen               m3    5.0 (1)
        - - - - drugo:
4407 99 910   - - - - - topolov              m3    pr
4407 99 940   - - - - - iz tropskega
        drevja                   m3    pr
4407 99 970   - - - - - drugo               m3    pr

4408      Furnirski listi ali listi za
        vezan les (spojeni ali ne)
        in drug vzdolžno žagan les,
        rezan ali luščen, skobljan
        ali ne, topo ali zobato
        dolžinsko spojen, debeline
        do vključno 6 mm
4408 10     - Iglavcev:
4408 10 150   - - skobljan; brušen; topo
        ali zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     -     4.0 (1)
        - - drugo:
4408 10 910   - - - deščice za proizvodnjo
        svinčnikov                 -     pr
        - - - drugo:
4408 10 930   - - - - debeline do vključno
        1 mm                    m3    6.0 (1)
4408 10 990   - - - - debeline več kot 1
        mm                     m3    6.0 (1)
        - Iz vrst tropskega drevja,
        ki je navedeno v opombi 1. k
        tar. podštevilki v tem
        poglavju:
4408 31     - - dark red meranti, light
        red meranti in meranti
        bakau:
4408 31 110   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            -     5.0 (1)
        - - - drugo:
4408 31 210   - - - - skobljan              m3    4.0 (1)
4408 31 250   - - - - brušen               -     5.0 (1)
4408 31 300   - - - - drugo                m3    6.0 (1)
4408 39     - - drugo:
        - - - white lauan, sipo,
        limba, okoumé, obeche,
        acajou d'Afrique, sapelli,
        virola, mahagoni (Swietenia
        spp.), palissandre de Rio,
        palissandre de para in
        palissandre de rose:
4408 39 150   - - - - brušen; topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     -     5.0 (1)
        - - - - drugo:
4408 39 210   - - - - - skobljan             m3    4.0 (1)
        - - - - - drugo:
4408 39 310   - - - - - - debeline do
        vključno 1 mm                m3    6.0 (1)
4408 39 350   - - - - - - debeline več kot
        1 mm                    m3    6.0 (1)
        - - - drugo:
4408 39 550   - - - - skobljan; brušen;
        topo ali zobato dolžinsko
        spojen, skobljan ali ne,
        brušen ali ne                -     5.0 (1)
        - - - - drugo:
4408 39 700   - - - - - deščice za
        proizvodnjo svinčnikov           -     pr
        - - - - - drugo:
4408 39 800   - - - - - - debeline do
        vključno 1 mm                m3    6.0 (1)
4408 39 900   - - - - - - debeline več kot
        1 mm                    m3    6.0 (1)
4408 90     - Drugo:
4408 90 150   - - skobljan; brušen; topo
        ali zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     -     4.0 (1)
        - - drugo:
4408 90 350   - - - deščice za proizvodnjo
        svinčnikov                 -     pr
        - - - drugo:
4408 90 810   - - - - debeline do vključno
        1 mm                    m3    6.0 (1)
4408 90 890   - - - - debeline več kot 1
        mm                     m3    6.0 (1)

4409      Les (vključno lamele in
        frize za parket,
        nesestavljene), profiliran
        (pero in utor, utorjen ali
        podobno obdelan) po dolžini
        in širini katerega koli
        roba, konca ali strani,
        vključno skobljan, brušen
        ali topo ali zobato
        dolžinsko spojen
4409 10     - Iglavcev:
4409 10 110   - - oblikovane letvice za
        okvirje za slike,
        fotografije, zrcala ali
        podobne predmete              m     3.0 (1)
4409 10 180   - - drugo                  -     3.0 (1)
4409 20     - Drugo:
4409 20 110   - - oblikovane letvice za
        okvirje za slike,
        fotografije, zrcala ali
        podobne predmete              m     3.0 (1)
        - - drug:
4409 20 910   - - - bloki, lamele in frize
        za parket ali ladijski pod,
        nesestavljeni                m2    3.0 (1)
4409 20 980   - - - drugo                 -     3.0 (1)

4410      Iverne plošče in podobne
        plošče iz lesa in drugih
        lesnatih (ligninskih)
        materialov, neaglomerirane
        ali aglomerirane s smolami
        ali drugimi organskimi
        vezivi
        - Iz lesa:
4410 11     - - oblatne plošče, vštevši
        usmerjene pramenske plošče:
4410 11 10   - - - neobdelane ali zgolj
        brušene:
* 4410 11 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 11 109  - - - - druge                m3    10.0
4410 11 90   - - - druge:
* 4410 11 901  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 11 909  - - - - druge                m3    10.0
4410 19     - - druge:
4410 19 10   - - - neobdelane ali zgolj
        brušene:
* 4410 19 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 19 109  - - - - druge                m3    10.0
4410 19 30   - - - površinsko obdelane z
        dekorativnimi laminati,
        izdelanimi pod visokim
        pritiskom:
* 4410 19 301  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 19 309  - - - - druge                m3    10.0
4410 19 50   - - - površinsko obdelane s
        papirjem, impregniranim z
        melaminsko smolo:
* 4410 19 501  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 19 509  - - - - druge                m3    10.0
4410 19 90   - - - druge:
* 4410 19 901  - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 19 909  - - - - druge                m3    10.0
4410 90 00   - Iz drugih lesnatih
        (ligninskih) materialov:
* 4410 90 001  - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               m3    10.0 (1)
* 4410 90 009  - - druge                  m3    10.0

4411      Vlaknene plošče iz lesa ali
        drugih lesnatih materialov,
        aglomerirane ali
        neaglomerirane s smolami ali
        drugimi organskimi vezivi
        - Vlaknene plošče, gostote
        več kot 0,80 g/cm3:
4411 11     - - mehanično neobdelane in
        površinsko neprevlečene:
4411 11 10   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
* 4411 11 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 18 mm               m2    10.0
* 4411 11 109  - - - - druge                m2    10.0 (1)
4411 11 90   - - - druge:
* 4411 11 901  - - - - plošče debeline do
        vključno 18 mm               m2    10.0
* 4411 11 909  - - - - druge                m2    10.0 (1)
4411 19     - - druge:
4411 19 10   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
* 4411 19 101  - - - - samo lakirane ali
        barvane, kakršne koli
        debeline                  m2    10.0
* 4411 19 102  - - - - enostransko ali
        obojestransko prevlečene s
        plastificiranimi papirnatimi
        folijami, laminati ali
        plastičnimi folijami, skupne
        debeline plošč do vključno
        18 mm                    m2    10.0
* 4411 19 109  - - - - druge                m2    10.0 (1)
4411 19 90   - - - druge:
* 4411 19 901  - - - - samo lakirane ali
        barvane, kakršne koli
        debeline                  m2    10.0
* 4411 19 902  - - - - enostransko ali
        obojestransko prevlečene s
        plastificiranimi papirnatimi
        folijami, laminati ali
        plastičnimi folijami, skupne
        debeline plošč do vključno
        18 mm                    m2    10.0
* 4411 19 909  - - - - druge                m2    10.0 (1)
        - Vlaknene plošče, gostote
        več kot 0,5 g/cm3 do
        vključno 0,8 g/cm3:
4411 21     - - mehanično neobdelane in
        površinsko neprevlečene:
4411 21 10   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
* 4411 21 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 18 mm               m2    10.0
* 4411 21 109  - - - - druge                m2    10.0
4411 21 90   - - - druge:
* 4411 21 901  - - - - plošče debeline do
        vključno 18 mm               m2    10.0
* 4411 21 909  - - - - druge                m2    10.0
4411 29     - - druge:
* 4411 29 10  - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
* 4411 29 101  - - - - samo lakirane ali
        barvane, kakršne koli
        debeline                  m2    10.0
* 4411 29 102  - - - - enostransko ali
        obojestransko prevlečene s
        plastificiranimi papirnatimi
        folijami, laminati ali
        plastičnimi folijami, skupne
        debeline plošč do vključno
        18 mm                    m2    10.0
* 4411 29 109  - - - - druge                m2    10.0
* 4411 29 90  - - - druge:
* 4411 29 901  - - - - samo lakirane ali
        barvane, kakršne koli
        debeline                  m2    10.0
* 4411 29 902  - - - - enostransko ali
        obojestransko prevlečene s
        plastificiranimi papirnatimi
        folijami, laminati ali
        plastičnimi folijami, skupne
        debeline plošč do vključno
        18 mm                    m2    10.0
* 4411 29 909  - - - - druge                m2    10.0
        - Vlaknene plošče, gostote
        več kot 0,35 g/cm3 do
        vključno 0,5 g/cm3:
4411 31     - - mehanično neobdelane in
        površinsko neprevlečene:
4411 31 100   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF)            m2    10.0
4411 31 900   - - - druge                 m2    10.0
4411 39     - - druge:
4411 39 100   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF)            m2    10.0
4411 39 900   - - - druge                 m2    10.0
        - Druge:
4411 91 000   - - mehanično neobdelane in
        površinsko neprevlečene           m2    10.0
4411 99 000   - - druge                  m2    10.0

4412      Vezane lesene plošče,
        furnirane plošče in podoben
        lameliran les
        - Vezane lesene plošče, ki
        so sestavljene samo iz
        furniranih lesenih listov,
        katerih posamezna debelina
        ne presega 6 mm:
4412 13     - - z najmanj enim zunanjim
        slojem iz vrst tropskega
        drevja, navedenih v opombi k
        tarifnim podštevilkam št. 1
        v tem poglavju:
4412 13 10   - - - iz lesa okoumé, dark
        red meranti, light red
        meranti, white lauan, sipo,
        limba, obeche, acajou
        d'Afrique, sapelli, virola,
        mahagoni (Swietenia spp.),
        palissandre de Rio,
        palissandre de para in
        palissandre de rose:
* 4412 13 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 13 109  - - - - druge                m3    10.0
4412 13 90   - - - druge:
* 4412 13 901  - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 13 909  - - - - druge                m3    10.0
4412 14 00   - - druge, z najmanj enim
        zunanjim slojem iz lesa, ki
        ni les iglavcev:
* 4412 14 001  - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 14 009  - - - druge                 m3    10.0
4412 19 00   - - druge:
* 4412 19 001  - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 19 009  - - - druge                 m3    10.0
        - Druge, z najmanj enim
        zunanjim slojem iz lesa, ki
        ni les iglavcev:
4412 22     - - z najmanj enim zunanjim
        slojem iz vrst tropskega
        drevja, navedenih v opombi k
        tarifnim podštevilkam št. 1
        v tem poglavju:
4412 22 10   - - - ki imajo najmanj en
        sloj iz iverice:
* 4412 22 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 22 109  - - - - druge                m3    10.0
        - - - druge:
4412 22 91   - - - - vezane plošče in
        druge večplastne lesene
        plošče:
4412 22 910   - - - - vezane plošče in
        druge večplastne lesene
        plošče                   m3    10.0
4412 22 990   - - - - druge                m3    10.0
4412 23 000   - - druge, ki imajo najmanj
        en sloj iverice               m3    10.0
4412 29     - - druge:
4412 29 200   - - - vezane plošče in druge
        večplastne lesene plošče          m3    10.0
4412 29 800   - - - druge                 m3    10.0
        - Druge:
4412 92     - - z najmanj enim zunanjim
        slojem iz vrst tropskega
        drevja, navedenih v opombi k
        tarifnim podštevilkam št. 1
        v tem poglavju:
4412 92 10   - - - ki imajo najmanj en
        sloj iz iverice:
* 4412 92 101  - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                m3    10.0 (1)
* 4412 92 109  - - - - druge                m3    10.0
        - - - druge:
4412 92 910   - - - - blok plošče in druge
        večplastne lesene plošče          m3    10.0
4412 92 990   - - - - druge                m3    10.0
4412 93 000   - - druge, ki imajo najmanj
        en sloj iverice               m3    10.0
4412 99     - - druge:
4412 99 200   - - - blok plošče in druge
        slojevite lesene plošče (vsi
        sloji leseni)                m3    10.0
4412 99 800   - - - drugo (kombinirani
        sloji, npr. les-plastika-
        les)                    m3    10.0

4413 00 000   Zgoščen (zbit) les v blokih,
        ploščah, trakovih ali
        profilih                  m3    12.0

4414 00     Leseni okvirji za slike,
        fotografije, ogledala in
        podobne predmete
4414 00 100   - Iz tropskega lesa, kot je
        določeno v dodatni opombi 2
        k temu poglavju               -     12.0
4414 00 900   - Iz drugega lesa              -     12.0

4415      Zaboji za pakiranje, škatle,
        gajbe, bobni in podobna
        embalaža za pakiranje, iz
        lesa; bobni (tulci) za kable
        iz lesa; palete, zabojaste
        palete in druge nakladalne
        plošče iz lesa; paletne
        prirobnice iz lesa
4415 10     - Zaboji, škatle, gajbe,
        bobni in podobna lesena
        embalaža, bobni (tulci) za
        kable:
4415 10 100   - - zaboji, škatle, gajbe,
        bobni in podobna embalaža          -     8.0
4415 10 900   - - bobni (tulci) za kable         -     8.0
4415 20     - Palete, zabojaste palete
        in druge nakladalne plošče,
        paletne prirobnice:
4415 20 200   - - ploščate palete; paletne
        prirobnice                 -     8.0
4415 20 900   - - drugo                  -     8.0

4416 00 000   Sodi, kadi, vedra in drugi
        trgovski proizvodi in
        njihovi deli, iz lesa,
        vključno tudi doge             -     5.0

4417 00 000   Orodja, škatle za orodje,
        držaji za orodje in lesena
        držala za metle in ščetke;
        lesena kopita za obutev           -     12.0

4418      Stavbno pohištvo in drugi
        leseni proizvodi za
        gradbeništvo, vključno
        celičaste plošče,
        sestavljene parketne plošče,
        žagane in klane skodle
4418 10     - Okna, vrata z okni in
        okviri:
4418 10 100   - - iz tropskega lesa, kot
        je določeno v dodatni opombi
        2 k temu poglavju              -     15.0
4418 10 500   - - iz lesa iglavcev            -     15.0
4418 10 900   - - iz drugega lesa             -     15.0
4418 20     - Vrata, podboji in pragovi:
4418 20 100   - - iz tropskega lesa, kot
        je določeno v dodatni opombi
        2 k temu poglavju              -     15.0
4418 20 500   - - iz lesa iglavcev            -     15.0
4418 20 800   - - iz drugega lesa             -     15.0
4418 30     - Parketne plošče:
4418 30 100   - - za mozaična tla             m2    15.0
        - - druge:
4418 30 910   - - - sestavljene iz dveh
        ali več plasti lesa             m2    15.0
4418 30 990   - - - druge                 m2    15.0
4418 40 00   - Opaži za betonska dela:
* 4418 40 001  - - kompletni opaži za
        betonska dela                -     15.0
* 4418 40 009  - - opažne plošče in drugo
        za betonska dela              -     15.0
4418 50 000   - Skodle (žagane ali klane)         -     15.0
4418 90     - Drugo:
4418 90 100   - - lepljen (masiven)
        lameliran les (glulam)           -     15.0
4418 90 900   - - drugo                  -     15.0

4419 00     Lesena namizna in kuhinjska
        posoda in pribor
4419 00 100   - Iz tropskega lesa, kot je
        določeno v dodatni opombi 2
        k temu poglavju               -     12.0
4419 00 900   - Iz drugega lesa              -     12.0

4420      Marketerija in intarzija iz
        lesa; skrinjice in škatle za
        nakit, za jedilni pribor in
        podobni leseni izdelki,
        leseni kipci in drugi leseni
        okraski; izdelki za notranjo
        opremo, ki se ne uvrščajo v
        94. poglavje, iz lesa
4420 10     - Kipci in drugi okraski iz
        lesa:
4420 10 110   - - iz tropskega lesa, kot
        je določeno v dodatni opombi
        2 k temu poglavju              -     12.0
4420 10 190   - - iz drugega lesa             -     12.0
4420 90     - Drugo:
4420 90 100   - - lesena marketerija in
        intarziran les               m3    12.0
        - - drugo:
4420 90 910   - - - iz tropskega lesa, kot
        je določeno v dodatni opombi
        2 k temu poglavju              -     12.0
4420 90 990   - - - drugo                 -     12.0

4421      Drugi leseni izdelki
4421 10 000   - Obešalniki                kos    12.0
4421 90     - Drugo:
4421 90 910   - - iz vlaknastih plošč           -     12.0
4421 90 980   - - drugo                  -     12.0


45. poglavje

PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

  (b) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli iz
65. poglavja;

  (c) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače in
rekviziti za šport in igro).

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4501      Pluta, naravna, surova ali
        enostavno obdelana; odpadki
        plute; zdrobljena, drobljena
        ali zmleta pluta
4501 10 000   - Pluta, naravna, surova ali
        enostavno obdelana             -     2.0
4501 90 000   - Drugo                   -     5.0

4502 00 000   Pluta naravna, z odstranjeno
        skorjo ali grobo štirikotno
        tesana ali v obliki
        pravokotnih blokov, plošč,
        listov ali trakov (vključno
        z nedokončanimi izdelki
        (blanks) z ostrimi robovi,
        za čepe in zamaške)             -     6.0

4503      Izdelki iz naravne plute
4503 10     - Čepi in zamaški:
4503 10 100   - - valjasti                -     10.0
4503 10 900   - - drugi                  -     10.0
4503 90 000   - Drugo                   -     10.0

4504      Aglomerirana pluta (z vezivi
        ali brez njih) in izdelki iz
        aglomerirane plute
4504 10     - Bloki, plošče, listi in
        trakovi; ploščice vseh
        oblik, valji s polnim
        prerezom, vključno kolute:
        - - čepi in zamaški:
4504 10 110   - - - za peneče vino,
        vključno z zamaški s
        tesnilom iz naravne
        plutovine                  -     8.0
4504 10 190   - - - drugi                 -     8.0
        - - Drugo:
4504 10 910   - - - z vezivom               -     8.0
4504 10 990   - - - drugo                 -     8.0
4504 90     - Drugo:
4504 90 100   - - tesnila in podobno za
        uporabo v civilnem letalstvu        -     pr
        - - drugo:
4504 90 910   - - - čepi in zamaški            -     8.0 (1)
4504 90 990   - - - drugo                 -     8.0 (1)


46. poglavje

IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA IN DRUGIH MATERIALOV ZA
PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

Opombe

1. Z izrazom "pletarski materiali" so v tem poglavju
mišljeni materiali, ki so v stanju ali obliki,
primerni za pletenje, prepletanje in podobne postopke,
kot so: slama, vrba ali iva, bambus, rogoza, trsje,
leseni trakovi, trakovi iz drugih rastlinskih
materialov (npr.: rafija, trakovi iz listja) ali
lubje, nevpredena naravna tekstilna vlakna, monofili,
trakovi ali podobni proizvodi iz plastičnih mas ali
papirnati trakovi, razen trakov iz usnja, umetnega
usnja ali kobučevine, netkanih materialov, človeških
las, konjske žime, tekstilne predpreje ali preje ali
monofilov, trakov in podobnega iz 54. poglavja.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) tapete in podobni proizvodi iz tar. št. 4814;

  (b) motvozi, vrvi, vrvice in prameni, pleteni ali
ne (tar. št. 5607);

  (c) obutev, klobuki in druga pokrivala ter njihovi
deli, ki se uvrščajo v 64. ali 65. poglavje;

  (d) vozila in karoserije zanje, izdelani iz
pletarskega materiala (87. poglavje);

  (e) proizvodi, ki se uvrščajo v 94. poglavje
(npr.: pohištvo, svetilke in svetila).

3. Pri tar. št. 4601 so z izrazom "pletarski
material, pletenice in podobni proizvodi iz
pletarskega materiala, povezanega v vzporedne pramene"
mišljeni pletarski materiali, pletenice ali podobni
proizvodi iz pletarskega materiala, zloženi drug poleg
drugega in med seboj povezani v obliki listov, ne
glede na to, ali so vezivni materiali iz preje iz
tekstilnih materialov ali ne.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4601      Pletenice in podobni izdelki
        iz pletarskega materiala,
        povezani v trakove ali ne;
        pletarski materiali,
        pletenice in podobni izdelki
        iz pletarskega materiala,
        povezani v vzporedne pramene
        ali tkani v obliki listov,
        ne glede na to, ali so
        dokončani ali nedokončani
        izdelki (npr. podstavki,
        pregrinjala in zastirala)
4601 10     - Pletenice in podobni
        izdelki iz pletarskega
        materiala, povezani v
        trakove ali nepovezani:
4601 10 100   - - iz nevpredenih
        rastlinskih materialov           -     12.0
4601 10 900   - - drugo                  -     12.0
4601 20     - Predpražniki, podstavki,
        pregrinjala in zastirala iz
        rastlinskih materialov:
4601 20 100   - - iz pletenic in podobnih
        proizvodov iz tar. podšt.
        4601 10                   -     12.0
4601 20 900   - - drugo                  -     12.0
        - Drugo:
4601 91     - - iz rastlinskih
        materialov:
4601 91 100   - - - iz pletenic ali
        podobnih proizvodov iz tar.
        podšt. 4601 10               -     12.0
4601 91 900   - - - drugo                 -     12.0
4601 99     - - drugo:
4601 99 100   - - - iz pletenic ali
        podobnih proizvodov iz tar.
        podšt. 4601 10               -     12.0
4601 99 900   - - - drugo                 -     12.0

4602      Košarski, pletarski in
        podobni izdelki, izdelani
        neposredno v oblike iz
        pletarskega materiala ali iz
        izdelkov, ki se uvrščajo v
        tar. št. 4601; proizvodi iz
        plute
4602 10     - Iz rastlinskih materialov:
4602 10 100   - - slamnati ovoji za
        steklenice                 -     12.0
        - - drugo:
4602 10 910   - - - košarski in pletarski
        proizvodi, neposredno
        izoblikovani iz pletarskih
        materialov                 -     12.0
4602 10 990   - - - drugo                 -     12.0
4602 90 000   - Drugo                   -     12.0

X. oddelek

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH
MATERIALOV; PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI;
PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI


47. poglavje

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH
MATERIALOV; PAPIRNI ALI KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI

Opomba

1. Pri tar. št. 4702 je z izrazom "topljiva kemična
lesna celuloza" mišljena kemična lesna celuloza, ki
ima po masi netopno frakcijo 92% ali več za sulfatno
ali kavstično leseno celulozo, ali 88% ali več za
sulfitno lesno celulozo po eni uri v 18% raztopini
natrijevega hidroksida (NaOH) pri temperaturi 20
stopinj C, pri čemer za sulfitno lesno celulozo
vsebina pepela ne presega 0,15% po masi.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4701 00     Mehanična lesna celuloza
        (lesovina)
4701 00 100   - Termomehanična lesna
        celuloza (lesovina)             kg 90% sdtpr
4701 00 900   - Druga                   kg 90% sdtpr

4702 00 000   Topljiva kemična lesna
        celuloza                  kg 90% sdtpr

4703      Kemična lesna celuloza,
        kavstična ali sulfatna,
        razen topljive
        - Nebeljena:
4703 11 000   - - iglavcev                kg 90% sdtpr
4703 19 000   - - neiglavcev               kg 90% sdtpr
        - Polbeljena ali beljena:
4703 21 000   - - iglavcev                kg 90% sdtpr
4703 29 000   - - neiglavcev               kg 90% sdtpr

4704      Kemična lesna celuloza,
        sulfitna, razen topljive
        - Nebeljena:
4704 11 000   - - iglavcev                kg 90% sdt2.0
4704 19 000   - - neiglavcev               kg 90% sdt2.0
        - Polbeljena ali beljena:
4704 21 000   - - iglavcev                kg 90% sdt2.0
4704 29 000   - - neiglavcev               kg 90% sdt2.0

4705 00 000   Polkemična lesna celuloza
        (CTMP, CRMP, TCMP, NSSC)          kg 90% sdtpr

4706      Celuloza iz vlaken,
        dobljenih z reciklažo
        starega papirja ali lepenke
        ali iz drugih vlaknastih
        celuloznih materialov
4706 10 000   - Celuloza iz bombažnega
        lintersa                  -     pr
4706 20 000   - Celuloza iz vlaken,
        dobljenih z reciklažo
        starega papirja ali lepenke         kg 90% sdtpr
        - Druga:
4706 91 000   - - mehanična                kg 90% sdtpr
4706 92 000   - - kemična                 kg 90% sdtpr
4706 93 000   - - polkemična               kg 90% sdtpr

4707      Papirni ali kartonski
        odpadki in ostanki
4707 10 000   - Iz nebeljenega kraft
        papirja ali kartona ali
        valovitega papirja ali
        kartona                   -     pr
4707 20 000   - Papirja ali kartona,
        dobljenih pretežno iz
        beljene kemične celuloze,
        nebarvani v masi              -     pr
4707 30     - Papirja ali kartona,
        dobljenih pretežno iz
        lesovine (časopisi, revije
        in podobne tiskovine):
4707 30 100   - - stari ali neprodani
        časopisi in revije,
        telefonski imeniki, brošure
        in tiskan propagandni
        material                  -     pr
4707 30 900   - - drugo                  -     pr
4707 90     - Drugi, vključno z
        nesortiranimi odpadki in
        ostanki:
4707 90 100   - - nesortirani               -     pr
4707 90 900   - - sortirani                -     pr


48. poglavje

PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI
KARTONA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

(a) proizvodi iz 30. poglavja;

(b) tiskarske folije iz tar.št. 3212;

(c) odišavljen papir ali papir, impregniran ali
prevlečen s kozmetičnimi preparati (33. poglavje);

(d) papir ali celulozna vata, natopljena, premazana
ali prevlečena z milom ali detergentom (tar.št. 3401)
ali pološčena s kremami ali podobnimi preparati
(tar.št. 3405);

(e) papir in karton, občutljiva na svetlobo, iz
tar.št. 3701 do 3704;

(f) papir, impregniran z diagnostičnimi ali
laboratorijskimi reagenti (tar. št. 3822);

(g) proizvodi iz večslojnih plastičnih listov,
ojačenih s papirjem ali kartonom, proizvodi, ki so
sestavljeni iz enega sloja papirja ali kartona,
prevlečenega ali prekritega s slojem plastične mase,
katerega debelina je večja od polovice celotne
debeline, ali proizvoda iz takih materialov, razen
tapet iz tar.št. 4814 (39. poglavje);

(h) proizvodi, ki se uvrščajo v tar.št. 4202 (npr.
predmeti za potovanje);

(ij)   proizvodi iz 46. poglavja (proizvodi iz
pletarskega materiala);

(k) papirna preja in izdelki iz papirne preje (XI.
oddelek);

(l) proizvodi iz 64. in 65. poglavja;

(m) brusilni papir ali karton (tar.št. 6805) ali
sljuda na papirni ali kartonski podlagi (tar. št.
6814) (papir ali karton, premazana ali prevlečena s
prahom iz sljude, pa se uvrščata v to poglavje);

(n) kovinske folije na papirni ali kartonski podlagi
(XV. oddelek);

(o) izdelki iz tar.št. 9209;

(p) izdelki iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti
za igro in šport) ali 96. poglavja (npr. gumbi).

2. V skladu s 6. opombo obsegajo tar. št. 4801 do
4805 papir in karton, ki sta bila v postopku glajenja,
glaziranja ali podobnih postopkih dodelave, z vodnim
tiskom, površinskim klejenjem, ter papir, karton,
celulozno vato, trakove iz celuloznih vlaken, barvane
ali marmorirane v masi po kateri koli metodi. Razen v
primeru tar. št. 4803, kjer je določeno drugače, te
tarifne številke ne obsegajo papirja, kartona,
celulozne vate ali listov in trakov iz celuloznih
vlaken, ki so drugače obdelani, npr. premazani,
prevlečeni ali impregnirani.

3. V tem poglavju je z izrazom "časopisni papir"
(tar. št. 4801) mišljen nepremazan papir, ki se
uporablja za tiskanje časopisov, od skupne količine
vlaken pa vsebuje po masi najmanj 65% lesnih vlaken,
dobljenih z mehaničnim postopkom ali kemično -
mehaničnim postopkom,, neklejan, površinske hrapavosti
- Parker Print Surf (1MPa) na vsaki strani presegajoč
2,5 m, z maso od vključno 40 do vključno 65 g/m2.

4. Poleg ročno izdelanega papirja in kartona obsega
tar.št. 4802 samo papir in karton, izdelan pretežno iz
beljene celuloze ali iz celuloze, dobljene po
mehaničnem postopku, ki izpolnjujeta enega naslednjih
pogojev:

  - za papir ali karton, mase do vključno 150 g/m2:

  (a) ki vsebuje 10% ali več vlaken, dobljenih po
mehaničnem postopku, in:

  1. z maso do vključno 80 g/m2 ali

  2. barvani v masi; ali

  (b) ki vsebuje nad 8% pepela in

  1. z maso do vključno 80 g/m2 ali

  2. barvani v masi; ali

(c) ki vsebuje nad 3% pepela in ima 60% belino ali
večjo (1);

(1) Belina se meri z metodo Elrepho, GE ali s katero
koli mednarodno priznano metodo za preizkušanje
beline.

(d) ki vsebuje nad 3%, vendar ne več kot 8% pepela in
ima belino pod 60% (1), in indeks raztržne odpornosti
enak ali manjši od 2,5 kPam2/g;

(e) ki vsebuje do vključno 3% pepela in ima belino 60%
ali večjo (1) in indeks raztržne odpornosti enak ali
manjši od 2,5 kPam2/g;

  - za papir ali karton, z maso nad 150 g/m2:

(a) barvan v masi; ali

(b) ki ima belino 60% ali večjo (1); in

  1. debeline do vključno 225 mikrometrov
(mikronov); ali

  2. debeline nad 225 do vključno 508 mikrometrov
(mikronov) z deležem pepela nad 3%; ali

(c) ki ima belino pod 60% (1), debelino do vključno
254 mikrometrov (mikronov) in nad 8% pepela.

  Vendar pa tar.št. 4802 ne obsega filtrirnega
papirja ali kartona (vključno papirja za čajne vrečke)
ali polstenega papirja ali kartona.

5. Z izrazom "kraft papir in karton" sta v tem
poglavju mišljena papir in karton, ki od skupne
količine vlaken vsebujeta po masi najmanj 80% vlaken,
dobljenih s kemičnim sulfatnim ali natron (kavstičnim)
postopkom.

6. Razen v tistih tar. št., kjer so zahtevki
drugačni, se papir, karton, celulozna vata ter listi
in trakovi iz celuloznih vlaken, ki ustrezajo
poimenovanju iz dveh ali več tar.št. 4801 do 4811,
uvrščajo v zadnjo izmed navedenih tarifnih številk.

7. (A)  Tar. št. 4801, 4802, 4804 do 4808, 4810 in
4811 obsegajo samo papir, karton, celulozno vato ter
liste in trakove iz celuloznih vlaken:

(a) v trakovih ali zvitkih, širokih nad 15 cm;

(b) v pravokotnih listih (vključno kvadratnih),
katerih neprepognjena stranica meri nad 36 cm, druga
pa nad 15 cm.

  Papirji, ki imajo manjše dimanzije od navedenih v
točkah (a) in (b), se običajno uvrščajo v tar. št.
4823.

  Vendar pa se ročno izdelana papir in karton ne
glede na velikost in obliko, v katerih sta neposredno
izdelana, z neobdelanimi robovi, uvrščata v tar.št.
4802 v skladu s 6. opombo k temu poglavju.

(B) Tar. št. 4803 in 4809, se nanašata samo na papir,
celulozno vato, staničevino iz celuloznih vlaken s
sledečimi merami:

(a) v trakovih ali zvitkih, širine, ki presega 36 cm

  ali

(b) v pravokotnih listih (vključno kvadratnih), z eno
stranico, ki presega 36 cm, druga pa presega 15 cm v
neprepognjenem stanju.

8. Pri tar.št. 4814 so z izrazom "zidne tapete in
podobne stenske obloge" mišljeni samo:

(a) papir v zvitkih, katerih najmanjša širina je 45
cm, vendar ne večja kot 160 cm, in je primeren za
dekoracijo zidov ali stropov;

(i) z zrnato površino, reliefno okrašen, površinsko
pobarvan, s tiskanimi vzorci ali drugače površinsko
okrašen (npr. s tekstilnimi kosmiči), nepremazan ali
premazan ali prekrit s plastično prozorno zaščitno
plastjo;

(ii)   z neravno površino, ki je nastala z
vdelovanjem delcev lesa, slame itd.;

(iii)   premazan ali prevlečen na sprednji strani s
plastično maso, slojem plastične mase zrnate površine,
reliefno okrašen, barvan, s tiskanimi vzorci ali
drugače okrašen;

(iv)   na sprednji strani prekrit s pletarskim
materialom, med seboj spojenim ali nespojenim v
vzporednih nitih ali tkanini;

(b) papirne bordure in frize, obdelane na predhodni
način, v zvitkih, primerne za okraševanje sten ali
stropov;

(c) stenske papirne obloge, izdelane v več delih, v
zvitkih ali listih, tiskane tako, da ko se nalepijo na
zid, predstavljajo pejsaž, sliko ali motiv.

  Proizvodi na osnovi papirja ali kartona, primerni
za prekrivanje tal in za prekrivanje sten, se uvrščajo
v tar.št. 4815.

9. Tar.št. 4820 ne obsega prostih listov in kartic,
razrezanih v določene velikosti, tiskanih ali
netiskanih, reliefnih ali luknjanih.

10. Tar.št. 4823 obsega med drugim luknjan papir in
kartonske kartice za jacquardske in podobne stroje in
papirne čipke.

11. Razen proizvodov iz tar.št. 4814 ali 4821 se
papir, karton, celulozna vata in izdelki iz njih s
tiskanimi motivi, besedili ali ilustracijami, ki niso
stranski in nepomembni glede na glavno rabo teh
proizvodov, uvrščajo v 49. poglavje.

Opomba k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 4804 11 in 4804 19 sta z izrazom
"kraftliner" mišljena strojno dodelana ali strojno
glajena papir in karton, ki od skupne količine vlaken
vsebujeta po masi najmanj 80% lesnih vlaken, dobljenih
s kemičnim sulfatnim ali natronskim (kavstičnim)
postopkom, v zvitkih, z maso nad 115 g/m2 in z
minimalno raztržno trdnostjo po Mullenu, kot je
navedeno v naslednji tabeli, ali z linearno
interpoliranim ali ekstrapoliranim ekvivalentom za
katero koli drugo maso.

-----------------------------------------------------
Masa g/m2        Minimalna raztržna trdnost
               po Mullenu v kPa
-----------------------------------------------------
115                 393
125                 417
200                 637
300                 824
400                 961
-----------------------------------------------------

2. Pri tar.podšt. 4804 21 in 4804 29 je z izrazom
"kraftpapir za vreče" mišljen strojno izdelan papir,
ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi najmanj
80% vlaken, dobljenih s kemičnim sulfatnim ali
natronskim (kavstičnim) postopkom, v zvitkih, mase 60
g/m2 ali več vendar manj kot 115 g/m2, in izpolnjuje
enega naslednjih pogojev:

(a) ima raztržno trdnost po Mullenu ne več kot 3,7
kPam2/g in faktor raztezanja več kot 4,5% v prečni
smeri in nad 2% glede na smer gibanja traku pri
proizvodnji papirja v stroju;

(b) minimalno odpornost proti raztezanju, navedeno v
naslednji tabeli, ali linearno interpoliran ekvivalent
za katero koli drugo maso:

------------------------------------------------------------------------------
          Minimalna raztržna        Minimalna odpornost
            odpornost mN         proti raztezanju kN/m
------------------------------------------------------------------------------
Masa g/m2  Strojno v smeri Strojno v smeri   v prečni   strojno v
       gibanja traku  gibanja traku    smeri   smeri gibanja
                +prečna smer           traku +
                                prečna smer
------------------------------------------------------------------------------
  60       700       1510        1,9       6
  70       830       1790        2,3       7,2
  80       965       2070        2,8       8,3
  100      1230      2635        3,7       10,6
  115      1425      3060        4,4       12,3
------------------------------------------------------------------------------

3. Pri tar.podšt. 4805 10 je z izrazom "papir iz
polkemične celuloze za valoviti sloj (fluting)"
mišljen papir v zvitkih, ki vsebuje od skupne količine
vlaken najmanj 65% nebeljenih vlaken iz trdega lesa,
dobljenih s polkemičnim postopkom in ima odpornost
proti stiskanju, merjeno po metodi CMT 60 (Concora
Medium Test s 60 minutami naravnavanja klimatizacije)
nad 196 Newtonov pri relativni vlažnosti 50% in pri
temperaturi 23 stopinj C.

4. Pri tar.podšt. 4805 30 je z izrazom "sulfitni
ovojni papir" mišljen strojno glaziran papir, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi nad 40% lesnih
vlaken, dobljenih s sulfitnim postopkom, do vključno
8% pepela in ima raztržni indeks po Mullenu najmanj
1.47kPam2/g.

5. Pri tar.podšt. 4810 21 je z izrazom "papir majhne
mase, premazan" mišljen papir, ki je premazan z obeh
strani in ima skupno maso do 72 g/m2, maso premaza do
15 g/m2 na stran, na podlagi, ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi najmanj 50% vlaken, dobljenih z
mehaničnim postopkom.

Dodatna opomba

1. Za potrebe tar.podšt. 4801 00 100 izraz "časopisni
papir" pomeni beli papir ali papir, ki je rahlo
obarvan v celulozi, ki vsebuje vsaj 70% mehanične
celuloze v razmerju do celotne vsebnosti vlaken,
glajen do vključno 130 sekund Bekk, neformatiran, mase
od vključno 40 g/m2 do vključno 57 g/m2, z vodnimi
žigi najmanj 4 cm, vendar do 10 cm narazen, v kolutih
širine nad 31 cm, ki vsebuje do vključno 8% polnil po
masi in je namenjen tiskanju dnevnega časopisja,
tednikov in drugega periodičnega časopisja iz tar.št.
4902, ki se tiska vsaj 10-krat letno.

-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje                Enota   Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------------
1        2                      3     4
-----------------------------------------------------------------------------------

4801 00     Časopisni papir, v zvitkih
        ali listih
4801 00 100   - Omenjen v dodatni opombi 1
        k temu poglavju               -     2.0
4801 00 900   - Drug                   -     2.0

4802      Nepremazan papir in karton,
        ki se uporabljata za
        pisanje, tiskanje ali druge
        grafične namene, vključno
        papir in karton za luknjane
        kartice in trakove v zvitkih
        ali listih, razen papirja iz
        tar.št. 4801 ali 4803; ročno
        izdelana papir in karton
4802 10 000   - Ročno izdelana papir in
        karton                   -     10.0
4802 20 000   - Papir in karton, ki se
        uporabljata kot podlaga za
        fotoobčutljiv, toplotno
        občutljiv ali elektro-
        občutljiv papir ali karton         -     9.0 (1)
4802 30 000   - Papirna podlaga za karbon
        papir                    -     10.0
4802 40     - Papirna podlaga za tapete:
4802 40 100   - - ki ne vsebuje lesnih
        vlaken, dobljenih z
        mehanskimi postopki, ali ki
        vsebuje po masi do vključno
        10% teh vlaken od skupne
        vsebine vlaken               -     10.0
4802 40 900   - - druga                  -     10.0
        - Drug papir in karton brez
        lesnih vlaken, dobljenih z
        mehaničnim postopkom, ali ki
        vsebuje po masi do vključno
        10% teh vlaken od skupne
        vsebine vlaken:
4802 51     - - z maso pod 40 g/m2:
4802 51 100   - - - z maso do vključno 15
        g/m2 za matrice               -     10.0
4802 51 900   - - - drugo                 -     10.0
4802 52     - - z maso od vključno 40 do
        vključno 150 g/m2:
4802 52 200   - - - v zvitkih               -     10.0
4802 52 800   - - - v listih               -     10.0
4802 53     - - z maso nad 150 g/m2:
4802 53 200   - - - v zvitkih               -     10.0
4802 53 800   - - - v listih               -     10.0
4802 60     - Drug papir in karton, ki
        od skupne količine vlaken
        vsebujeta po masi nad 10%
        vlaken, dobljenih z
        mehaničnim postopkom:
        - - z maso do vključno 72
        g/m2, ki po masi vsebuje nad
        50% lesnih vlaken, dobljenih
        z mehaničnim postopkom, od
        skupne vsebine lesnih
        vlaken:
4802 60 110   - - - v zvitkih               -     10.0
4802 60 190   - - - v listih               -     10.0
        - - drugo:
4802 60 910   - - - v zvitkih               -     10.0
4802 60 990   - - - v listih               -     10.0

4803 00     Toaletni papir, papir za
        odstranjevanje ličila, papir
        za brisače, serviete in
        robčke ter podoben papir za
        uporabo v gospodinjstvu ali
        za sanitarne namene,
        celulozna vata, listi in
        trakovi iz celuloznih
        vlaken, vključno nabrani
        (krep, plisirani idr.),
        reliefni, luknjani,
        površinsko barvani,
        površinsko okrašeni ali
        tiskani izdelki, v zvitkih,
        širokih nad 36 cm, ali v
        pravokotnih (vključno
        kvadratnih) listih z najmanj
        eno stranico daljšo kot 36
        cm, v neprepognjenem stanju
4803 00 100   - Celulozna vata              -     9.0
        - Krep papir in podoben
        vpojni papir (staničevina)
        iz celuloznih vlaken z maso
        posameznih plasti:
4803 00 310   - - do vključno 25 g/m2           -     15.0
4803 00 390   - - nad 25 g/m2               -     15.0
4803 00 900   - Drugo                   -     9.0

4804      Kraft papir in karton,
        nepremazana, v zvitkih ali
        listih, razen tistih iz
        tar.št. 4802 ali 4803
        - Kraftliner:
4804 11     - - nebeljen:
        - - - pri katerem je vsaj
        80% vlaken po masi iz vlaken
        iglavcev, pridobljenih s
        kavstičnimi ali sulfatnimi
        kemičnimi procesi:
4804 11 110   - - - - z maso do 150 g/m2         -     6.0 (1)
4804 11 150   - - - - z maso 150 g/m2 ali
        več, vendar do 175 g/m2           -     6.0 (1)
4804 11 190   - - - - z maso 175 g/m2 ali
        več                     -     6.0 (1)
4804 11 900   - - - drug                 -     8.0 (1)
4804 19     - - drug:
        - - - pri katerem je vsaj
        80% vlaken po masi iz vlaken
        iglavcev, pridobljenih s
        kavstičnimi ali sulfatnimi
        kemičnimi procesi:
        - - - - ki je sestavljen iz
        ene ali več nebeljenih
        plasti z zunanjo beljeno,
        polbeljeno ali obarvano
        plastjo, z maso na m2:
4804 19 110   - - - - - do 150 g             -     6.0 (1)
4804 19 150   - - - - - 150 g ali več,
        vendar do 175 g               -     6.0 (1)
4804 19 190   - - - - - 175 g ali več           -     6.0 (1)
        - - - - drug, z maso na m2:
4804 19 310   - - - - - do 150 g             -     6.0 (1)
4804 19 350   - - - - - 150 g ali več,
        vendar do 175 g               -     6.0 (1)
4804 19 390   - - - - - 175 g ali več           -     6.0 (1)
4804 19 900   - - - drug                 -     9.0 (1)
        - Kraft papir za vreče:
4804 21     - - nebeljen:
4804 21 100   - - - ki vsebuje vsaj 80% od
        skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnimi ali
        sulfatnimi kemičnimi procesi        -     8.0 (1)
4804 21 900   - - - drug                 -     8.0 (1)
4804 29     - - drug:
4804 29 100   - - - ki vsebuje vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnimi ali
        sulfatnimi kemičnimi procesi        -     8.0 (1)
4804 29 900   - - - drug                 -     8.0 (1)
        - Drug kraft papir in
        karton, z maso do vključno
        150 g/m2:
4804 31     - - nebeljena:
4804 31 100   - - - za proizvodnjo papirne
        preje iz tar.št. 5308 ali
        papirne preje, ojačane s
        kovino iz tar.št. 5607           -     2.0 (1)
        - - - drugo:
        - - - - ki vsebujeta vsaj
        80% po masi vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnimi ali
        sulfatnimi kemičnimi
        postopki, od skupne mase
        vsebovanih lesnih vlaken:
4804 31 510   - - - - - kraft
        elektrotehnični izolirni
        papir                    -     6.0 (1)
4804 31 590   - - - - - drugo               -     6.0 (1)
4804 31 900   - - - - drugo                -     8.0 (1)
4804 39     - - drugo:
4804 39 100   - - - za proizvodnjo papirne
        preje iz tar.št. 5308 ali
        papirne preje, ojačane s
        kovino, iz tar.št. 5607           -     2.0 (1)
        - - - drugo:
        - - - - ki vsebujeta vsaj
        80% po masi vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnim ali
        sulfatnim kemičnim
        postopkom, od skupne mase
        vsebovanih lesnih vlaken:
4804 39 510   - - - - - beljena v masi          -     6.0 (1)
4804 39 590   - - - - - drugo               -     6.0 (1)
4804 39 900   - - - - drugo                -     8.0 (1)
        - Drug kraft papir in
        karton, mase nad 150 g/m2,
        vendar pod 225 g/m2:
4804 41     - - nebeljena:
4804 41 200   - - - vpojni kraft papir          -     8.0 (1)
4804 41 90   - - - drugo:
* 4804 41 901  - - - - ki vsebuje vsaj 80%
        od skupne mase vlaken,
        vlaken iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom             -     6.0 (1)
* 4804 41 909  - - - - drugo                -     8.0 (1)
4804 42 00   - - beljena v masi, ki v
        skupni količini vlaken
        vsebuje po masi nad 95%
        lesnih vlaken, dobljenih s
        kemičnim postopkom:
* 4804 42 001  - - - ki vsebuje vsaj 80% od
        skupne mase vlaken, vlaken
        iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim procesom              -     6.0 (1)
* 4804 42 009  - - - drugo                 -     8.0 (1)
4804 49 00   - - drugo:
* 4804 49 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnim ali
        sulfatnim kemičnim postopkom        -     6.0 (1)
* 4804 49 009  - - - drugo                 -     8.0 (1)
        - Drug kraft papir in
        karton, mase 225 g/m2 ali
        več:
4804 51 00   - - nebeljena:
* 4804 51 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80%
        od skupne mase vlaken,
        vlaken iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom             -     6.0 (1)
* 4804 51 009  - - - drugo                 -     8.0 (1)
4804 52 00   - - beljena v masi, ki v
        skupni količini vlaken
        vsebuje po masi nad 95 %
        lesnih vlaken, dobljenih s
        kemičnim postopkom:
* 4804 52 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnim ali
        sulfatnim kemičnim postopkom        -     6.0 (1)
* 4804 52 009  - - - drugo                 -     8.0 (1)
4804 59 00   - - drugo:
* 4804 59 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnim ali
        sulfatnim kemičnim postopkom        -     6.0 (1)
* 4804 59 009  - - - drugo                 -     8.0

4805      Drug nepremazan papir in
        karton, v zvitkih ali
        listih, dalje neobdelan,
        razen obdelav, ki so
        navedene v 2. opombi tega
        poglavja
4805 10 000   - Papir iz polkemične
        celuloze za valovit sloj
        (fluting)                  -     8.0 (1)
        - Papir in karton,
        večplasten:
4805 21 000   - - katerih vse plasti so
        beljene                   -     8.0 (1)
4805 22     - - s samo eno zunanjo
        beljeno plastjo:
4805 22 100   - - - testliner               -     8.0 (1)
4805 22 900   - - - drugo                 -     8.0 (1)
4805 23 000   - - s tremi ali več sloji,
        od katerih sta samo dva
        zunanja beljena               -     8.0 (1)
4805 29     - - drugo:
4805 29 100   - - - testliner               -     8.0 (1)
4805 29 900   - - - drugo                 -     8.0 (1)
4805 30     - Sulfitni ovojni papir:
4805 30 100   - - z maso manj kot 30 g/m2         -     8.0 (1)
4805 30 900   - - z maso 30 g/m2 ali več         -     9.0 (1)
4805 40 000   - Filtrirni papir in karton         -     8.0 (1)
4805 50 000   - Klobučni papir in klobučni
        karton                   -     8.0 (1)
4805 60     - Drug papir in karton, z
        maso do vključno 150 g/m2:
4805 60 100   - - papir in lepenka iz
        slame                    -     8.0 (1)
        - - papir in lepenka za
        valovit papir in lepenko:
4805 60 200   - - - papir za valovito
        lepenko (Wellenstoff)            -     9.0 (1)
4805 60 400   - - - testliner               -     9.0 (1)
4805 60 600   - - - drugo                 -     9.0 (1)
4805 60 900   - - drugo                  -     9.0 (1)
4805 70     - Drug papir in karton, z
        maso nad 150 g/m2, toda pod
        225 g/m2:
        - - papir in karton za
        valoviti papir in karton:
4805 70 110   - - - testliner               -     8.0 (1)
4805 70 190   - - - drugo                 -     8.0 (1)
4805 70 900   - - drugo                  -     10.0
4805 80     - Drug papir in karton, z
        maso 225 g/m2 ali več:
        - - izdelan iz odpadnega
        papirja:
4805 80 110   - - - testliner               -     10.0
4805 80 190   - - - drugo                 -     10.0
4805 80 900   - - drugo                  -     15.0

4806      Rastlinski pergamentni
        papir, za maščobe
        neprepusten papir, pavs
        papir in prozorni papir ter
        drugi glazirani prozorni ali
        prosojni papirji, v zvitkih
        ali listih
4806 10 000   - Pergamentni papir             -     10.0
4806 20 000   - Papir, neprepusten za
        maščobe                   -     10.0
4806 30 000   - Pavs papir                -     10.0
4806 40     - Prosojen ali drugi
        glazirani prozorni ali
        prosojni papirji:
4806 40 100   - - prosojen papir             -     10.0
4806 40 900   - - drugo                  -     10.0

4807      Sestavljena papir in karton
        (izdelana z lepljenjem
        ravnih slojev), površinsko
        nepremazana in
        neimpregnirana, znotraj
        ojačena ali neojačena, v
        zvitkih ali listih
4807 10 000   - Papir in karton, z vmesnim
        slojem iz bitumna, katrana
        ali asfalta                 -     10.0
4807 90     - Drugo:
4807 90 100   - - papir in karton iz
        slame, neprekrita ali
        prekrita z drugim papirjem,
        razen iz slame               -     15.0
        - - drugo:
4807 90 500   - - - narejena iz odpadnega
        papirja, prekrita ali
        neprekrita s papirjem            -     15.0
4807 90 900   - - - drugo                 -     15.0

4808      Papir in karton, valovita (z
        nalepljenimi ravnimi
        površinskimi listi ali brez
        njih), nabrana (krep,
        plisirana), reliefna ali
        luknjana, v zvitkih ali
        listih, razen tistih iz tar.
        št. 4803 ali 4818
4808 10 000   - Papir in karton, valovita,
        vključno luknjana              -     10.0 (1)
4808 20 000   - Kraft papir za vreče,
        nabran (krep ali plisiran),
        vključno reliefni ali
        luknjani                  -     10.0
4808 30 000   - Drug kraft papir, nabran
        (krep ali plisiran),
        vključno reliefni ali
        luknjani