Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2724. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 7345.

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91, 17/91, 12/92, 12/93, 13/93, 71/93, 2-3/94, 38/94, 80/97 in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določa izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so opredeljeni v vladnem programu ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter nosilca oziroma izvajalca programov.
2. člen
Nosilca oziroma izvajalca programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Posamezne programe aktivne politike zaposlovanja izvajajo tudi:
– pooblaščene organizacije oziroma delodajalci in
– skladi dela.
3. člen
Vrste, namen, cilji in vsebina programov so opredeljeni v programu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto ali za plansko obdobje (v nadaljnjem besedilu: vladni program).
4. člen
Osebam, ki so vključene v programe, se zagotavljajo sredstva v skladu z 49. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: zakon) in sprejetim vladnim programom.
5. člen
Upravni odbor zavoda sprejme normative oziroma merila za določanje stroškov udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja v okviru sprejetega vladnega programa.
II. VKLJUČITEV V AKTIVNO POLITIKO ZAPOSLOVANJA
6. člen
Postopek za vključitev v program se začne na predlog delodajalca, ko gre za presežne delavce ali na predlog zavoda oziroma pooblaščene organizacije ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe.
Predlog za vključitev v program se vloži na predpisanem obrazcu pri organizacijski enoti zavoda oziroma pooblaščeni organizaciji, pristojni glede na sedež delodajalca oziroma prebivališče brezposelne osebe.
O predlogu za vključitev v program odloči v soglasju z brezposelno osebo zavod oziroma pooblaščena organizacija.
V primeru, da soglasja ni, izda zavod oziroma pooblaščena organizacija odločbo, s katero odloči, da se brezposelna oseba ne vključi v program.
7. člen
Vključitev v program se izvede v skladu z zaposlitvenim načrtom oziroma na podlagi programa razreševanja presežkov. Oseba, ki je vključena v program, sklene pogodbo z zavodom oziroma pooblaščeno organizacijo. V pogodbi se določijo zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti osebe, nosilca izvajanja programa, trajanje, sofinanciranje in kontrolo nad njihovim izvajanjem.
Obrazce in potrebno dokumentacijo za vključitev v posamezen program določi in predpiše zavod.
8. člen
Predlog iz 6. člena tega pravilnika se vloži pri organizacijski enoti zavoda na podlagi obrazcev in dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena v rokih, ki jih predpiše zavod, razen, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
III. POVRAČILA PRISPEVKOV
9. člen
Delodajalec vloži zahtevo za povračilo prispevkov, določenih v 48.a členu zakona pri organizacijski enoti zavoda, pristojni glede na sedež delodajalca, najkasneje v 30 dneh od sklenitve delovnega razmerja z delavcem, za katerega uveljavlja povračilo.
Vlogi priloži:
– podatke o registraciji,
– potrdilo o številu zaposlenih na dan vložitve zahteve ter v zadnjem trimesečju in
– izjavo delodajalca, da zavarovanec ni bil pred prijavo na zavodu v delovnem razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu ali pri povezani fizični oziroma pravni osebi.
Zavod preveri ali so izpolnjeni pogoji iz 48.a člena zakona.
10. člen
S pogodbo iz 48.a člena zakona se določi čas vračanja prispevkov. Prispevki se povrnejo vsakih šest mesecev za nazaj na podlagi zahtevka delodajalca kateremu priloži dokazila o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.
11. člen
Delodajalec, ki prekine delovno razmerje, sklenjeno z delavcem na podlagi vključitve v program povračil prispevkov delodajalcem, oziroma zaposlenimi na istih ali podobnih delovnih mestih iz razlogov na strani delodajalca, mora najkasneje v roku 8 dni po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi o tem obvestiti zavod ter ga seznaniti z razlogi za prenehanje delovnega razmerja.
IV. PROJEKTNI PRISTOP
12. člen
Izvajanje projektnega pristopa v podjetju, ki je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije vključeno v projektni pristop, se začne z ustanovitvijo projektne enote vladne projektne skupine (v nadaljnjem besedilu: projektna enota) v tem podjetju.
Sklep o ustanovitvi projektne enote sprejme vladna projektna skupina. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava, naloge ter roki za začetek delovanja projektne enote.
Člani projektne enote so direktor družbe ali od njega pooblaščena oseba, strokovni sodelavec družbe, zadolžen za kadrovske zadeve, pooblaščeni predstavnik zavoda, predstavnik sindikata ter zunanji član, ki ga predlaga zavod.
Če je to potrebno, se za razreševanje posameznih problemov v projektno enoto vključijo tudi predstavniki lokalne skupnosti in drugih strokovnih organizacij oziroma skladov.
13. člen
Pooblaščeni predstavnik zavoda v okviru projektnega pristopa v posameznem podjetju svetuje vodstvu podjetja pri načrtovanju in izvajanju naslednjih aktivnosti:
– izvedbe kadrovske prenove podjetja, v skladu s sprejeto poslovno strategijo podjetja, katerih cilj je izboljšanje organizacije dela in ohranitev optimalnega števila delovnih mest in
– razreševanje presežnih delavcev na način, da se aktivno vključijo v programe in ukrepe, ki vodijo do čimprejšnje zaposlitve.
V primeru, da podjetje nima sprejete razvojne strategije, pooblaščeni predstavnik zavoda v sodelovanju z vodstvom podjetja organizira izvedbo strateških delavnic za postavitev poslovne in kadrovske strategije podjetja, ki predstavljata osnovo za pripravo programa kadrovske prenove podjetja.
V. VARSTVO PRAVIC
14. člen
Zoper odločitev o vključitvi v program in o povračilu prispevkov je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od prejema odločbe pri nosilcu oziroma izvajalcu programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja. O pritožbi odloči organ, ki ga določa statut zavoda po predhodnem mnenju strokovne komisije, ki jo imenuje upravni odbor zavoda.
Zoper odločitev drugostopenjskega organa zavoda lahko oseba v osmih dneh po prejemu odločbe vloži tožbo pri sodišču, pristojnem za delovne in socialne spore.
VI. NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV
15. člen
Sredstva za izvajanje ukrepov, namenjenih delodajalcem in lokalnim skupnostim ter sredstva za izvajanje eksperimentalnih programov se dodelijo na podlagi javnega razpisa, razen če ni z zakonom drugače predpisano.
16. člen
V javnem razpisu nosilec ukrepa (ministrstvo ali zavod) določi pogoje in merila za izbor usposobljenih izvajalcev oziroma dodelitev sredstev ter druge podrobnejše pogoje, potrebne za izvedbo programa.
17. člen
Pri izbiri izvajalcev programov nosilec ukrepa upošteva cilje in vsebino posameznega programa aktivne politike zaposlovanja ter sprejete standarde in normative za izvajanje posameznih programov.
18. člen
Izvajalci programov so lahko delodajalci neposredno ali pa za to posebej usposobljene javne ali zasebne izobraževalne ali svetovalne institucije.
19. člen
Pred začetkom izvajanja programa zavod in izvajalec skleneta pogodbo, v kateri določita cilje programa, njegovo vrednost in čas izvajanja programa ter določita pravice in medsebojne obveznosti pri njegovem izvajanju.
VII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem ter namensko porabo sredstev se izvaja v skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99).
Zavod in pooblaščene organizacije so dolžni izvajati nadzor nad izvajalci in udeleženci posameznih programov v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka in internimi predpisi o izvajanju nadzora.
21. člen
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja se zagotavlja:
– s spremljanjem pri izvajalcu programa,
– s spremljanjem pisnih poročil izvajalca programa v skladu s pogodbo in spremljanjem spoštovanja drugih pogodbenih določil,
– z vpogledom v dokumentacijo,
– s spremljanjem namenskosti porabe sredstev,
– s spremljanjem kakovosti programov,
– preko povratnih informacij udeležencev (merjenje zadovoljstva udeležencev programov, anketni vprašalniki po končanem programu),
– s sodelovanjem pri zaključnih izpitih in
– z evalvacijami posameznih programov.
22. člen
Podrobnejšo metodologijo za spremljanje učinkovitosti posameznega programa in nadzora določi nosilec programa.
VIII. VRNITEV SREDSTEV
23. člen
Delodajalec oziroma izvajalec mora zavodu oziroma pooblaščeni organizaciji delno ali v celoti vrniti prejeta sredstva v revalorizirani višini, skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi, ob zamudi pri vračilu pa tudi zamudne obresti po zakonu v primeru, če sredstva, namenjena izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, niso bila uporabljena namensko.
24. člen
Če oseba, vključena v program krivdno ne izpolnjuje prevzetih pogodbenih obveznosti, zavod oziroma poblaščena organizacija razdre pogodbo in zahteva vračilo dodeljenih sredstev ter povračilo povzročene škode. Brezposelna oseba, vključena v program, mora zavodu oziroma pooblaščeni organizaciji, vrniti vsa prejeta sredstva v revalorizirani višini, skupaj s pogodbeno dogovorjenimi obrestmi, ob zamudi pri vračilu pa tudi zamudne obresti po zakonu, če je bila vključitev v program prekinjena iz neopravičenih razlogov.
IX. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 71/96 in 42/98), pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 23/96, 68/96, 31/97 in 61/98) in pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Uradni list RS, št 55/96 in 68/96).
Ne glede na prejšnji odstavek se za že vključene brezposelne in delodajalce v programe do izteka programa uporabljajo pravilniki iz prejšnjega odstavka.
26. člen
Obrazce in potrebno dokumentacijo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika sprejme zavod v roku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti