Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Murska Sobota, stran 7325.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. junija 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Murska Sobota
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87) (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze in sicer se doda besedilo:
Zgradila se bo nova avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci po izbrani trasi preko južnega dela Občine Murska Sobota z vsemi vzporednimi objekti kot so: priključek “Murska Sobota“, oskrbni center (bencinski servis, restavracija z motelom, parkirišče, površine za oddih in rekreacijo), vzdrževalna baza med priključno cesto in kanalom, mostovi čez razbremenilni kanal, čez Mokoš in čez reko Muro, dalje deviacije vseh cest, ki bodo prekinjene z avtocesto ter vsi podvozi, nadvozi in prepusti na avtocesti in na deviiranih cestah.
3. člen
Spremeni in dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin in sicer se briše odstavek, ki se nanaša na gramoznico ob Bakovski cesti ter se nadomesti z besedilom: Predvidena je širitev gramoznice ob Bakovski cesti za eksploatacijo gramoza za potrebe avtoceste. Gramoznica se razširi za nadaljnjih 46 ha, kjer bo možno pridobiti do 2,5 milijona m3 gramoza.
4. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju Mestne občine Murska Sobota in sicer karte v merilu 1:25000 s tematiko Zasnova primarne rabe (Kmetijstvo in gozdarstvo) Zasnova prometa, Zasnova rudnin in Zasnova vodnogospodarskih ureditev ter karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karte z oznako Radgona 30, 39, 40, 49 ter Turnišče 21 in 22.
Spremembe se nanašajo na spremembo kmetijskih, gozdnih, vodnih in poselitvenih območij.
5. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni poglavje 7.9. Mineralne surovine in sicer se briše odstavek, ki se nanaša na gramoznico ob Bakovski, ter se nadomesti z besedilom: Predvidena je širitev gramoznice ob Bakovski cesti za eksploatacijo gramoza za potrebe avtoceste. Eksploatacija in končna sanacija se mora izvajati v skladu z ureditvenim načrtom in načrtom sanacije.
6. člen
Spremeni in dopolni se poglavje 8.1.1 Prometna infrastruktura – Ceste z dodatnim besedilom:
– Za izgradnjo avtoceste, obvoznic in ostalih pripadajočih objektov in površin se bodo rezervirala ustrezna zemljišča.
7. člen
Doda se novo podpoglavje 11.5. Programska zasnova za gradnjo avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci.
Območje obdelave
Odsek AC se na območju Občine Murska Sobota začne na desnem bregu Mure na meji z Občino Križevci in poteka v loku proti vzhodu oziroma do meje Občine Beltinci. Obravnavani odsek AC je nadaljevanje AC iz smeri Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z Madžarsko. V tej fazi je predviden priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi, prečkanje Mure in gradnja do priključka “Lipovci“.
Trasa obravnavanega odseka skozi Občino Murska Sobota je dolga 7 km in 654 m in zavzame površino 106 ha in 4 ari ter 46 ha in 88 arov za območje razširitve gramoznice. Avtocesta poteka v območju poplavnega pasu Mure v viaduktu, ki se zaključuje v visokem nasipu v območju visokovodnih obrambnih nasipov. Zatem se nadaljuje v nižjem nasipu preko kmetijskih površin pretežno prvega območja, v bližini gramoznice na Bakovski pa preko namakalnih kmetijskih površin. Urbane površine prečka AC na območju naselja Rakičan v bližini prašičerejske farme Jezera. Na območju poteka AC je malo gozdnih površin in so omejene pretežno na poplavni prostor Mure.
AC bo neposredno ali posredno zajela zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Bakovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 1457, 1462, 1465/1, 1465/12, 1465/13, 1465/5, 1465/6, 1466/1, 1466/2, 1466/47, 1466/48, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6, 1467/7, 1468/1, 1468/10, 1468/11, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/9, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1471/1, 1471/18, 1471/19, 1471/2, 1471/20, 1471/22, 1471/23, 1471/25, 1471/26, 1471/27, 1471/28, 1471/29, 1471/3, 1471/4, 1476/2, 1476/3, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1523, 1821, 1822, 1824, 1825, 1826/2, 1826/4, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832, 223, 245/1, 245/2, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 266/2, 2782, 2783, 2795, 2796, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2819.
Odkup / sprememba namembnosti obstoječih objektov
Parcele številka 1468/8, 1471/25, 1471/26.
Električno omrežje
Parceli številka 252, 251/1.
K.o. Krog
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 611, 818/2, 819, 822, 823, 824, 829, 832, 833, 834, 1151/11, 1157/2, 1158, 1159, 1211/2, 1214/1, 1218/1, 1224, 1228/1, 1353/1, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359/2, 1360/1, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1371, 1381, 1382, 1383/2, 1384, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392/1, 1392/3, 1395, 1396, 1399, 1401, 1403, 1577, 1578/1, 1578/2, 1580/2, 1592/1, 1606/1, 1610/4, 1611/1, 1611/3, 1613/1, 1613/2, 1616, 1617, 1653/2, 1656, 1661, 1662, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1761, 1762, 1763, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1782, 1785, 1831, 1832, 1834, 1836, 1892, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1970, 1971, 1972, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2727, 2728, 2729, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 2985, 2986/1, 2989, 2990, 3001/1, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104.
Električno omrežje
Parcele številka 1577, 1721*, 1725*, 1726, 1834, 1909, 1910, 1911, 2704, 2705, 2706*, 2714*, 2984*, 3007, 3008*, 3009, 3012*, 3013.
Plinovod
Parcela številka 1732.
Vodovod
Parcele številka 1741, 1742, 2704, 2714.
K.o. Murska Sobota
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 3154, 3184, 4470/2, 4510, 4511, 4543, 4544/1, 4545, 4546, 4547/1, 4547/2, 4548, 4549, 4550, 4553/1, 4553/2, 4554/1, 4573/1, 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4927/1, 4928, 4929, 4937/1, 5029, 5033, 5035, 5036, 5041, 5045, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5057, 5065/2, 5067, 5069, 5082/1, 5097, 5098, 5101, 5102, 5104, 5105, 5106, 5112, 5342/3, 5360/2, 5367, 5373/1, 5373/2, 5373/3.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
Parcele številka 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893/1, 4893/2, 4897, 4898, 4902/1, 4902/2, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4919/1, 4919/2, 4927/1, 4928, 4929, 4937/1, 5029, 5057, 5082/1, 5083, 5357, 5367.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “B“
Parcele številka 4583/1, 4583/3, 4583/4, 4877, 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893/1, 4893/2, 4895, 4897, 4898, 4902/1, 4902/2, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4919/1, 4920/1, 5366/1, 5366/3, 5366/4.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1465/5, 1468/1, 1468/2, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1468/9, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1.
Vodovod
Parcele številka 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1471/5, 1491/1, 5098, 5069.
Območje ureditev namakalnega sistema
Parcela številka 5375/1.
K.o. Rakičan
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1363, 1364, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1764, 1787, 1804, 1805, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1866, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1868/5, 1868/6, 1869/1, 1870, 1872/1, 1873/1, 1873/4, 1873/5, 1873/6, 1873/7, 1873/8, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1879, 1880/1, 1880/2, 1884/2, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1895, 1927/1, 1928/2, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956/1, 1956/3, 1958/1, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971/1, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 2162, 2163, 2164, 2165, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2189/1, 2193, 2200/1, 2200/2, 2200/4, 2201, 2202/1, 2202/2.
Območje odkupa zemljišč – območje pridobivanja gradbenega materiala / gramoznica “A“
Parcela številka 1830.
Električno omrežje
Parc. št. 810/1, 1719, 1724, 1729, 1740,1831/1, 1832/1, 1834/1, 1836, 1837, 1839/1, 1840, 1874/3, 1868/1, 1873/1, 1873/4, 1878 (transformatorska postaja), 1953.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 1713, 1858/1, 1866, 1873/1, 1873/2, 1874/1, 1874/2.
Plinovod
Parcela številka 1713.
Vodovod
Parcele številka 1866, 1868/1, 1873/1, 1873/2.
Kanalizacija
Parcele številka 1802, 1804, 1805.
Območje ureditev namakalnega sistema
Parcele številka 1830, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1849, 1852, 1853, 1856, 1859, 1868/1, 1868/3, 1868/4, 1958/3, 1871.
Tehnološki pogoji in omejitve
Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 1500 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2,0% in maksimalni prečni sklon 3,50%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26.20 m in sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1,0 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 2+026, na meji z Občino Križevci in poteka do km 9+680 oziroma do občinske meje z Beltinci.
Na območju Občine Murska Sobota je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 7 km in 654 m,
– priključka “Murska Sobota“,
– oskrbnega centra pri Murski Soboti,
– vzdrževalne baze za AC,
– razširitev gramoznice na Bakovski cesti na površini 46 ha,
– deviacije krajevne ceste med Malimi Bakovci in Krogom v nadvozu preko AC,
– deviacije lokalne ceste Krog–Bakovci v nadvozu preko AC,
– priključne ceste od južne zbirne ceste mesta Murska Sobote do avtoceste,
– deviacije Bakovske poljskih poti v nadvozu nad AC,
– podvoza železniške proge na meji z Občino Beltinci,
– podhodov za dvoživke,
– podhodov za visoko divjad,
– ureditev reke Mure v dolžini 150 m,
– regulacija potoka Besnica v dolžini 660 m,
– deviacije ceste pri gramoznici v podvozu pod AC,
– deviacije lokalne ceste Rakičan-letališče Jezera v nadvozu preko AC,
– regulacija in čiščenje potoka Mokoš v dolžini 2940m,
– regulacija in čiščenje potoka Dobel v dolžini 2090m,
– mostu in viadukta preko poplavnega območja Mure,
– mostu čez potok Mokoš,
– mostu čez razbremenilnik Ledave,
– razbremenilnika med Doblom in Mokošem,
– zadrževalnih bazenov meteorne vode.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Predvidena AC križa več infrastrukturnih objektov, ki jih bo treba prestaviti oziroma ustrezno zaščititi. Ti so:
– primarni cevovod pitne vode Bakovci– Krog v km 5+220,
– primarni transportni cevovod DN 300 Murska Sobota – Bakovci v km 6+610,
– tlačni sekundarni cevovod na letališče v km 8+736,
– tlačni vod odpadne vode naselja Jezera na kanalizacijo v Rakičanu,
– zaščita, kabliranje ali prestavitev elektroenergetskih vodov, ki prečkajo AC,
– zaščita ali prestavitev telekomunikacijskih povezav; optičnega in koaksialnega kabla ter telefonskih zračnih linij,
– predvideni mestni plinovod.
Za potrebe oskrbnega centra in vzdrževalne baze je predvidena tudi gradnja vodovodnega priključka na primarni vodovod DN 300 Murska Sobota-Bakovci in gradnja kanalizacije za odvod odpadnih voda vključno s čistilno napravo ob potoku Dobel. Napajanje z električno energijo je predvideno s kabelsko povezavo od DV 20kV Jezera-Letališče preko transformatorske postaje. Priključek Murska Sobota in podvozi se razsvetli z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje AC naj bo načrtovano z zaprtim kanalizacijskim sistemom in odtokom voda iz cestišča preko zaprtih zadrževalnikov z lovilci olj in iztokom v površinske vodotoke.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Odsek AC Vučja vas–Beltinci poteka preko Občine Murska Sobota pretežno skozi odprto kmetijsko intenzivno obdelano krajino, razen v poteku preko poplavnega območja Mure. Oblikovanje AC mora upoštevati krajinske in naravne značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo, zlasti v območju priključka Murska Sobota in nadvozov lokalnih cest. Gosta zasaditev je zaželena ob vasi M. Bakovci in na območju prečkanja naselja Jezera ob prašičerejski farmi. Nizka grmovna zarast je zaželena tudi med voznima pasovoma na AC.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo. Posebno pozornost velja nameniti prečkanju reke Mure in njenega poplavnega sveta, ki ima visoko naravovarstveno vrednost.
Cestni objekti, naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Premostitev Mure in poplavnega sveta naj bo izbrana z javnim natečajem. Nasipi AC naj bodo kar se da položni več kot 1:2. V območju visokih nasipov AC je zaželeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi presežkov zemlje, ki bodo ostali nastali z odgrinjanjem na trasi ceste.
Za območje razširitve gramoznice in načrtovanega rekreacijskega območja je treba izdelati skupen ureditveni načrt v povezavi z načrtovanim oskrbnim centrom.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa AC posega v območje predvidenega krajinskega parka Mura, ki ga prečka med viskovodnima nasipoma. Gradnja premostitvenega objekta naj bo kar se da obzirna do nravnih značilnosti; tal, reliefa in vegetacije.
Trasa ne posega v območje zavarovane kulturne dediščine, čeprav so možne poškodbe še neodkrite arheološke dediščine, za kar je treba zagotoviti ustrezen nadzor.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih AC kjer se pričakuje prekomerna obremenitev okolja s hrupom je treba predvideti pasivno oziroma aktivno zaščito pred hrupom. To velja za območje Malih Bakovcev in naselje Jezera, vključno s Farmo Jezera.
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število cestnih nadvozov preko AC v povezavi z obstoječimi poljskimi potmi.
Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo AC ni posebnih pogojev iz vidika obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. V LN morajo biti definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– v območju prestavitve Bakovske ceste je potrebno predvideti tudi obojestranske kolesarske steze,
– nadomestiti odstranjeno remizo vzhodno od Kroga,
– ohraniti protipoplavni nasip,
– zavarovati in ustrezno premestiti namakalne mreže na kmetijskih zemljiščih na Jezerih,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč na obeh straneh avtoceste,
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih prečka predvidena AC, in jih v primeru poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati,
– pred pričetkom gradnje odstraniti plodno plast zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena,
– pred pričetkom del posneti obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, jih urediti in protiprašno zaščititi,
– nadomesiti komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z gradnjo avtoceste,
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovani v času gradnje,
– za kmetijska zemljišča, ki jih avtocesta prečka in sosednja zemljišča je potrebno izvesti komasacije na podlagi ustreznih načrtov.
8. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 navedeni že v 3. členu tega odloka za zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota pričnejo veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Reublike Slovenije.
Št. 35003-67/99
Murska Sobota, dne 29. junija 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti