Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3760. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije, stran 2411.

Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US in 13/98 odl. US) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: koncedent) pogoje in postopek za podelitev ene ali več koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije.
2. člen
(izrazi)
Poleg izrazov, določenih z zakonom o telekomunikacijah in uredbo o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/98), imajo v tej uredbi uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. Storitve mobilne telefonije so telekomunikacijske storitve GSM, ki delujejo v omrežju DCS (digital cellular system) 1800, kot so opredeljene v standardih Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde.
2. Omrežje PSTN/ISDN je javno komutirano telekomunikacijsko omrežje, ki ga za izvajanje javnih storitev govorne telefonije do 31. 12. 2000 upravlja izključno Telekom Slovenije.
3. Ponudnik je pravna oseba, ki vloži ponudbo na javni razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev mobilne telefonije.
4. Koncesionar je ponudnik, ki ga na podlagi ponudbe na javnem razpisu izbere koncedent in mu podeli koncesijo za opravljanje storitev mobilne telefonije.
5. Izvajalec storitev je pravna ali fizična oseba, ki jo koncesionar ustanovi ali pooblasti za izvajanje storitev mobilne telefonije na ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(predmet in obseg koncesije)
Koncesija vsebuje pravico do uporabe ustreznega števila dupleksnih radijskih kanalov v za to namenjenih frekvenčnih pasovih 1710/1805 MHz do 1781,6/1876,6 MHz, s predvideno pasovno širino 15 MHz, na celotnem ozemlju Republike Slovenije na način in pod pogoji, določenimi s to uredbo in koncesijsko pogodbo. Koncesionarju bo v skladu z možnostmi dodeljeno, ustrezno število drugih frekvenc za vzpostavitev zvez za medsebojno povezavo baznih postaj in za povezavo na omrežje PSTN/ISDN.
4. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesijo se podeli za obdobje petnajstih let z možnostjo podaljšanja v skladu s 30. členom te uredbe.
5. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesija je neprenosljiva.
6. člen
(pravice koncesionarja)
(1) Koncesionar ima pravico zgraditi ustrezno telekomunikacijsko omrežje in opravljati storitve mobilne telefonije na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(2) Koncesionar na podlagi koncesije pridobi pravico do medomrežne povezave z omrežjem PSTN/ISDN v skladu z določbami uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).
(3) Koncesionar, ki ni operater mobilne telefonije GSM, pridobi na podlagi koncesije pravico do sklenitve pogodbe o sledenju z enim operaterjem mobilne telefonije GSM, ki ima koncesijo za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM v skladu z uredbo o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM (Uradni list RS, št. 49/97) za obdobje 24 mesecev od začetka njegovega delovanja.
(4) Za pogodbo o sledenju iz prejšnjega odstavka veljajo enaki tržni pogoji kot za pogodbo oziroma pogodbe, ki jih ima operater mobilne telefonije iz prejšnjega odstavka sklenjene z izvajalci storitev.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
7. člen
(podelitev koncesije)
Koncesijo podeli koncedent na podlagi javnega razpisa z upravno odločbo.
8. člen
(javni razpis)
(1) Ministrstvo za promet in zveze izvede javni razpis v imenu koncedenta.
(2) Z javnim razpisom se določi predvsem:
– predmet koncesije,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznosti koncesionarja,
– obvezne sestavine ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– rok za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja,
– merila za izbiro koncesionarja,
– zavarovanje za resnost ponudbe in
– način obveščanja ponudnikov o poteku postopka.
(3) Z javnim razpisom se ne more izključiti operaterjev mobilne telefonije GSM, da sodelujejo na javnem razpisu.
(4) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja in traja devetdeset dni od dneva objave.
(5) Šteje se, da je javni razpis uspel, če sta na razpis prispeli najmanj dve veljavni ponudbi. V primeru, da javni razpis ne uspe, se ponovi v tridesetih dneh. Šteje se, da je ponovljeni javni razpis uspel, če je na razpis prispela ena veljavna ponudba.
(6) Razpisno dokumentacijo se dostavi ali izroči na podlagi pisne zahteve interesenta.
(7) Ponudba, ki ne vsebuje vseh v javnem razpisu navedenih obveznih sestavin, je neveljavna.
9. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da ima v sodni register vpisano ustrezno dejavnost in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da lastniki koncesionarja nimajo skupaj v drugem koncesionarju več kot 20% kapitala ali upravljavskih pravic.
10. člen
(izbira koncesionarjev)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi poročila Ministrstva za promet in zveze.
(2) Pri izbiri najugodnejše ponudbe bodo upoštevana naslednja merila:
– ponujena tehnološka in kadrovska opremljenost ter kapitalska sposobnost ponudnika,
– kakovost in obseg storitev,
– hitrost in obseg pokrivanja območja in prebivalcev,
– višina cen za storitve,
– višina enkratnega plačila za koncesijo.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
11. člen
(delovanje omrežja in kakovost storitev)
(1) Koncesionar mora opravljati storitve mobilne telefonije v skladu s to uredbo, z drugimi predpisi in s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora vsako leto pripraviti načrt kakovosti storitev, ki obsega zastavljene cilje glede pokritosti ozemlja, jakosti signala, kazalcev kakovosti storitev, odpravljanja napak, števila naročnikov, delovanja stalnih služb in sledenja med omrežji.
12. člen
(zagotavljanje storitev mobilne telefonije)
Storitve mobilne telefonije morajo biti na voljo neprekinjeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
13. člen
(odprava napak)
Koncesionar mora zagotoviti odpravo napak v delovanju svojega sistema tako, da poskrbi za neprekinjeno sprejemanje telefonskih klicev o prijavi napake (24 ur na dan in 7 dni v tednu), da odgovori na telefonski klic o prijavi napake v 30 sekundah in začne nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času odpravljati napako.
14. člen
(pokrivanje ozemlja)
Obveznosti glede pokrivanja ozemlja s storitvami mobilne telefonije se določi v koncesijski pogodbi v skladu s ponudbo, ki jo koncesionar predloži na javnem razpisu.
15. člen
(povezava z drugimi omrežji)
(1) Koncesionar mora svoje omrežje povezati z omrežjem PSNT/ISDN ter z vsemi omrežji mobilnih storitev.
(2) Koncesionar in operater omrežja PSTN/ISDN skleneta pisno pogodbo o medomrežni povezavi, s katero uredita medsebojna razmerja, zlasti glede priključitve omrežja na omrežje PSTN/ISDN, izmenjave telekomunikacijskih sporočil med omrežjema, tehničnih pogojev, cen, obračunavanja storitev, vodenja in izmenjave tarifnih ter drugih podatkov, ki so potrebni za medsebojno delovanje omrežij.
16. člen
(oštevilčenje)
(1) Naročniške številke oziroma skupine številk, ki mu jih dodeli Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, mora koncesionar dodeljevati v skladu s predpisi in tako, da je njihova izraba učinkovita in ekonomična.
(2) Koncesionar mora pri dodeljevanju naročniških številk oziroma skupin številk svojim uporabnikom nediskriminacijsko uporabljati enaka in objektivna merila.
17. člen
(splošni pogoji)
(1) Koncesionar mora pred začetkom opravljanja storitev izdati splošne pogoje poslovanja z naročniki in jih objaviti tako, da bodo dostopni vsem uporabnikom in drugim zainteresiranim osebam.
(2) Splošni pogoji morajo biti v skladu s to uredbo, z drugimi predpisi in s koncesijsko pogodbo.
(3) Splošni pogoji morajo zagotavljati vsem enakovrstnim naročnikom enak položaj in ne smejo vsebovati določb, ki bi pomenile zlorabo prevladujočega položaja na trgu.
(4) K splošnim pogojem mora koncesionar pridobiti soglasje ministra, pristojnega za zveze. Minister lahko odreče soglasje le, če splošni pogoji ne ustrezajo zahtevam iz prejšnjih odstavkov. Če glede izdaje soglasja minister ne odloči v tridesetih dneh po vložitvi zahteve, se šteje, da je soglasje dano.
18. člen
(naročniško razmerje)
(1) Koncesionar mora skleniti naročniško razmerje z vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pri njem vložila pisno zahtevo za sklenitev naročniškega razmerja. Naročniško razmerje mora skleniti najkasneje v treh delovnih dneh po vložitvi pisne zahteve in v skladu s splošnimi pogoji. Pogodba o naročniškem razmerju mora biti sklenjena v pisni obliki.
(2) Koncesionar lahko sklene naročniško razmerje najdlje za čas, za katerega mu je bila podeljena koncesija.
(3) Koncesionar mora v treh delovnih dneh po sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena na svoje omrežje priključiti naročnikovo radijsko terminalsko opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam, določenim v predpisu iz 27. člena zakona o telekomunikacijah, in je opremljena z ustreznimi listinami in oznakami.
19. člen
(podatki o naročnikih)
(1) Koncesionar mora vsako leto poskrbeti za izdajo imenika naročnikov, v katerem so naslednji podatki:
– firma oziroma ime in priimek naročnika,
– naročnikov naslov,
– klicna številka, dodeljena naročniku.
(2) Koncesionar mora zagotoviti delovanje stalne službe za informacije o naročnikih in njihovih klicnih številkah, ki deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu ter se na klic odzove v največ 30 sekundah.
(3) Podatke o naročniku se lahko objavi oziroma sporoči drugim le na podlagi njegovega pisnega soglasja.
20. člen
(cene storitev)
(1) V prvem letu po začetku opravljanja storitev morajo biti cene v skladu s ponudbo, dano na javni razpis za pridobitev koncesije. V tem času jih lahko koncesionar po lastni presoji zniža, zviša pa le s soglasjem ministra, pristojnega za zveze.
(2) Koncesionar mora objaviti cenik storitev iz prejšnjega odstavka tako, da je dostopen uporabnikom.
21. člen
(storitve za invalide in nujne storitve)
(1) Koncesionar mora poskrbeti za uporabo primernih tehničnih rešitev, da se zagotovi dostopnost storitev invalidnim osebam.
(2) Koncesionar mora zagotoviti brezplačne klice na številki 112 in 113.
22. člen
(izvajalci storitev)
(1) Koncesionar in izvajalec storitev skleneta pisno pogodbo, v kateri opredelita medsebojne pravice in obveznosti.
(2) En izvod pogodbe iz prejšnjega odstavka mora koncesionar predložiti ministru, pristojnemu za zveze.
(3) Koncesionar mora vsem izvajalcem storitev zagotoviti enako obravnavanje. Ne sme jim nalagati omejitev v zvezi s poslovanjem, ki ne izhajajo iz predpisov in koncesijske pogodbe, zlasti pa ne sme določiti najnižje cene.
(4) Koncesionar izvajalcem storitev ne sme podeljevati izključnih pravic za prodajo oziroma zagotavljanje storitev na območju celotne Republike Slovenije ali na posameznih ožjih območjih.
(5) Izvajalci storitev vstopajo v razmerja z naročniki v svojem imenu in za svoj račun. Za razmerja med izvajalci storitev in naročniki smiselno veljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na razmerje med koncesionarjem in naročniki, kakor tudi splošni pogoji iz 17. člena te uredbe.
(6) Koncesionar subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo povzroči izvajalec storitev v zvezi s prodajo storitev oziroma zagotavljanjem dodatnih storitev.
23. člen
(tajnost podatkov)
(1) Koncesionar mora zagotoviti varstvo osebnih podatkov, podatkov, ki se obdelujejo, pošiljajo in shranjujejo, ter varstvo zasebnosti v skladu s predpisi.
(2) Koncesionar mora v primerih, določenih s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje, zagotoviti primerno opremo, ki omogoča pooblaščenim osebam nadzor nad komunikacijami.
(3) Pogoje za izvajanje določb iz prvega in drugega odstavka tega člena mora koncesionar zagotoviti od začetka in ves čas opravljanja storitev.
24. člen
(obveznosti koncesionarja v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih nesrečah)
V primeru vojnega stanja ali izrednega stanja ter ob naravnih ali drugih nesrečah mora koncesionar zagotoviti prednostni vrstni red telekomunikacijskih storitev oziroma spoštovanje prepovedi v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo, varnost, zaščito in reševanje.
25. člen
(dostava podatkov)
(1) Koncesionar mora vsako leto predložiti Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije poročilo o kakovosti in obsegu storitev, ki jih zagotavlja. Poročilo mora obsegati zlasti podatke o realizaciji ciljev, določenih z načrtom iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe.
(2) Na njeno zahtevo mora koncesionar Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije v razumnem roku zagotoviti tudi druge podatke, s katerimi razpolaga, v zvezi z delovanjem omrežja in opravljanjem storitev.
26. člen
(plačilo za koncesijo in uporabo frekvenc)
(1) Koncesionar bo plačal oziroma plačeval naslednje dajatve:
– enkratno plačilo za koncesijo v znesku, ki bo določen na podlagi ponudbe koncesionarja, izbranega na javnem razpisu letno koncesijsko dajatev v višini enega odstotka od celotnega prihodka od storitev, ki jih zajema koncesija, v štirih četrtletnih obrokih. Obrok za tekoče četrtletje se izračuna na podlagi prihodka v preteklem četrtletju ter poravna v tridesetih dneh po preteku tekočega četrtletja,
– letno dajatev v višini 25.000 EUR v tolarski protivrednosti za pokritje stroškov nadzorovanja omrežja DCS 1800.
(2) Višina, način obračunavanja in plačevanja zneskov iz prejšnjega odstavka bodo določeni v razpisni dokumentaciji in koncesijski pogodbi.
(3) Koncesijska dajatev iz druge alinee prvega odstavka tega člena vsebuje tudi pristojbino za uporabo dodeljenega radiofrekvenčnega kanala iz 3. člena te uredbe.
27. člen
(stroški koncesije)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, podeljeno na podlagi te uredbe.
IV. KONCESIJSKO RAZMERJE
28. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, zlasti glede dodeljenih frekvenc, obveznosti koncesionarja, medomrežnega povezovanja, terminalske opreme, nadzora nad izvajanjem koncesije in načina plačevanja pristojbin.
(2) Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa in preneha veljati po izteku časa, za katerega je bila sklenjena, ali s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
29. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na vsebino koncesijske pogodbe,
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe.
30. člen
(podaljšanje koncesije)
(1) Koncesijo se lahko podaljša dvakrat, vsakič za pet let, brez plačila koncesijske dajatve iz prve alinee prvega odstavka 26. člena te uredbe, če koncesionar vsaj osem mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu njeno podaljšanje.
(2) Koncedent mora v devetdesetih dneh po prejemu vloge pisno sporočiti, če namerava sprožiti postopek za podaljšanje koncesijske pogodbe.
(3) Če koncedent koncesijske pogodbe ne podaljša ali pa ni pravočasno dosežen sporazum o podaljšanju, je koncesionar na pisno zahtevo koncedenta dolžan opravljati storitve mobilne telefonije še toliko časa, dokler poslov ne prevzame novi koncesionar oziroma še največ osemnajst mesecev.
31. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpisov, pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– je koncesionar v popolni vlogi podal neresnične informacije,
– koncesionar ni dal vseh s koncesijsko pogodbo predpisanih informacij ministru ali drugim pooblaščenim državnim organom, pristojnim za zveze, oziroma je podal neresnične informacije,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena te uredbe, ki so bili pogoj za pridobitev koncesije,
– so bile s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene koncesionarjeve dejavnosti ali opustitve, ki so negativno vplivale na konkurenčnost ali omejevale konkurenčnost na področju, ki je predmet koncesije,
– pride do stečaja koncesionarja,
– koncesionar ne pristane na spremembo koncesijske pogodbe, ki jo v skladu z 29. členom zahteva koncedent.
(2) Po odvzemu koncesije je koncesionar v skladu s splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti odškodninsko odgovoren koncedentu in uporabnikom storitev, s katerimi je sklenil pogodbo.
V. NADZOR
32. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad zakonitostjo dejavnosti koncesionarja izvajajo pristojni inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izkoriščanjem koncesije izvaja Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije.
(3) Koncesionar mora na njihovo zahtevo pooblaščenim uslužbencem Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije omogočiti vstop v svoje poslovne prostore, dostop do objektov in naprav, ki so sestavni del omrežja, ter vpogled v poslovno in tehnično dokumentacijo ali pa Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije poslati izpis iz te dokumentacije.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
(objava javnega razpisa)
Vlada Republike Slovenije bo objavila javni razpis iz 8. člena te uredbe v 120 dneh po uveljavitvi te uredbe.
34. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-16/99-1
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti