Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4498. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno, stran 13895.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 9. redni seji dne 26. 10. 1999 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
1. člen
Vsebina programa
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno,
– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev,
– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev,
– organi organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev,
– roki za posamezne faze priprave prostorskih ureditvenih pogojev.
2. člen
Namen prostorskih ureditvenih pogojev
Za območje naselja Cerkno je v zaključni fazi izdelava urbanistične zasnove, ki spreminja dosedanja planska izhodišča, med njimi tudi tista, na katerih slonijo doslej veljavni prostorski ureditveni pogoji. Na novo so opredeljena območja urejanja, ter režimi njihovega urejanja. Z namenom, da se opredelijo merila in pogoji za posege v tistih območjih, kjer ni predvidena izdelava PIN, bodo izdelani prostorski ureditveni pogoji.
Prostorski ureditveni pogoji se bodo vsebinsko naslanjali na urbanistično zasnovo za naselje Cerkno, ki je v zaključni fazi verifikacije in pred sprejetjem.
Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev predstavlja nadaljevanje naloge:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki se nanašajo na območje Občine Cerkno (program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/97),
– urbanistične zasnove za naselje Cerkno.
3. člen
Vsebina in zaporedje strokovnih opravil
Priprava prostorskih ureditvenih pogojev bo potekala skladno z naslednjim programom:
1. pridobitev pogojev soglasodajalcev,
2. opredelitev morfoloških enot,
3. opredelitev rezervatov za varovanje skupnih in splošnih interesov,
4. priprava prostorskih ureditvenih pogojev za javno razgrnitev,
5. javna razprava,
6. uskladitev s pripombami,
7. pridobitev soglasij,
8. priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu.
4. člen
Organizacija priprave strokovnih gradiv
a) Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je STUDIO AXA iz Nove Gorice, ki je bil skupaj s STUDIOM KODER izdelovalec naloge, ki je navedena v 2. členu tega programa in je urbanistična zasnova njeno nadaljevanje. Navedena nosilca sta bila imenovana s sklepom župana št. 352-01 (96 z dne 26. 4. 96 na podlagi predhodnega javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/96).
b) Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge je Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno.
5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
V postopku priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno sodelujejo kot nosilci interesov:
a) organi in organizacije, ki so soglasodajalci v postopku priprave prostorskoizvedbenih aktov:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Območna enota Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
– Upravna enota Idrija, Oddelek za gospodarjenje, kmetijstvo in turizem, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin,
– Soške elektrarne Nova Gorica, p.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
– VG Soča, Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
– Ribiška družina Idrija, Levstikova 5, 5280 Idrija,
– Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota Tolmin, Zalog 11, 5220 Tolmin,
– ELES – Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, p.o., PE Telekom Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000 Nova Gorica,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica,
– Komunala Idrija, p.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
b) Krajevni skupnosti Cerkno, Gorje
c) ostali sodelujoči:
– Tovarna ETA, d.o.o., Platiševa 39, Cerkno,
– CELES, Lesna industrija, Pot na Zavrte 25, Cerkno,
– Hotel ETA Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno,
– Klub podjetnikov Cerkno.
6. člen
Terminski plan
Posamezne faze v postopku priprave sestavin prostorskih ureditvenih pogojev naselja Cerkno so naslednje:
– dokončanje osnutka prostorskih ureditvenih pogojev v 3 mesecih od podpisa pogodbe,
– javna razgrnitev osnutka ter javna razprava v času od 1. 3. 2000 do 31. 3. 2000,
– obravnava in oblikovanje stališč do pripomb, zbranih ob javni razgrnitvi v 14 dneh od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava dopolnjenega osnutka v mesecu dni od opredelitve stališč do zbranih pripomb,
– pridobitev soglasij v enem mesecu,
– dokončno sprejemanje prostorskih ureditvenih pogojev do 31. 7. 2000.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkno.
Št. 35003/99
Cerkno, dne 26. oktobra 1999.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti