Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3771. Statut Detektivske zbornice Republike Slovenije, stran 2424.

Na podlagi pogodbe o ustanovitvi Detektivske zbornice Republike Slovenije in drugega odstavka 7. člena zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94) je ustanovna skupščina Detektivske zbornice Republike Slovenije na seji, dne 21. 10. 1994, sprejela, skupščina zbornice pa na seji, dne 27. 2. 1998, spremenila in dopolnila ter v prečiščenem besedilu sprejela
S T A T U T
Detektivske zbornice Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Detektivska zbornica Republike Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je pravna oseba in obvezna oblika strokovnega in poslovnega združevanja detektivov, ki na območju Republike Slovenije opravljajo detektivsko dejavnost kot samostojni poklic ali v okviru detektivske družbe.
2. člen
Zbornico upravljajo detektivi neposredno prek skupščine zbornice in prek svojih predstavnikov v drugih organih zbornice.
3. člen
Ime zbornice je: Detektivska zbornica Republike Slovenije.
Sedež zbornice je v Ljubljani, Tržaška c. 2.
Zbornica ima svoj znak, ki je ovalne položne oblike, v katerem je naslednje besedilo: Detektivska zbornica Republike Slovenije, ki obkroža obris Slovenije, v katerega je umeščena pajkova mreža z izhodiščem v položaju Ljubljane.
4. člen
Zbornica ima pečat.
V pečatu je besedilo z enako vsebino in grafično izvedbo kot je določeno za znak zbornice.
II. ORGANI ZBORNICE IN ARBITRAŽA
5. člen
Organi zbornice so:
– skupščina,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– predsednik zbornice in podpredsednik zbornice,
– častno razsodišče.
a) Skupščina
6. člen
Skupščino zbornice tvorijo vsi detektivi, včlanjeni v zbornico.
7. člen
Skupščino zbornice vodi na skupščini izvoljeno delovno predsedstvo.
Predsednik zbornice, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik zbornice, sklicuje in vodi seje skupščine do izvolitve delovnega predsedstva.
Po izvolitvi delovnega predsedstva predsedujoči skupščine vodi sejo skupščine v skladu s tem statutom in poslovnikom o delu skupščine.
8. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– odloča o spremembah in dopolnitvah ustanovitvene pogodbe;
– sprejema statut zbornice in poslovnik o delu skupščine;
– določa program dela zbornice;
– določa finančni načrt in zaključni račun zbornice;
– voli in razrešuje predsednika, podpredsednika zbornice, upravni in nadzorni odbor;
– sprejema kodeks detektivske poklicne etike;
– sprejema poslovnik o delu častnega razsodišča;
– voli in razrešuje člane častnega razsodišča in
– druge, ki jih v skladu z zakonom določa ta statut.
9. člen
Volilno programska skupščina zbornice se skliče najmanj vsaka štiri leta. Redna skupščina se skliče najmanj enkrat letno, z namenom sprejemanja zaključnega računa, določitve programa dela in določitve finančnega načrta. Po potrebi se lahko skliče tudi izredna skupščina.
Pooblaščeni sklicatelj je dolžan sklicati skupščino zbornice tudi na zahtevo najmanj tretjine članov skupščine.
Sklic, vodenje, odločanje in druga vprašanja v zvezi z delom skupščine se rešujejo na podlagi poslovnika o delu skupščine, ki ga sprejema skupščina z večino glasov, prisotnih na skupščini.
b) Upravni odbor
10. člen
Skupščina zbornice z večino glasov vseh članov skupščine izvoli v upravni odbor devet članov. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.
Predsednik zbornice in podpredsednik zbornice sta člana upravnega odbora po svoji funkciji.
Upravnemu odboru predseduje predsednik zbornice, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik zbornice.
Ne glede na trajanje mandata, določenega v prvem odstavku tega člena, lahko skupščina predčasno razreši člana upravnega odbora in izvoli nadomestnega člana:
– če članu upravnega odbora preneha članstvo v detektivski zbornici;
– če član upravnega odbora v odboru ni dejaven ali ne deluje v skladu s splošnimi akti zbornice;
– na zahtevo člana upravnega odbora.
11. člen
Sklic, vodenje seje in odločanje na seji upravnega odbora upravni odbor uredi s posebnim poslovnikom o delu upravnega odbora.
12. člen
Pristojnosti upravnega odbora so:
– izvajanje sklepov skupščine;
– pripravljanje predlogov splošnih aktov zbornice, ki jih sprejema skupščina zbornice;
– pripravljanje predlogov programa dela, finančnega načrta in zaključnega računa;
– odločanje o podelitvi licence;
– odločanje o odvzemu licence zaradi neizpolnjevanja pogojev, odpovedi članstva ali sklepa častnega razsodišča;
– soglašanje k ustanovitvi detektivske družbe;
– odločanje kot pritožbeni organ na prvi stopnji o zadevah izvajanja javnih pooblastil;
– v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve sprejema pravilnik o pogojih za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti, postopku pridobitve licence in načinu vodenja evidenc o izdanih in odvzetih licencah;
– v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve določa vsebino zahtevanih znanj in preizkusa znanja v postopku za pridobitev licence;
– po predhodni pridobitvi mnenja Ministrstva za notranje zadeve predpiše obrazec službene izkaznice detektiva in obrazec evidence detektivov;
– določanje članov programskega sveta in članov komisije za preizkus znanja v skladu z zakonom;
– pripravljanje strokovnih podlag s področja izvajanja detektivske dejavnosti;
– določanje višine članskega prispevka;
– določanje načina vodenja evidence detektivov;
– določanje organizacijskih predpisov in aktov s področja delovnih razmerij, vezanih na delovanje strokovne službe zbornice;
– zagotavljanje izvajanja nadzora nad delom članov zbornice v skladu z zakonom in splošnimi akti zbornice;
– določanje pogojev pod katerimi zbornica oziroma njena strokovna služba opravlja dobičkonosne dejavnosti;
– odločanje o vseh drugih zadevah po tem statutu, in o tistih zadevah, ki po tem statutu niso izključne pristojnosti skupščine ali drugih organov zbornice.
c) Nadzorni odbor
13. člen
Nadzorni odbor nadzira finančno poslovanje zbornice.
14. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih za mandatno dobo štiri leta izvoli in razrešuje skupščina, z večino glasov vseh članov skupščine.
15. člen
Nadzorni odbor se sestane najmanj dvakrat letno, in sicer pred sprejetjem zaključnega računa za preteklo leto in pred sprejetjem finančnega načrta za naslednje leto.
Nadzorni odbor mora poročati skupščini o svojih ugotovitvah o materialno-finančnem poslovanju zbornice in o svojem delu. V zvezi s svojimi ugotovitvami predlaga skupščini ustrezne ukrepe.
č) Predsednik zbornice
16. člen
Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico, predseduje upravnemu odboru zbornice in zagotavlja operativno delovanje zbornice v skladu z zakonom, splošnimi akti zbornice in sklepi skupščine ter upravnega odbora zbornice.
Podpredsednik zbornice v času predsednikove odsotnosti nadomešča predsednika zbornice z vsemi pooblastili in odgovornostmi predsednika.
d) Častno razsodišče
17. člen
Za obravnavanje kršitev, ki se članom zbornice očitajo v zvezi z njihovim članstvom in opravljanjem detektivske dejavnosti ter za razreševanje sporov med člani zbornice in člani zbornice in tretjimi osebami, ki nimajo narave gospodarskih sporov, skupščina zbornice imenuje častno razsodišče, ki ga sestavlja predsednik in štirje člani, ki jih izvoli skupščina zbornice z večino glasov vseh članov skupščine. Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta.
Častno razsodišče odloča v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana, ki ju za vsak posamezen primer določi predsednik častnega razsodišča.
Postopek pred častnim razsodiščem, kršitve in disciplinske ukrepe, ki jih izreka častno razsodišče, določa poslovnik o delu častnega razsodišča Detektivske zbornice Republike Slovenije.
e) Arbitraža
18. člen
V zbornici se ustanovi arbitraža za reševanje gospodarskih sporov, če se stranke v skladu z zakonom dogovorijo za njeno pristojnost.
Arbitražo sestavljajo člani, ki jih predlaga vsaka stranka, ki je v sporu, ter predsednik arbitraže in dodatni člani, ki jih imenuje predsednik zbornice. Število članov arbitraže mora biti liho. Če stranke v roku 15 dni po pozivu ne predlagajo svojih članov v arbitražo, se šteje, da arbitraže ni mogoče sestaviti.
Arbitraža uporablja v svojem postopku določila ZPP, ki se nanašajo na gospodarske spore.
Odločitev arbitraže je dokončna.
III. DEJAVNOST ZBORNICE
19. člen
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve, na podlagi javnega pooblastila, ob uporabi določil zakona o splošnem upravnem postopku:
– daje in odvzema licence za opravljanje detektivske dejavnosti in vodi evidenco o izdanih in odvzetih licencah;
– določa program preizkusa znanja in postopek ter način preverjanja znanja kot pogoje za pridobitev licence, in zagotavlja preverjanje znanja.
Pogoje za pridobitev licence detektiva, postopek in način izdajanja in odvzemanja licenc in vodenja evidenc o izdanih in odvzetih licencah, način in postopek preverjanja znanja kandidatov za pridobitev licence in vsebine znanj zbornica podrobneje določi s pravilniki, ki jih v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve sprejme upravni odbor zbornice.
Zbornica samostojno v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter tem statutom:
– določa program svojega dela in delovanja;
– sprejema z zakonom in s tem statutom določene splošne akte;
– zagotavlja vodenje evidence detektivov;
– zagotavlja izvajanje nadzora nad delom njenih članov.
Opravljanje pooblastil oziroma nalog iz prvega odstavka tega člena se financira s sredstvi republiškega proračuna.
20. člen
Neprofitne dejavnosti:
– pospeševanje razvoja detektivske dejavnosti;
– nudenje ustrezne pomoči v zvezi z opravljanjem detektivskega dela.
Profitne dejavnosti:
– marketinške in promocijske dejavnosti;
– organizacija seminarjev in tečajev;
– strokovna pomoč in poslovne storitve za člane ter tržno posredovanje informacij.
21. člen
Zbornica skrbi za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s tujimi detektivskimi združenji.
22. člen
Zbornica lahko, glede na svoj interes, sodeluje z drugimi zbornicami v državi pri različnih skupnih projektih, izvajanju storitev, pretoku informacij in drugih dogovorjenih dejavnostih.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
23. člen
Člani zbornice imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do upravljanja zbornice, samostojno in prek svojih predstavnikov v organih;
– brezplačno uporabljati neprofitne storitve zbornice;
– redno plačevati članarino;
– oblikovati stališča in dajati pobude za uresničevanje nalog;
– druge pravice in obveznosti, ki jih določajo splošni akti;
– pravico do obveščenosti prek možnosti vpogleda v akte in dokumente zbornice, prek objav na oglasni deski v prostorih zbornice in prek posebnih pisnih obvestil (cirkularjev).
24. člen
Posamezen član lahko odpove članstvo v zbornici.
Odpoved je potrebno podati zbornici v pisni obliki.
Na podlagi odpovedi upravni odbor odvzame licenco.
V. STROKOVNA SLUŽBA
25. člen
Zbornica lahko zagotavlja opravljanje strokovnih, administrativno-tehničnih, knjigovodsko-računovodskih in finančnih opravil prek lastne strokovne službe.
Strokovno službo vodi sekretar zbornice.
Sekretarja zbornice imenuje upravni odbor zbornice, za mandatno dobo štiri leta.
26. člen
Operativno organizacijsko, kadrovsko strukturo in področje delovnih razmerij v strokovni službi z aktom o organizaciji in sistemizaciji določi upravni odbor zbornice.
Do vzpostavitve lastne strokovne službe lahko upravni odbor zaupa izvajanje del delokroga strokovne službe za to področje strokovno usposobljenim fizičnim ali pravnim osebam.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZBORNICE
27. člen
Zbornica pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– iz članarine, ki jo plačujejo člani zbornice neposredno;
– iz pristopnih deležev za vpis v evidenco kandidatov za detektiva in v evidenco detektivov;
– iz sredstev republiškega proračuna;
– iz plačil za opravljanje profitnih storitev;
– iz drugih virov, ki so v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti zbornice.
Višino pristopnih deležev in višino članarine ter pogoje plačevanja določa upravni odbor zbornice s sklepom.
28. člen
Zbornica preneha obstajati:
– na podlagi sklepa skupščine;
– če prenehajo zakonski pogoji za njen obstoj.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Detektivske zbornice Republike Slovenije, ki ga je dne 21. 10. 1994 sprejela ustanovna skupščina Detektivske zbornice Slovenije.
Do izdaje soglasja Vlade Republike Slovenije k členom tega statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil zbornice, se na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije št. 023-06/94-6/28 z dne 6. 6. 1995 pri izvajanju javnih pooblastil zbornice uporabljajo členi od 23 do 34 statuta, ki ga je dne 21. 10. 1994 sprejela ustanovna skupščina Detektivske zbornice Slovenije.
30. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002/98
Ljubljana, dne 27. februarja 1998.
Predsednik
skupščine
Danilo Zorn l. r.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 7. člena zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94) je Vlada Republike Slovenije dala soglasje k 19. členu statuta Detektivske zbornice Slovenije pod št. 228-02/99-1 z dnem 29. junija 1999.

AAA Zlata odličnost