Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3776. Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah - MT 6/2 in MT 9/1 ter za podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico - MT 6/3, stran 2432.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah – MT 6/2 in MT 9/1 ter za podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico – MT 6/3
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah – MT 6/2 in MT 9/1 ter za Chengdujsko cesto med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico – MT 6/3. Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana pod št. projekta 5020 v maju 1999.
2. člen
Strokovne osnove za izdelavo lokacijskega načrta sestoje iz: idejnega projekta rekonstrukcije Litijske ceste, ki ga je izdelal PNZ Ljubljana pod št. 12-755 v marcu 1999, idejnega projekta Chengdujske ceste, ki ga je izdelal LUZ Ljubljana pod št. 4651 v juniju 1997, idejnih rešitev komunalnih vodov in naprav, ki so jih izdelali: Vodovod-Kanalizacija, Javna razsvetljava, Energetika, Telekom in Elektro Ljubljana ter študij presoje vplivov na okolje, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana z zunanjimi sodelavci.
V primeru nejasnosti, ki bi izvirale iz lokacijskega načrta, je treba pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje smiselno upoštevati strokovne osnove iz prejšnjega odstavka tega člena.
Strokovne osnove iz prvega odstavka tega člena so na vpogled na MOL-MU, oddelku za urbanizem in okolje.
3. člen
Sestavni deli odloka so:
– Soglasja pristojnih organov in organizacij
– Grafične priloge:
A) Litijska cesta
1. Izsek iz dolgoročnega plana           M 1:5000
2. Katastrski načrti            M 1:1000, 1:2880
3. Topografski načrt                M 1:1000
4. Parcelacijski načrti območja
  urejanja                M 1:1000, 1:2880
5. Zakoličbeni načrt cestnega sveta        M 1:1000
6. Ureditvena situacija              M 1:1000 
7. Prometno tehnična situacija           M 1:1000
8. Vzdolžni profili              M 1:1000/100
9. Normalni profili                 M 1:50
10. Zbirni načrt komunalnih vodov          M 1:1000
B) Chengdujska cesta
1. Izsek iz dolgoročnega plana           M 1:5000
2. Katastrski načrti           M 1:1000, M 1:2880
3. Topografski načrt                M 1:1000
4. Parcelacijski načrt območja urejanja      M 1:1000
5. Zakoličbeni načrt cestnega sveta        M 1:1000
6. Ureditvena situacija              M 1:1000
7. Prometno tehnična situacija           M 1:1000
8. Vzdolžni profil               M 1:1000/100
9. Normalni profil                  M 1:50
10. Zbirni načrt komunalnih vodov          M 1:1000
II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje zajema:
– odsek Litijske ceste od križišča s Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju do križišča z Bizoviško cesto
– odsek Litijske ceste med gostiščem Pri Micki in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah
– odsek Chengdujske ceste med Litijsko cesto v Spodnji Hrušici in Trpinčevo ulico.
Predvideni poseg vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel:
A) Litijska cesta
k.o. Štepanja vas
Parcele št.: 255/0, 256/0, 257/4, 258/0, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 261/0, 265/1, 265/3, 265/5, 433/0, 435/1, 435/2, 436/0, 437/0, 444/1, 660/1, 667/1
k.o. Bizovik
Parcele št.: 138/2, 138/5, 138/6, 139/2, 139/4, 139/6, 140/2, 140/5, 140/6, 152/4, 152/8, 152/11, 159/2, 159/5, 159/6, 160/2, 160/4, 160/6, 161/3, 161/4, 161/11, 161/12, 176/2, 176/6, 178/2, 178/6, 180/2, 181/1, 181/2, 204/1, 204/2, 205/2, 205/6, 207/2, 207/3, 207/6, 207/7, 208/1, 208/2, 209/3, 209/4, 211/1, 211/3, 212/2, 212/3, 222/4, 223/3, 224/3, 225/1, 225/3, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 237/2, 239/1, 243/5, 244/0, 245/6, 246/1, 257/1, 260/7, 262/3, 269/5, 270/0, 271/5, 272/1, 277/2, 280/1, 281/0, 282/1, 291/5, 292/0, 293/4, 294/1, 295/1, 300/1, 303/1, 304/0, 305/1, 314/3, 315/0, 317/1, 324/1, 324/2, 325/1, 326/0, 327/1, 337/3, 338/0, 339/0, 341/1, 341/3, 349/3, 352/2, 353/0, 354/0, 364/0, 365/0, 367/3, 378/2, 381/2, 381/3, 383/2, 391/3, 398/3, 399/5, 867/3, 873/0, 876/1, 883/0, 886/0, 887/0, 890/1, 893/1, 893/2, 904/1, 907/1, 907/2, 909/2, 909/7, 910/1, 910/2, 910/3, 910/5, 910/6, 910/7, 910/9, 913/1, 913/2, 913/4, 913/7, 913/8, 913/9, 914/1, 914/2, 914/3, 916/1, 919/1, 922/3, 925/1, 930/1, 930/2, 933/2, 933/3, 939/3, 939/6, 942/1, 942/2, 948/2, 948/3, 948/6, 948/11, 951/2, 951/5, 951/6, 956/2, 959/1, 963/2, 964/1, 964/3, 967/1, 969/0, 970/1, 971/1, 973/2, 976/6, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 979/6, 979/7, 982/1, 983/0, 993/1, 997/2, 999/0, 1000/1, 1039/0, 1040/3, 1040/4, 1042/2, 1042/3, 1042/4, 1042/6, 1042/7, 1059/2, 1061/1, 1062/4, 1070/1, 1070/2, 1163/2, 1163/5, 1163/6, 1163/9, 1163/10, 1164/0, 1171/0, 1180/2, 1181/0, 1184/0, 1194/0, 1196/0, 1206/0, 1208/1, 1209/2, 1210/1, 1213/2, 1214/3, 1215/2, 1215/6, 1216/2, 1222/0, 1227/2, 1228/2, 1229/2, 1239/3, 1239/5, 1252/2, 1253/2, 1253/5, 1267/3, 1274/1, 1274/4, 1320/3, 1320/4, 1321/1, 1329/3, 1347/0, 1348/1, 1348/2, 1361/1, 1361/2, 1361/6, 1362/0, 1363/1
k.o. Dobrunje
Parcele št.: 745/2, 748/0, 756/2, 762/0, 763/0, 771/0, 773/0, 776/0, 778/0, 785/0, 789/0, 791/0, 808/1, 808/4, 840/0, 841/2, 850/0, 851/4, 853/9, 862/4, 865/5, 865/11, 870/0, 874/0, 876/0, 879/0, 896/0, 901/0, 1129/0, 1132/0, 1133/0, 1137/1, 1138/0, 1139/1, 1141/0, 1142/0, 1143/1, 1146/1, 1147/0, 1148/0, 1149/2, 1152/0, 1153/0, 1154/0, 1155/0, 1156/0, 1157/0, 1158/0, 1159/0, 1160/0, 1161/0, 1162/0, 1163/0, 1164/0, 1165/2, 1166/0, 1169/0, 1170/0, 1171/2, 1172/2, 1173/2, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1177/3, 1179/2, 1197/0, 1198/0, 1199/0, 1200/2, 1810/1, 1838/2, 1840/1, 1840/2, 1840/3, 1840/4, 1842/1, 1945/0
B) Chengdujska cesta
k.o. Bizovik
Parcele št.: 901/2, 901/8, 901/13, 901/14, 902/16, 902/18, 902/20, 908/5, 909/3, 914/1, 914/2, 915/3, 1033/7, 1033/16, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 1034/9, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1042/2.
III. FUNKCIJE OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekonstrukciji Litijske ceste med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah, vključno s spremenjenimi trasami delov Ceste v Kostanj, Fužinske ceste, stare Litijske ceste in Poti do šole. Območje je namenjeno tudi rekonstrukciji križišč z Litijsko cesto, ureditvi priključkov dovoznih poti za skupine ali posamezne objekte, zgraditvi kolesarskih stez, pločnikov za pešce, ureditvi drevoreda, avtobusnih postajališč in izgradnji omrežja komunalnih vodov.
Območje je namenjeno tudi podaljšku Chengdujske ceste med Litijsko cesto v Spodnji Hrušici in Trpinčevo ulico s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, ureditvi priključkov dovoznih poti in izgradnji omrežja komunalnih vodov in zadrževalnika ob Ljubljanici.
6. člen
Oba odseka Litijske ceste in podaljšek Chengdujske ceste se lahko gradijo fazno.
7. člen
Normalni profil rekonstruirane Litijske ceste ima naslednje elemente:
1. med Pesarsko cesto in Bizoviško cesto
– vozišče                       2 x 3,5 m
– zelenica /drevored                    4,0 m
– kolesarska steza in hodnik za pešce           3,6 m
– bankina                         0,5 m
 skupaj                         15,1 m
2. med gostiščem Pri Micki in Cesto II. grupe odredov
– vozišče                       2 x 3,5 m
– zelenica                       2 x 1,0 m
– kolesarska steza                   2 x 1,6 m
– hodnik za pešce                   2 x 2,3 m
 skupaj                         16,8 m
Normalni profil Chengdujske ceste ima naslednje elemente:
– vozišče                       2 x 3,5 m
– enostranski hodnik za pešce                2 m
– Pot                            12 m
 (peščena pot z obojestransko zelenico)
 skupaj                          21 m
8. člen
Rekonstrukcija Litijske ceste zajema območja križišč s:
– Cesto v Kostanj,
– Potjo do šole,
– podaljškom Chengdujske ceste,
– Potjo na Breje,
– uvozom v drevesnico Rast,
– Bizoviško cesto in
– Trpinčevo ulico.
Podaljšek Chengdujske ceste in Bizoviške ceste imata z Litijsko cesto obliko polnega “T” križišča z dodatnimi pasovi za leve zavijalce. Te križišči se opremita s semaforji.
Pot na Breje, uvoz v drevesnico Rast in Trpinčeva ulica imajo z Litijsko cesto obliko polnega “T” križišča, vendar brez levih zavijalnih pasov na Litijski cesti.
Cesta v Kostanj, Fužinska cesta in Pot do šole tvorijo z Litijsko cesto semaforizirano križišče.
9. člen
V obravnavanem območju se zgradijo avtobusna postajališča za mestni in primestni potniški promet pri križiščih:
– Litijska – Pot na Breje, uvoz v drevesnico,
– Litijska – Cesta v Kostanj,
– Litijska – Bizoviška cesta,
– Litijska – gostišče Pri Micki.
Izvedejo se postajališča z izogibališčem širine 3 metrov in peronom širine 2,5m.
10. člen
Uvozi na gradbene parcele oziroma na dovozne poti se izvedejo preko poglobljenih robnikov. Robnik mora biti poglobljen v dolžini najmanj 4 m.
Uvozi se izvedejo na istih mestih, kot so dosedanji uvozi, s tem, da se po potrebi višinsko korigirajo, kjer je možno, oziroma kjer to narekujejo prostorske ali prometne zahteve, se uvozi k posameznim hišam oziroma na gradbene parcele združujejo.
11. člen
Za varno odvijanje kolesarskega prometa se vzdolž Litijske ceste zgradi kolesarsko stezo in hodnik za pešce. Med Pesarsko in Bizoviško cesto sta kolesarska steza in hodnik za pešce na enotni površini na severni strani ceste s štirimetrskim odmikom od vozišča za motorni promet. Odmik je namenjen zelenici in drevoredu ter v križiščih izogibališčem za avtobuse. Širina dvosmerne kolesarske steze in hodnika za pešce znaša 3,6 m.
Med Bizoviško cesto in Cesto II. grupe odredov se zgradita obojestranska pločnika za pešce, obojestranska kolesarska steza in obojestranska zelenica. Širini kolesarskih stez znašata 1,6 m, hodnikov za pešce 2,3 in zelenic 1 m.
Vzdolž Chengdujske ceste je na zahodni stranici predviden hodnik za pešce širine 2 m.
Prehodi za pešce in kolesarje so označeni v vseh obravnavanih polnih križiščih.
12. člen
Prepuste Dolgega potoka, Grabna (Hruševskega potoka) in Bizoviškega potoka je treba oblikovati glede na dejansko prevodnost potokov, ugotovljeno na podlagi celovite hidravlične presoje.
13. člen
Protihrupni ukrepi niso potrebni.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
14. člen
Razširitev profila Litijske ceste bo vplivala na funkcionalna zemljišča objektov ob cesti in zahtevala rušitev štirih objektov.
Ograje, ki bodo porušene pri razširitvi Litijske ceste, se ustrezno nadomesti oziroma prestavi.
Vse ograje se morajo izvesti v enotnem oblikovanju, ki ga predpiše projekt za gradbeno dovoljenje.
15. člen
Zaradi razširitve trase na severnem delu odseka med gostiščem Pri Micki in Cesto II. grupe odredov bo spremenjena brežina terase in odstranjen del obstoječe vegetacije. Brežino je treba preoblikovati tako, da bo vzpostavljen nov rob terase in da bo možna zadostna ozelenitev z avtohtono vegetacijo.
Med gradnjo se višjo vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno: drevesa in žive meje ob individualnih objektih, del hrastov ob Rasti, dve lipi ob Poti, dva bora ob spomeniku vzhodno od Poti ter del grmiščne vegetacije ob robu rečne terase na skrajnem vzhodnem delu odseka. Vegetacijo ki ostaja, se v času gradnje ustrezno zaščiti, odstranjeno pa smiselno nadomesti.
16. člen
Med Pesarsko in Bizoviško cesto se zasadi drevored večjih dimenzij vzdolž severne stranice Litijske ceste v pasu zelenice širine treh metrov na razdalji en meter od robnika kolesarske steze. Med Bizoviško cesto in vzhodno AC obvoznico se zasadi drevored večjih dimenzij vzdolž severne stranice Litijske ceste severno od hodnika za pešce na razdalji 1 m od robnika. Drevesa se zasadijo na medsebojni razdalji od 8 do 10 metrov.
Pri izpeljavi komunalnih vodov je treba zagotoviti ustrezne odmike, ki bodo omogočali sajenje drevoreda, to je najmanj dvometrski obojestranski odmik od osi predvidenega drevoreda.
Drevored se prekinja v območju križišč, avtobusnih postajališč in objektov, ki segajo v prostor rekonstruirane Litijske ceste.
Z visoko vegetacijo (drevesa in grmovnice) se zasadi območje med Bizoviškim potokom, staro opuščeno in novo traso Litijske ceste ter vzhodno avtocesto.
Z obvodno vegetacijo se zasadi tudi brežine in pas enega metra stran od brežin Bizoviškega potoka v območju prestavitve njegove struge zaradi izgradnje vzhodne avtoceste.
Zaradi ločitve Poti od prometnih površin se z grmovno vegetacijo zasadi pas med podaljškom Chengdujske ceste in Potjo.
Za vse zasaditve se v okviru projekta za gradbeno dovoljenje izdela zasaditveni načrt.
17. člen
Območja ob kulturnih spomenikih (Pot, spominski kamen vzhodno od Poti, spomenik Ob petnajstletnici osvoboditve Ljubljana) je treba oblikovati tako, da se zagotovi njihovo celovitost in vključitev v obcestno ureditev. Pri tem je treba upoštevati priporočila poročila o vplivih na okolje in avtorske predloge oblikovalcev “Poti”.
18. člen
Vse odseke obstoječe Litijske ceste in njenih priključkov, ki bodo po izvedbi rekonstrukcije ostali brez funkcije oziroma bodo spremenili funkcijo, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska zemljišča, vegetacijske sestoje, dostopne ceste z ustreznimi profili).
V. KOMUNALNO UREJANJE
19. člen
Kanalizacija
Po Litijski cesti od Pesarske in od Bizoviške ceste do podaljška Chengdujske ceste je treba zgraditi kanala mešanega sistema in ju navezati na predvideni zbiralnik v podaljšku Chengdujske ceste. Pri dimenzioniranju kanalizacijskega omrežja je treba upoštevati, da bodo na kanal po Litijski cesti priključeni objekti iz območja Hrušice ter objekti ob Litijski cesti.
Vzhodno od avtoceste je treba po Litijski cesti zgraditi kanala za odpadno in padavinsko vodo. Kanal za odpadno vodo je treba navezati preko črpališča v Zadvoru na zbiralnik A0. Kanal za padavinsko vodo je treba speljati v območju naselja Pod ježo do Ljubljanice. Pred izpustom v Ljubljanico je treba zgraditi zadrževalni bazen prvega padavinskega vala in lovilec olj in maščob.
Od Bizoviške ceste do avtoceste in od gostišča Pri Micki do avtoceste je treba zgraditi kanala za meteorno vodo, ki se ju naveže na avtocestni sistem za odvajanje meteorne vode.
Po Chengdujski se izvede zbiralnik, ki se priključi na obstoječi desnobrežni zbiralnik B 2 (DN 2400). Obstoječi zbiralnik je preko razbremenilnika ob Ljubljanici navezan na temeljni zbiralnik A0. Del obstoječega zbiralnika B 2 od razbremenilnika do mesta priključitve predvidenega zbiralnika po Chengdujski je treba obnoviti. Desno od razbremenilnika ob Ljubljanici se predvidi prostor za zadrževalni bazen za kritični odtok, ki mora zadržati odpadno vodo tako, da jo bo možno odvajati po kanalu (700 mm preko Fužinskega mostu.
20. člen
Vodovod
Obstoječi vodovod Ø500/ Ø600 je treba na mestih križanja z Litijsko cesto in poteka po Litijski cesti zaščititi po navodilih upravljalca vodovoda.
Ob južni strani ceste ob obstoječem primarnem vodovodu Ø500 med Fužinsko in Bizoviško cesto ter od obstoječega vodovoda Ø500 proti avtocesti ter naprej proti predvidenemu vodohranu na Urhu je treba rezervirati prostor za traso primarnega vodovoda Ø 500.
Obstoječe sekundarno vodovodno omrežje, ki ga tangira predvidena rekonstrukcija, je treba prestaviti izven vozišča. Vsa križanja vodovodov s cesto je treba zaščititi po navodilih upravljalca vodovoda.
Za napajanje širšega območja je treba izgraditi naslednje sekundarne vodovode: DN 150 od Pesarske ulice do Fužinske ceste, DN 100 od podaljška Chengdujske ceste do tovarne Totra, DN 150 od ulice Novo naselje do Ceste II. grupe odredov ter DN 100 po Cesti II. grupe odredov. Vse obstoječe priključke je treba prevezati na nove vodovode.
Od obstoječega vodovoda DN 100, ki prečka Litijsko cesto vzhodno od avtoceste do ulice Novo naselje, se obstoječi vodovod DN 150 prestavi v pločnik ter na tem delu zagotovi prostor za merilni jašek za potrebe upravljalca vodovoda.
Obstoječi vodovod (800, ki poteka v podaljšku Chengdujske ceste, je treba na mestu križanja s predvideno cesto ustrezno zaščititi. Tangirano obstoječe vodovodno omrežje v območju križišča Chengdujske, Fužinske in Trpičeve ceste je treba ustrezno urediti.
Po izvedbi končne faze območja križišča Chengdujske in Litijske ceste je treba na obstoječi lokalni dovozni poti, ki poteka od Fužinske ceste proti vzhodu in se prekine pred omenjenim križiščem, zagotoviti stalen in nemoten dostop za vzdrževanje in obnovo obstoječega vodovoda po tej cesti.
21. člen
Elektrika
Na celotni trasi obravnavanega odseka Litijske ceste je treba rezervirati prostor za predvideno električno kanalizacijo, v kateri bo možno voditi nizko in visokonapetostno omrežje.
Vsa nizkonapetostna prostozračna prečkanja Litijske ceste je treba preurediti. Nizkonapetostno omrežje se na mestih prečkanja cest izvede s kabliranjem.
Vsa prečkanja srednjenapetostnega prostozračnega omrežja je treba višinsko in statično preveriti ter v primeru neustreznosti na mestu prečkanja cestišča rekonstruirati prostozračno omrežje.
Vzhodno od avtoceste je treba upoštevati elektroenergetski koridor za daljnovoda 2 x 110 kv Beričevo – Lavrica in 2 x 110 kv Vevče – Lavrica.
Za ustrezno napajanje širšega območja je treba zgraditi nadomestni TP Rast in TP Dobrunje AC 96.
22. člen
Plin
Na območju Litijske ceste je treba rezervirati prostor za plinovodno omrežje, ki bo potekalo delno po Litijski cesti ter po Poti na Breje, Fužinski cesti, Cesti v Kostanj, Poti do šole in Cesti II. grupe odredov. Na območju med Gramozno cesto in avtocesto bo po južni strani Litijske ceste potekal 10. barski visokotlačni plinovod.
Na mestih, kjer plinovodi prečkajo cesto, je treba položiti ustrezne zaščitne cevi.
23. člen
Telekomunikacijski vodi
V severni strani Litijske ceste je treba zgraditi kabelsko kanalizacijo, v katero se prestavi prostozračno telekomunikacijsko omrežje. V območju prečkanja avtoceste se kabelsko kanalizacijo zgradi na južni strani.
Vse prostozračne vode v območju rekonstrukcije Litijske ceste se kablira.
24. člen
Javna razsvetljava
Vozišče, pločnik in kolesarsko stezo Litijske ceste ter Chengdujsko cesto je treba razsvetliti s svetili na drogovih višine 12 m.
Napajanje omrežja javne razsvetljave je treba izvesti iz novih prižigališč, ki bodo vezana na najbližje transformatorske postaje. Vse kabelske povezave bodo izvedene v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala po severni oziroma južni strani Litijske ceste.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
25. člen
Z rekonstrukcijo Litijske ceste je treba namestiti tudi vso potrebno prometno in ostalo opremo. Hitrost bo določena s prometnimi znaki in ne bo presegla 50 km/h.
Med rekonstrukcijo in po njej morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za nemoten odvoz komunalnih odpadkov. Sistem zbiranja komunalnih odpadkov mora biti v skladu s predpisi. Lokacije zabojnikov bodo ostale na že določenih mestih tudi po rekonstrukciji ceste, razen v primeru, ko je treba lokacijo zabojnika prilagoditi spremenjenim prometno-tehničnim razmeram rekonstruirane Litijske ceste.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
26. člen
Investitorji in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– odpraviti v nakrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale z rekonstrukcijo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije tako, da bo možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu zaradi rekonstrukcije čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti skrbno ravnanje s plodno zemljo,
– med gradnjo zagotoviti varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanji,
– pri zemljiških delih zagotoviti arheološki nadzor, zato je investitor dolžan pravočasno obvestiti Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine o datumu pričetka del,
– v času gradnje zagotoviti varstvo pred onesnaženjem zraka, zemeljskih del se ne sme izvajati v izrazito vetrovnem in slabem vremenu, priporočljivo je vlaženje tipskih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča.
VIII. TOLERANCE
27. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so urejene z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega načrta.
Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obodne parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba izdelati strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja.
Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi sprememba kakorkoli prizadela.
IX. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
S sprejetjem tega odloka se v grafičnih prilogah prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja Štepanjsko naselje – Hrušica – Bizovik – M6 in Zadvor – Sostro – M9 ukinjajo varovalni pasovi Litijske in Chengdujske ceste v območjih, ki jih zajema ta lokacijski načrt.
30. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3511-3/99-4
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost