Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4496. Odlok o občinskih cestah, stran 13886.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 8. seji dne 22. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Cerkno in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Cerkno so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Cerkno z odlokom na predlog župana.
2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranijo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti na predlog občanov in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.
4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let in če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.
3. Določba prejšnega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske odloči Občinski svet občine Cerkno na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
1. Planinske poti, turistične poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njen upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja iz vplačil za ogled spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja Občina Cerkno.
12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter letna dinamika njihovega uresničevanja, viri sredstev za njihovo uresničevanje, sprejme Občinski svet občine Cerkno na predlog župana.
2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah, zasutja prepustov ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih in investicijskih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Cerkno;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih,
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v posebni postavki občinskega proračuna.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
2. Če je izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za tako izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
1. Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena v dveh letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni občinski upravni organ ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
2. Na vseh novo zgrajenih odsekih in vseh novo rekonstruiranih občinskih cestah se avtobusna postajališča gradi zunaj vozišča.
20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavcem vodotokov)
1. Stroški gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
21. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
2. Za usklajevanje projektiranja iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen občinski upravni organ.
3. Stroški projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
1. Pristojen občinski upravni organ mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
2. Pristojen občinski organ mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali ob cesti.
24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
1. Domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Cerkno.
3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 29. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina in obsega redno vzdrževanje cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
2. Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
3. Redno vzdrževanje občinskih cest se lahko zagotavlja tudi z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki veljajo za gospodarske javne službe. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega koridorja občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ.
28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cesta, po katerih je dovoljen javni promet je pristojen občinski upravni organ.
29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
1. Pristojen občinski upravni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojen občinski upravni organ predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
30. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
1. Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, odjuge, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
2. Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in pristojno inšpekcijo najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, pristojno inšpekcijo in javnost. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ.
4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se določijo v skladu z določbo 50. člena odloka.
5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.
3. Pristojen občinski upravni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.
5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8m,
– pri javni poti 6m.
6. Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Cerkno.
32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Cerkno, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. Pristojen občinski upravni organ zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
3. Pristojen občinski upravni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževalo njeno vzdrževanje ali onemogočalo morebitno rekonstrukcijo te ceste.
33. člen
(dela na občinski cesti)
1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa.
2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
35. člen
(izredni prevoz)
1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, razen v primerih ko pristojni občinski organ in zainteresirani uporabnik cest s posebno pogodbo ne določita pogojev in odškodnine za uporabo cest nad predpisano osno obremenitvijo. Merila za določitev odškodnine določi občinski svet.
2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presegajo omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ. O izrednih dovoljenjih obvesti policijo, pristojnega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov in splošna omejitev nosilnosti)
1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
3. Največja osna obremenitev, ki velja za vse občinske ceste znaša 7 ton, razen za potrebe lokalne gradnje in javni prevoz potnikov. V primeru, da je omejitev manjša od 7 ton pristojen občinski upravni organ za ceste izda odločbo o omejitvi in postavitvi ustrezne prometne signalizacije.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določenih v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
39. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
1. Za graditev naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
40. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato zelo vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
41. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
1. Prepovedano je začasno in trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
2. Prepovedano je predvsem:
–  odvajati na cesto vodo in druge odplake;
–  puščati na cesti sneg ali led;
–  ovirati odtekanje vode s ceste;
–  z mazili ali drugimi snovmi premazati cesto;
–  voziti ali parkirati po bankinah ali drugih 
  delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili;
–  postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade 
  ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni 
  ali drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči 
  preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali 
  poslabša njeno urejenost;
–  nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luč ali druge svetlobne 
  naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
–  spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi material;
–  nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja 
  nemotenega in varnega odvijanja prometa;
–  poškodovati prometno signalizacijo;
–  uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
–  puščati na cesti ali metati nanjo kakršne koli predmete, razsipati po cesti 
  sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto;
–  puščati na cesti živali brez nadzora, napajati živali ob obcestnih jarkih, 
  pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
–  namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
–  orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste 
  vzporedno z njo;
–  obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in 
  stroje;
–  zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
–  vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, 
  brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
–  poškodovati javno razsvetljavo;
–  poškodovati ali odstraniti neprometno signalizacijo.
42. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah le, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
43. člen
(obveznosti sosedov ob občinskih cestah)
1. Sosedi ob občinskih cestah morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
2. Sosedi ob občinskih cestah morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njegovega vzdrževanja, gradnjo obtočnih in ponikvalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
3. Sosedi ob občinskih cestah morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
4. Upravljalec ceste lahko brez soglasja lastnikov očisti eventualno možno nevarno oviro.
44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
1. Kamnolomi, peskokopi in lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. Ukrepi za varstvo prometa
45. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 47. člena tega odloka.
2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste. Dovoljenje se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste.
46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 46. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 8 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih je predlagana delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj mnenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga v času med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
5. Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo.
47. člen
(polje preglednosti)
1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ter na notranji strani krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kaj drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste.
2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišč mora v polju preglednosti na zahtevo pristojnega inšpektorja ali policista odstraniti ovire.
3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 30. člena tega odloka.
48. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
Za postavitev hitrostnih ovir na občinskih cestah in pripadajočo vertikalno signalizacijo izda pristojen občinski upravni organ za ceste soglasje v skladu s predpisi.
2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni ali zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno področje ali naselje in podobno, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega upravnega občinskega organa za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanje in odstranitve.
2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Cerkno. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem.
50. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)
1. Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati gostinsko, servisno, trgovsko in podobno dejavnost, ki neposredno vpliva na odvijanje prometa, mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti pozitivno mnenje pristojnega občinskega upravnega organa.
51. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 47. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
52. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira pristojni inšpektor za ceste.
53. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.
54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
1. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
–  nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih 
  pomanjkljivosti;
–  nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela 
  in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi 
  priglašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvenadela
  ali opisom teh del;
–  nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter 
  ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali 
  soglasja ali v nasprotju z njim;
–  odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo 
  varnost prometa;
–  v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko 
  nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali 
  prepreči škoda;
–  odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
–  nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu 
  ceste;
–  odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni 
  cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.
2. Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
3. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
4. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale, ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
– vzeti vzorec materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
5. O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.
6. Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda občinskim upravnim organom utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo med izvajalcem in občino.
7. Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen
(prekrški)
1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu 
  občinske ceste ali v njem postavlja kakršne koli druge objekte ali naprave 
  (drugi odstavek 30. člena);
– brez soglasja napelje ali postavi nadzemne telefonske, telegrafske in druge
  kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, 
  kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31.
  člena);
– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti 
  ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);
– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in 
  druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko 
  ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega 
  vzdrževanja (33. člen);
– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte ali 
  naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve 
  pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja 
  pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (36. člen);
– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga 
  gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega 
  soglasja (prvi odstavek 37. člena);
– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje 
  žičnice z ustrezno lovilno napravo (38. člen);
– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko 
  vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali 
  varnost prometa na njej (43. člen);
– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi 
  lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako 
  vplivala 
  na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
  tega soglasja (39. člen);
– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti 
  kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi 
  lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet 
  na cesti (40. člen);
– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala 
  voziščev (prvi odstavek 41. člena);
– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi 
  oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 41. člena);
– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko 
  cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo 
  varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 45. člena);
– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno 
  zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti 
  (prvi in tretji odstavek 44. člena);
– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore 
  občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba 
  pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 45. člena);
– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno 
  izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne 
  označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo 
  začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji 
  odstavek 45. člena);
– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi 
  odstavek 46. člena);
– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja 
  postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno 
  obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s 
  pogoji iz soglasja (48. člen).
2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
  pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
56. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
57. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest:
– če teh cest ne vzdržuje tako da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena).
58. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).
2. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
3. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(večletni plan)
Občina Cerkno najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
60. člen
Dokler ne bo organizirana inšpekcijska služba za ceste na občinski ali medobčinski ravni, njene naloge izvaja pristojni državni inšpektor.
61. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
62. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), se morajo prilagoditi določbam 47. in 48. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega odloka.
2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
2. Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
65. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-02/99
Cerkno, dne 22. septembra 1999.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti