Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, stran 7351.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US) v zvezi s 44. in 47. členom zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 52/94 – odl. US in 41/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
1. člen
V pravilniku o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da glasi:
“Natečaj se lahko razpiše tudi samo za določeno storitev oziroma za del storitve.“
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo “koncedent“ doda beseda “najmanj“.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
“O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.“
4. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne dopolni ponudbe, se ponudba s sklepom zavrže. Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dovoljen ugovor, o katerem odloči predstojnik koncedenta. Njegova odločitev je dokončna.“
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
“12.a člen
Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev koncesije se pravilno opremljena, pravočasna in popolna vloga za pridobitev koncesije šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva.“
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Komisija najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice Slovenije opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog podelitve koncesij, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije ter ga predložijo predstojniku koncedenta.
Koncedent na predlog komisije izda odločbo o podelitvi koncesije.“
7. člen
V 17. členu se v tretji alinei prvega odstavka besede “zaposluje zadostno število“ nadomesti z besedami “zagotavlja zaposlitev zadostnega števila“.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka tega člena se lahko na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz 65. in 66. člena zakona o socialnem varstvu.“
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo prijavitelja s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– spisek strokovnih referenc izvajalcev s področja razpisane koncesije,
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje, za katero je razpisana koncesija,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– ter druge dokumente, ki so navedeni v natečaju.
Če se na natečaj prijavi fizična ali pravna oseba, ki je skladno s tretjim odstavkom 41.b člena zakona o socialnem varstvu pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka predloži odločbo o dovoljenju za delo.
Če se na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz 65. in 66. člena zakona o socialnem varstvu, mora predložiti vsa dokazila, razen dokazil iz prve in druge alinee prvega odstavka.“
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če se na natečaj prijavi fizična oseba, ki še ni registrirana za opravljanje dejavnosti oziroma fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje druge dejavnosti, ji lahko koncedent z odločbo podeli koncesijo za opravljanje razpisane storitve. V tem primeru se šteje, da je oseba s tem pridobila tudi dovoljenje za delo.
Odločba o podelitvi koncesije fizični osebi je podlaga za vpis v register zasebnikov, ki opravljajo socialno varstvene storitve in ga vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.“
10. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki glasi:
“Če strokovna komisija pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za opravljanje razpisane storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila.
V primeru, da ponudnik dokaže, da bo kljub odstopanjem zagotovljeno nemoteno opravljanje storitve, ki je predmet razpisane koncesije, lahko strokovna komisija koncedentu predlaga, da se ponudniku kljub temu podeli koncesija.”
11. člen
Pri 2. točki 29. člena se za vejico doda besedilo: “ime odgovorne osebe in pravni status,“.
6. točka 29. člena se črta.
12. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki glasi:
“29.a člen
Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podlaga za vpis v register, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače.
Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis iz registra za posameznega koncesionarja.“
13. člen
33. člen se črta.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-010/97-15
Ljubljana, dne 16. julija 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti