Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4502. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1999, stran 13897.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 20. člena statuta Občine Kobilje je Občinski svet občine Kobilje na 5. redni seji dne 13. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Kobilje za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženja.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1999 se določijo v višini 126,137.716 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 54,359.193 SIT,
– investicijske obveznosti 71,778.523 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodelujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih obveznosti uporabnikov proračuna.
7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
8. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 se izloči 0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
9. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
11. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenimi v bilanci odhodkov;
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
12. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
13. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijskega dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 1999 (Uradni list RS, št. 8/99).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02-729/99
Kobilje, dne 13. septembra 1999.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti