Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4513. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem, stran 13926.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo priznanja in nagrada, ki jih Občina Ravne podeljuje podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, strankam, skupinam ljudi in posameznikom za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena, pod pogoji in na način, kakor določa ta odlok.
2. člen
Priznanja in nagrado Občine Ravne podeljuje občina za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale in z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem prostoru.
II. PRIZNANJA IN NAGRADA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
3. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem so:
1. častni občan Občine Ravne na Koroškem,
2. domicil v Občini Ravne na Koroškem,
3. priznanja Občine Ravne na Koroškem:
– priznanje Občine Ravne na Koroškem,
– Prežihovo priznanje za področje kulture,
– Klančnikovo priznanje na področju športa.
4. člen
Nagrada Občine Ravne na Koroškem je zlati grb občine.
III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE TER NJIHOVA OBLIKA
5. člen
Častni občan Občine Ravne na Koroškem je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet občine posameznikom za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem.
Priznanje častni občan Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
6. člen
Domicil v Občini Ravne na Koroškem je priznanje občine, ki ga podeljuje občinski svet občine podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, skupinam ljudi in posameznikom, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče izven Občine Ravne na Koroškem in katerih dolgoletno delo pomeni pomemben prispevek za razvoj in uveljavljanje občine.
Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.
7. člen
Priznanje Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, in strankam, skupinam ljudi in posameznikom za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem.
Priznanje je umetniško izdelana listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.
V posameznem letu lahko svet podeli največ tri priznanja občine.
8. člen
Prežihovo priznanje podeli občinski svet občine za izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki pomeni pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja.
Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu največ:
– eno zlato Prežihovo priznanje,
– eno srebrno Prežihovo priznanje,
– eno bronasto Prežihovo priznanje.
Prežihovo priznanje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno, in plaketo.
Plaketa predstavlja stiliziran Prežihov portret, izdelana je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.
9. člen
Klančnikovo priznanje podeli občinski svet občine za izjemne dosežke in udejstvovanja na področju športa v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu.
Občinski svet občine lahko podeli v posameznem letu največ:
– eno zlato Klančnikovo priznanje,
– eno srebrno Klančnikovo priznanje,
– eno bronasto Klančnikovo priznanje.
Klančnikovo priznanje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno, in plaketo.
Plaketa predstavlja stiliziran Klančnikov portret, izdelana je iz medenine, je pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi.
10. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom in strankam, skupinam ljudi in posameznikom za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe in razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled.
Nagrada občine se podeli z umetniško izdelanim grbom občine in denarno nagrado.
Grb Občine Ravne na Koroškem je izdelan iz medenine, na plošči pravokotne oblike 10,5 cm x 7 cm, debeline 5 mm in pozlačen.
Skupaj z grbom občine se nagrajencu podeli tudi denarna nagrada v višini 5 povprečnih mesečnih neto plač na zaposleno osebo v Republiki Slovenije pred mesecem, v katerem se opravi podelitev.
V posameznem letu lahko občinski svet občine podeli največ tri nagrade.
IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE
11. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeli občinski svet občine s sklepom, sprejetim na seji občinskega sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več posameznikom, vsak izmed njih prejme listino oziroma plaketo.
12. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine s sklepom, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
V primeru, da je nagrada podeljena za isti dosežek več posameznikom, vsak izmed njih prejme grb občine in pripadajoči del denarne nagrade.
13. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja objavi javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj in nagrade občine. Javni razpis se objavi najmanj 2 meseca pred podelitvijo.
Nagrade in priznanja Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet občine praviloma vsako leto na slavnostni način.
14. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podeljevanje priznanj in nagrade,
– označitev predlagateljev,
– vsebino in utemeljitev predloga ter
– rok za vložitev predlogov in naslov.
Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, skupine ljudi in posamezniki.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja in nagrade Občine Ravne na Koroškem.
V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Priznanja in nagrada Občine Ravne na Koroškem se vročijo na svečan način. Priznanja in nagrade vročata župan in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
16. člen
O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Ravne na Koroškem vodi županstvo občine evidenco v posebnih vpisnikih.
17. člen
Delo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad, postopek in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence je urejeno s posebnim poslovnikom o delu komisije, ki ga sprejme občinski svet.
18. člen
V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izvajanje tega odloka.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne z dnem sprejetja sklepa. S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 41/96).
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti