Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4514. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem, stran 13928.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91in 8/96), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
1. člen
Občina Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) je ustanovitelj Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: LU) za izobraževanje odraslih in mladine v Občini Ravne na Koroškem.
2. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem.
Sedež LU je na Ravnah na Koroškem, Prežihova 24.
3. člen
LU je pravna oseba.
LU se vpiše v sodni register.
4. člen
Dejavnost LU je:
– organiziranje in izvajanje izobraževanja odraslih in mladine,
– organizacija in izvajanje splošnega, posebnega in strokovnega izobraževanja, praktično in teoretično,
– svetovanje in izdelava programov za področje izobraževanja in drugih dejavnosti,
– nabava, izdelava in prodaja didaktičnih pripomočkov, knjig ter šolskih potrebščin,
– komisijska prodaja učil, knjig in šolskih potrebščin,
– založniška dejavnost,
– organizacija prireditev, koncertov, proslav,
– prodaja videokaset,
– organizacija in izvajanje strokovne dejavnosti.
5. člen
Organi LU so svet LU, direktor in strokovni organ.
S statutom LU se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
LU opravlja svet LU, ki ima sedem članov:
trije predstavniki ustanovitelja, ki ga imenuje občinski svet Občine Ravne na Koroškem,
dva predstavnika predavateljev, ki ju s tajnim glasovanjem izvolijo pedagoški delavci,
en predstavnik uporabnikov, ki ga izvolijo uporabniki,
en predstavnik delavcev, ki ga s tajnim glasovanjem izvolijo delavci.
7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in dolžnosti ter način delovanja organov LU določa statut LU.
8. člen
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) LU pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom. LU mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.
9. člen
LU odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti LU ne odgovarja.
LU nastopa v pravnem prometu neomejeno.
10. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih LU doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno in v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Z drugimi presežki, pridobljenimi na drug način, LU razpolaga samostojno.
11. člen
LU mora z določili tega odloka uskladiti statut in organe LU in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Imenovanje direktorja se opravi po poteku mandata sedanjemu direktorju.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter preneha veljati odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/92), številka 028-5/91-1/2 z dne 30. 6. 1992.
Št. 022-7/99-50
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti