Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999

Kazalo

2995. Odredba o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00), stran 8023.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Odsevne oznake za težka in dolga motorna vozila ter njihove priklopnike morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na odsevne oznake, namenjene za povečevanje vidnosti in razpoznavnosti težkih in dolgih motornih vozil in njihovih priklopnikov.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Elementi odsevnih oznak morajo biti narejeni tako, da delujejo zadovoljivo in da v razmerah normalne rabe taki tudi ostanejo. Še posebej ne smejo imeti napake v konstrukciji in izdelavi, ki bi škodljivo vplivala na učinkovitost njihovega delovanja oziroma na sposobnost, da taki tudi ostanejo.
3.1.2 Elementov odsevnih oznak oziroma njihovih delov ne sme biti mogoče odstraniti na preprost način.
3.1.3 Odsevni elementi morajo biti pritrjeni na podlago trdno in trajno.
3.1.4 Zunanja površina odsevnih elementov mora biti taka, da je čiščenje lahko. Zato površina ne sme biti hrapava, morebitne štrline ne smejo ovirati čiščenja.
3.2 Posebne zahteve
3.2.1 Odsevne oznake morajo tako glede oblike in mer kot tudi kolorimetričnih, fotometričnih, fizikalnih in mehanskih lastnosti ustrezati zahtevam, ki so navedene v dodatkih št. 5 do 8 pravilnika ECE R 104. Odsevni trakovi za označevanje dolžine oziroma obrisa vozila morajo biti široki 50 + / - 10 mm in bele, rumene ali rdeče barve. Odsevni napisi in grafične oznake so lahko katerekoli barve.
3.2.2 Morebitno oglaševanje, ki sestoji iz odsevnih napisov ali drugih oznak, mora biti nevpadljivo.
Če je skupna velikost odsevne površine manjša od 2 m2, je lahko iz odsevnega materiala razreda “D”, če pa je 2 m2 ali večja, je treba uporabiti odsevni material razreda “E”.
3.2.2.1 Najvišje vrednosti koeficienta odsevnosti za odsevne materiale razreda “D” (ki se uporabljajo za napise in druge grafične oznake na omejenem območju) morajo biti nižje oziroma enake vrednostim, ki so določene v tabeli 2 dodatka št. 7 k pravilniku ECE R 104.
3.2.2.2 Najvišje vrednosti koeficienta odsevnosti za odsevne materiale razreda “E” (ki se uporabljajo za napise in druge grafične oznake na razširjenem območju) morajo biti nižje oziroma enake 33% vrednosti, ki so določene v tabeli 2 dodatka št. 7 k pravilniku ECE R 104.
3.2.2.3 Bel odsevni material, namenjen kot osnova oziroma ozadje za barvne napise razreda “E”, brez nepotiskanih praznih predelov, mora izpolnjevati zahteve tabele 2 v dodatku 7 k pravilniku ECE R 104 za razred “D” in biti označen kot razred “D/E”.
3.2.3 Odvisno od same narave odsevnega materiala lahko homologacijski organ pooblasti posamezne preskusne laboratorije, da lahko opustijo določene nepotrebne preskuse. V takem primeru mora biti opustitev takšnega preskusa omenjena v opombi na homologacijskem dokumentu.
3.3 Vodila za obliko in namestitev odsevnih oznak
3.3.1 Oznake z odsevnimi trakovi na bočnih in zadnjih straneh vozila za označevanje dolžine in širine vozila
3.3.1.1 Odsevni elementi na vozilu naj bodo iz enega kosa ali več po možnosti med seboj zvezno povezanih delov. Nameščeni morajo biti vzporedno ali vsaj čimbolj vzporedno s tlemi.
Isto pravilo velja tudi za vlečna vozila, polpriklopnike in druge kombinacije vozil. Ne priporoča se kombinacija po tej odredbi označenega in neoznačenega vozila.
3.3.1.2 Odsevne oznake naj označujejo, kot je to le mogoče, celotno dolžino in širino vozila. To pomeni najmanj 80% dolžine oziroma širine vozila.
3.3.1.3 Če oznako na vozilu sestavljajo med seboj nepovezani deli odsevnih trakov, mora biti razdalja med posameznimi deli čim manjša in ne sme presegati 50% dolžine najkrajšega odsevnega elementa.
3.3.1.4 Odsevne oznake na vozilu morajo biti od tal oddaljene najmanj 250 mm in največ 1,500 mm. Izjemoma je dovoljena zgornja meja do 2,100 mm, če tehnični razlogi ne dovoljujejo namestitev oznak na višini do 1,500 mm.
3.3.2 Označevanje obrisa vozila z odsevnimi trakovi
3.3.2.1 Odsevne oznake za označevanje obrisa vozila naj kar najbolj točno označijo popolno obliko vozila s strani in od zadaj.
3.3.2.2 Če oznako obrisa vozila sestavljajo med seboj nepovezani deli odsevnih trakov, mora biti razdalja med posameznimi deli čim manjša in ne sme presegati 50% dolžine najkrajšega odsevnega elementa.
3.3.2.3 Spodnji del odsevne oznake na vozilu mora biti od tal oddaljen najmanj 250 mm in največ 1,500 mm.
3.3.3 Odsevni napisi in grafične oznake (reklame)
3.3.3.1 Odsevni napisi in/ali grafične oznake so lahko nameščene samo na bočnih straneh v okviru oznake obrisa vozila, če ne zmanjšujejo učinkovitosti oznak obrisa vozila in obveznih svetil in druge svetlobne opreme. V primerjavi z oznako obrisa naj bodo napisi in grafične oznake nevpadljive, kot je to določeno v točki 3.3.3.2 spodaj.
3.3.3.2 Pogoj “nevpadljivosti” je izpolnjen:
3.3.3.2.1 če je črk ali znakov manj kot 15;
3.3.3.2.2 če je višina črk ali znakov med 300 in 1.000 mm;
3.3.3.2.3 če celotna odsevna površina ne presega 2 m2;
3.3.3.2.4 če taka oznaka ne vsebuje dolgih sestav, kot npr. naslovov ali telefonskih številk.
3.3.4 Primeri odsevnih oznak
3.3.4.1 Označevanje dolžine in širine vozila z odsevnimi trakovi
3.3.4.2 Označevanje obrisa vozila (z vključenimi odsevnimi napisi ali grafičnimi oznakami)
4 PRESKUŠANJE ODSEVNIH ELEMENTOV
4.1 Preskušanje odsevnih elementov po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 104.00 (po stanju 12. marca 1999). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 104.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ODSEVNIH ELEMENTOV
5.1 Homologacija odsevnih elementov po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 104.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost odsevnih elementov zahtevam te odredbe se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1999.
Št. 009-4/99-23
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo