Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4512. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem, stran 13925.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 6. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata identitetna simbola Občine Ravne na Koroškem in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Ravne na Koroškem.
2. člen
Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Barvna in črno-bela izvedenka grba in zastave sta sestavni del tega odloka. Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v občinski upravi Občine Ravne na Koroškem.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovoljenja občine.
II. GRB
4. člen
Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.
Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue. Spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo. Krošnja drevesa je temno zelene barve Pantone 3415 C; CMYK cyan 100%, magenta 0%, yellow 80%, K 0%; HKS 54 K; PVC 061; RAL 6029. Deblo drevesa je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017, brez stranskih vej, ravno in ojačano. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Obroba grba je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017.
5. člen
Grb občine se uporablja:
– na pečatih in v žigu občine,
– na zastavi občine,
– na slovesni seji sveta občine,
– v prostorih, ob in na poslopju sedeža občine,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in vseh uradnih listinah, ki jih izdajajo za službene namene župan, občinski svet ali drugi občinski organi in občinska uprava,
– na krojih, oblačilih ali drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, kažipotih in drugih tablah, ki označujejo območje občine.
7. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Ravne na Koroškem ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Ravne na Koroškem ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Ravne na Koroškem,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Ravne na Koroškem in
– drugi, ki za uporabo grba Občine Ravne na Koroškem izkažejo svoj interes.
III. ZASTAVA
8. člen
Zastava Občine Ravne na Koroškem je v barvni kombinaciji svetlo modre in svetlo zelene barve.
Zgornja polovica zastave je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue, spodnja polovica pa svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Grb Občine Ravne na Koroškem leži na sredini zastave in sega zgornji rob grba do polovice svetlo modrega dela zastave, spodnji del grba pa do polovice svetlo zelenega dela zastave. Razmerje med višino proti dolžini je 1:2.
9. člen
Pri izobešanju je lega zastave s krajšo stranico na drog vzporedna oziroma z daljšo stranico na drog pravokotna.
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Ravne na Koroškem.
Zastava se izvesi:
– ob prazniku Občine Ravne na Koroškem,
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.
Zastave občine se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku te točke, na zgradbi, kjer je sedež občine ter na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
Občani lahko izobesijo zastavo v času prireditev na stanovanjskih zgradbah.
10. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se odstranijo najkasneje v 24. urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
IV. PRAVILA ZA UPORABO
11. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: grb in zastava) ter za izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Oddelek županstva ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku. Za uporabo izvirnika grba in zastave občine je odgovoren tajnik občine.
12. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe simbolov. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca simbolov, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija) in naklado.
13. člen
Grb in zastavo lahko izdela na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinska uprava, podjetje ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.
14. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primerih navedenih v 9. in 10. členu tega odloka, občinska uprava.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski upravni organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primerni videz grba oziroma zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
V. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če uporablja oziroma izdeluje grb ali zastavo občine v nasprotju z določili 13. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave preneha veljati odlok o grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95).
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti