Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4509. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza in Brezovec, stran 13920.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, št. 36/96 in 43/96) ter na podlagi seje zbora vaščanov Hotize, je Svet krajevne skupnosti Hotiza na seji dne 4. 11. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza in Brezovec
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevenga samoprispevka za območje vasi Hotiza in Brezovec za obdobje pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 11. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 19. 12. 1999 v prostoru stare šole v Hotizi. Glasovalno mesto bo odprto od 7. do 19. ure.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
– ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
– sanacijo vodovodnega zajetja in položitev vodovoda do Brezovec,
– asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
– vzdrževanje poljskih poti,
– ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
– ureditev ograje in razširitev pokopališča,
– sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
– sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
– pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda Grede–Brezovec.
Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim planom.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v vasi Hotiza in Brezovec, in sicer:
– vsi zaposleni krajani – 1,5% od plače, nadomestila in plačil za pogodbena dela od neto prejemkov,
– krajani, samostojni podjetniki in obrtniki – 3% od neto zavarovalne osnove,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti – 8% od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin,
– krajani, ki prejemajo pokojnino – 1% od neto prejemkov,
– krajani, ki so na začasnem delu v tujini – 150 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študnetov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se tudi ne plačuje od plač delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
6. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance RS Davčni urad – izpostava Lendava.
Zavezanci, ki prejemajo plačo in pokojnino iz tujine oziroma so na začasnem delu v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno, in sicer do 31. 12. tekočega leta, po položnicah, ki jih izstavlja KS Hotiza.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi krajani vasi Hotiza in Brezovec, vpisani v splošni volilni imenik in krajani, ki še zaradi mladoletnosti nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
10. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZE
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 19. 12. 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Hotiza in Brezovec za obdobje pet let in to od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
– ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz vaških ulic,
– sanacijo vodovodnega zajetja in položitev vodovoda do Brezovec,
– asfaltiranje in preplastitev še nedokončanih ulic,
– vzdrževanje poljskih poti,
– ureditev avtobusnih postajališč Ložič–Grede,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih zgradb v KS Hotiza,
– ureditev ograje in razširitev pokopališča,
– sofinanciranje pločnikov v Ložiču,
– sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti,
– pripravo dokumentacije za čiščenje odpadnih voda Grede–Brezovec.
Vrednost posamezne investicije se bo določila z letnim planom.
GLASUJEM
    “ZA”                    “PROTI”
(pečat krajevne skupnosti)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se volilec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži beseda “PROTI”, če se volilec ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija krajevne skupnosti Hotiza v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, neposredno glasovanje na volišču pa vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Hotizo in Brezovec sprejme Svet krajevne skupnosti Hotiza v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.
13. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja Svet krajevne skupnosti Hotiza, ki poroča enkrat letno o zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka zboru krajanov.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Hotiza, dne 4. novembra 1999.
Predsednik
Sveta KS Hotiza
Štefan Sobočan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti