Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4515. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 13929.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
1.1. Drvarnica, vrtna uta, sadna klet, shramba in garaža za osebni avto, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskega objekta.
1.2. Pergola kot nadstrešek pred obstoječimi vhodi v garaže pred objekti, nad balkoni in terasami; do maksimalne tlorisne površine 40 m2 (gradnja pergol je možna preko obstoječih gradbenih linij).
1.3. Prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m2 zazidane površine in gradnja tipskih greznic.
1.4. Zunanji kopalni bazen za individualno uporabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne površine 40 m2. Najvišja višinska kota bazena je lahko 0,5 m nad terenom ob bazenu, globina pa 1,5 m.
1.5. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 40 m2.
1.6. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine 1,5 m.
1.7. Stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
1.8. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje v objektih.
1.9. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.
1.10. Kurnik, zajčnik, svinjak, pesjak in drugi manjši objekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 15 m2, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.
1.11. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.
1.12. Ureditev prostora za smetnjake.
1.13. Preureditev stanovanj in dostopa v stanovanja za invalidne osebe.
1.14. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – letnih vrtov, začasni sezonski gostinski vrtovi in zunanje stopnice pri poslovnih objektih do maksimalne tlorisne površine 40 m2.
1.15. Zunanja ureditev okolice (tlakovanje in asfaltiranje dvorišč in dovoznih poti ipd.) pri stanovanjskih in drugih neposlovnih objektih.
1.16. Odstranitev objektov in naprav do 30 m2 tlorisne površine, ter do višine 3m.
1.17. Postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jeklenk tehničnega in gospodinjskega plina, samo pri poslovnih objektih.
2. Pri objektih namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti
2.1. Tipski stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom in koritasti silosi maksimalne tlorisne površine 80 m2. Svinjaki, steljniki, strojne lope in prizidki h gospodarskim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m2. Vsi navedeni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov kmetijskega gospodarstva.
2.2. Mlekarnice do maksimalne tlorisne površine 25 m2, ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev.
2.3. Ograditev trajnih nasadov z pleteno žičnato ograjo do višine 2 m.
2.4. Preureditev prostorov za namene predelave mesa v objektih kmečkega turizma (samo objekti z uporabnim dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev.
2.5. Gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega gospodarstva. Objekti morajo biti v vodo nepropustni izvedbi do prostornine 80 m3 (gnojna jama), ter tlorisne velikosti 80 m2 (gnojišče), na funkcionalnem zemljišču hleva, ter locirani najmanj 20 m od najbližjega stanovanjskega objekta oziroma v soglasju z lastnikom objekta tudi manj kot 20 m.
2.6. Leseni kozolec za sušenje krme, ki služi kmetijskemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 80 m2 (brez pasovnih temeljev), 6m višine-sleme.
2.7. Izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do površine 1 ha.
2.8. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 40 m2.
2.9. Pomožni gospodarski objekt za rejo nesnic do tlorisne velikosti 30 m2 oziroma do največ 300 nesnic v objektu. V sklopu gospodarskega objekta je možna ureditev skladišča jajc. Za objekt za rejo nesnic je potrebno pridobiti soglasje soseda.
K vlogi za priglasitev objektov naštetih v 2. točki tega člena je potrebno predložiti dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda Upravna enota Slov. Konjice.
3. Pri več stanovanjskih objektih:
3.1.Ureditev prostora za smetnjake 15m2 in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico). Za navedene posege je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Zreče.
3.2. Zasteklitev balkonov in izvedba nadstreškov po enotnem projektu za celotni večstanovanjski objekt. Na fasadi, kjer se bo poseg izvajal morajo pristopiti k omenjenemu posegu vsi etažni lastniki hkrati. Za navedene posege je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Zreče.
3.3. Objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – izvedba dvigal ob in v obstoječih objektih, gradnja klančin, ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti.
4. Pri počitniških objektih:
4.1. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žičnate, žive meje), ter opornih zidov do maksimalne višine 1,5 m.
4.2. Stabilni podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91).
4.3. Postavitev oljnih rezervoarjev za lahko kurilno olje v objektih.
4.4. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.
4.5. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.
4.6. Ureditev prostora za smetnjake.
4.7. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko – letnih vrtov do maksimalne tlorisne površine 10 m2.
4.8. Odstranitev objektov in naprav do 30 m2 tlorisne površine, ter do višine 3m.
5. Drugi pomožni objekti:
5.1. Čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 15 m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem mnenju čebelarske družine.
5.2. Lovske preže, lovski bivak in krmišča do maksimalne tlorisne površine 25 m2. Navedeni objekti se lahko gradijo izključno samo za potrebe upravljavca lovišča ali obore.
5.3. Obvestilni in reklamni panoji, ki so pritrjeni na obstoječe objekte ali kot samostojni, ter s soglasjem upravljavca ceste in Občine Zreče.
5.4. Postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih avtobusnih postajališčih.
5.5. Postavitev javnih spomenikov in verskih obeležij (kapelice, križi, znamenja) s soglasjem pristojnega župnijskega urada. Tlorisna velikost posameznega spomenika ali obeležja je lahko največ 10 m2.
5.6. Postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolkarje, cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških, ter športnih igrišč. Vsa zahtevnejša oprema mora biti tipska z vsemi potrebnimi listinami o kvaliteti in varnosti opreme.
5.7. Rekonstrukcija občinskih cest (kategorizirane, nekategorizirane, gozdne ceste) zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob cesti, za katero so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru.
V tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo občinske ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in pristop do objektov in zemljišč ob cesti.
III. OMEJITVE
3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in posegih v prostor mora investitor upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko izvedbenimi akti, razen, če s tem odlokom ni drugače odločeno,
– da ne poslabša pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav ter, da s temi posegi niso prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave, ali povečajo zmogljivosti teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komunalnih in drugih organizacij,
– da je gradnja oziroma poseg v skladu z drugimi splošnimi akti občine,
– da je gradnja v skladu z zahtevami varstva okolja, zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarskimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,
– z odstranitvijo začasnih objektov mora biti omogočena vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja,
– pomožni objekti se lahko gradijo v območjih, ki so urejena s prostorsko ureditvenimi pogoji, in sicer samo v okviru funkcionalnega zemljišča.
4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju soseda (mejaša) pa je lahko odmik tudi manjši.
Objekti iz točke 1.6. in 2.3. so lahko postavljeni brez soglasja soseda (mejaša) tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem soseda (mejaša).
Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša, hlev).
Pomožni objekti pod točko 2.2., 2.6., 4.1., 4.2., 4.4. in 4.5. se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov.
5. člen
Arhitekturne značilnosti pomožnih objektov so:
– praviloma se gradijo pomožni objekti kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali kot samostojni objekti,
– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,
– pomožni objekti so lahko samo pritlični, razen objekti navedeni v 1.3. točki,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišča ali cest,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen
– ob izdanem soglasju in pogojih upravljavca posameznega komunalnega voda.
6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne sme presegati 40 m2, če s tem odlokom ni drugače določeno,
– k pomožnim objektom iz tega odloka ni dovoljena gradnja prizidkov (pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasitvami, razen v primeru ko pomožni objekti ne dosegajo predpisane tlorisne velikosti),
– vsi objekti za rejo malih živali so lahko zgrajeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
– objekti in posegi v prostor navedeni pod točko 1.9., 3.2., 3.3. in 4.6. se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, ne glede na to, če to v samih načrtih ni predvideno.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del izda Upravna enota Slovenske Konjice. Upravna enota Slovenske Konjice pošlje izdano odločbo v vednost Občini Zreče.
Pred izdajo odločbe o priglasitvi del mora Upravna enota Slov. Konjice, Oddelek za okolje in prostor, pridobiti mnenje Občine Zreče.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcijskih elementov),
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom in odmiki,
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,
– gradbeno dovoljenje za objekt na katerega se navezuje prizidek oziroma pomožni objekt ali naprava,
– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt ali napravo, je potrebno navesti datum do katerega bo ta objekt stal (objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno).
Za pomožne objekte pod točko 1.1., 1.2., 1.7., 1.8., 1.11., 2.3., 2.8. in 4.3 je potrebno še priložiti idejno skico posega.
Za pomožne objekte pod točko 1.3., 2.1., 2.4., 2.6., 3.2. in 4.7 je potrebno izdelati tudi načrt priglasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez, fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela samo projektivno podjetje ali pooblaščeni inženir samostojni podjetnik.
Za vse ostale pomožne objekte pa je potrebno izdelati tudi načrt priglasitve del (opis del, tloris, prerez, značilne fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela gradbeni strokovnjak s strokovnim izpitom.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu pravnomočne odločbe.
V. NADZOR
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
VI. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 30/86), odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 82/94 in 53/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-06-02/99-2
Zreče, dne 25. oktobra 1999.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti