Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3775. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana, stran 2431.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99 in 41/99) – za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na predvideno rekonstrukcijo Litijske ceste med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov ter za podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico.
2. člen
V poglavju 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” se dopolni tabela, in sicer z naslednjimi območji urejanja:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Prostorska   Oznaka območja         Ime območja              Način urejanja
celota     urejanja z izvedbenimi akti  urejanja
----------------------------------------------------------------------------------------------------
M 6       MT 6/2             Litijska cesta I – zahodni del    lokacijski načrt
Štepanjsko
naselje
M 9       MT 9/1             Litijska cesta I – vzhodni del    lokacijski načrt
Zadvor – Sostro
M 6       MT 6/3             podaljšek Chengdujske ceste     lokacijski načrt
Štepanjsko naselje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
V kartografskem delu prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se spremenita in dopolnita:
a) karta rabe površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1:10.000.
b) kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, in sicer listi: Ljubljana S 45, S 46 in J 6.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Ljubljana so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste Polje.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe družbenega plana Občine Ljubljana Moste Polje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 39/86, 51/92, 56/92) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3511-3/99-3
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost