Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4517. Uredba o določitvi tržnega reda žita letine 2000, stran 13936.

Na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95, 38/99), 3. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi tržnega reda za žita letine 2000
1. člen
S to uredbo se:
– uvedejo neposredna plačila za izravnavo stroškov pridelave žit,
– uvedejo nadomestila tržnim odkupovalcem za pokrivanje dela stroškov skladiščenja žit,
– določi intervencijska cena in splošni pogoji za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000,
– določi minimalna kakovost žit, ki se odkupujejo v intervencijskem odkupu.
2. člen
Kmet oziroma kmetijsko podjetje (v nadaljevanju: pridelovalec), ki prideluje žita na lastnih ali najetih površinah v Republiki Sloveniji, je upravičen do neposrednega plačila za izravnavo stroškov pridelave (v nadaljnjem besedilu: neposredno plačilo), ki za leto 2000 znaša 54.000 SIT/ha.
Za žita se po tej uredbi štejejo: pšenica, rž, ajda, pira, ječmen, tritikala, oves in proso.
Najmanjša površina, za katero lahko pridelovalec uveljavlja neposredno plačilo, je 0,5 ha žit skupaj.
Sredstva za neposredno plačilo iz prvega odstavka tega člena zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske postavke št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu. Podrobnejše pogoje za pridobitev neposrednega plačila predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.
3. člen
Pridelovalci ali združenja pridelovalcev (zadruge) prodajajo žita iz drugega odstavka 2. člena mlinskim podjetjem, mlinom, mešalnicam in drugim pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci) na podlagi kupoprodajnih pogodb.
Če pridelovalec ali združenje pridelovalcev ne uspe prodati pšenice ali rži letine 2000 tržnim odkupovalcem, lahko ponudi to pšenico in rž Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, sektorju za intervencije v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Zavod odkupuje pšenico in rž po intervencijski ceni, ki znaša za pšenico 22 SIT/kg fco odkupno mesto in za rž 15 SIT/kg fco odkupno mesto, na podlagi predhodno sklenjenih pogodb s pridelovalci ali združenji pridelovalcev (zadruge). Najvišja skupna količina odkupljene pšenice v interventnem odkupu ne sme presegati 90.000 t.
Najmanjša količina, ki se lahko sprejme v intervencijski odkup je 5000 kg.
Intervencijski odkup se izvaja v obdobju od 1. septembra 2000 do 31. decembra 2000.
4. člen
Intervencijska cena iz tretjega odstavka 3. člena velja za intervencijski odkup pšenice in rži, ki ustrezata standardni kakovosti, predpisani v 8. členu te uredbe. Intervencijska cena velja za neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage in 2% primesi), oziroma za neto količino rži (preračunano na 14% vlage in 5% primesi).
Zavod plača pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem odkupu, po intervencijski ceni najpozneje 45 dni po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom.
5. člen
Sredstva za pokritje stroškov intervencijskega odkupa, za dodatek na kakovost pšenice in rži ter za pokritje negativnih razlik, nastalih pri prodaji v intervencijskem odkupu odkupljene pšenice in rži in za pokritje stroškov analiz v intervencijskem odkupu odkupljene pšenice in rži, zagotovi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, v breme proračunske postavke št. 1442 – regresiranje cen določenih proizvodov, konto 4102 – subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom.
6. člen
Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti žit, odkupljenih v intervencijskem odkupu, se izvaja po metodah, določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Število padanja se pri pšenici in rži ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093:1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – določanje števila padanja (z metodo razglasitve prevzet mednarodni standard ISO 3093:1982 Cereals – Determination of falling number).
7. člen
Stroške analiz kakovosti pšenice in rži letine 2000, ki jo odkupijo tržni odkupovalci direktno od pridelovalcev, izven intervencijskega odkupa, pokrije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar največ do višine, ki jo prizna zavod izvajalcu analiz kakovosti za pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem odkupu in pod pogojem, da analize opravi neodvisna kontrolna institucija.
Sredstva za namen, opredeljen v prejšnjem odstavku, se zagotovijo iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga. Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev bodo opredeljeni v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000.
8. člen
Zavod po intervencijski ceni odkupi pšenico standardne kakovosti z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 14%,
– vsebnostjo primesi: 2%,
– hektolitrsko maso: 76 kg/100 litrov,
– količino surovih beljakovin (N x 5,7): 11,5%,
– število padanja: 220.
Zavod po intervencijski ceni odkupi rž standardne kakovosti z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 14%,
– vsebnostjo primesi: 5%,
– hektolitrsko maso: 72 kg/100 litrov,
– število padanja: 200.
9. člen
Minimalni pogoji glede kakovosti, ki po tej uredbi veljajo v intervencijskem odkupu, so za:
a) pšenico:
– količina surovih beljakovin (Nx5,7): najmanj 10%,
– število padanja: najmanj 195;
b) rž:
– število padanja: najmanj 150.
10. člen
Če ugotovljena kakovost pšenice oziroma rži odstopa od standardne kakovosti, določene v 8. členu te uredbe, se odkupna cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, zviša oziroma zniža na način, opisan v tem členu.
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice (preračunano na 14% vlage in 2% primesi) oziroma na neto količino rži (preračunano na 14% vlage in 5% primesi).
Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso 76 kg/100 l, se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.
Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l, se intervencijska odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.
Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti z vsebnostjo surovih beljakovin 11,5%, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 1, ki je sestavni del te uredbe.
Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti s številom padanja 220, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 2, ki je sestavni del te uredbe.
Za rž, ki odstopa od rži standardne kakovosti s številom padanja 200, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 3, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
Udeleženci na trgu so upravičeni do nadomestila za pokrivanje dela stroškov skladiščenja v višini 0,30 SIT/kg uskladiščenega žita na mesec. Nadomestilo za pokrivanje dela stroškov skladiščenja žit lahko tržni odkupovalci uveljavljajo za obdobje skladiščenja od 1. septembra 2000 do 31. marca 2001.
Sredstva za nadomestila iz prejšnjega odstavka zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske postavke št. 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Podrobnejše pogoje za pridobitev nadomestila predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane za leto 2000 oziroma za leto 2001.
12. člen
Podrobnejše pogoje za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000 določi minister za ekonomske odnose in razvoj z odredbo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do 31. 5. 2000.
V odredbi lahko minister za ekonomske odnose in razvoj določi, da imajo udeleženci na trgu v tržnem odkupu prednost pri razdelitvi ustreznega dela kvot za uvoz pšenice.
Tržni odkupovalci, ki na podlagi kupoprodajnih pogodb odkupijo od pridelovalcev oziroma združenj pridelovalcev (zadrug) pšenico ali rž letine 2000, morajo dokazila o odkupu posredovati zavodu.
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko minister za ekonomske odnose in razvoj odredi, da zavod na podlagi javnega razpisa ponudi tržnim odkupovalcem, pridelovalcem, oziroma združenjem pridelovalcev za določen čas v najem svoje skladiščne kapacitete pod pogojem, da kupoprodajne pogodbe posredujejo zavodu, sektorju za intervencije v kmetijstvu.
13. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000 in velja do 30. junija 2001.
Št. 331-09/99-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Tabela 1: Povečevanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene
pšenice glede na dejansko vsebnost surovih beljakovin

----------------------------------------------------------------
Dejanska     Zmanjšanje  Dejanska     Povečanje
vsebnost     cene za (%)  vsebnost     cene za (%)
surovih            surovih
beljakovin (%)         beljakovin (%)
----------------------------------------------------------------
11,4         0,3      11,6       0,3

11,3         0,6      11,7       0,6

11,2         0,9      11,8       0,9

11,1         1,2      11,9       1,2

11,0         1,5      12,0       1,5

10,9         1,8      12,1       1,8

10,8         2,1      12,2       2,1

10,7         2,4      12,3       2,4

10,6         2,7      12,4       2,7

10,5         3,0      12,5       3,0

10,4         3,3      12,6       3,3

10,3         3,6      12,7       3,6

10,2         3,9      12,8       3,9

10,1         4,2      12,9       4,2

10,0         4,5      13,0       4,5

                  13,1       4,8

                  13,2       5,1

                  13,3       5,4

                  13,4       5,7

                  13,5       6,0

                  13,6       6,3

                  13,7       6,6

                  13,8       6,9

                  13,9       7,2

                  14,0       7,5

                  14,1       7,8

                  14,2       8,1

                  14,3       8,4

                  14,4       8,7

                  14,5       9,0

                  14,6       9,3

                  14,7       9,6

                  14,8       9,9

                  14,9       10,2

                  15,0       10,5
----------------------------------------------------------------


Tabela 2: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene pšenice
glede na ugotovljeno število padanja.

----------------------------------------------------------------
Ugotovljeno  Znižanje   Ugotovljeno    Zvišanje
št. padanja  cene za %  št. padanja    cene za %
----------------------------------------------------------------
195-219        3    220-239        -

               240-269        3

               nad 269        6
----------------------------------------------------------------


Tabela 3: Zvišanje oziroma znižanje zaščitne odkupne cene rži
glede na ugotovljeno število padanja.

----------------------------------------------------------------
Ugotovljeno  Znižanje   Ugotovljeno    Zvišanje
št. padanja  cene za %  št. padanja    cene za %
----------------------------------------------------------------
175-199        2    200-209        -

150-174        4    210-234        2

               Nad 234        4
----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti