Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3773. Pravilnik o programu in postopku preizkusa znanja kandidatov za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti, stran 2429.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 8. člena zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94), v skladu z 19. členom statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije, je upravni odbor Detektivske zbornice Republike Slovenije po predhodnem soglasju Ministrstva za notranje zadeve dne 27. 8. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o programu in postopku preizkusa znanja kandidatov za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način določanja programa preizkusa znanja;
– okvirne programske vsebine;
– postopek opravljanja preizkusa znanja;
– stroške in nosilce stroškov postopka preizkusa znanja kandidatov za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti.
II. NAČIN DOLOČANJA PROGRAMA PREIZKUSA ZNANJA
2. člen
Strokovne podlage programa preizkusa znanja in predlog o načinu preverjanja znanja kandidatov pripravi programski svet Detektivske zbornice Republike Slovenije, ki ga imenuje upravni odbor detektivske zbornice, v sestavi šestih članov, od katerih tri člane predlaga Ministrstvo za notranje zadeve, tri člane pa upravni odbor detektivske zbornice.
Člani programskega sveta so strokovnjaki za posamezna področja, ki jih morajo glede na vsebino in način izvajanja obvladovati kandidati za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti.
Članstvo v programskem svetu ni vezano na članstvo v zbornici ali na delovno razmerje pri Ministrstvu za notranje zadeve.
3. člen
Člani, imenovani v programski svet, iz svojih vrst izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Upravni odbor detektivske zbornice je dolžan na poziv predsednika programskega sveta programskemu svetu zagotoviti administrativno-tehnično pomoč.
4. člen
Programski svet podrobneje predpiše vsebine znanj, ki jih mora ob preizkusu znanja izkazati kandidat, in literaturo za naslednje programske teme:
1. Področje in način dela detektiva ter statusne oblike organiziranja delovanja.
2. Kodeks detektivske poklicne etike.
3. Človekove pravice in svoboščine.
4. Varnostni sistem Republike Slovenije.
5. Osnove kriminalistike.
6. Osnove kazenskega procesnega in materialnega prava in izvrševanje kazenskih sankcij.
7. Osnove upravnega postopka,
8. Osnove izvršilnega in pravdnega postopka.
9. Varovanje osebnih podatkov in varovanje poslovne tajnosti.
10. Detektivska dejavnost in obligacijska razmerja.
11. Osnove pravosodnega sistema.
12. Osnove družinskega in dednega prava.
13. Osnove javne uprave.
Predpisani program potrdi upravni odbor zbornice s sklepom.
Če iz sprememb veljavnih predpisov, na katerih temeljijo vsebine znanj iz prvega odstavka tega člena ali iz drugih vsebinskih razlogov, izhaja potreba po spremembi oziroma dopolnitvi predpisanih vsebin znanj, ki jih mora ob preizkusu znanja izkazati kandidat, programski svet spremeni oziroma dopolni predpisane vsebine znanj in spremenjeni program predloži v potrditev upravnemu odboru zbornice. Pred odločanjem o potrditvi spremenjenega programa mora upravni odbor zbornice pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve.
Upravni odbor zbornice s sklepom odloči, ali so spremembe in dopolnitve programa takšnega obsega, da je potrebno izvesti dodatno obvezno seminarsko usposabljanje detektivov, ki so že pridobili licenco, in ali je potrebno, da kandidati, ki so že opravili preizkus znanja, licence pa še niso pridobili, ponovno opravljajo preizkus znanja delno ali v celoti.
5. člen
Upravni odbor zbornice je dolžan zagotoviti, da se navedbe o predpisanih vsebinah znanj in navedba predpisane literature objavijo v brošuri, ki je kandidatom za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti na razpolago na sedežu zbornice.
III. NAČIN PREIZKUŠANJA ZNANJA
6. člen
Način preizkušanja znanja določi programski svet.
Programski svet pripravi tudi spisek vprašanj in merila ocenjevanja uspešnosti kandidatov.
IV. PRIJAVA NA PREIZKUS ZNANJA
7. člen
Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja za pridobitev licence detektiva, na Detektivsko zbornico Republike Slovenije naslovi pisno vlogo, v kateri navede svoje podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov bivališča, stopnjo in smer strokovne izobrazbe).
8. člen
Prijave evidentira sekretar zbornice in o evidentiranju vloge obvesti kandidata. Obvestilo vsebuje tudi rok predviden za izvedbo preizkusa znanja.
9. člen
K preizkusu znanja se pokliče vse prijavljene kandidate, ki so vlogo podali najkasneje 30 dni pred datumom, ki je določen za preizkus znanja.
Kandidate je o datumu in uri ter kraju preizkusa znanja potrebno obvestiti najkasneje 15 dni pred dnem, ki je določen za preizkus znanja.
Obvestili iz prejšnjega odstavka obvezno vsebujeta tudi poziv kandidatom, da pred pristopom k preizkusu znanja plačajo pristopni delež za vpis v evidenco kandidatov za detektive, z navedbo zneska in žiro računa.
Kandidata, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, se vpiše v evidenco kandidatov za detektive.
V. DOLOČANJE ROKOV PREIZKUŠANJA ZNANJA
10. člen
Roke preizkušanja znanja glede na razvidne potrebe po preizkusu znanja določa upravni odbor Detektivske zbornice Republike Slovenije.
Ne glede na število prijavljenih kandidatov mora upravni odbor Detektivske zbornice Republike Slovenije določiti za preizkus znanja najmanj dva roka v koledarskem letu.
VI. KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA
11. člen
Preizkus znanja s področij, ki jih določi programski svet po vnaprej pripravljenih vprašanjih in ob upoštevanju meril ocenjevanja iz 6. člena tega pravilnika, izvaja komisija za preizkus znanja, v katero imenujeta Ministrstvo za notranje zadeve in upravni odbor zbornice vsak po dva člana.
Člani komisije izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Članstvo v komisiji in programskem svetu se ne izključuje.
VII. ODSTOP OD PREIZKUSA ZNANJA
12. člen
Če kandidat ne pristopi k preizkusu znanja v roku, ki je določen s pozivom, izostanka pa ne opraviči, ali če od preizkusa odstopi potem, ko je že pristopil, se šteje kot da preizkusa ni uspešno opravil.
Kandidat, ki ni pristopil k preizkusu znanja iz opravičljivih razlogov, lahko preizkus opravlja v enem od naslednjih rokov kot prvi preizkus, če je z obrazloženo pisno vlogo odstop od preizkusa opravičil najmanj 8 dni pred dnem, ki je določen za preizkus.
Opravičljivi razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen ali poškodba kandidata s takšnimi indikacijami, ki kandidatu onemogočajo pripravo na preizkus in pristop k preizkusu;
– bolezen ožjega družinskega člana, ki kandidatu onemogoča pripravo na preizkus ali pristop k preizkusu;
– smrt v ožji družini;
– drugi objektivni razlogi, zaradi katerih se kandidat ni mogel pripraviti na preizkus oziroma mu je bil onemogočen pristop k preizkusu.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča upravni odbor Detektivske zbornice Republike Slovenije s sklepom. Pred odločitvijo o utemeljenosti razlogov za odstop od preizkusa znanja lahko upravni odbor od kandidata zahteva dodatne pojasnila in dokazila.
Upravni odbor lahko izjemoma opraviči odstop od preizkusa znanja tudi v primeru, če je kandidat pisno vlogo iz drugega odstavka tega člena podal prepozno, če je njegova zamuda pri podajanju vloge posledica višje sile ali drugih tehtnih razlogov, če je kandidat vlogo iz drugega odstavka tega člena podal najkasneje do dne in ure, ki sta predvidena za preizkus znanja, in če je iz vloge razvidno, da so razlogi za odstop nastopili po izteku roka iz drugega odstavka tega člena.
VIII. EVIDENTIRANJE POSTOPKA PREIZKUŠANJA ZNANJA, OCENJEVANJE IN IZDAJANJE POTRDIL
13. člen
Komisija za preizkus znanja kandidatov o vsakem preizkusu sestavi pisno poročilo, v katerem navede:
– vprašanja, ki so bila kandidatom postavljena;
– ocene znanja kandidatov, sprejete na podlagi meril ocenjevanja.
14. člen
Na podlagi poročila iz prejšnjega člena predsednik komisije za preizkus znanja vsakemu kandidatu izda potrdilo, v katerem je navedeno, ali je kandidat preizkus znanja opravil uspešno, delno uspešno ali neuspešno.
Kopijo potrdila predsednik komisije vroči na naslov upravnega odbora zbornice.
IX. PRITOŽBENI POSTOPEK KANDIDATA
15. člen
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkus znanja ali je preizkus znanja opravil delno uspešno, ima pravico do pritožbe upravnemu odboru Detektivske zbornice Republike Slovenije.
Za pregled dokumentacije o postopku preverjanja znanja kandidata, ki se je pritožil, upravni odbor zbornice imenuje poročevalca. Poročevalec pred izročitvijo predmeta upravnemu odboru v odločanje:
– pregleda vso dokumentacijo o preizkusu znanja in jo primerja z navedbami kandidata v pritožbi;
– pridobi mnenje predsednika komisije za preizkus znanja.
Upravni odbor v pritožbenem postopku s sklepom:
– zavrne kandidatovo pritožbo kot neutemeljeno;
– odloči, da kandidat lahko preizkus znanja ponovi v istem izpitnem roku, vendar ne prej kot v 15 dneh in ne kasneje kot v 30 dneh po izpitnem roku.
X. STROŠKI PREIZKUSA ZNANJA
16. člen
Stroški prvega pristopa k preizkusu znanja so zajeti v pristopnem deležu za vpis v evidenco kandidatov za detektive.
V primeru, da kandidat ne pristopi k preizkusu znanja iz razlogov, ki niso opravičljivi po 12. členu tega pravilnika, preizkusa znanja ne opravi ali pa ga opravi delno uspešno, mora pred ponovnim pristopom k preizkusu znanja vplačati stroške ponovnega preizkusa, v višini, ki jo s sklepom določi upravni odbor zbornice.
XI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2
Ljubljana, dne 27. avgusta 1999.
Predsednik
Detektivske zbornice RS
Danilo Zorn l. r.

AAA Zlata odličnost