Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2716. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin, stran 7328.

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98 68/98 – odločba US RS, 74/98, 12/99 – sklep US RS, 16/99 – popravek sklepa US RS) so:
Mestni svet mestne občine Ptuj na seji dne 28. 6. 1999, Občinski svet občine Destrnik na seji dne 1. 7. 1999, Občinski svet občine Dornava na seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 24. 6. 1999, Občinski svet občine Hajdina na seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet občine Juršinci na seji dne 9. 7. 1999, Občinski svet občine Markovci na seji dne 17. 6. 1999, Občinski svet občine Podlehnik na seji dne 30. 6. 1999, Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na seji dne 16. 6. 1999, Občinski svet občine Trnovska vas na seji dne 18. 6. 1999, Občinski svet občine Videm na seji dne 29. 6. 1999, Občinski svet občine Zavrč na seji dne 5. 7. 1999, Občinski svet občine Žetale na seji dne 22. 6. 1999 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
S tem odlokom občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo Skupno občinsko upravo (v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora in gospodarske infrastrukture.
2. člen
Uprava ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež uprave je na Ptuju, Mestni trg 1.
Uprava ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis “Skupna občinska uprava” na spodnjem robu pa sedež uprave “Mestni trg 1, Ptuj.”
3. člen
Uprava opravlja upravne naloge na naslednjih področjih:
1. urejanje prostora:
– priprava prostorskih planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– dajanje informacij o prostoru,
– služba mestnega (podeželskega) arhitekta,
– izdaja potrdil o prostorski opredelitvi zemljišč,
– izdaja potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
– izdaja odločb o zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila v primerih, ko obstoja predkupna pravica občine ali države,
– druge naloge, s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi;
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. inšpekcija:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na komunalnem področju,
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na ostalih področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic;
4. gospodarska infrastruktura.
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe uprave imajo v glavi naziv uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Uprava mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
5. člen
Upravo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Predstojnik mora imeti univerzitetno strokovno izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj.
6. člen
Predstojnik predstavlja upravo, organizira opravljanje nalog uprave, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
7. člen
Predstojnik uprave, po predhodnem mnenju županov občin ustanoviteljic, določi sistemizacijo delovnih mest v upravi ter odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v upravi.
8. člen
Predstojnik uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku te občine, za delo uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
O izločitvi predstojnika uprave ali zaposlenega v upravi odloča tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
10. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do uprave, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih pomožnih in drugih del za upravo ter druge za nemoteno delo uprave pomembne zadeve.
11. člen
Za začetek dela uprave zagotovi opremo in prostore, ki so bili doslej namenjeni za opravljanje upravnih nalog iz 3. člena tega odloka Mestna občina Ptuj. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe tega premoženja dogovorijo župani občin s sporazumom iz 10. člena tega odloka.
12. člen
Uprava začne z delom 1. 7. 1999.
Uprava prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 3. člena tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi uprave, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik uprave opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo uprave po drugem odstavku 9. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 28. junija 1999.
Župan
Mestne občine Ptuj
Miroslav Luci, dr. med. l. r
Destrnik, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l. r.
Dornava, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l. r.
Gorišnica, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
Hajdina, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Hajdina
Radovan Simonič l. r.
Juršinci, dne 9. julija 1999.
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l. r.
Markovci, dne 17. junija 1999.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
Podlehnik, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
Sv. Andraž v Sl. goricah, dne 16. junija 1999.
Župan
Občine Sv. Andraž v
Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.
Trnovska vas, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
Videm, dne 29. junija 1999.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš l. r.
Zavrč, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.
Žetale, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost