Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2717. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999, stran 7329.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 18. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, prispevkov, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
Račun finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo tudi izdatki v višini neodplačanih danih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja.
Računu financiranja vsebuje podatke o prejemkih iz naslova koriščenja dolgoročnih posojil v tekočem obračunskem obdobju in prejemkih v višini neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja ter o izdatkih iz naslova odplačila dolgoročnih posojil v obračunskem obdobju.
3. člen
Proračunski prihodki za leto 1999 se določijo v višini 216,226.112 SIT in se razporedijo za:
SIT
– tekoče odhodke                   53,235.892
– tekoči transferi                  72,424.385
– investicijski odhodki                85,320.703
– investicijski transferi               5,245.132
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna.
5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu organu občine predložiti:
– program dela ter finančne načrte za naslednje leto najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
– ter zaključni račun tekočega leta do 28. 2. naslednjega leta.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
11. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega člena odloča občinski svet za namene po 2. točki pa župan.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporejajo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je dolžan skrbeti za celovito in dosledno izvajanje proračuna v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
14. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov občine v preteklem letu, vendar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.
16. člen
Višino sredstev za enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam (občanom) na podlagi pristojnih služb s sklepom določi župan. Višina te pomoči ne sme presegati 60% zajamčenega osebnega dohodka.
Stroške za pokop umrlega, kjer ni dedičev ali ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, se lahko priznajo v enaki višini, kot jo priznava Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dejanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun ter v skladu z zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. in 8. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403/0067/99
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti